Dodatek Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 do programów Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013, Autodesk Vault Professional 2013
Grudzień 2012

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała dodatki Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client) i Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Server) do programów Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 oraz Autodesk Vault Professional 2013. Rozwiązują one szereg problemów pojawiających się w tych wydaniach. W tym pliku README opisano sposób pobierania i instalowania dodatku Service Pack oraz rozwiązywane przez niego problemy.


UWAGA: Używane w pliku Readme odniesienia do rodziny programów Vault 2013 dotyczą programów Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 oraz Autodesk Vault Professional 2013.LOKALIZACJA POBIERANIA

        Odszukaj plik Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 na stronie:  Usługi i wsparcie techniczne programu Autodesk Vault

INSTALACJA

·         Wszystkie programy klienckie i serwerowe należy uaktualnić jednocześnie do wersji Autodesk Vault 2013 Service Pack 1.

·         Korzystanie ze wszystkich kolejnych poprawek hotfix dotyczących programów Vault 2013 będzie możliwe tylko po zainstalowaniu niniejszego dodatku Service Pack.

·         W zależności od konfiguracji funkcji Kontrola konta użytkownika w systemie operacyjnym Windows Vista lub nowszym do zainstalowania dodatku Service Pack może być konieczne wyłączenie funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC).

·         W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 instalowanie dodatku Service Pack może potrwać dłużej niż powinno. Aby tego uniknąć, należy zainstalować następujące poprawki hotfix firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/2663352/pl-pl

W przypadku innych systemów operacyjnych należy się upewnić, że w usłudze Windows Update zainstalowano wszystkie aktualizacje.

 

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do niesprawności stanowisk. Procedura ta ma zastosowanie do obrazów stanowiska w środowisku jednej lokalizacji, wielu lokalizacji oraz połączonej grupy roboczej.

 

UWAGA: Przed zastosowaniem jakiegokolwiek dodatku Service Pack należy się upewnić, że kopia zapasowa została pomyślnie wykonana.

Instalacja klienckiego dodatku Service Pack 1 — do każdego programu Autodesk Vault Client 2013

1.       Uruchom plik „Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client).msp” w oknie klienta programu Vault Explorer, aby zainstalować dodatek Service Pack.

Instalacja serwerowego dodatku Service Pack 1 — do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS)

 

1.       Uruchom aplikację ADMS Console.

2.       Upewnij się, że wszystkie bazy danych w całości przeszły migrację do najnowszej wersji.

·         Dokonaj migracji wszystkich baz danych i bibliotek, które nie przeszły migracji, zanim podejmiesz kolejne działania.

·         Konieczne może być odłączenie bazy danych, która nie przeszła migracji, jeśli dodatek Service Pack służy rozwiązaniu problemu z migracją.

3.       Zamknij aplikację ADMS Console.

4.       Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.

5.       Uruchom plik „Autodesk Vault 2013 Service Pack 1(Server).msp” na serwerze ADMS, aby zainstalować dodatek Service Pack.

·         NIE URUCHAMIAJ PROGRAMU ADMS — MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO CHWILI PODANIA ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI.

6.       Powtórz powyższe czynności w odniesieniu do każdego serwera ADMS.

·         NIE URUCHAMIAJ PROGRAMU ADMS — MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO CHWILI PODANIA ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI.

 

Aktualizacja bazy danych — przeprowadzana RAZ z pojedynczego wystąpienia serwera Autodesk Data Management Server (ADMS) wg instrukcji.

 

OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI, dopóki dodatek Service Pack 1 nie zostanie pomyślnie zastosowany na WSZYSTKICH serwerach ADMS.

 

1.       Środowisko pojedynczej lokalizacji — użyj jedynej aplikacji ADMS Console.

2.       Środowisko wielu lokalizacji (replikacja plików) — użyj dowolnej aplikacji ADMS Console.

3.       Środowisko połączonej grupy roboczej (replikacja plików i SQL) — użyj jednej z aplikacji ADMS Console w grupie roboczej wydawców.

 

a.       Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.

b.      Uruchom aplikację ADMS Console i przeprowadź migrację bazy danych.

c.       W razie konieczności dołącz wcześniej odłączone bazy danych, aby migracja mogła zostać dokończona.

 

UWAGA:: Bywają sytuacje, w których agent migawek SQL nie potrafi wygenerować migawki początkowej.  Aby temu zaradzić, należy ponownie uruchomić agenta migawek SQL.

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

Poniżej przedstawiono przegląd problemów dotyczących funkcji czyszczenia rozwiązywanych przez niniejszy dodatek Service Pack:

 

·         Włączanie funkcji czyszczenia: Funkcja czyszczenia jest obecnie wyłączona, a ten dodatek Service Pack spowoduje jej włączenie. Jednak po zainstalowaniu dodatku Service Pack funkcja czyszczenia pozostanie wyłączona w już istniejących repozytoriach, przy czym administrator będzie mógł ją włączyć.  Jest stanowczo zalecane, aby przed włączeniem funkcji czyszczenia w istniejących repozytoriach uruchomić program Autodesk Reference Repair Utility w stosunku do tych repozytoriów i naprawić wszelkie odniesienia, których brak został przez to narzędzie wskazany w określonych wersjach plików macierzystych.  Więcej informacji na temat sposobu włączania funkcji czyszczenia oraz korzystania z programu Autodesk Reference Repair Utility (instalowanego w ramach tego dodatku Service Pack) można znaleźć na stronie Pomocy Wiki programu Vault.

 

·         Naprawa odniesień: W ramach migracji po zainstalowaniu dodatku Service Pack naprawione zostaną odniesienia, które można naprawić w toku procesu migracji.  Mimo to mogą pozostać odniesienia, których nie można naprawić podczas migracji. W związku z tym jest stanowczo zalecane uruchomienie programu Autodesk Reference Repair Utility i naprawienie wszelkich odniesień, których brak został przez to narzędzie wskazany w określonych wersjach plików macierzystych.  Więcej informacji na temat sposobu korzystania z programu Autodesk Reference Repair Utility (instalowanego w ramach tego dodatku Service Pack) można znaleźć na stronie Pomocy Wiki programu Vault.

 

Uwaga 1: Program Inventor (lub Apprentice Server) musi się znajdować na komputerze, na którym jest uruchamiany program Reference Repair Utility, aby pliki programu Inventor mogły zostać przetworzone.

   Aby skanowanie za pomocą programu Reference Repair Utility przebiegło pomyślnie, należy zapewnić następujące warunki:

a.       Wersja (wydanie) programu Inventor (lub Apprentice Server) zainstalowana na komputerze nie jest niższa niż wersja programu Inventor, w której utworzono pliki do skanowania.

b.      Ostatnio uruchomiona wersja programu Inventor (lub Apprentice Server) zainstalowana na komputerze jest nie niższa niż wersja programu Inventor, w której utworzono pliki do skanowania.

c.       Program Apprentice Server musi zostać przynajmniej raz uruchomiony przed przetwarzaniem plików programu Inventor w programie Reference Repair Utility.  W tym celu należy jeden raz uruchomić odpowiednią aplikację (na przykład Inventor/Inventor View).  W przeciwnym razie może się pojawić komunikat o nieprawidłowej ścieżce do pliku projektu programu Inventor.

Uwaga 2: Pliki CAD z odniesieniem naprawionym ręcznie mogą wymagać wypisania i wpisania, zanim zostanie wykonana operacja Przypisz/Aktualizuj element.

 

Znany problem dotyczący rozszerzenia programu Revit oraz jego obejście:

 

Warunek wstępny: W systemie są zainstalowane aplikacje Revit 2013, Revit Architecture 2013, Revit MEP 2013 oraz Revit Structure 2013 oraz jest zainstalowana tylko aktualizacja Revit MEP UR1.

Problem: Zapisywanie pliku RVT w programie Vault kończy się niepowodzeniem.

Obejście problemu: Zainstalowanie zarówno aktualizacji Revit MEP UR1, jak i aktualizacji Revit Architecture UR1.

 

Rozwiązane znane problemy

 

·         Zmodyfikowano wywołanie interfejsu API DeleteFileVersions, aby zwracało wyniki dla wszystkich plików, które są do niego przekazywane, a nie tylko te, które zostały poddane czyszczeniu.

·         Nieoczekiwane zakończenie pracy programu podczas wybierania polecenia Odśwież w oknie dialogowym Zmień kategorię w rozszerzeniach CAD.

·         Zbędne ostrzeżenie podczas przenoszenia odniesienia zewnętrznego pliku dwg lub zmiany nazwy folderu.

·         Poprawiony widok karty Zestawienie komponentów podczas operacji Dodaj nowy wiersz z zastosowaniem wielu elementów.

·         Usługa IIS może zostać zresetowana, jeśli wielu użytkowników wpisuje pliki programu AutoCAD z różnych klientów jednocześnie.

·         Pełne wyszukiwanie zasobów nie działa w odniesieniu do pliku dwg programu AutoCAD w 32-bitowej wersji serwerowego systemu operacyjnego.

·         Komunikat o błędzie „Plik już istnieje” pojawia się w przypadku plików repozytorium podczas wpisywania.

·         Umieszczenie iPart w zespole trwa dłużej po zalogowaniu się w programie Vault.

·         Powiązanego pliku nie można otworzyć poleceniem Pokaż szczegóły po wykonaniu czyszczenia w odniesieniu do starszych wersji powiązanych plików.

·         Pliki biblioteki zostają oznaczone jako zmodyfikowane w zespole, jeśli zostały wpisane przy użyciu oddzielnego pliku projektu.

·         Problem dotyczący wydajności w programie Vault Explorer w przypadku używania połączenia SSL.

·         Migotanie w oknie Otwórz z programu Vault podczas filtrowania typów plików.

·         Okno dialogowe ograniczenia dotyczące drukowania wsadowego zaktualizowano tak, aby było zgodne z innymi oknami dialogowymi ograniczeń w produkcie.

·         Aktualizacja właściwości między elementem a plikiem DWG programu Inventor.

·         Repozytorium nie przechodzi migracji poprawnie, jeśli rozszerzenia są dłuższe niż 32 znaki.

·         Plików nie widać na siatce głównej, gdy zainstalowany jest program .NET 4.5.

·         Gdy kilku użytkowników jednocześnie dodawało do repozytorium kilka plików DWG, dochodziło do przekroczenia limitu czasu podczas wysyłania.

·         Nieoczekiwane zakończenie pracy programu Autoloader, gdy wczytywanie na komputerze 64-bitowym wykonywane jest za pomocą programu Inventor 2012.

·         Tabelka zmian nie jest aktualizowana, gdy zadanie jest przetwarzane za pośrednictwem Procesora zadań.

·         Teraz w przypadku kliknięcia łącza HTML do pliku w programie Vault nazwa serwera i nazwa repozytorium są poprawnie ustawiane.

·         Efektywność nie mogła być ustawiona na Zlecenie zmiany, jeśli właściwość Item and Change Order Description (Opis elementu i zlecenia zmiany) wymagała podania wartości.

·         W przypadku wykonywania operacji aktualizacji elementu na elemencie projektu programu AutoCAD Electrical powstałym w wyniku kopiowania projektu, wszystkie ilości w zestawieniu komponentów mogą zostać zmienione na wartość 1.

·         W przypadku używania funkcji czyszczenia z poziomu programu Vault Explorer nie można jej zrealizować na historycznych wersjach pliku, jeśli wersja ukończona jest w stanie cyklu rozwojowego Produkcja.

·         W środowisku połączonych grup roboczych operacji czyszczenia nie można przeprowadzić z poziomu programu Vault Explorer bez praw administracyjnych.

·         W przypadku korzystania z dostępu do klienta WWW za pomocą przeglądarki Google Chrome siatki plików i elementów nie są wyświetlane.

·         Wiele klientów WWW korzystających z dostępu do serwera z wieloma repozytoriami może otrzymywać zróżnicowane wyniki.

·         Po zalogowaniu się przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows kliknięcie łącza pliku niekiedy powodowało wyświetlenie komunikatu błędu: „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.

·         Gdy zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie Autodesk Data Management Server oraz Vault Office 2013, próba uwierzytelnienia za pomocą klienta WWW i funkcji uwierzytelniania systemu Windows może zakończyć się niepowodzeniem z komunikatem „ERRMESSAGE_319”.

·         Wybranie opcji Pomoc z poziomu klienta Vault 2013 powoduje skierowanie do strony WWW systemu pomocy w języku angielskim, zamiast w języku zlokalizowanej wersji.

·         Zmniejszenie liczby warunków powodujących brak pamięci przez naprawienie wycieku pamięci.

·         Rozwiązano problem z wydajnością podczas przeglądania zawartości repozytorium w programie Vault Basic Explorer i rozszerzeniach Vault.

·         Wykonanie wypisania z programu Vault, a następnie wpisanie z programu Inventor wcześniej wymagało, aby zgadzała się nazwa komputera stacji roboczej.

·         Próba wyświetlenia właściwości w przypadku folderu powodowała wyświetlenie okna dialogowego z komunikatem „Serwer nie jest skonfigurowany do obsługi tej usługi”.

·         W programie Vault Explorer było wyświetlane niewłaściwe okno dialogowe błędu podczas wykonywania polecenia „Update Lifecycle” (Aktualizuj cykl rozwojowy), gdy rozszerzenie polecenia usługi sieci WWW ustanowiło ograniczenia.

·         W przypadku próby aktualizacji właściwości pliku przy użyciu obiektu IExplorerUtil podczas pracy niestandardowego programu obsługi zadań pierwsze uruchomione zadanie zakończy się powodzeniem, ale wszystkie kolejne zadania będą kończyć się niepowodzeniem, dopóki Procesor zadań nie zostanie uruchomiony ponownie.

·         W przypadku używania niestandardowego schematu numerowania z zastosowaniem tekstu dowolnego eksport z programu Vault może zakończyć się niepowodzeniem z komunikatem „Wystąpił błąd podczas stosowania konfiguracji”.

·         Zastosowanie tego dodatku Service Pack jest potrzebne, aby za pomocą narzędzia Vault Data Transfer Utility można było poprawnie określić ukończoną zmianę dokumentu do wykorzystania.

·         W przypadku używania niestandardowego schematu numerowania z zastosowaniem uprzednio zdefiniowanej listy eksport z programu Vault może zakończyć się niepowodzeniem z komunikatem „Wystąpił błąd podczas stosowania konfiguracji”.

·         Ukończona zmiana dokumentu do wykorzystania nie była aktualizowana w przypadku realizowania procesów roboczych wpływających na historyczne zmiany dokumentu.

·         Problem z logowaniem do programu Vault polegający na zachowywaniu hasła nawet wtedy, gdy opcja „Zaloguj automatycznie podczas następnej sesji” nie była zaznaczona.

·         Zmniejszenie liczby warunków powodujących brak pamięci przez naprawienie wycieku pamięci.

·         Problem z migracją, w wyniku którego pojawia się komunikat „Cannot insert duplicate key row in object 'dboFileResource' with unique index 'IX_FileResource_1'” (Nie można wstawić powielonego wiersza klucza w obiekcie „dboFileResource” z unikatowym indeksem „IX_FileResource_1”).

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor, częste zwłaszcza podczas wpisywania plików.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu, gdy lista serwerów w oknie dialogowym logowania zawiera pusty wpis.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas operacji cofania, gdy zostaje wywołana tuż po otwarciu pliku.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas odświeżania pliku spoza repozytorium z poziomu Przeglądarki modelu.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas otwierania pliku IDW po zamknięciu tego samego pliku IDW, który został otwarty przy użyciu polecenia Pokaż szczegóły.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor po wybraniu części w przeglądarce programu Vault, a następnie usunięciu tej części w innym pliku.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas wstawiania z programu Vault pliku iPart z nieprawidłową nazwą składnika.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas wypisywania wielu plików za pomocą polecenia Otwórz z programu Vault.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor po otwarciu i zamknięciu wielu plików.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor, gdy główne okno programu Inventor nie jest ustawione jako nadrzędne względem jakiegokolwiek monitu programu Vault wyświetlanego podczas otwierania pliku.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor po wykonaniu poleceń Cofnij i Odtwórz po otwarciu pliku.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor w przypadku cofania operacji odbicia.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas zapisywania pliku w podfolderze biblioteki.

·         CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor w przypadku próby cofnięcia wyłączenia komponentu.

·         Wpisywanie z poziomu komputera, który jest inny niż komputer, który posłużył do wypisania. Aby odblokować tę możliwość, wykonaj następujące zmiany:

o    W przypadku programu Autodesk Inventor poddaj edycji plik „C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2013 Vault Addin\ApplicationPreferences.xml” i dodaj następujący wpis:

                        <Category>

                                        <Property Name="IgnoreCheckInMachineNameValidation" Value="True" />

                        </Category>

 

o    W przypadku programu Autodesk Vault Client poddaj edycji plik „C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2013\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config” i dodaj następujący wpis w sekcji <appsettings>:

                                <add key="IgnoreCheckInMachineNameValidation" value="True"/>

UWAGA PRAWNA

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Electrical, are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.