Aktualizacja Autodesk Vault 2012 Update 2 do programów Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012, Autodesk Vault Professional 2012
Grudzień 2012

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała aktualizacje Autodesk Vault 2012 Update 2 (Client) i Autodesk Vault 2012 Update 2 (Server) do programów Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 oraz Autodesk Vault Professional 2012. Rozwiązują one szereg problemów dotyczących tych wydań. W tym pliku README opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji oraz rozwiązywane przez nią problemy.


UWAGA: Używane w pliku Readme odniesienia do rodziny programów Vault 2012 dotyczą programów Autodesk Vault 2012, Autodesk Vault Workgroup 2012, Autodesk Vault Collaboration 2012 oraz Autodesk Vault Professional 2012.LOKALIZACJA POBIERANIA

Odszukaj plik Autodesk Vault 2012 Update 2 na stronie:  Usługi i wsparcie techniczne programu Autodesk Vault

INSTALACJA

·         Wszystkie programy klienckie i serwerowe należy uaktualnić jednocześnie do wersji Autodesk Vault 2012 Update 2.

·         Korzystanie ze wszystkich kolejnych poprawek hotfix dotyczących programów Vault 2012 będzie możliwe tylko po zainstalowaniu niniejszej aktualizacji.

·         Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować aktualizację Vault 2012 Update 1.

·         W zależności od konfiguracji funkcji Kontrola konta użytkownika w systemie operacyjnym Windows Vista lub nowszym do zainstalowania aktualizacji może być konieczne wyłączenie funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC).

·         W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 instalowanie aktualizacji może potrwać dłużej niż powinno. Aby tego uniknąć, należy zainstalować następujące poprawki hotfix firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/2663352/pl-pl

W przypadku innych systemów operacyjnych należy się upewnić, że w usłudze Windows Update zainstalowano wszystkie aktualizacje.

·         W przypadku subskrybentów rozszerzenia programu Revit, jeśli w systemie jest zainstalowane rozszerzenie programu Revit 2012, to poprawka hotfix DL20892481 musi zostać zainstalowana po zainstalowaniu aktualizacji Vault 2012 Update 2.

 

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do niesprawności stanowisk. Procedura ta ma zastosowanie do obrazów stanowiska w środowisku jednej lokalizacji, wielu lokalizacji oraz połączonej grupy roboczej.

 

UWAGA: Przed zastosowaniem jakiejkolwiek poprawki hotfix lub aktualizacji należy się upewnić, że kopia zapasowa została pomyślnie wykonana.

 

Instalacja klienckiej aktualizacji Update 2 — do każdego programu Autodesk Vault Client 2012

 

1.       Uruchom plik „Autodesk Vault 2012 Update 2 (Client).msp” w oknie klienta programu Vault Explorer, aby zainstalować aktualizację.

 

Instalacja serwerowej aktualizacji Update 2 — do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS)

 

1.       Uruchom aplikację ADMS Console.

2.       Upewnij się, że wszystkie bazy danych w całości przeszły migrację do najnowszej wersji.

·         Dokonaj migracji wszystkich baz danych i bibliotek, które nie przeszły migracji, zanim podejmiesz kolejne działania.

·         Konieczne może być odłączenie bazy danych, która nie przeszła migracji, jeśli aktualizacja służy rozwiązaniu problemu z migracją.

3.       Zamknij aplikację ADMS Console.

4.       Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.

5.       Uruchom plik „Autodesk Vault 2012 Update 2 (Server).msp” na serwerze ADMS, aby zainstalować aktualizację.

·         NIE URUCHAMIAJ PROGRAMU ADMS — MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO CHWILI PODANIA ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI.

6.       Powtórz powyższe czynności w odniesieniu do każdego serwera ADMS.

·         NIE URUCHAMIAJ PROGRAMU ADMS — MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO CHWILI PODANIA ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI.

 

Aktualizacja bazy danych — przeprowadzana RAZ z pojedynczego wystąpienia serwera Autodesk Data Management Server (ADMS) wg instrukcji.

 

OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI, dopóki aktualizacja Update 2 nie zostanie pomyślnie zastosowana na WSZYSTKICH serwerach ADMS.

 

1.       Środowisko pojedynczej lokalizacji — użyj jedynej aplikacji ADMS Console.

2.       Środowisko wielu lokalizacji (replikacja plików) — użyj dowolnej aplikacji ADMS Console.

3.       Środowisko połączonej grupy roboczej (replikacja plików i SQL) — użyj jednej z aplikacji ADMS Console w grupie roboczej wydawców.

 

a.       Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.

b.      Uruchom aplikację ADMS Console i przeprowadź migrację bazy danych.

c.       W razie konieczności dołącz wcześniej odłączone bazy danych, aby migracja mogła zostać dokończona.

 

Przebudowa indeksów wyszukiwania — stosowana na każdym serwerze Autodesk Data Management Server (ADMS).

 

1.       Otwórz konsolę Autodesk Data Management Server i rozpocznij przebudowę indeksów wyszukiwania.

 

UWAGA:: Bywają sytuacje, w których agent migawek SQL nie potrafi wygenerować migawki początkowej.  Aby temu zaradzić, należy ponownie uruchomić agenta migawek SQL.

 

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

 

Poniżej przedstawiono przegląd problemów dotyczących funkcji czyszczenia rozwiązywanych przez niniejszą aktualizację:

 

·         Włączanie funkcji czyszczenia: Funkcja czyszczenia jest obecnie wyłączona, a ta aktualizacja spowoduje jej włączenie. Jednak po zainstalowaniu aktualizacji funkcja czyszczenia pozostanie wyłączona w już istniejących repozytoriach, przy czym administrator będzie mógł ją włączyć.  Jest stanowczo zalecane, aby przed włączeniem funkcji czyszczenia w istniejących repozytoriach uruchomić program Autodesk Reference Repair Utility w stosunku do tych repozytoriów i naprawić wszelkie odniesienia, których brak został przez to narzędzie wskazany w określonych wersjach plików macierzystych.  Więcej informacji na temat sposobu włączania funkcji czyszczenia oraz korzystania z programu Autodesk Reference Repair Utility (instalowanego w ramach tej aktualizacji) można znaleźć na stronie Pomocy Wiki programu Vault.

 

·         Naprawa odniesień: W ramach migracji po zainstalowaniu aktualizacji naprawione zostaną odniesienia, które można naprawić w toku procesu migracji.  Mimo to mogą pozostać odniesienia, których nie można naprawić podczas migracji. W związku z tym jest stanowczo zalecane uruchomienie programu Autodesk Reference Repair Utility i naprawienie wszelkich odniesień, których brak został przez to narzędzie wskazany w określonych wersjach plików macierzystych.  Więcej informacji na temat sposobu korzystania z programu Autodesk Reference Repair Utility (instalowanego w ramach tej aktualizacji) można znaleźć na stronie Pomocy Wiki programu Vault.

 

Uwaga 1: Program Inventor (lub Apprentice Server) musi się znajdować na komputerze, na którym jest uruchamiany program Reference Repair Utility, aby pliki programu Inventor mogły zostać przetworzone.

   Aby skanowanie za pomocą programu Reference Repair Utility przebiegło pomyślnie, należy zapewnić następujące warunki:

a.       Wersja (wydanie) programu Inventor (lub Apprentice Server) zainstalowana na komputerze nie jest niższa niż wersja programu Inventor, w której utworzono pliki do skanowania.

b.      Ostatnio uruchomiona wersja programu Inventor (lub Apprentice Server) zainstalowana na komputerze jest nie niższa niż wersja programu Inventor, w której utworzono pliki do skanowania.

c.       Program Apprentice Server musi zostać przynajmniej raz uruchomiony przed przetwarzaniem plików programu Inventor w programie Reference Repair Utility.  W tym celu należy jeden raz uruchomić odpowiednią aplikację (na przykład Inventor/Inventor View).  W przeciwnym razie może się pojawić komunikat o nieprawidłowej ścieżce do pliku projektu programu Inventor.

Uwaga 2: Pliki CAD z odniesieniem naprawionym ręcznie mogą wymagać wypisania i wpisania, zanim zostanie wykonana operacja Przypisz/Aktualizuj element.

 

Rozwiązane znane problemy

 

·         Gdy kilku użytkowników jednocześnie dodawało do repozytorium kilka plików DWG, dochodziło do przekroczenia limitu czasu podczas wysyłania.

·         Gdy kilku użytkowników jednocześnie dodawało do repozytorium kilka plików DWG, dochodziło do błędu wysyłania.

·         Nieoczekiwane zakończenie pracy programu podczas próby przejścia do folderu roboczego.

·         W przypadku używania funkcji czyszczenia z poziomu programu Vault Explorer nie można jej zrealizować na historycznych wersjach pliku, jeśli wersja ukończona jest w stanie cyklu rozwojowego Produkcja.

·         W środowisku połączonych grup roboczych operacji czyszczenia nie można przeprowadzić z poziomu programu Vault Explorer bez praw administracyjnych.

·         Przeprowadzenie aktualizacji elementu może spowodować wystąpienie błędu 109.

·         Gdy w odniesieniu do folderu jest włączone wiele ustawień zabezpieczeń, ustawienia nieprawidłowo uniemożliwiają użytkownikowi wykonanie na pliku operacji zmiany stanu.

·         Ulepszono obsługę błędów w przypadku równoważności zgodności właściwości, aby zapobiec pewnym wystąpieniom niezgodności.

·         Wykonywanie operacji czyszczenia w niektórych przypadkach powodowało utratę zależności plików.

·         Przy wybieraniu innego folderu do operacji kopiowania projektu zgłaszany był błąd „the given key was not present in the dictionary” („danego klucza nie było w słowniku”), a użytkownik nie mógł kontynuować działań.

·         Rozwiązywany został problem, który polegał na tym, że pliki DWF nie były generowane, gdy pliki DWG miały rozszerzenie pliku zapisane wielkimi literami.

·         W przypadku wykonywania operacji aktualizacji elementu na elemencie projektu programu AutoCAD Electrical wszystkie ilości w zestawieniu komponentów mogą zostać zmienione na wartość 1.

·         W przypadku jednoczesnego wyboru kilku plików przypisywany jest niewłaściwy numer elementu, gdy długość nazwy pliku przekracza 30 znaków.

·         Migracja do programu Autodesk Data Management Server 2012 może spowodować pojawienie się niepoprawnych łączy „Standardowy komponent” w elementach. Poprawnym łączem w tych przypadkach powinno być „Drugorzędny plik skojarzony komponentu podrzędnego”.

·         Wiele klientów WWW korzystających z dostępu do serwera z wieloma repozytoriami może otrzymywać zróżnicowane wyniki.

·         Po zalogowaniu się przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows kliknięcie łącza pliku niekiedy powodowało wyświetlenie komunikatu błędu: „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.

·         W przypadku pobierania pliku za pomocą klienta WWW znaki dwubajtowe nie są prawidłowo obsługiwane, w wyniku czego pojawiają się nieczytelne znaki.

·         Jeśli wykonano operację Kopiuj projekt w odniesieniu do projektu programu AutoCAD Electrical, to podczas przypisywania elementu w projekcie zostanie pominięte rozszerzenie WDP z numeru elementu.

·         Zmniejszenie liczby warunków powodujących brak pamięci przez naprawienie wycieku pamięci oraz dodanie funkcji rozpoznawania zajmowania dużej ilości pamięci.

·         Drukowanie wsadowe z programu Autodesk Vault może kończyć się niepowodzeniem w przypadku starszych aplikacji AutoCAD. Drukowanie może nadal kończyć się niepowodzeniem, jeśli zainstalowanych jest kilka produktów AutoCAD (zależy to od zgodności w zakresie drukowania).

·         Gdy włączona jest opcja „Wymuś niepowtarzalne nazwy plików”, próba skopiowania i wklejenia pliku innego niż CAD powoduje wyświetlenie komunikatu „Odniesienie obiektu nie jest ustawione na umieszczenie obiektu”.

·         W przypadku wykonywania operacji Aktualizuj widok za pomocą Procesora zadań nie był używany właściwy plik projektu programu Inventor. W zależności od ustawień w repozytorium taka sytuacja powodowała użycie ustawienia administracyjnego pliku projektu lub wystąpienie błędu publikowania pliku DWF.

·         Podczas nawiązywania połączenia z programem Autodesk Data Management Server 2012 z zastosowaniem protokołu SSL i podpisanego certyfikatu serwera program Vault Explorer może przestać odpowiadać.

UWAGA PRAWNA

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Electrical, are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.