Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Structural Detailing 2013; plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD® Structural Detailing 2013.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować dodatek Service Pack odpowiedni do programu.

UWAGA: Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć programu Autodesk Exchange, w którym automatycznie wyświetlany jest odpowiedni dodatek Service Pack dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Structural Detailing 2013 ASD2013SP1_32bit.exe

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Structural Detailing 2013 ASD2013SP1_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack może być zastosowany do programu AutoCAD Structural Detailing 2013 zainstalowanego z następujących pakietów Autodesk Design Suite.

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD lStructural Detailing, nie należy klikać opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Structural Detailing i kliknąć opcję „Nie zamykaj instalacji. (Będzie konieczne ponowne uruchomienie systemu.)” w oknie dialogowym. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaleca się ponowne uruchomienie systemu.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Narzędzia nawigacji 3D

Modelowanie 3D

Autodesk 360

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Design Center

Obsługa plików DGN

Wymiarowanie

Kreskowanie

InfoCenter

Zapytanie

Drukowanie

Chmura punktów

Express Tools

Uruchamianie

Ogólne

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje w programie AutoCAD Structural DetailingAutoCAD Structural Detailing - moduł Zbrojenie

AutoCAD Structural Detailing - moduł Stal

AutoCAD Structural Detailing - wszystkie moduły

Powrót na góręOgólne aktualizacje w programie AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Modelowanie 3D

Rejestrator operacji

Autodesk 360

Synchronizacja ustawień

Obsługa plików DGN

Sterowniki ekranu

Wymiarowanie

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Kreskowanie

Pole

Wielolinia odniesienia

Modyfikuj

Eksport do formatu PDF

Wydajność

Drukowanie

Paleta właściwości

Wstążka

Wybór

Menedżer zestawów arkuszy

Visual Lisp

Ogólne

Powrót na górę

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp i powiązane zmienne systemowe

W tym dodatku Service Pack wprowadzono opcje sterowania działaniem aplikacji AutoLISP i VBA w programie AutoCAD. Nowe elementy sterujące zapewniają następujące środki zabezpieczające:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten dokument.


Uwaga: aby włączyć automatyczne wczytywanie zmian pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler, a następnie pobrać i zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013, który zaktualizowano w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2013.

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp

Uruchom program AutoCAD z tym przełącznikiem, aby wyłączyć wykonywanie języka AutoLISP w bieżącej sesji programu AutoCAD, w tym wszystkich plików LSP, FAS lub VLX. Ten przełącznik jest przydatny w zapobieganiu automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu destrukcyjnego kodu AutoLISP.

Wyłączanie języka AutoLISP ma następujące efekty:

Uwaga: wyłączenie języka AutoLISP uniemożliwia działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i należy to stosować tylko w sytuacjach awaryjnych.

LISPENABLED (zmienna systemowa)

Określa, czy język AutoLISP jest włączony dla bieżącej sesji programu AutoCAD.

(Tylko do odczytu)
Typ: Liczba całkowita
Miejsce zapisu: nie zapisywana
Wartość początkowa: 1

0 — język AutoLISP jest wyłączony
1 — język AutoLISP jest włączony

Wyłączanie języka AutoLISP ma następujące efekty:

Ta zmienna systemowa zależy od ustawienia przełącznika uruchamiania /nolisp.

AUTOLOAD (zmienna systemowa)

Określa, czy program AutoCAD automatycznie wczytuje pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.

Typ: Liczba całkowita
Miejsce zapisu: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1

Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie będzie automatycznie wczytywany

1 — 7 podanych powyżej plików jest wczytywanych automatycznie w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)

Określa folder, z którego program AutoCAD wczytuje pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.

Typ: ciąg
Miejsce zapisu: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Dopuszczalne ciągi:
" <ścieżka lub ścieżki folderu, oddzielone średnikami> " = automatycznie wczytuje pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb tylko w określonych folderach, a nie w innych położeniach, w tym także bieżącym folderze. Aby zminimalizować możliwość wczytania destrukcyjnej aplikacji, zmienna systemowa AUTOLOADPATH powinna zawsze wskazywać unikatowy folder, w którym znajdują się autoryzowane aplikacje.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — brak ograniczenia ścieżki. Automatycznie wczytuje kolejno pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujące się w folderze rozruchowym programu AutoCAD, folderze rysunku, a na końcu na ścieżce wyszukiwania programu AutoCAD. Nie jest to zalecane, ponieważ dublowane jest działanie programu AutoCAD 2012.

Zmiany dotyczące automatycznego wczytywania plików acad2013.lsp i acad2013doc.lsp

Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp są teraz wczytywane tylko z domyślnych folderów instalacji:
   <folder instalacji>\Support
   <folder instalacji>\Support\<język>

Zmiany w oknie dialogowym Opcje

Pole wyboru „Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem” na karcie System w oknie dialogowym Opcje (zmienna systemowa ACADLSPASDOC) jest nieaktywne, gdy zmienna systemowa AUTOLOAD lub LISPENABLED ma wartość 0.

Zalecane ustawienia i proces roboczy naprawy

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed destrukcyjnymi aplikacjami AutoLISP i VBA zmienna systemowa AUTOLOADPATH powinna wskazywać unikatowe położenie folderu, a zmienna systemowa AUTOLOAD powinna mieć wartość 1.

Jeśli instalacja podlega już działaniu destrukcyjnej aplikacji, która jest wykonywana podczas uruchamiania, należy wykonać następujące ogólne czynności:

1. Uruchom produkt oparty na programie AutoCAD z przełącznikiem uruchamiania /nolisp.
2. Wyszukaj i usuń cały destrukcyjny kod.
3. Napraw wszystkie zagrożone pliki.
4. Ustaw zmienną systemową AUTOLOADPATH na unikatowe położenie folderu i wartość zmiennej systemowej AUTOLOAD na 1.

Po wykonaniu tych czynności można usunąć przełącznik uruchamiania /nolisp z właściwości skrótu ikony pulpitu programu i powrócić do normalnego korzystania z aplikacji opartej na programie AutoCAD.

Powrót na górę


Uwaga: Jeśli w systemie zainstalowano już program AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP lub AutoCAD Mechanical i zastosowano już ten dodatek Service Pack, nie można zainstalować na tym samym komputerze innego z wymienionych programów. Przed zainstalowaniem innego z wymienionych produktów należy najpierw odinstalować ten dodatek Service Pack.

Uwaga: poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana z poprawką programu AutoCAD Structural Detailing.

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaktualizowane informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach, używając sieci lokalnej, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
 2. Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: instalacja przez sieć lokalną za pomocą Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwana w przypadku tego dodatku Service Pack.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w etapie 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Uwaga: dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: jeśli program dodatek Service Pack dla programu AutoCAD jest zawarty w obrazie stanowiska, obraz stanowiska spowoduje zainstalowanie dodatku Service Pack bez aktualizacji plików dla programu Autodesk Sync.

Powrót na górę

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali i zgłosili opisane problemy. Otrzymane raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i dostarczyć najlepsze rozwiązanie do projektowania i kreślenia. Dziękujemy również za zainteresowanie naszymi produktami i uwagi dotyczące tej wersji.

Z poważaniem

Zespół Autodesk AutoCAD i AutoCAD Structural Detailing

Powrót na górę


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.