Dodatek AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku AutoCAD® Map 3D 2012 Service Pack 2

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Uwaga: w programie Autodesk Infrastructure Administrator: może wystąpić długie opóźnienie podczas instalacji programu Autodesk Infrastructure Administrator 2012 Service Pack 2 w systemie operacyjnym Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. Problem ten jest spowodowany błędem firmy Microsoft. Przeczytaj ten artykuł znajdujący się w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji oraz poznać szczegółowe przyczyny opóźnień. Możliwe rozwiązania: Jeśli program Autodesk Infrastructure Administrator zainstalowany został z dysku DVD, należy położyć ten dysk na tackę przed rozpoczęciem instalacji dodatku Service Pack 2. Jeśli program zainstalowany został z serwera, upewnij się, że znasz położenie przypisane do plików instalacyjnych przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2.

Zawartość

·         Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

·         Obsługiwane systemy operacyjne

·         Informacje dla użytkowników systemów Windows Vista i Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne dodatki Service Pack dla programu AutoCAD

·         Nowe polecenie CLASSICARRAYDIALOG i zmienna systemowa SNAPGRIDLEGACY

·         Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

·         Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tej aktualizacji

Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować dodatek Service Pack odpowiedni do programu.

Aby zainstalować poprawki Live Update do programu AutoCAD Map 3D 2012, można także użyć usługi Autodesk Exchange, w której automatycznie wyświetlone zostaną odpowiednie dodatki Service Pack do danego produktu.

Uwaga :  nie występuje konieczność instalowania dodatku Service Pack 1 przed instalacją dodatku Service Pack 2.

Produkt 32-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2012

AutoCADMap3D2012SP2_32bit.exe    

Produkt 64-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2012

AutoCADMap3D2012SP2_64bit.exe

 

Powrót do początku

Obsługiwane systemy operacyjne

Tego dodatku Service Pack można użyć w następujących systemach operacyjnych.

Dodatek Service Pack 3 (SP3) do następujących systemów:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition

·         Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Service Pack 2 (SP2) lub nowszy dla następujących systemów:

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise

·         Microsoft Windows Vista Business

·         Microsoft Windows Vista Ultimate

·         Microsoft Windows Vista Business 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

·         Microsoft Windows 7 Enterprise

·         Microsoft Windows 7 Professional

·         Microsoft Windows 7 Ultimate

·         Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit

·         Microsoft Windows 7 Professional 64-bit

·         Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit

 Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemów Windows Vista i Windows 7

Zaleca się kliknięcie instalatora prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji Uruchom jako administrator podczas instalowania dodatku Service Pack. W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

Interfejs programów użytkowych (API)

Dodatek Service Pack 1

·         Eksportowanie rysunku DWG do formatu SDF z użyciem pliku *.epf za pomocą klasy API Autodesk.Gis.Map.ImportExport.Exporter jest teraz możliwe.

 

Dodatek Service Pack 2

·         Za pomocą polecenia GetPlot() jest możliwa obsługa danych rastrowych.

Układy współrzędnych

Dodatek Service Pack 1

·         Program Map3D działa stabilniej podczas wybierania danych zawierających odniesienia geograficzne EPSG.

Model danych

Dodatek Service Pack 1

·         Nie mu już potrzeby aktualizowania użytkownika MAPSYS podczas instalowania dodatku Service Pack do programu AutoCAD Map 3D 2012.

·         Program Map3D działa stabilniej podczas aktualizacji wersji Structure do wersji Map 3D Enterprise 2012.

 

Dodatek Service Pack 2

·         Użytkownik MAPSYS może zostać pomyślnie utworzony w aplikacji Industry Model Setup, gdy jest zainstalowany klient Oracle 11.2.0.2.

Model wyświetlania

Dodatek Service Pack 1

·         W modelu wyświetlania można zapisać warstwy, podczas gdy tworzona jest druga mapa wyświetlana.

Czyszczenie rysunku

Dodatek Service Pack 2

·         Ograniczeniafunkcji TopologyClean zostały rozszerzone.

Gromadzenie danych elektrycznych

Dodatek Service Pack 1

·         Naprawiono przeciąganie i upuszczanie przewodu w kolejnych kanałach.   

Osadzona baza danych

Dodatek Service Pack 1

·         Nie jest już wyświetlane okno programu AutoCAD z ostrzeżeniem podczas zamykania pliku rysunku po edycji modelu branżowego.

FDO

Dodatek Service Pack 1

·         Program Map3D działa teraz stabilnie podczas próby wyświetlenia schematu z odłączonego źródła elementów.

·         Program Map3D działa teraz stabilnie podczas odświeżania schematu w Połączeniu danych FDO.

·         Program Map3D działa teraz stabilnie po pracy nad drugim rysunkiem z użyciem tematyzowanych danych SQL.

 

Dodatek Service Pack 2

 

·       W programie Autodesk Infrastructure Map Server wyświetlane będą teraz poprawne funkcje zawarte w plikach SHP z plikami indeksu (IDX), które nie są zsynchronizowane z plikiem SHP.

 

Wybór elementów

 

Dodatek Service Pack 2

 

·          Łatwiejszy wybór elementów punktów zawierających style definicji czcionki lub symboli na ponownie rzutowanych warstwach.

 

Rozszerzony układ w sieci WWW

 

Dodatek Service Pack 2

 

·         Wyniki zapytania nie będą zawierać elementów odfiltrowanych według zestawu reguł filtrów w Edytorze warstwy.

 

·         Obiekt pomiaru programu Fusion zwraca teraz poprawne wyniki dla niegeograficznych układów współrzędnych.

 

·         Wiele grup warstw bazowych może być teraz całkowicie wyświetlanych.

 

Generowanie grafiki

Dodatek Service Pack 1

·         Wszystkie mapy renderowane podczas generowania grafiki w modelu wyświetlania zawierającym wiele map.

Model branżowy

Dodatek Service Pack 1

·         Za pomocą Dostawcy FDO w korporacyjnym modelu branżowym można otwierać dokumenty TB2.

·         Jest teraz możliwość wykrycia nieprawidłowych przeciętych elementów.

·         Naprawiono przecieki pamięci występujące podczas przypisywania etykiet warstwom korporacyjnego modelu branżowego lub używania lokalizacji względem obiektu w warstwach elementów punktów opisanych symbolami bloków.

Dodatek Service Pack 2

·         Włączanie wyzwalaczy złożonych elementów w programie Infrastructure Administrator jest teraz możliwe.

·         Tworzenie wewnętrznych elementów stacji w elektrycznych modelach branżowych działa w wypadku wielu otwartych działań.

·         Aktualizacja konstrukcji jest przeprowadzana pomyślnie, gdy rzutnia ma dwóch różnych użytkowników.

Zadania

Dodatek Service Pack 2

·         Można utworzyć zadania za pomocą warstwy rastrowej.

·         Stan zadania może być zmieniony z użyciem warstw WMS.

MAPCLEAN

Dodatek Service Pack 1

·         Wydajność została znacznie podwyższona podczas czyszczenia dużej liczby obiektów za pomocą operacji czyszczenia Usuń węzły pozorne.

Integracja programu Map

Dodatek Service Pack 1

·         Program Map3D działa terazstabilniej podczas otwierania rysunku z zestawu arkuszy.

·         Polecenie MAPTOACAD teraz działa po wywołaniu w oknie dialogowym zlokalizowanej wersji programu.

Obiekty Mpolygon

Dodatek Service Pack 2

·         Praca z obiektami Mpolygon jest teraz stabilniejsza.

Oracle

Dodatek Service Pack 2

·         Użytkownik MAPSYS może zostać pomyślnie utworzony w aplikacji Industry Model Setup, gdy jest zainstalowany klient Oracle 11.2.0.2. 

Wydruk

Dodatek Service Pack 1

·         Program Map 3D działa stabilniej podczas tworzenia wydruku planu wyspy z nieprawidłowych geometrii.

Chmura punktów

Dodatek Service Pack 1

·         Problem braku pamięci występujący podczas generowania plików indeksu zgrupowanych w chmurze punktów został rozwiązany.

Dodatek Service Pack 2

·         Istnieje teraz możliwość wstawienia chmury punktów z przypisanymi pewnymi układami współrzędnych w prawidłowym kierunku i wygenerowania powierzchni.

Symbolizacja wektora

Dodatek Service Pack 1

·         Elementy, które były niewidoczne są teraz wyświetlane.

·         Elementy w stylach rozszerzonych są obecnie dostępne do wyboru.

Warstwa WMS

Dodatek Service Pack 2

·         Stan zadania może zostać pomyślnie zmieniony z użyciem warstwy WMS.

WORKFLOW

Dodatek Service Pack 1

·         Proces roboczy analizy przepływu wody FindNonSplitPointOnSection obecnie działa stabilnie, gdy są używane łuki współliniowe.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne dodatki Service Pack do programu AutoCAD

Powrót do początku

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Dodatek Service Pack 1

·         Metauchwyty 3D i edycja

·         Interfejs .NET API

·         Szyk

·         ARX-ACUI

·         ARX-inny

·         DBX-ACDB

·         DBX-inny

·         Obrazy

·         Zapytanie

·         Materiały

·         Otwieranie/zapisywanie

·         Inny

·         Wydruk

·         Paleta właściwości

·         Wstążka

·         Palety narzędzi

·         Visual Lisp

·         Powiększanie/przesuwanie

Powrót do początku

Ogólne·aktualizacje dodatku Service Pack do programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Ustawienia urządzenia 3Dconnexion nie są zapamiętywane po wprowadzeniu zmian.

·         Urządzenie 3Dconnexion nie anuluje bieżącego polecenia.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po przełączeniu z rzutni 3D do rzutni 2D.

·         Polecenie Scena pionowo w oknie dialogowym Ustawienia urządzenia 3Dconnexion nie może być zmienione.

·         Nieznane polecenie SPACEMOUSEACTION. Urządzenie nie działa przy użyciu urządzenia 3DConnexion.

Modelowanie powierzchni 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Przy wyłączonym wprowadzaniu dynamicznym przeciąganie uchwytu wysokości wyciągniętej linii nie zawsze powoduje rozciągnięcie zgodnie z wartością i kierunkiem przeciągania.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przebudowywania helisy do splajnu, jeśli zaznaczenie nie zostanie usunięte. 

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po użyciu polecenia NZAPISZ w niektórych rysunkach, które zostały odzyskane.

 

Skalowanie opisów

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas próby wczytania pliku DCL z błędami wynikającymi z długiej nazwy pliku.

·         Etykieta narzędzi nie jest wyświetlana, gdy ciąg Dodatkowa etykieta narzędzi jest ustawiony na AcEdInputPointMonitor::monitorInput.

·         Poprawka interfejsu API: ta poprawka powoduje przestrzeganie koloru niestandardowego, wzoru linii i szerokości linii podczas wyboru obiektów uwzględniających odnośnik.

Dodatek Service Pack 2

·         Szerokość kolumny WTEKST może zostać całkowicie zwinięta, gdy odnośnik zewnętrzny zostanie związany z rysunkiem nadrzędnym.

·         Szerokość opisowej kolumny WTEKST może zostać całkowicie zwinięta, gdy rysunek jest zapisany i ponownie otworzony.

Szyk

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po kliknięciu przycisku Podgląd podczas korzystania z okna dialogowego ARRAYCLASSIC z zaznaczonymi elementami bryłowymi.

·         Podczas używania podglądu polecenia ARRAYCLASSIC z dużą liczbą zaznaczonych elementów w 32-bitowym systemie operacyjnym może pojawić się ostrzeżenie: „Zostanie utworzone zbyt dużo obiektów”.

·         Podczas używania polecenia ARRAYCLASSIC w 32-bitowym systemie operacyjnym obiekty w zamkniętych warstwach mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia.

·         Bloki szyków mogą nie być wyświetlane, gdy są dołączane jako odnośnik.

ASM

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku rysunków zawierających powierzchnię wyciągnięcia w różnych warstwach i zapisanych w starszej wersji, np. 2004.

Moduł automatycznego wczytywania

Dodatek Service Pack 1

·         Moduł automatycznego wczytywania działa nieprawidłowo, jeśli parametr SeriesMax jest ustawiony na podłączone.

·         Moduł automatycznego wczytywania wczytuje częściowe CUI, ale nie można go wyświetlić, gdy pakiet zostanie usunięty i ponownie zainstalowany.

·         Gdy platforma="AutoCAD*", pakiety będą wczytywane w programach ACAD i Vertical.

·         Nie będzie można dodać niestandardowych plików CUI zawierających niestandardowe elementy sterujące WPF za pomocą modułu automatycznego wczytywania, ponieważ niezbędny jest wpis do rejestru.

Dodatek Service Pack 2

·         Ścieżka opcji AutoCAD może zostać skrócona, gdy jest zainstalowane Rozszerzenie Inventor Fusion.

·         Nie można wczytać pliku CUIx za pomocą modułu automatycznego wczytywania.

·         Plik ACFusion.cuix jest ciągle dodawany do programu AutoCAD nawet po usunięciu.

Bloki

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przyciągania do bloków zawierających obiekty OLE.

·         Edycja tekstu atrybutu w oknie dialogowym RATRRED czasami powoduje błąd krytyczny.

·         Gdy rysunek zostanie zapisany w Edytorze bloku, cała zawartość rysunku zostaje czasem utracona i zamieniona na zawartość edytowanego bloku.

·         Czasem występuje opóźnienie podczas próby modyfikowania bloków zawierających parametr tabeli bloków.

·         Program AutoCAD staje się niestabilny podczas otwierania edytora bloku i próby edycji bloku dynamicznego zawierającego geometrię na zablokowanej warstwie.

·         Czasem pasek narzędzi BEDYCJA nie zostaje ukryty po zamknięciu edytora bloku.

Dodatek Service Pack 2

·         Wstawianie zewnętrznego bloku zawierającego dużą liczbę filtrów warstw w programie AutoCAD może zająć dużo czasu.

·         Bloki dynamiczne nie mogą być aktualizowane, gdy paleta właściwości jest widoczna.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po zmianie widoku podczas podglądu polecenia ARRAYCLASSIC lub kreskowania.

Dostosowywany interfejs użytkownika (CUI)

Dodatek Service Pack 2

·         Menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od tego, jak zostały wczytane menu główne i korporacyjne.

Digitizer

Dodatek Service Pack 1

·         Po uaktywnieniu pliku sterownika WinTabmoże zostać wyświetlony komunikat o błędzie w wierszu polecenia i pulpit nie będzie działać. 

Sterowniki ekranu

Dodatek Service Pack 1

·         Zintegrowane zestawy układów nie mogą prawidłowo zwrócić dostępnej pamięci wideo.

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 2

·         Rodzaje linii DGN mogą być wyświetlane w sposób niespójny.

·         Importowany tekst wymiaru w pliku DGN nie jest wysyłany do stylu wymiarowania.

Sterowniki ekranu

Dodatek Service Pack 2

·         Podczas używania poleceń KOPIUJ_S i WKLEJ w 64-bitowym systemie operacyjnym kolor obiektu może się zmienić na inny niż pierwotny.

DRAW2D

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas autozapisuz dołączonym plikiem PDF o bardzo małej skali.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z poleceń, które służą do modyfikacji jednego z wymiarów z cykliczną zależnością.

DWF

Dodatek Service Pack 1

·         Łuki i okręgi widoczne na krawędzi pojawiają się jako pojedyncza linia. Powoduje to, że sterowniki 2D DWF/DWFx zostaną ustawione do wydrukowania ich jako pojedynczej linii, a nie polilinii.

DWG

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania polecenia „COFAJ” na rysunkach o rozmiarze 2 gigabajtów lub większym.

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Wymiary współrzędnościowe w obszarze papieru nie odzwierciedlają prawidłowo odległości z układu LUW obszaru papieru.

ETRANSMIT

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas zamykania rysunku po jego przesłaniu elektronicznym za pomocą interfejsu API COM.

Wymiana

Dodatek Service Pack 1

·         W programie Autodesk Exchange po aktualizacji do numeru seryjnego subskrypcji może być wyświetlane łącze nieodpowiadające subskrypcji.

·         Do usług online nie można zalogować się za pomocą identyfikatorów użytkownika zawierających takie znaki specjalne jak „@”.

Express Tools

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z polecenia NKOPIUJ.

·         Podczas pracy z odwróconymi poliliniami polecenie usunięcia powielonych może spowodować nieprawidłowe usunięcie polilinii.

·         Polecenie usunięcia powielonych może nie działać poprawnie dla segmentu łuku pomiędzy dwoma segmentami linii.

Eksportowanie do układu

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania polecenia EKSPORTARKUSZA.

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 2

·         Pliki DGN są skalowane według współczynnika 1/12 po związaniu odnośnika zewnętrznego.

Pola

Dodatek Service Pack 2

·         Pole skali rzutni jest wyświetlane jako „niestandardowe” przy otwieraniu starszych plików, takich jak AutoCAD 2009.

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania opcji oddzielnego kreskowania.

Obrazy

Dodatek Service Pack 1

·         W wieloklatkowych plikach obrazu w formacie Tiff z satelity QuickBird mogą nie być wyświetlane oczekiwane kolory.

·         Podczas próby wstawiania pliku PSD programu Adobe Photoshop nie był on widoczny na liście filtru plików.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wstawiania pliku PSD programu AdobePhotoshop.

Zapytanie

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny, jeśli otwarta jest paleta Właściwości podczas edycji polilinii przy użyciu uchwytów.

Warstwa

Dodatek Service Pack 1

·         Zmiana kolorów warstwy rozpoczynającej się od znaków niealfanumerycznych może spowodować zmianę kolorów innych warstw.

·         Element sterujący stanem warstwy na wstążce nie obsługuje nadpisań rzutni właściwości zastosowania.

Układy

Dodatek Service Pack 2

·         W wierszu polecenia pojawia się komunikat o błędzie po zmianie nazwy karty układu, gdy otwarty jest Menedżer zestawów arkuszy.

Wielolinia odniesienia

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas zapisywania rysunków zawierających wielolinie odniesienia w starszych wersjach.

Dodatek Service Pack 2

·         Spocznik na wieloliniach odniesienia może zmienić się nieoczekiwanie, gdy uruchamiane są procedury w języku LISP.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania polecenia Sprawdzanie standardów w rysunkach z liniami odniesienia.

Dokumentacja modelu

Dodatek Service Pack 2

·         Tymczasowe pliki IDW z rozszerzeniem dwg.tmp są tworzone, gdy plik z widokami rysunków dokumentacji modelu z programu AutoCAD 2013 zostanie otwarty w programie AutoCAD 2012.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po kliknięciu przycisku Publikuj w odniesieniu do rysunków zawierających widoki stworzone w programie AutoCAD 2013.

Zmień

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji polilinii.

·         Polecenie NKOPIUJ może nie spowodować skopiowania obiektów zawartych w blokach, które zostały wstawione do obszaru papieru.

WTekst

Dodatek Service Pack 1

·         Wartość odstępu akapitu tekstu wielowierszowego nie może być edytowana po ustawieniu wartości.

·         Tekst czcionki True Type (TTF) lub tekst wielowierszowy jest rozmazany, pogrubiony i zniekształcony, gdy rzutnia jest nieprostokątna, ponieważ wartości XY nie wynoszą dokładnie zero.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD LT może stać się niestabilny po ustawieniu kierunku WTEKST na pionowy na palecie Właściwości.

OLE (Object Linking & Embedding, Łączenie i osadzanie obiektów)

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas kopiowania z pliku programu Excel ponownie do programu AutoCAD.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania technologii OLE do kopiowania i wklejania zawartości programu Excel.

Otwieranie/zapisywanie

Dodatek Service Pack 1

·         W Eksploratorze nie można otworzyć plików rysunków, jeśli nazwa pliku zawiera znak %.

OBIEKT

Dodatek Service Pack 2

·         Jako ostateczna wartość dla linii jest używana całkowita długość zamiast długości rozciągania lub rozszerzania.

·         Używając polecenia Obiekt, a następnie wybierając linię za pomocą uchwytu, a potem rozciągając poprzez wprowadzenie dokładnej odległości, można nie uzyskać oczekiwanej długości.

Inne

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może przestać reagować podczas zapisywania lub otwierania rysunków, jeśli na komputerze zainstalowano program Symantec Norton 360 w wersji 5.

·         Za pomocą polecenia Otwórz interfejsu API nie można otworzyć rysunków utworzonych w programach firm innych niż Autodesk.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wybierania siatki w niektórych rysunkach.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po edycji tekstu wielowierszowego w rzutni i w trakcie zamykania aplikacji.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas otwierania rysunków z uszkodzonymi elementami szyku.

Rysowanie parametryczne

Dodatek Service Pack 1

·         Powierzchnia jest nieprawidłowa, gdy więzy pokrywania są stosowane do elementów.

Eksport do formatu PDF

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania polecenia Eksport PDF dla plików zawierających czcionkę MS Mincho.

Podkładanie PDF

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas usuwania podkładania PDF.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po usunięciu niezdefiniowanego podkładania PDF.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas drukowania do pliku PDF rysunków zawierających czcionkę MS Mincho.

Wydajność

Dodatek Service Pack 1

·         Działanie programu w wypadku rysunków zawierających wiele warstw może ulegać spowolnieniu po każdej operacji panoramowania i powiększania, gdy wstążka jest aktywna.

·         Zwiększanie wydajności 64-bitowych interfejsów API COM.

Dodatek Service Pack 2

·         Z włączoną opcją DLUW kursor może być blokowany po zamknięciu edytora bloku.

Wydruk

Dodatek Service Pack 1

·         Podczas wysyłania wielu wydruków do drukarki Xerox może wystąpić utrata danych.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas wybierania podglądu wydruku.

Dodatek Service Pack 2

·         Pliki CTB, STB, PC3 i PMP mogły nie zostać dodane do listy etransmit, gdy zostały dodane dodatkowe ścieżki wyszukiwania wydruku.

Chmura punktów

Dodatek Service Pack 2

·         Istnieje teraz możliwość wstawienia chmury punktów z przypisanymi pewnymi układami współrzędnych w prawidłowym kierunku i wygenerowania powierzchni.

Publikowanie

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku publikowania w pliku DWF.

Usuń

Dodatek Service Pack 1

·         Podczas korzystania z polecenia usuwania program AutoCAD może stać się niestabilny.

Wstążka

Dodatek Service Pack 1

·         Po otwarciu rysunku z menu aplikacji w menu rozwijanym typu linii na panelu Właściwości wstążki może brakować podglądu typu linii.

·         Po użyciu polecenia „EDTEKST” dla wielu wymiarów wysokość tekstu pola kombi wstążki może być pusta.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas zamykania programu Microsoft Windows 8.

Pliki SHP

Dodatek Service Pack 2

·         Elementy są teraz widoczne po dodaniu do mapy danych SHP z pustymi rekordami za pomocą zapytania.  

Skok

Dodatek Service Pack 1

·         Po włączeniu przyciągania kursor nie porusza się zgodnie z odstępami przyciągania.

·         Wyłączenie polecenia SNAPGRIDLEGACY powoduje przywrócenie starego zachowania kursora dla przyciągania, gdy żadne polecenie nie jest aktywne.

·         Przywraca starsze zachowanie przyciągania podczas niektórych poleceń zaznaczenia opartych na LISP.

Wybieranie

Dodatek Service Pack 1

·         W menu kontekstowym Tabela zestawów arkuszy w Menedżerze zestawu arkuszy brakuje niektórych elementów.

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas kopiowania dużych zbiorów wskazań.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z połączonych splajnów.

Menedżer zestawów arkuszy

Dodatek Service Pack 1

·         W menu kontekstowym Tabela zestawów arkuszy w Menedżerze zestawu arkuszy brakuje niektórych elementów.

Dodatek Service Pack 2

·         Można zauważyć duże wykorzystanie sieci z użyciem protokołu SMB V2 (Server Message Block) podczas pracy z Menedżerem zestawu arkuszy.

Uruchamianie

Dodatek Service Pack 2

·         Program AutoCAD nie będzie uruchomiony, jeśli ścieżka do systemu operacyjnego nie zostanie znaleziona.

Tabele

Dodatek Service Pack 1

·         Podczas wybierania wewnątrz dowolnej komórki styl komórki jest wyświetlany na szaro.

·         Menu łącza danych jest nieaktywne po wstawieniu łącza danych w tabeli.

Dodatek Service Pack 2

·         Podczas edycji łącza danych programu Excel nie wszystkie informacje są wyświetlane.

Etykiety narzędzi

Dodatek Service Pack 2

·         Dostosowane etykiety narzędzi nie mogą być wyrównane według wierszy.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas próby edycji stycznej przechodzącej przez wierzchołki polilinii z użyciem polecenia Edplin.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku zaznaczenia grupy, gdy grupa zawiera pole.

·         Jeśli obiekty znajdują się na warstwach zablokowanych, można je przesuwać.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku interakcji z modułem ViewCube podczas edycji uchwytów.

·         Gdy menu otwierane kliknięciem prawym przyciskiem myszy są wyłączone, działania zaznaczenia lub przesunięcia przy wciśniętym prawym przycisku myszy są nieprawidłowe.

Visual Basic for Applications (VBA)

Dodatek Service Pack 1

·         Elementu AcFocusCtrl nie można wstawić do formularza VBA.

Dodatek Service Pack 2

·         W 64-bitowym systemie operacyjnym z wczytanym językiem VBA może nie być możliwe przywrócenie programu AutoCAD po jego zminimalizowaniu.

Visual LISP

Dodatek Service Pack 1

·         Okno dialogowe atrybutów będzie wyświetlane podczas wstawiania bloku z atrybutami opartymi na wartości zmiennej systemowej ATTDIA.

Style wizualizacji

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas używania przyciągania obiektów w widoku ukrycia 2d.

Dodatek Service Pack 2

·         Style wizualne mogą zostać utracone przy zapisywaniu rysunku w poprzedniej wersji, takiej jak format plików programu AutoCAD 2007.

Powiększanie/przesuwanie

Dodatek Service Pack 1

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas powiększania nad wskaźnikiem XY w układzie.

 

Powrót do początku

Nowe polecenie CLASSICARRAYDIALOG i zmienna systemowa SNAPGRIDLEGACY

W dodatku Service Pack przywrócono funkcję okna dialogowego Szyk poprzez wprowadzenie nowego polecenia CLASSICARRAYDIALOG.  Wprowadzono również opcję przywrócenia poprzedniego sposobu przyciągania poprzez sterowanie nim za pomocą nowej zmiennej systemowej SNAPGRIDLEGACY:

CLASSICARRAYDIALOG
Tworzy kopie obiektów w regularnie podzielonym szyku prostokątnym lub biegunowym.

SNAPGRIDLEGACY
1 — Zawsze przyciągaj kursor do siatki
0 — Przyciągaj kursor do siatki tylko wtedy, gdy w programie AutoCAD jest wyświetlany monit o określenie punktu.

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack uaktualnione informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

·         /e — wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack,

·         /q — pomija wyświetlanie komunikatu o zakończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dołączanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tej aktualizacji

Powrót do początku

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną za pomocą paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.    W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Uwaga: dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz aktualizacje z dysku lokalnego lub sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej aktualizacji

Dodatku AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack 2 nie można odinstalować. W celu przywrócenia pierwotnego stanu programu AutoCAD Map 3D 2012 należy go odinstalować i ponownie zainstalować.

Powrót do początku

 


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.