Dodatek Service Pack 1 dla programów AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 dla programów AutoCAD® 2014 i AutoCAD LT® 2014

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
Autodesk AutoCAD 2014 AutoCAD_2014_SP1_32bit.exe
Autodesk AutoCAD LT 2014 AutoCAD_LT_2014_SP1_32bit.exe

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
Autodesk AutoCAD 2014 AutoCAD_2014_SP1_64bit.exe
Autodesk AutoCAD LT 2014 AutoCAD_LT_2014_SP1_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack może być zastosowany do programu AutoCAD 2014 zainstalowanego jako samodzielna aplikacja, a także do programu AutoCAD 2014 zainstalowanego z następujących pakietów Autodesk Design Suite.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Blok

Autodesk 360

Wiersz polecenia

Materiały

Kreśl

General (Ogólny)

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

Naprawione zostały następujące usterki:

Modelowanie 3D

Blok

Obsługa plików DGN

Przełączanie dokumentów

Nawigacja po plikach

Kreśl

Chmura punktów

Wybór

Ogólne

Powrót na górę

Zabezpieczenia

Ten dodatek Service Pack usuwa ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń wyświetlane w programie AutoCAD LT podczas wczytywania plików SCR z lokalizacji sieciowych.

Powrót na górę


Uwaga: poprawka usługi Autodesk 360 (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką do programów AutoCAD i AutoCAD LT.

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu dodatku należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach, używając sieci lokalnej, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
 2. Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: instalacja przez sieć lokalną za pomocą Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwana w przypadku tego dodatku Service Pack.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract).

 1. Z witryny pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: jeśli dodatek Service Pack dla programu AutoCAD lub AutoCAD LT jest zawarty w obrazie stanowiska, obraz stanowiska spowoduje zainstalowanie dodatku Service Pack bez aktualizacji plików usługi Autodesk 360.

Uwaga: do wyodrębniania pliku MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack jest wymagane środowisko uruchomieniowe VC++ w dystrybucji 2010. Przed wyodrębnieniem pliku MSP należy sprawdzić, czy jest ono zainstalowane.

Powrót na górę

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows 7/Windows 8

 1. Uruchom Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Dziękujemy

Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich klientów, którzy zidentyfikowali te problemy i nam je zgłosili. Ich raporty umożliwiły nam usprawnienie produktu z korzyścią dla każdego. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące tej wersji programu.

Z poważaniem,

Zespół Autodesk ds. AutoCAD i AutoCAD LT

Powrót na górę


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.