Readme dla Autodesk Map® 3D 2006 Service Pack 1


Zawartość


Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk wydała pakiet serwisowy Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1, który naprawia, bądź lokalizuje, różne problemy dotyczące Autodesk Map 3D 2006.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i używaniu tego pakietu Service Pack. Proszę uważnie przeczytać cały dokument przed zainstalowaniem tego pakietu Service Pack dla swojego produktu. Można także zapisać ten plik Readme na lokalnym dysku lub wydrukować jego kopię.

Kto powinien zainstalować pakiet Service Pack?

Service Pack 1 jest przeznaczony dla Autodesk Map 3D 2006, zabezpieczonego lub nie, uruchamianego we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Dla każdego języka istnieje osobny pakiet Service Pack.

Informacje ogólne

Przed zastosowaniem tego pakietu Service Pack należy upewnić się, że została wykonana kopia zapasowa wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika.

Podczas instalacji pojawią się zgłoszenia z prośbą o oryginalną płytę instalacyjną CD lub obraz sieciowy. Do zainstalowania, odinstalowania i zastosowania pakietów Service Pack wymagane są uprawnienia administracyjne.

Zainstalowanego pakietu Service Pack nie można usunąć korzystając z automatycznego programu odinstalowującego. Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez pakiet Service Pack, należy odinstalować produkt i ponownie go zainstalować.

Administratorzy mogą instalować pakiet Service Pack w sieci używając kreatora instalacji sieciowej.

Najważniejsze elementy pakietu Service Pack 1

Poniżej znajduje się lista modułów, na które wpływa ten pakiet Service Pack:

Zestawienie najważniejszych problemów usuwanych przez Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1

Łączenie dostawcy Autodesk FDO dla ArcSDE z SQL Server i Oracle

Wymagania systemowe Oracle i SQL Server

Poniższe pliki muszą znajdować się w folderze \Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\FDO\2.0\ArcSDE lub w innym folderze umieszczonym na ścieżce polecenia:

Przy łączeniu dostawcy Autodesk FDO dla ArcSDE z Oracle, niezbędne są poniższe wymagania systemowe dla ArcSDE Server:

Przy łączeniu dostawcy Autodesk FDO dla ArcSDE z SQL Server, niezbędne są poniższe wymagania systemowe dla ArcSDE Server:

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu, dołączaniu i łączeniu z bazami ArcSDE w Oracle znajdują się w Autodesk Map 3D 2006 and ESRI ArcSDE Basics.pdf.

Zewnętrzne bazy danych

Menedżer wyświetlania

Globalizacja

Topologia

Import/Eksport

Zapytanie

Oracle

Wydajność

Obraz

Civil 3D

Pliki uaktualniane przez pakiet Service Pack 1 dla Autodesk Map 3D 2006

Zależnie od produktu i typu instalacji, ten pakiet Service Pack uaktualnia poniżej wymienione pliki Autodesk Map 3D 2006.

Folder:...Program Files\Autodesk Map 3D 2006

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\Civil

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\pl-PL

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\Help

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vba\surfacepoints

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vba\surfaceview

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vc++\com c++

Folder:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vc++\customdraw\lib

Folder:...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Folder:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0

Folder:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\arcsde

Folder:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\Oracle

Folder:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\Oracle\com


Zestawienie najważniejszych problemów usuwanych przez AutoCAD 2006 Service Pack 1

Operacje, które nie powodują już błędów krytycznych

Problemy zgłoszone przez narzędzie raportowania błędów użytkownika

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia raportowania błędów użytkownika, zlokalizowano i usunięto kilka problemów. Uaktualnienia wprowadzono w poniższych obszarach.

Uaktualnienia ogólne

Pozostałe zmiany zawarte w tym pakiecie Service Pack zawierają poniższe uaktualnienia.

ActiveX API (tylko AutoCAD)

Kalkulator

Kolor

Wyciąg atrybutów (tylko AutoCAD)

Wymiarowanie

Bloki dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne

Kreskowanie

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Migracja

Zmienianie

ObjectARX® i ObjectDBXTM (tylko AutoCAD)

Łączenie i osadzanie obiektów (OLE)

Lokalizacja względem obiektów

Otwieranie

Opcje

Drukowanie i publikowanie

Profile (tylko AutoCAD)

Tabele

Tekst

Paleta narzędzi

Odnośniki (odnośniki zewnętrzne)

Pliki uaktualniane przez pakiet Service Pack 1 dla AutoCAD 2006

Zależnie od produktu i typu instalacji, ten pakiet Service Pack uaktualnia niżej wymienione pliki. W podanych nazwach ścieżek, należy zamienić słowo "produkt" na nazwę odpowiedniego produktu (na przykład AutoCAD).

Folder: . . .Program Files\produkt

Folder: ...Program Files\produkt\Drv

Folder: ...Program Files\produkt\Express

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail


Przełączniki linii poleceń Windows

Poniżej wymienione są przełączniki linii poleceń obsługiwane przez ten pakiet Service Pack:

Informacje o sposobie używania przełączników linii poleceń /e i /p znajdują się w poniższych procedurach.

Instrukcje instalacji

Instalacja tego pakietu Service Pack w instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować pakiet Service Pack na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uaktualnianie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz pakiet Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie CD-ROM płytę Autodesk Map 3D 2006 CD 1.
 3. Odszukaj folder z zapisanym pakietem Service Pack i dwukrotnie kliknij plik wykonywalny EXE.

Instalacja tego pakietu Service Pack w sieci lokalnej przy użyciu listy uaktualnień

Z poniższej procedury należy skorzystać, jeżeli będzie używane Centrum komunikacyjne do zainstalowania tego pakietu Service Pack w sieci lokalnej przy użyciu lokalnej listy uaktualnień.

Instalowanie pakietu Service Pack przy użyciu lokalnej listy uaktualnień

 1. Umieść w napędzie CD-ROM płytę Autodesk Map 3D 2006 CD 1 i postępuj zgodnie ze zgłoszeniami.
 2. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz na lokalny serwer plik EXE i <Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 Readme>.htm.

  UWAGA: Upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują tego pakietu Service Pack, mają dostęp do tego serwera.

 3. Z menu Start (Windows), wybierz Uruchom. Podaj poniższe informacje i kliknij OK:

  \\<nazwa lokalnego serwera>_<nazwa uaktualnienia> /p <położenie listy uaktualnień>\<nazwa listy uaktualnień>

  Na przykład:

  mójserwer\uaktualnienia\AutodeskMap3D2006sp1SWL.exe /p c:\listauaktualnień.txt

  Zawartość pliku listy uaktualnień jest podobna do tej w poniższym przykładzie:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-4002-0409-0002-0060B0CE6BBA}
  ProductVersionCandidate=9.0.040.0
  PatchTitle=Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1
  PatchGUID={CD7F78ED-D5AF-432B-8E0F-8C1FA1F61E34}
  PatchFileLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_uaktualneinia.exe lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_uaktualnienia.exe
  PatchSize=10225152
  PatchDesc=Ten pakiet Service Pack uaktualnia Autodesk Map 3D 2006 w wersji zabezpieczonej.
  PatchDescLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_readme.html lub
  ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_readme.html

  UWAGA: Jeżeli plik listy uaktualnień już istnieje w tym położeniu, nowe informacje listy uaktualnień zostaną dodane na końcu tego pliku. Oryginalny plik nie jest nadpisywany.

 4. Otwórz plik listy uaktualnień. Jeżeli istnieje kilka list uaktualnień, listy są oddzielane gwiazdkami (*****).
 5. Zmień PatchFileLocation na jedno z niżej wymienionych:
  • Aby udostępnić pakiet Service Pack na serwerze plików, wpisz:
   PatchFileLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podfoldery>\\<nazwa_uaktualnienia>.exe
  • Aby udostępnić pakiet Service Pack na serwerze FTP, wpisz:
   ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka>/<nazwa_uaktualnienia>.exe
 6. Zmień PatchDescLocation na jedno z niżej wymienionych:
  • Aby udostępnić plik Readme na serwerze plików, wpisz:
   PatchDescLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podfoldery>\\<nazwa_readme>.html
  • Aby udostępnić plik Readme na serwerze FTP, wpisz:
   ftp:////<nazwa_serwera>//<nazwa_udziału>//<ścieżka>//<nazwa_readme>.html
 7. Zapisz i zamknij plik listy uaktualnień.
 8. Z menu Start (Windows), wybierz Uruchom. Wpisz poniższe polecenie:

  <napęd CD-ROM:>\CDROM:\BIN\ACADFeui\Support\CADManagerControl

 9. Dwukrotnie kliknij CMControl.exe.
 10. W narzędziu kontroli menedżera CAD, z listy produktów, wybierz Autodesk Map 3D 2006 i kliknij OK.
 11. W narzędziu kontroli menedżera CAD, na zakładce Centrum komunikacyjne, wykonaj następujące operacje:
  • Z listy Konfiguracja Live Update, wybierz Włącz używając lokalnych uaktualnień.
  • W polu Położenie lokalnej listy uaktualnień, wpisz to samo położenie lokalnej listy uaktualnień co w punkcie 2.
  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać te ustawienia w systemie.
 12. W dolnej części narzędzia kontroli menedżera CAD, z listy rozwijalnej, wybierz Utwórz plik rejestru .reg. Potem kliknij OK.
 13. W oknie dialogowym Zapisz jako, zapisz plik w systemie. Zanotuj to położenie.

Plik rejestru można teraz udostępnić użytkownikom.

Zastosowanie pakietu Service Pack dla Autodesk Map 3D 2006

Poniższe dwie metody dystrybucji Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 można zastosować tylko do obrazów administracyjnych utworzonych w kreatorze instalacji sieciowej Autodesk Map 3D 2006. Po zakończeniu tych procedur, wszystkie nowe obrazy stanowisk Autodesk Map 3D 2006 będą automatycznie zawierały uaktualnienia pakietu Service Pack.

UWAGA: W obu poniższych procedurach, pobrany plik uaktualnienia (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Ten plik należy wypakować z pliku wykonywalnego. Aby wypakować plik MSP z pliku wykonywalnego, należy użyć przełącznika /e ("extract").

Dodawanie Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 do nowej instalacji Autodesk Map 3D 2006

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz na lokalny komputer plik EXE.
 2. Z menu Start (Windows), wybierz Uruchom i wpisz <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia> /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia.msp>. Potem kliknij OK.
 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem instalacji sieciowej, z menu Start (Windows), wybierz Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 4. W kreatorze instalacji sieciowej, na stronie Witamy, wybierz Utworzyć obraz administracyjny, a następnie kliknij Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz administracyjny, w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI), podaj ścieżkę do acad.msi, pliku MSI, który użyjesz jako bazowy dla obrazu administracyjnego. Ten plik znajdziesz na płycie CD-ROM produktu w folderze CDROM:\BIN\ACADFeui.
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego, podaj położenie sieciowe zasobu współdzielonego, w którym chcesz utworzyć obraz administracyjny lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby je wskazać. Z tego miejsca użytkownicy będą instalować Autodesk Map.
 7. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 8. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 9. Kliknij Dalej i wykonaj instrukcje kreatora instalacji sieciowej, aby zakończyć instalowanie pakietu Service Pack.

Dodawanie Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 do istniejącej instalacji Autodesk Map 3D 2006

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz na lokalny komputer plik EXE.
 2. Z menu Start (Windows), wybierz Uruchom i wpisz <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia> /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia.msp>. Potem kliknij OK.
 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem instalacji sieciowej, z menu Start (Windows), wybierz Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 4. W kreatorze instalacji sieciowej, na stronie Witamy, wybierz Zmodyfikować obraz administracyjny, a następnie kliknij Dalej.
 5. Na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny, z listy Wybierz plik MSI, wybierz plik instalatora Autodesk (MSI) ze współdzielonego położenia sieciowego, które zawiera obraz administracyjny, który chcesz zmodyfikować. Z tego miejsca użytkownicy będą instalować Autodesk Map 3D.
 6. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 7. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 8. Kliknij Dalej i wykonaj instrukcje kreatora instalacji sieciowej, aby zakończyć instalowanie pakietu Service Pack.

Copyright ® 2005 Autodesk, Inc.