Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Architecture 2013 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD® Architecture 2013

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: można także użyć programu Autodesk Exchange, aby zainstalować aktualizacje Live Update, dzięki czemu automatycznie zostanie wyświetlony odpowiedni dodatek Service Pack dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2013 AutoCAD_Architecture_2013_SP1_32bit.exe

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2013 AutoCAD_Architecture_2013_SP1_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack można zastosować do programu AutoCAD Architecture 2013 zainstalowanego przy użyciu jednego z wymienionych poniżej pakietów Autodesk Design Suite.

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Architecture, nie należy wybierać opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Architecture i kliknąć w oknie dialogowym opcję „Nie zamykaj aplikacji. (może być wymagany ponowny rozruch)” . Zalecane jest, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy raportowane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta w programie AutoCAD Architecture

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Wymiary AEC

Zarządzanie rysunkami

Uchwyty

Klucz warstwy

Otwórz

Przekroje

Zestawienia

Ściany

Windows 8

Powrót na górę

Problemy raportowane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta w programie AutoCAD

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Narzędzia nawigacji 3D

Modelowanie 3D

Autodesk 360

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Design Center

Obsługa plików DGN

Wymiarowanie

Kreskowanie

InfoCenter

Zapytanie

Drukowanie

Chmura punktów

Express Tools

Uruchamianie

Ogólne

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack dla programu AutoCAD Architecture

Naprawione zostały następujące usterki:

Wymiary AEC

Skalowanie opisów

Autodesk 360

Drzwi

Etykiety elewacji

Format IFC

Migracja

Aktualizacja progresywna

Roombook

Zestawienia

Przekroje

Synchronizuj

Uwaga: po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 nie można już synchronizować palety narzędzi programu AutoCAD Architecture z chmurą.

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack dla programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Modelowanie 3D

Rejestrator operacji

Autodesk 360

Synchronizacja ustawień

Obsługa plików DGN

Sterowniki ekranu

Wymiarowanie

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Kreskowanie

Pole

Wielolinia odniesienia

Modyfikuj

Eksport do formatu PDF

Wydajność

Wydruk

Paleta właściwości

Wstążka

Wybór

Menedżer zestawów arkuszy

Visual Lisp

Ogólne

Powrót na górę

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp i powiązane zmienne systemowe

Ten dodatek Service Pack wprowadza opcje do sterowania działaniem aplikacji AutoLISP i VBA w programie AutoCAD. Nowe elementy sterujące zapewniają następujące środki bezpieczeństwa:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten dokument.


Uwaga: Aby włączyć automatyczne wczytywanie zmian do pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler oraz pobrać i zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013, który został zaktualizowany z związku z modyfikacjami w dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2013.

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp

Uruchomienie programu AutoCAD z tym przełącznikiem pozwala wyłączyć w bieżącej sesji programu wykonywanie kodu AutoLISP. Dotyczy to wszystkich plików LSP, FAS i VLX. Ten przełącznik przydaje się do zapobiegania automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu złośliwego kodu AutoLISP.

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Uwaga: wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP uniemożliwi działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

LISPENABLED (zmienna systemowa)

Określa, czy wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone dla bieżącej sesji programu AutoCAD.

(tylko do odczytu)
Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: niezapisywana
Wartość początkowa: 1

0 — wykonywanie kodu AutoLISP wyłączone
1 — wykonywanie kodu AutoLISP włączone

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Do ustawiania tej zmiennej systemowej służy przełącznik uruchamiania /nolisp.

AUTOLOAD (zmienna systemowa)

Określa, czy w programie AutoCAD pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb są wczytywane automatycznie.

Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1

Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie zostanie automatycznie wczytany:

1 — nastąpi automatyczne wczytanie tych 7 plików w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)

Określa folder, z którego w programie AutoCAD są wczytywane pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.

Typ: ciąg
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Poprawne ciągi mają następującą postać:
"<Ścieżka lub wiele ścieżek folderu oddzielonych przecinkami>" = Nastąpi automatyczne wczytanie tylko plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w podanych folderach. Nie zostaną wczytane pliki znajdujące się w jakichkolwiek innych lokalizacjach ani te w folderze bieżącego rysunku. Aby zminimalizować możliwość wczytania złośliwej aplikacji, zawsze należy ustawić zmienną systemową AUTOLOADPATH na unikalny folder, w którym są umieszczone autoryzowane aplikacje.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — Brak ograniczeń ścieżki. Nastąpi automatyczne wczytanie plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w folderze początkowym programu AutoCAD, folderze rysunku oraz ścieżce przeszukiwania programu AutoCAD, w tej kolejności. Powiela to działanie programu AutoCAD 2012 i nie jest zalecane.

Zmiany w zachowaniu automatycznego wczytywania acad2013.lsp i acad2013doc.lsp

Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp będą teraz wczytywane tylko z ich domyślnych folderów instalacji:
<folder instalacyjny>\Support
   <folder instalacyjny>\Support\<język>

Zmiany w oknie dialogowym Opcje

Pole wyboru „Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem” na karcie System w oknie dialogowym Opcje (zmienna systemowa ACADLSPASDOC) jest wyłączone, gdy zmienna AUTOLOAD lub LISPENABLED ma wartość 0.

Zalecany proces roboczy konfigurowania i naprawy

Dla jak najlepszej ochrony przed złośliwymi aplikacjami AutoLISP i VBA ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Jeśli instalacja została już dotknięta przez złośliwą aplikację działającą podczas uruchamiania, wykonaj następujące zasadnicze kroki:

1. Uruchom produkt oparty na programie AutoCAD z przełącznikiem uruchamiania /nolisp.
2. Wyszukaj i usuń cały złośliwy kod.
3. Napraw wszystkie pliki, na które zmiana ma wpływ.
4. Ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Po zrealizowaniu tych czynności można usunąć przełącznik uruchomienia /nolisp z właściwości skrótów ikony programu na pulpicie i wznowić normalną pracę aplikacji opartej na programie AutoCAD.

Powrót na górę


Uwaga: Jeśli w systemie zainstalowano już program AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP lub AutoCAD Mechanical i zastosowano już ten dodatek Service Pack, nie można zainstalować na tym samym komputerze innego z wymienionych programów. Przed zainstalowaniem innego z wymienionych produktów należy najpierw odinstalować ten dodatek Service Pack.

Uwaga: poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką dla programu AutoCAD Architecture.

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach, używając sieci lokalnej, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
 2. Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: instalacja przez sieć lokalną za pomocą Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwana w przypadku tego dodatku Service Pack.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: jeśli obraz stanowiska zawiera dodatek Service Pack dla programu AutoCAD Architecture, produkt AutoCAD Architecture zostanie zainstalowany tylko z tym dodatkiem Service Pack, bez plików aktualizacji dla narzędzia Autodesk Sync. Uruchom ponownie pobrany plik EXE dodatku Service Pack, aby zainstalować dodatek Autodesk Sync SP1.

Powrót na górę

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Dziękujemy

Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich klientów, którzy zidentyfikowali te problemy i nam je zgłosili. Ich raporty umożliwiły nam usprawnienie produktu i udostępnienie najlepszego rozwiązania z zakresu projektowania ogólnego i szkicowania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące tej wersji programu.

Z poważaniem,

Zespół firmy Autodesk ds. produktu AutoCAD Architecture

Powrót na górę


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.