Dodatek Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 dla programów Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014, Autodesk Vault Professional 2014
Czerwiec, 2013

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała dodatki Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Client) i Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Server) dla programów Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 i Autodesk Vault Professional 2014. Niniejszy dodatek Service Pack usuwa pewne błędy w tych wydaniach i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nich wystąpić. W tym pliku Readme wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować dodatek Service Pack, oraz przedstawiono problemy, które zostały rozwiązane.

UWAGA: Używane w tym pliku Readme odniesienia do rodziny programów Vault 2014 dotyczą programów Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 i Autodesk Vault Professional 2014.LOKALIZACJA POBIERANIA

          Plik dodatku Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 można znaleźć na stronie: Usługi i wsparcie techniczne programu Autodesk Vault

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do niesprawności stanowisk. Procedura ta ma zastosowanie do obrazów stanowiska w środowisku jednej lokalizacji, wielu lokalizacji oraz połączonej grupy roboczej.

UWAGA: Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack należy się upewnić, że kopia zapasowa została pomyślnie wykonana.

Instalacja klienckiego dodatku Service Pack 1 — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Vault Client 2014

 1. Uruchom plik „Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Client).msp" na komputerze klienckim z programem Vault Explorer, aby zainstalować dodatek Service Pack.

Instalacja serwerowego dodatku Service Pack 1 — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. UWAGA: podczas instalowania serwera Vault Basic w wersji innej niż ENU uruchom najpierw plik „Autodesk Vault 2014 Pre SP1 (Server).msi”.
 2. Uruchom aplikację ADMS Console.
 3. Upewnij się, że wszystkie bazy danych w całości przeszły migrację do najnowszej wersji.
 4. Zamknij aplikację ADMS Console.
 5. Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
 6. Uruchom plik „Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Server).msp” na serwerze ADMS, aby zainstalować dodatek Service Pack.
 7. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich serwerów ADMS.

Aktualizacja bazy danych — przeprowadzana RAZ z pojedynczego wystąpienia programu Autodesk Data Management Server (ADMS) wg instrukcji.

OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI, dopóki dodatek Service Pack 1 nie zostanie pomyślnie zastosowany na WSZYSTKICH serwerach ADMS.

 1. Użyj odpowiedniego serwera i aplikacji ADMS Console.
 2. Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
 3. Uruchom aplikację ADMS Console i przeprowadź migrację bazy danych.
 4. W razie konieczności dołącz wcześniej odłączone bazy danych, aby migracja mogła zostać dokończona.
UWAGA: W środowiskach połączonej grupy roboczej zdarza się, że agent migawek SQL nie może wygenerować migawki początkowej. W takim wypadku należy ponownie uruchomić agenta migawek SQL. 

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

ADMS — Server:
 1. Zwiększona wydajność serwera w przypadku połączonej grupy roboczej (pełna replikacja bazy danych).
 2. W aplikacji ADMS Console w oknie dialogowym Powielone foldery rozwiązano problem z nieuwzględnianiem pola wyboru folderu.
Client:
 1. Nieprawidłowy wyświetlany komunikat błędu własności, gdy użytkownik zamknie okno dialogowe Administracja w programie Vault Client, a bieżąca grupa robocza nie ma tokenu administratora.
 2. Nie można pobrać plików iLogicVB z programu Vault.
 3. Naprawiono pusty węzeł wyświetlany po rozwinięciu lub zwinięciu panelu widoku w Eksploratorze projektów.
 4. Naprawiono błąd występujący podczas przeglądania plików, jeśli nie jest zainstalowany program Autodesk Design Reviewer 2013.
 5. Po zmianie nazwy pobranie/wypisanie plików programu AutoCAD Electrical z elementami macierzystymi powoduje wystąpienie błędu aktualizacji odniesienia do pliku.
 6. Nie można wydrukować podsumowania zleceń ECO, gdy jest zainstalowany program IE9.
 7. Przyciski Znajdź i Wyczyść nakładają się na panelu Znajdź na karcie Widok w widoku Karty elementów, jak również na karcie Pliki w widoku Lista zleceń zmiany.
 8. Właściwość programu Inventor „Nazwa podtypu dokumentu” jest wyodrębniana podczas odwzorowywania na właściwość elementu zdefiniowaną przez użytkownika.
 9. Brakujące obrazy w oknach dialogowych Eksport i Import elementu zostały uzupełnione.
 10. Rozwiązano problem z wyświetlaniem plików programu AutoCAD Electrical/DWF w programie Vault Explorer na komputerach 64-bitowych.
 11. Właściwości programu AutoCAD, które mają skonfigurowane odwzorowanie dwukierunkowe, nie będą uaktualniane podczas wykonywania niektórych procesów roboczych uaktualniania właściwości (zwłaszcza wywołań interfejsu API).
 12. Nie można wybrać innego urządzenia w Menedżerze wydruku podczas drukowania plików PDF.
 13. Polecenie IExplorerUtil.UpdateFileProperties nie aktualizowało odwzorowanych właściwości programu AutoCAD.
 14. Naprawiono błędnie wyświetlany komunikat „Brak otwartego wpisu” podczas używania polecenia Spakuj i przenieś do zestawu plików zawierającego części zapisane pod tą samą nazwą pliku (inna zawartość), jednak w innych folderach.
 15. Podczas aktualizowania elementów przy użyciu okien dialogowych Przypisz element lub Aktualizuj element w Kreatorze przypisania elementu mogą być wyświetlane tylko elementy potomne pierwszego poziomu, nawet jeśli inne elementy potomne wymagają aktualizacji, zanim będą mogły zostać zwolnione.
 16. Opcje publikowania wizualizacji nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas aktualizacji widoku w rysunkach programu AutoCAD Mechanical i Electrical.
 17. Nie można wydrukować pliku w formacie DWF w 64-bitowym systemie operacyjnym.
 18. Nie można zapisać właściwości z powrotem do plików .DOC.
 19. Wiadomości e-mail z programu Outlook nie są wpisywane do programu Vault, gdy równocześnie następuje wiele operacji wpisywania.
 20. Rozwiązano problem dotyczący zamykania aplikacji Inventor.exe po każdym zadaniu przez procesor zadań. Użytkownicy nadal widzą pierwsze wystąpienie uruchomienia aplikacji Inventor.exe i mogą je zamknąć, jednak natychmiast uruchamia się inne wystąpienie i działa, dopóki wszystkie pliki w kolejce nie zostaną przetworzone.
 21. CER: Pobieranie/wypisywanie pliku z przykrytym bezpośrednim elementem macierzystym powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
AutoCAD:
 1. Poprawiono zachowanie węzła „Wyniki wyszukiwania” w oknie dialogowym Otwórz z programu Vault w programie AutoCAD.
Inventor:
 1. Pliki potomne nie są pobierane z programu Vault, jeśli znajdują się już na dysku lokalnym.
 2. Polecenie „Zamknij wszystkie” nie wpisuje wszystkich otwartych plików.
 3. Niepoprawny stan programu Vault w przypadku części poziomu szczegółu substytutu pochodzących z projektu biblioteki.
 4. Ikona Otwórz z programu Vault nie jest trwała na pasku narzędzi szybkiego dostępu w programie Inventor.
 5. Usunięcie dodatku programu Vault i ponowne uruchomienie programu Inventor spowoduje wyświetlenie 2 kart Vault na wstążce w przypadku nowego dokumentu.
 6. Wybranie polecenia Otwórz z programu Vault powoduje otwarcie nieprawidłowej zmiany rysunku, jeśli jest już otwarty odpowiadający mu zespół.
 7. Dodano funkcję „Zmień nazwę/Usuń” w przypadku skrótów w oknie dialogowym Otwórz z programu Vault.
 8. Flaga sygnalizująca niezapisany plik nie jest wyświetlana w programie Inventor w przypadku plików spoza repozytorium.
 9. Ustawienie przezroczystości dla ikony programu Inventor nie stosowane prawidłowo w przeglądarce programu Vault w systemie Windows 8.
 10. Aby został wyświetlony prawidłowy status programu Vault, konieczne jest ręczne odświeżanie.
 11. CER: Nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor w przypadku wyłączania i włączania części.
Revit:
 1. Usunięcie docelowego folderu programu Vault przed zakończeniem operacji „Dodaj pliki” nie powoduje wyświetlenia informacji o błędzie.
 2. Przyciski Wstecz i Do góry w oknie dialogowym Wczytaj rodzinę nie działają prawidłowo.
 3. Przeglądanie w poszukiwaniu pliku przy użyciu prawego panelu powoduje, że nadal jest wyświetlana ikona .rfa dla typów rodziny.
 4. Szybkie wyczyszczenie filtrów wyszukiwania rodzin powoduje zablokowanie wyników wyszukiwania.
 5. Klasyczna kompozycja systemu Windows dzieli przycisk wyszukiwania.
 6. W oknie dialogowym z błędem logowania w programie Revit wyświetlany jest nieprawidłowy numer wersji programu Revit.
 7. Po zamknięciu pliku głównego i wybraniu opcji Tak w monicie Zapisz do programu Vault plik główny pozostaje wypisany z programu Vault. 
 8. Wyświetlany jest błąd, gdy użytkownik chce dodać do repozytorium pliki tylko do odczytu.
 9. Użycie polecenia „Dodaj pliki” do nieprawidłowego folderu repozytorium powoduje wyświetlenie niepoprawnego, niemodalnego komunikatu o błędzie.
 10. Okno dialogowe Ograniczenia nie jest modalne podczas korzystania z opcji Dodaj folder, jeżeli plik w tym folderze jest nadal otwarty w programie Revit.
 11. Wyświetlany jest dodatkowy monit podczas przekazywania pliku głównego udostępnianego w sieci, gdy odwzorowanie jest określone przy użyciu litery zmapowanego dysku zamiast ścieżki UNC.
 12. Połączone pliki nie są wyświetlane w oknie dialogowym Wczytaj rodzinę.
 13. Naprawiono błąd, usuwając okno dialogowe „Typ rodziny już istnieje” wyświetlane podczas dodawania istniejącego typu rodziny.
 14. Naprawiono działanie interfejsu użytkownika w części „Rozszerzenia plików” w oknie dialogowym Opcje.
 15. Podczas pracy w dowolnym obszarze rysunku użytkownik widzi zawartość połączonego pliku w pliku nadrzędnym, gdy połączony plik pochodzi z repozytorium.
 16. Udostępniono funkcję wyszukiwania według nazwy pliku rodziny.
Inne:
 1. Rozwiązano następujące problemy programu Autodesk Reference Repair Utility:
 2. W narzędziu Reference Repair Utility wyłączono opcje ustawień, aby pokazać, że użytkownik nie może wykonać żadnych operacji po zamknięciu narzędzia.
 3. W narzędziu Reference Repair Utility naprawiono problem ze zgodnością — nawet puste właściwości zdefiniowane przez użytkownika są zapisywane do pliku XML jako puste.
 4. W przypadku właściwości programu Vault odwzorowanych na niestandardowe właściwości pliku pakietu Office przycisk Zaktualizuj właściwości na pasku narzędzi może być nieaktywny podczas uzyskiwania dostępu do plików pakietu Office z wystąpień aplikacji ADMS subskrybenta.
 5. Ikona programu Autodesk Vault jest niedostępna w programach MS Office i Outlook 2007.
 6. Zwiększenie wydajności operacji przeciągania i upuszczania większej liczby plików do repozytorium.
 7. Wpisywanie z programu Outlook powoduje wyświetlenie ostrzeżenia, gdy poprzednia operacja wpisywania jest w toku.
UWAGA PRAWNA

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.