Dodatek Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014 Service Pack 1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2014 Service Pack 1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go. Ten dodatek Service Pack uwzględnia również aktualizacje zawarte w poprawce Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014 Hotfix 1.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do odinstalowania dodatku Service Pack należy przeczytać temat Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack.

Zawartość

·         Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

·         Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie poprawki hotfix 1

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

·         Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć programu Autodesk Exchange, w którym automatycznie wyświetlany jest odpowiedni dodatek Service Pack do danego produktu.

Produkt 32-bitowy

Dodatek Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_win32_SP1.exe

InfrastructureAdministrator2014_win32_SP1.exe

 

Produkt 64-bitowy

Dodatek Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_x64_SP1.exe

InfrastructureAdministrator2014_x64_SP1.exe

Ten dodatek Service Pack można zastosować do programu Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014 instalowanego z użyciem jednego z niżej wymienionych pakietów Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2014

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

INTERFEJS PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH (API) 

·         Tworzenie definicji elementu działa teraz poprawnie w pamięci podręcznej GWS.

MENEDŻER WYŚWIETLANIA

·         Grupa zagnieżdżonych warstw może zostać wczytana poprawnie, gdy w grupie nadrzędnej znajduje się automatycznie wczytywana warstwa.

RASTER FDO

·         Polecenie skrętu DWIDOK działa poprawnie w przypadku, gdy rysunek i obraz są zapisane w różnych układach współrzędnych.

·         Kolory bitonalnych obrazów rastrowych FDO są wyświetlane poprawnie.

FDO WMS

·         Teraz warstwy mogą być wyświetlane poprawnie, gdy widok znajduje się poza zakresem skali niektórych warstw WMS.

GENEROWANIE GRAFIKI

·         Został rozwiązany problem związany z generowaniem grafiki spowodowany poprawką dotyczącą poleceń MAPIMPORT i MAPEXPORT.

MODEL BRANŻOWY

·         Wyniki przecięcia wieloboku są poprawne, jeśli uzyskano je na podstawie wstawionego punktu obliczanego z użyciem przecięcia COGO.

·         Opcja ponownej konfiguracji etapu działa w modelu części elektrycznych NA.

·         Opcja importowania form działa w programie Infrastructure Administrator.

MAPTOACAD

·         Dodawanie opcji sprawdzania zakresu skali w celu uniemożliwienia tworzenia zbyt gęstego wzoru.

PROBLEM DOTYCZĄCY WYDAJNOŚCI

·         Operacja dwukrotnego uruchomienia zapytania programu Map jest wolniejsza niż w wersji 2012.

ADMINISTRATOR ZABEZPIECZEŃ

·         Użytkownik-gość ze wszystkimi uprawnieniami (wybierania, wstawiania, aktualizowania, usuwania) może edytować geometrię.

·         Elementy zmodyfikowane przez użytkownika-gościa posiadającego uprawnienia do edycji są automatycznie odświeżane na mapie.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie poprawki hotfix 1

·         Niestabilność programu AutoCAD Map 3D po zalogowaniu w usłudze Autodesk 360.

·         Niestabilność programu AutoCAD Map 3D w systemach niezawierających informacji o numerze seryjnym BIOS.

·         Problemy występujące podczas tworzenia legend na powierzchniach dodanych za pomocą dostawcy obrazów rastrowych FDO lub połączeń powierzchni.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Blok

·         Sporadycznie występuje błąd związany z bloków pracy z parametrem przeglądania.

Autodesk 360

·         Występuje błąd podczas próby wylogowania z usługi Autodesk 360 z poziomu programu AutoCAD, jeśli uprzednio została odinstalowana usługa Autodesk 360.

Wiersz polecenia

·         Sporadycznie ulega awarii po kliknięciu opcji lub przeciągnięciu okna wiersza polecenia w systemie Windows 8.

Materiały

·         Sporadycznie ulega awarii podczas otwierania rysunku zawierającego pewne niestandardowe materiały.

Kreśl

·         Awarie występujące sporadycznie podczas drukowania rysunku z warstwami nieuzgodnionymi.

General (Ogólny)

·         Sporadycznie ulega awarii podczas przełączania rysunków lub układów.

·         Sporadycznie ulega awarii podczas edycji za pomocą uchwytów lub cyklicznych uchwytów.

·         Sporadycznie występuje błąd podczas zamykania programu AutoCAD.

·         Sporadycznie ulega awarii podczas powiększania lub nowego fragmentu w rysunku zawierającego zablokowaną rzutnię.

Powrót do początku

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

Naprawione zostały następujące usterki:

Modelowanie 3D

·         Nie można odczytać określonych informacji dotyczących brył po zapisaniu rysunku w wersji opartej na programu AutoCAD 2004 i ponownym otwarciu go w wersji opartej na 2014.

Blok

·         Pole wyboru jednorodnej skali czasem nie wyświetla się poprawnie jako niezaznaczone.

Obsługa plików DGN

·         Problemy z kopiowaniem i wklejaniem rodzajów linii DGN na rysunku.

Przełączanie dokumentów

·         Nazwa pliku nie jest wyświetlana na karcie Plik w tureckiej wersji językowej systemów operacyjnych.

Nawigacja po plikach

·         Aplikacji czasami przestaje reagować w przypadku korzystania z listy rozwijanej wyboru pliku w systemie Windows 8 za pomocą podłączonego smartfonu.

Kreśl

·         Przykrywanie nie działa, gdy podczas wydruku jest włączona opcja Scalanie linii.

·         Linie w pobliżu obwiedni przykrycia nie są drukowane.

·         Niektóre obrazy nie są kreślone, gdy wybrany jest styl wizualny Realistyczny i jest włączone przyspieszenie sprzętowe.

·         W niektórych przypadkach pliki DWG zawierające obrazy rastrowe bądź podkładanie PDF lub DWF nie są drukowane poprawnie podczas publikowania do pliku DWFx.

Chmura punktów

·         Problem przerw w pamięci.

·         Niektóre pliki skanowania chmury punktów nie są wyświetlane poprawnie.

·         Problem z interfejsem API może spowodować, że kolory ustawione według normalizacji i natężenia ulegną zmianie po kadrowaniu.

Wybór

·         Zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest niepoprawnie ustawiona na 0 podczas pewnych edycji rysunku i powiększania/pomniejszania obrazu.

General (Ogólny)

·         W niektórych przypadkach polecenia zewnętrzne w pliku acad.pgp nie są wykonywane poprawnie.

·         Wystąpił problem dotyczący wydajności z rysunkami zapisanymi jako rysunki programu AutoCAD 2010.

·         Zmiana położenia wielu bloków za pomocą palety Właściwości nie jest poprawnie stosowana do wszystkich wybranych bloków.

·         W niektórych przypadkach pliki rysunkowe zawierające niepoprawne czcionki powodują, że program AutoCAD blokuje się podczas uruchamiania.

·         W programie AutoCAD występuje błąd, gdy element użytkownika zawiera osadzony obiekt AcDb3dSolid.

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

 

Uwaga: Nie można zainstalować na tym samym komputerze programów AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Mechanical, jeśli do jednego z nich zastosowano dodatek Service Pack. Zanim będzie możliwe zainstalowanie innych wymienionych produktów, konieczne będzie odinstalowanie tego dodatku Service Pack.

 

Uwaga: Poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką do programów AutoCAD i AutoCAD LT.

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

·         /e — wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack,

·         /q — pomija wyświetlanie komunikatu o zakończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach przez sieć lokalną.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.

2.    Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną przy użyciu Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwane.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.    W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: Jeśli obraz stanowiska zawiera dodatek Service Pack do programu AutoCAD lub LT, produkt AutoCAD lub LT zostanie zainstalowany tylko z tym dodatkiem Service Pack bez plików aktualizacji do narzędzia Autodesk Sync.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Aby odinstalować dodatek do programu Autodesk AutoCAD Map 3D 2014 Service Pack 1, użyj narzędzia Dodaj/Usuń w systemie Windows XP lub opcji Odinstaluj program w systemach Windows 7 i 8. Rozwiń okno, aby wyświetlić aktualizacje, a następnie wybierz poprawkę do usunięcia.

Uwaga:

W pewnych sytuacjach odinstalowanie dodatku Service Pack może spowodować występowanie błędów licencji podczas uruchamiania aplikacji. Problem jest spowodowany niezsynchronizowaniem plików adlmint.dll i adlm_libFNP.dll znajdujących się w głównym folderze instalacyjnym.

W takim wypadku, aby rozwiązać ten problem, należy postępować według instrukcji http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22241522&linkID=9240617. Jeśli z jakiegokolwiek powodu problem nadal się utrzymuje, w celu umożliwienia poprawnego działania dodatku Service Pack należy go ponownie zainstalować.

Powrót do początku

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.

Z szacunkiem,

Zespół Autodesk

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.