Readme: AutoCAD 2006 oraz AutoCAD LT 2006 Service Pack 1

Ten plik Readme zawiera informacje o instalowaniu i używaniu dodatku Service Pack. Proszę uważnie przeczytać cały dokument przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack do swojego produktu. Można także zapisać ten plik Readme na lokalnym dysku lub wydrukować jego kopię.


Zawartość


Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Service Pack 1 jest przeznaczony dla następujących produktów firmy Autodesk uruchamianych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że dla używanego oprogramowania została zainstalowana odpowiednia wersja dodatku Service Pack.


Podstawowe problemy rozwiązane za pomocą tego dodatku Service Pack

Operacje, które nie powodują już błędów krytycznych

Problemy zgłoszone przez narzędzie raportowania błędów użytkownika

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia raportowania błędów użytkownika, zlokalizowano i usunięto kilka problemów. Uaktualnienia wprowadzono w poniższych obszarach.

Uaktualnienia ogólne

Pozostałe zmiany zawarte w tym dodatku Service Pack zawierają następujące uaktualnienia.

ActiveX API (tylko AutoCAD)

Kalkulator

Kolor

Wyciąg atrybutów (tylko AutoCAD)

Wymiarowanie

Bloki dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne

Kreskowanie

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Migracja

Zmienianie

ObjectARX® i ObjectDBXTM (tylko AutoCAD)

Łączenie i osadzanie obiektów (OLE)

Lokalizacja względem obiektów

Otwieranie

Opcje

Drukowanie i publikowanie

Profile (tylko AutoCAD)

Tabele

Tekst

Paleta narzędzi

Xref (odnośniki zewnętrzne)


Ogólne informacje o instalacji

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do instalacji dodatku Service Pack, należy zapamiętać poniższe uwagi:

Informacje o przełącznikach linii poleceń Windows

W ten dodatek Service Pack wbudowane są trzy przełączniki linii poleceń systemu Microsoft® Windows®:

Informacje o sposobie używania przełączników linii poleceń /e i /p znajdują się w poniższych procedurach.


Instrukcje instalacji

Instalacja tego dodatku Service Pack w instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uaktualnianie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż płytę CD z produktem (na przykład z programem AutoCAD).
 3. Odszukaj folder z zapisanym dodatkiem Service Pack i dwukrotnie kliknij plik wykonywalny (EXE).

Instalacja tego dodatku Service Pack w sieci lokalnej przy użyciu listy uaktualnień

Do zainstalowania tego dodatku Service Pack w sieci lokalnej przy użyciu lokalnej listy uaktualnień, można skorzystać z Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie dodatku Service Pack przy użyciu lokalnej listy uaktualnień

 1. Włóż płytę CD z produktem (na przykład z programem AutoCAD) do lokalnego komputera.
 2. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz plik EXE i Readme.htm na lokalny serwer.

  Uwaga: Upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują tego dodatku Service Pack, mają dostęp do tego serwera.

 3. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Podaj następujące informacje i kliknij OK:

  \\<lokalna_nazwa_serwera>\<nazwa_uaktualnienia> /p <nazwa_lokalnej_listy_uaktualnień>\<nazwa_listy_uaktualnień>

  Na przykład:

  \\myserver\patches\ACAD2006sp1SWL.exe /p c:patchlist.txt

  Zawartość pliku listy uaktualnień jest podobna do tej w poniższym przykładzie:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-4001-0409-0002-0060B0CE6BBA}
  ProductVersionCandidate=16.2.54.10
  PatchTitle=AutoCAD (R) 2006 Service Pack 1
  PatchGUID=={D7B1B007-1477-4E8A-8867-55815CED4C3D}
  PatchFileLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_uaktualnienia.exe lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_uaktualnienia.exe
  PatchSize=3833856
  PatchDesc=Ten dodatek Service Pack uaktualnia AutoCAD (R) 2006 w wersji zabezpieczonej.
  PatchDescLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_readme.html lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_readme.html

  Uwaga: Jeżeli plik listy uaktualnień już istnieje w tym położeniu, nowe informacje listy uaktualnień zostaną dodane na końcu tego pliku. Oryginalny plik nie jest nadpisywany.

 4. Otwórz plik listy uaktualnień. Jeżeli istnieje kilka list uaktualnień, listy są oddzielane gwiazdkami (*****).
 5. Zmień piątą linię w liście uaktualnień, PatchFileLocation, z następujących złożonych instrukcji:

  PatchFileLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podkatalogi>\\<nazwa_uaktualnienia>.exe lub ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka>/<nazwa_uaktualnienia>.exe

  na pojedynczy zestaw instrukcji:

  Uwaga: Informacje w ostrych nawiasach zastąp własnymi nazwami serwera i ścieżek. Nie wpisuj nawiasów.

 6. Zmień ostatnią linię w liście uaktualnień, PatchDescLocation, z następujących złożonych instrukcji:

  PatchDescLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podkatalogi>\\<nazwa_readme>.html lub ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka>/<nazwa_readme>.html

  na pojedynczy zestaw instrukcji:

  Uwaga: Informacje w ostrych nawiasach zastąp własnymi nazwami serwera i ścieżek. Nie wpisuj nawiasów.

 7. Zapisz i zamknij plik listy uaktualnień.
 8. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Podaj następujące informacje i kliknij OK:

  <napęd_CD-ROM>:\Bin\<acad lub aclt>Feui\support\CADManagerControl

 9. Dwukrotnie kliknij CMControl.exe.
 10. W narzędziu kontroli menedżera CAD, z listy produktów, wybierz swój produkt i kliknij OK.
 11. W narzędziu kontroli menedżera CAD, na zakładce Centrum komunikacyjne, wykonaj następujące operacje:

 12. W dolnej części narzędzia kontroli menedżera CAD, z listy rozwijalnej, wybierz Utwórz plik rejestru .reg. Kliknij OK.
 13. W oknie dialogowym Zapisz jako, zapisz plik w systemie. Zanotuj to położenie.

  Plik rejestru można teraz rozesłać do użytkowników. Prześlij i uruchom plik używając dowolnie wybranej metody.

  Uwaga: Dodatek Service Pack należy zainstalować na każdej stacji roboczej, na której uruchamiany jest program AutoCAD 2006.

Instalacja tego dodatku Service Pack w sieciowym obrazie administracyjnym

Poniższe metody dystrybucji można zastosować tylko do obrazów administracyjnych utworzonych w kreatorze obrazu stanowiska. Po zakończeniu tych procedur, wszystkie kolejne obrazy stanowisk produktu będą zawierały uaktualnienia dodatku Service Pack.

Pobrany plik uaktualnienia (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wypakować z pliku wykonywalnego używając przełącznika /e (ang. 'extract'). Przykładowa składnia polecenia znajduje się poniżej, w punkcie 2.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz plik EXE dodatku Service Pack na lokalny komputer.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Podaj następujące informacje i kliknij OK:

  <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>.msp

 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem obrazu stanowiska, z menu Start (Windows), kliknij Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. W kreatorze obrazu stanowiska, na stronie Witamy, wybierz Utworzyć obraz administracyjny. Kliknij Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz administracyjny, w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI), podaj ścieżkę do acad.msi (lub aclt.msi), pliku MSI, który użyjesz jako bazowy dla obrazu administracyjnego. Ten plik znajdziesz na płycie CD-ROM produktu w folderze cdrom:\Bin\acadFeui (lub cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego, określ położenie sieciowe zasobu współdzielonego, w którym chcesz utworzyć obraz administracyjny lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać to miejsce. Użytkownicy zainstalują produkt z tego położenia.
 7. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 8. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP. Kliknij Dalej.
 9. Wykonaj instrukcje kreatora obrazu stanowiska, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz plik EXE dodatku Service Pack na lokalny komputer.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Podaj następujące informacje i kliknij OK:

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_uaktualnienia>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>.msp

 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem obrazu stanowiska, z menu Start (Windows), kliknij Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. W kreatorze obrazu stanowiska, na stronie Witamy, wybierz Zmodyfikować obraz administracyjny. Kliknij Dalej.
 5. Na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny, z listy Wybierz plik MSI, wybierz plik instalatora Autodesk (MSI) ze współdzielonego położenia sieciowego, które zawiera obraz administracyjny, który chcesz zmodyfikować. Użytkownicy zainstalują produkt z tego położenia.
 6. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 7. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP. Kliknij Dalej.
 8. Wykonaj instrukcje kreatora obrazu stanowiska, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

Pliki poprawione przez ten dodatek Service Pack

Zależnie od produktu i typu instalacji, ten dodatek Service Pack uaktualnia niżej wymienione pliki. W podanych nazwach ścieżek, należy zamienić słowo "produkt" na nazwę odpowiedniego produktu (na przykład AutoCAD).

Folder: . . .Program Files\Produkt

Folder: ...Program Files\Produkt\Drv

Folder: ...Program Files\Produkt\Express

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail


Copyright ® 2005 Autodesk, Inc.