Aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013 pro aplikaci Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013
Prosinec 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů nejvyšší kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013 (Client) a aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013 (Server) pro aplikace Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013, která opravuje nebo řeší různé problémy týkající se těchto verzí. V tomto souboru Readme jsou uvedeny informace o způsobu instalace aktualizace, vyřešených problémech a způsobu stažení aktualizace Service Pack.


POZNÁMKA: Odkazy na aplikaci Vault 2013 v tomto dokumentu se vztahují na aplikace Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

        Vyhledejte soubor aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013 na stránce  Autodesk Vault Services & Support.

INSTALACE

·         Na verzi Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 je nutné upgradovat všechny klienty a servery současně.

·         Všechny budoucí opravy hotfix aplikace Vault 2013 budou záviset na instalaci této aktualizace Service Pack.

·         V závislosti na konfiguraci nástroje Řízení uživatelských účtů (UAC) v operačním systému Windows Vista nebo novějším může být nutné tento nástroj vypnout, aby bylo možné aktualizaci Service Pack nainstalovat.

·         V systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 může instalace aktualizace Service Pack trvat déle. Této komplikaci předejdete instalací následující opravy hotfix společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/2663352/cs-cz

U ostatních operačních systémů zkontrolujte, zda jsou aktualizovány nejnovějšími aktualizacemi pomocí služby Windows Update.

 

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a propojená pracovní skupina.

 

POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Service Pack 1 klienta – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2013

1.       Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client).msp v klientské aplikaci Vault Explorer.

Instalace aktualizace Service Pack 1 serveru – platí pro všechny servery Autodesk Data Management Server (ADMS)

 

1.       Spusťte konzolu serveru ADMS.

2.       Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.

·         Než budete pokračovat, migrujte všechny nemigrované databáze a knihovny.

·         Pokud aktualizace Service Pack řeší problém migrace, může být nutné nemigrovanou databázi odpojit.

3.       Ukončete aplikaci ADMS Console.

4.       Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku.

5.       Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Server).msp na serveru ADMS.

·         NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – ODLOŽTE MIGRACI DATABÁZE, DOKUD K NÍ NEBUDETE VYZVÁNI NÍŽE.

6.       Výše uvedené kroky opakujte u všech serverů ADMS.

·         NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – ODLOŽTE MIGRACI DATABÁZE, DOKUD K NÍ NEBUDETE VYZVÁNI NÍŽE.

 

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU u každé instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle pokynů

 

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Service Pack 1 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 

1.       V případě jednoho pracoviště použijte jedinou konzolu serveru ADMS.

2.       V případě multirelace (replikace souborů) použijte libovolnou konzolu serveru ADMS.

3.       V případě propojené pracovní skupiny (replikace souborů a SQL) použijte jednu z konzol serveru ADMS v pracovní skupině vydavatelského serveru.

 

a.       Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku.

b.      Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.

c.       V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.

 

POZNÁMKA: Agentovi snímků SQL se v některých případech nezdaří vygenerovat počáteční snímek.  Problém vyřešíte restartováním agenta snímků SQL.

SOUHRN VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

Níže naleznete přehled problémů souvisejících s čištěním, které tato aktualizace Service Pack řeší:

 

·         Povolení čištění: Funkce čištění je momentálně zakázána a touto aktualizací Service Pack bude povolena. Po instalaci aktualizace Service Pack zůstane funkce čištění v existujících úložištích zakázána, avšak správce získá možnost ji povolit.  Před povolením funkce čištění důrazně doporučujeme spustit v daných úložištích pomůcku Autodesk Reference Repair a opravit všechny reference, u kterých pomůcka označí, že v této verzi nadřazeného souboru chybějí.  Další informace o povolení funkce čištění a použití pomůcky Autodesk Reference Repair (nainstalované v rámci této aktualizace Service Pack) naleznete v nápovědě Wiki k aplikaci Vault.

 

·         Oprava referencí: V rámci migrace po instalaci aktualizace Service Pack budou procesem migrace opraveny reference, které lze opravit.  Některé reference nelze během migrace opravit. Proto důrazně doporučujeme spustit pomůcku Autodesk Reference Repair a opravit všechny reference, u kterých pomůcka označí, že v konkrétních verzích nadřazeného souboru chybějí.  Další informace o pomůcce Autodesk Reference Repair (nainstalované v rámci této aktualizace Service Pack) naleznete v nápovědě Wiki k aplikaci Vault.

 

Poznámka 1: Aby bylo možné zpracovat soubory aplikace Inventor, musí být v počítači, ve kterém spouštíte pomůcku Autodesk Reference Repair, nainstalována aplikace Inventor (nebo Apprentice Server).

   K úspěšnému analyzování pomocí pomůcky Autodesk Reference Repair je nutné zajistit následující předpoklady:

a.       Verze (vydání) aplikace Inventor (nebo Apprentice Server) nainstalovaná v počítači musí být stejná nebo vyšší než verze aplikace Inventor, pomocí které byly analyzované soubory vytvořeny.

b.      Naposledy spuštěná verze aplikace Inventor (nebo Apprentice Server) nainstalovaná v počítači musí být stejná nebo vyšší než verze aplikace Inventor, pomocí které byly analyzované soubory vytvořeny.

c.       Před zpracováním souborů aplikace Inventor pomůckou Autodesk Reference Repair je nutné nejméně jednou spustit aplikaci Apprentice Server.  Proto jednou spusťte odpovídající aplikaci (Inventor nebo Inventor View).  V opačném případě se může zobrazit zpráva, že cesta k souboru projektu aplikace Inventor není platná.

Poznámka 2: Soubory CAD s ručně opravenou referencí mohou před přiřazením nebo aktualizací položky vyžadovat vydání a zařazení.

 

Doplněk aplikace Revit – známý problém a jeho řešení:

 

Podmínka: V systému jsou nainstalovány aplikace Revit 2013, Revit Architecture 2013, Revit MEP 2013 a Revit Structure 2013 a je nainstalována pouze aplikace Revit MEP UR1.

Problém: Uložení souboru RVT do úložiště se nezdaří.

Řešení: Nainstalujte aplikace Revit MEP UR1 a Revit Architecture UR1.

 

Vyřešené známé problémy

 

·         Volání rozhraní API DeleteFileVersions bylo upraveno, aby vracelo výsledky pro všechny soubory, které mu byly předány, a ne jen ty, které byly vyčištěny.

·         Při použití příkazu Obnovit v dialogu Změnit kategorii v doplňcích aplikací CAD dojde k neočekávanému ukončení aplikace.

·         Při přesouvání externí reference souboru DWG nebo přejmenování složky se zobrazí nepotřebné upozornění.

·         Bylo zdokonaleno zobrazení na kartě Rozpiska při přidávání nového řádku s více položkami.

·         Pokud více uživatelů zařadí soubory aplikace AutoCAD z různých klientů současně, služba IIS se může resetovat.

·         Prohledávání celého obsahu souboru DWG aplikace AutoCAD nefunguje v 32bitovém operačním systému.

·         Během zařazování se v případě souborů uložených v úložišti zobrazuje chybová zpráva „Soubor již existuje.“.

·         Umístění iSoučásti do sestavy trvá při přihlášení do úložiště déle.

·         Související soubor nelze po odstranění starších verzí souvisejících souborů otevřít pomocí příkazu Zobrazit podrobnosti.

·         Pokud jsou soubory knihoven zařazeny pomocí odděleného souboru projektu, jsou v sestavě poškozeny.

·         Při použití připojení SSL dochází ke snížení výkonu aplikace Vault Explorer.

·         Okno Otevřít z úložiště při filtrování typů souborů bliká.

·         Dialog omezení dávkového vykreslení byl aktualizován, aby odpovídal ostatním dialogům omezení v produktu.

·         Byly aktualizovány vlastnosti mezi položkou a souborem DWG aplikace Inventor.

·         Úložiště není správně migrováno, pokud délka přípon přesahuje 32 znaků.

·         Pokud je nainstalováno rozhraní .NET 4.5, nejsou v hlavní mřížce viditelné soubory.

·         Při současném přidávání více souborů DWG do úložiště více uživateli dochází k vypršení časového limitu při odesílání.

·         Při použití aplikace Inventor 2012 k načtení v 64bitovém počítači dojde k neočekávanému ukončení aplikace Autoloader .

·         Pokud je úloha zpracována prostřednictvím Procesoru úloh, tabulka revizí není aktualizována.

·         Po kliknutí na odkaz HTML na soubor v úložišti jsou nyní název serveru a úložiště nastaveny správně.

·         Pokud je vlastnost Popis položky a změnového příkazu nastavena tak, aby vyžadovala hodnotu, nelze nastavit hodnotu Účinnost.

·         Při provádění aktualizace položky v projektu aplikace AutoCAD Electrical vytvořené pomocí kopírování návrhu se mohou všechna množství v rozpisce změnit na hodnotu 1.

·         Při použití funkce Vyčistit v aplikaci Vault Explorer nelze vyčistit historické verze souboru, pokud je aktuální verze ve stavu životního cyklu Uvolněný.

·         V prostředí propojených pracovních skupin nelze z aplikace Vault Explorer provést vyčištění bez administrativního vlastnictví.

·         Při použití aplikace Google Chrome k přístupu k webovému klientovi se nezobrazují mřížky souborů a položek.

·         Při přístupu více webových klientů k serveru s více úložišti může docházet k nekonzistentním výsledkům.

·         Při přihlášení pomocí ověřování systému Windows někdy při kliknutí na odkaz souboru dochází k chybě a zobrazení zprávy „Nastala neočekávaná chyba.“.

·         Pokud je nainstalován příslušný server Autodesk Data Management Server a příslušná aplikace Vault Office 2013, dojde při pokusu o ověření pomocí webového klienta a ověřování systému Windows k chybě a zobrazí se zpráva ERRMESSAGE_319.

·         Při výběru nápovědy v klientovi aplikace Vault 2013 se místo lokalizované verze zobrazí anglická verze webu.

·         Byla opravena chyba způsobující úniky paměti a její vyčerpání. Výsledkem je snížení frekvence potíží spojených s vyčerpáním paměti.

·         Byl vyřešen problém s výkonem při procházení obsahu úložiště v aplikaci Vault Basic Explorer a doplňcích Vault.

·         Vydání z úložiště a následné zařazení z aplikace Inventor dříve vyžadovalo shodu názvu počítače pracovní stanice.

·         Při pokusu o zobrazení vlastností složky se zobrazí dialog „Server není pro použití této funkce nakonfigurován.“.

·         Aplikace Vault Explorer při provádění příkazu Aktualizovat životní cyklus zobrazuje nesprávný chybový dialog, pokud byla omezení nastavena rozšířením příkazu webové služby.

·         Při pokusu o aktualizaci vlastností souboru pomocí objektu rozhraní IExplorerUtil v průběhu provádění uživatelské obslužné rutiny úlohy je úspěšně provedena pouze první spuštěná úloha, ale provedení následujících úloh se nezdaří, pokud není restartován Procesor úloh.

·         Při použití vlastního způsobu číslování pomocí volného textu může dojít k chybě exportu úložiště a zobrazení zprávy „Při uplatňování konfigurace došlo k chybě.“.

·         Před použitím pomůcky Vault Data Transfer Utility je ke správnému určení aktuální použitelné revize dokumentu nezbytná tato aktualizace Service Pack.

·         Při použití vlastního způsobu číslování pomocí předdefinovaného seznamu může dojít k chybě exportu úložiště a zobrazí se zpráva „Při uplatňování konfigurace došlo k chybě.“.

·         Při provádění pracovních postupů ovlivňujících staré revize dokumentu není aktualizována aktuální použitelná revize dokumentu.

·         Při zapamatování hesla dochází k chybě přihlášení do úložiště, dokonce i když není zaškrtnuta možnost v další relaci se přihlásit automaticky.

·         Byla opravena chyba způsobující úniky paměti a její vyčerpání. Výsledkem je snížení frekvence potíží spojených s vyčerpáním paměti.

·         Při migraci dochází k chybě a zobrazení zprávy „Do objektu dboFileResource s jedinečným indexem IX_FileResource_1 nelze vložit duplicitní klíčový řádek“.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace, zejména při zařazování souborů.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace, pokud seznam serverů v přihlašovacím dialogu obsahuje prázdnou položku.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor během operace Zpět vyvolané ihned po otevření souboru.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při obnovení souboru, který se nenachází v úložišti, v Prohlížeči modelu.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při otevírání souboru IDW po jeho zavření, pokud byl poprvé otevřen pomocí příkazu Zobrazit podrobnosti.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor po výběru součásti v Prohlížeči úložiště a následném odstranění součásti v jiném souboru.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při umísťování souboru iSoučásti s neplatným názvem člena z úložiště.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při vydávání více souborů pomocí příkazu Otevřít z úložiště.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor po otevření a zavření více souborů.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor, pokud není hlavní okno aplikace Inventor nastaveno jako nadřízené všem výzvám úložiště zobrazeným při otevírání souboru.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při provádění operací Zpět a Znovu poté, co byl soubor otevřen.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při vracení operace zrcadlení zpět.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při ukládání souboru do podsložky knihovny.

·         CER: Dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při pokusu o zapnutí komponenty.

·         Nelze provést zařazení z jiného počítače, než ze kterého bylo provedeno vydání. Tuto funkci povolíte následujícím způsobem:

o    V případě aplikace Autodesk Inventor upravte soubor C:\Users\<Uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2013 Vault Addin\ApplicationPreferences.xml a přidejte do něj následující položky:

                        <Category>

                                        <Property Name="IgnoreCheckInMachineNameValidation" Value="True" />

                        </Category>

 

o    V případě aplikace Autodesk Vault Client upravte soubor C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2013\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config a do části <appsettings> přidejte následující položku:

                                <add key="IgnoreCheckInMachineNameValidation" value="True"/>

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Electrical, are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.