Aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Vault 2012 pro aplikaci Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 a Autodesk Vault Professional 2012
Prosinec 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů nejvyšší kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2012 (Client) a aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2012 (Server) pro aplikace Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 a Autodesk Vault Professional 2012, která opravuje nebo řeší různé problémy týkající se těchto verzí. V tomto souboru Readme jsou uvedeny informace o způsobu instalace aktualizace, vyřešených problémech a způsobu stažení aktualizace.


POZNÁMKA: Odkazy na aplikaci Vault 2012 v tomto dokumentu se vztahují na aplikace Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 a Autodesk Vault Professional 2012.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

Vyhledejte soubor aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Vault 2012 na stránce  Autodesk Vault Services & Support.

INSTALACE

·         Na verzi Autodesk Vault 2012 Update 2 je nutné upgradovat všechny klienty a servery současně.

·         Všechny budoucí opravy hotfix aplikace Vault 2012 budou záviset na instalaci této aktualizace.

·         Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci Update 1 aplikace Vault 2012.

·         V závislosti na konfiguraci nástroje Řízení uživatelských účtů (UAC) v operačním systému Windows Vista nebo novějším může být nutné tento nástroj vypnout, aby bylo možné aktualizaci nainstalovat.

·         V systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 může instalace aktualizace trvat déle. Této komplikaci předejdete instalací následující opravy hotfix společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/2663352/cs-cz

U ostatních operačních systémů zkontrolujte, zda jsou aktualizovány nejnovějšími aktualizacemi pomocí služby Windows Update.

·         Na odběratelský server doplňku aplikace Revit, na kterém je nainstalováno rozšíření Revit 2012 Extension, je nutné po instalaci aktualizace Update 2 aplikace Vault 2012 nainstalovat opravu hotfix DL20892481.

 

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a propojená pracovní skupina.

 

POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.

 

Instalace aktualizace Update 2 klienta – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2012

 

1.       Instalaci aktualizace zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2012 Update 2 (Client).msp v klientské aplikaci Vault Explorer.

 

Instalace aktualizace Update 2 serveru – platí pro všechny servery Autodesk Data Management Server (ADMS)

 

1.       Spusťte konzolu serveru ADMS.

2.       Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.

·         Než budete pokračovat, migrujte všechny nemigrované databáze a knihovny.

·         Pokud aktualizace řeší problém migrace, může být nutné nemigrovanou databázi odpojit.

3.       Ukončete aplikaci ADMS Console.

4.       Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku.

5.       Instalaci aktualizace zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2012 Update 2 (Server).msp na serveru ADMS.

·         NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – ODLOŽTE MIGRACI DATABÁZE, DOKUD K NÍ NEBUDETE VYZVÁNI NÍŽE.

6.       Výše uvedené kroky opakujte u všech serverů ADMS.

·         NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – ODLOŽTE MIGRACI DATABÁZE, DOKUD K NÍ NEBUDETE VYZVÁNI NÍŽE.

 

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU u každé instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle pokynů

 

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Update 2 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 

1.       V případě jednoho pracoviště použijte jedinou konzolu serveru ADMS.

2.       V případě multirelace (replikace souborů) použijte libovolnou konzolu serveru ADMS.

3.       V případě propojené pracovní skupiny (replikace souborů a SQL) použijte jednu z konzol serveru ADMS v pracovní skupině vydavatelského serveru.

 

a.       Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku.

b.      Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.

c.       V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.

 

Obnova indexů vyhledávání – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server (ADMS)

 

1.       Otevřete konzolu serveru Autodesk Data Management Server a zahajte obnovu indexů vyhledávání.

 

POZNÁMKA: Agentovi snímků SQL se v některých případech nezdaří vygenerovat počáteční snímek.  Problém vyřešíte restartováním agenta snímků SQL.

 

SOUHRN VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

 

Níže naleznete přehled problémů souvisejících s čištěním, které tato aktualizace řeší:

 

·         Povolení čištění: Funkce čištění je momentálně zakázána a touto aktualizací bude povolena. Po instalaci aktualizace zůstane funkce čištění v existujících úložištích zakázána, avšak správce ji bude moci povolit.  Před povolením funkce čištění důrazně doporučujeme spustit v daných úložištích pomůcku Autodesk Reference Repair a opravit všechny reference, u kterých pomůcka označí, že v této verzi nadřazeného souboru chybějí.  Další informace o povolení funkce čištění a použití pomůcky Autodesk Reference Repair (nainstalované v rámci této aktualizace) naleznete v nápovědě Wiki k aplikaci Vault.

 

·         Oprava referencí: V rámci migrace po instalaci aktualizace budou procesem migrace opraveny reference, které lze opravit.  Některé reference nelze během migrace opravit. Proto důrazně doporučujeme spustit pomůcku Autodesk Reference Repair a opravit všechny reference, u kterých pomůcka označí, že v konkrétních verzích nadřazeného souboru chybějí.  Další informace o pomůcce Autodesk Reference Repair (nainstalované v rámci této aktualizace) naleznete v nápovědě Wiki k aplikaci Vault.

 

Poznámka 1: Aby bylo možné zpracovat soubory aplikace Inventor, musí být v počítači, ve kterém spouštíte pomůcku Autodesk Reference Repair, nainstalována aplikace Inventor (nebo Apprentice Server).

   K úspěšnému analyzování pomocí pomůcky Autodesk Reference Repair je nutné zajistit následující předpoklady:

a.       Verze (vydání) aplikace Inventor (nebo Apprentice Server) nainstalovaná v počítači musí být stejná nebo vyšší než verze aplikace Inventor, pomocí které byly analyzované soubory vytvořeny.

b.      Naposledy spuštěná verze aplikace Inventor (nebo Apprentice Server) nainstalovaná v počítači musí být stejná nebo vyšší než verze aplikace Inventor, pomocí které byly analyzované soubory vytvořeny.

c.       Před zpracováním souborů aplikace Inventor pomůckou Autodesk Reference Repair je nutné nejméně jednou spustit aplikaci Apprentice Server.  Proto jednou spusťte odpovídající aplikaci (Inventor nebo Inventor View).  V opačném případě se může zobrazit zpráva, že cesta k souboru projektu aplikace Inventor není platná.

Poznámka 2: Soubory CAD s ručně opravenou referencí mohou před přiřazením nebo aktualizací položky vyžadovat vydání a zařazení.

 

Vyřešené známé problémy

 

·         Při současném přidávání více souborů DWG do úložiště více uživateli dochází k vypršení časového limitu při odesílání.

·         Při současném přidávání více souborů DWG do úložiště více uživateli dochází k chybě odesílání.

·         Při přechodu do pracovní složky dochází k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Při použití funkce Vyčistit v aplikaci Vault Explorer nelze vyčistit historické verze souboru, pokud je aktuální verze ve stavu životního cyklu Uvolněný.

·         V prostředí propojených pracovních skupin nelze z aplikace Vault Explorer provést vyčištění bez administrativního vlastnictví.

·         Při provedení aktualizace položky může dojít k chybě 109.

·         Při aktivaci více různých bezpečnostních nastavení složky tato nastavení neoprávněně brání uživateli provést změnu stavu souboru.

·         Zpracování chyb ekvivalence dodržení vlastností bylo zdokonaleno, aby se předešlo některým případům nedodržení vlastností.

·         Provedení operace vyčištění má v některých případech za následek ztrátu závislostí souboru.

·         Při výběru jiné složky kopírování návrhu dochází k chybě „Daný klíč se ve slovníku nenachází.“ a uživatel nemůže pokračovat.

·         Byla vyřešena chyba generování souborů DWF s příponou zapsanou velkými písmeny.

·         Při provádění aktualizace položky v projektu aplikace AutoCAD Electrical se mohou všechna množství rozpisky změnit na hodnotu 1.

·         V případě, že délka názvu souboru překračuje 30 znaků, dochází při výběru více souborů k přiřazení chybného čísla položky.

·         Migrace do aplikace Autodesk Data Management Server 2012 může mít za následek vytvoření nesprávných odkazů Standardní součást u položek. Správný odkaz má v tomto případě být Přidružený soubor sekundární dílčí součásti.

·         Při přístupu více webových klientů k serveru s více úložišti může docházet k nekonzistentním výsledkům.

·         Při přihlášení pomocí ověřování systému Windows někdy při kliknutí na odkaz souboru dochází k chybě a zobrazení zprávy „Nastala neočekávaná chyba.“.

·         Při stahování souboru pomocí webového klienta nejsou správně zpracovány dvoubajtové znaky, což způsobuje jejich nečitelnost.

·         Při přiřazení položky k projektu po zkopírování návrhu projektu aplikace AutoCAD Electrical je z čísla položky vynechána přípona WDP.

·         Byla opravena chyba způsobující úniky paměti a její vyčerpání a přidána funkce sledování dostupnosti velkého objemu paměti. Výsledkem je snížení frekvence potíží spojených s vyčerpáním paměti.

·         Při dávkovém vykreslování z aplikace Autodesk Vault mohlo u starších verzí aplikací AutoCAD dojít k chybě. Při vykreslování může i nadále dojít k chybě, pokud je nainstalováno více produktů AutoCAD (v závislosti na kompatibilitě vykreslování).

·         Pokud je zapnuta možnost Vynutit jedinečné názvy souborů, dojde při pokusu o zkopírování a vložení jiných souborů než souborů aplikace CAD k chybě a zobrazí se zpráva„Reference objektu není nastavena jako instance objektu.“.

·         Při provádění aktualizace pohledu pomocí Procesoru úloh není použit správný soubor projektu aplikace Inventor. V závislosti na nastavení úložiště může být výsledkem této chyby použití nastavení administrativního souboru projektu nebo chyba publikování souboru DWF.

·         Při připojení k serveru Autodesk Data Management Server 2012 pomocí protokolu SSL a certifikátu podepsaného serverem může aplikace Vault Explorer přestat odpovídat.

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Electrical, are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.