Soubor Readme aktualizace AutoCAD® Map 3D 2008 Service Pack 1

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah


Komu je určena aktualizace Service Pack?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2008 spouštěnou ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích.


Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít s následujícími operačními systémy:


Informace pro uživatele operačního systému Windows Vista

Nepoužívejte tuto aktualizaci Service Pack tehdy, když je v počítači spuštěna aplikace AutoCAD Map 3D nebo kterákoliv jiná aplikace. Před instalací této aktualizace Service Pack ručně zavřete aplikaci AutoCAD Map 3D a všechny další aplikace.


Všeobecné aktualizace

Byly provedeny následující změny:

AutoCAD Map 3D 2008

Soubory SHP

Byl vylepšen import souborů SHP, které byly vytvořeny v jiných aplikacích GIS.

Při exportu souborů SHP budou nyní exportovány všechny polygony parcel.

Správce zobrazení nyní zobrazuje všechny funkce na hladinách SHP.

Vykreslování

Bez ohledu na měřítko pohledu můžete nyní při vykreslování rastrových hladin FDO očekávat rozlišení obrázků srovnatelné s rozlišením, které je zobrazováno v aplikaci AutoCAD Raster Design.

Při vykreslování můžete nyní očekávat, že v Náhledu tisku uvidíte zobrazené stejné styly, jako uvidíte ve skutečném vytištěném výsledku.

Obecné problémy

Soubory DWF publikované v aplikaci Map 3D 2008 budou mít nyní přibližně stejnou velikost jako soubory publikované v aplikaci Map 3D 2007.

Byl vylepšen import souborů DGN.

Do souboru DWG můžete nyní úspěšně exportovat mapu s připojenými daty.

Výkon souborů SDF byl vylepšen o 20 %.

Můžete nyní úspěšně vybrat funkci, i když je měřítko pohledu pro soubor hladiny nastaveno na nejvyšší možné přiblížení.

Chcete-li zobrazit rastrové hladiny v Pohledu na rozvržení, můžete nyní úspěšně používat funkci zoom.

Bloky aplikace AutoCAD

Styl textu v blocích aplikace AutoCAD v hladinách SDF bude nyní zobrazován v nastavené orientaci.

Bloky aplikace AutoCAD můžete nyní úspěšně vkládat s pomocí šrafování ve Správci zobrazení.

Editor stylu

Po úpravě stylu výplně můžete nyní úspěšně vybrat nové téma.

Nyní můžete úspěšně vytvářet témata v souborech SDF s informací o měřítku pohledu.

Připojení k systému Oracle

Nyní můžete exportovat soubor DWG, který je nastavený na libovolný souřadnicový systém X-Y, aniž byste ztratili připojení k systému Oracle.

Nyní můžete úspěšně zkontrolovat nebo aktualizovat data systému Oracle, která používají cizí schéma pro tabulku se správou verzí.

Uživatelé rozhraní API

Volání funkce rozhraní API AcMapLayer.GetFeatureData(…) s platnými ID entity nyní pro každou funkci vrátí MgFeatureReader s platnými vlastnostmi identity.

Volání funkce rozhraní API AcMapLayer.UpdateFeatures(…) pomocí příkazu MgInsertFeatures nyní správně vrátí MgFeatureProperty s typem funkce MgPropertyType.Feature a s hodnotou MgFeatureReader, která bude obsahovat ID nově vytvořených funkcí. Kromě toho je nyní třeba, abyste pro všechny operace úprav (včetně operací Vložit, Aktualizovat, Vymazat, Uzamknout a Odemknout) místo funkcí AcMapFeatureService.UpdateFeatures(…) používali funkce AcMapLayer.UpdateFeatures(…).

Aplikace AutoCAD Map 3D 2008 bude nyní volat funkci rozhraní API GetCurrentMap(…) ve více otevřených dokumentech a nedojde k tomu, že by se aplikace neočekávaně ukončila nebo se stala nestabilní.

 
AutoCAD 2008

.NET API,

ObjectID.Open již nezpůsobuje zhroucení aplikace.

Odebrání ovladače z Database.ObjectAppended a odstranění události nyní vygeneruje chybovou zprávu.

Přizpůsobení měřítka poznámek

Při přetahování pojmenovaného pohledu ze správce stylů listů na výkres hostitele funguje přizpůsobení měřítka poznámek správně.

Uživatelská měřítka, která existují ve vnořených externích referencích, již nejsou v hostitelském výkresu duplikována.

Bloky v paletách nástrojů vytvořené ve výkresech DesignCenter s poznámkami nyní umožňují přidávání poznámek.

Atributy

Víceřádkové atributy se již nepřesouvají z poloh při každém uložení nebo otevření výkresů.

Pole Hodnota pro definici atributu lze nyní změnit v Paletě vlastností.

Bloky

Faktor měřítka Y vložených bloků je nyní nastaven přesně.

Komunikační centrum

Komunikační centrum je nyní ve výchozím nastavení povoleno.

Řídicí panely

Konfigurace řídicích panelů je nyní spravována prostřednictvím různých pracovních prostorů a uživatelských relací.

Extrahování dat

Všechny vlastnosti dynamických bloků jsou nyní správně extrahovány.

Kóty

Radiální obloukové vynášecí čáry lze nyní zakázat, čímž se obnoví možnost kótování malých poloměrů.

Velikost editoru textu kót na místě je nyní správná.

Hodnoty zaokrouhlených kót se nyní zobrazují správně.

Přerušení kót již nezpůsobují zamrznutí aplikace AutoCAD.

Zobrazení

Typy čar se nyní po změnách přiblížení vždy zobrazují správně.

DWG

Funkce kopírování a vkládání ve výkresech uložených ve verzi 2000 a poté znovu uložených v aplikaci AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 nebo AutoCAD 2006 nyní funguje.

Funkce eTransmit

Formáty souborů AutoCAD 2000 a Release 14 zůstanou při použití funkce ETRANSMIT zachovány, je-li povoleno nastavení „Ponechat existující formáty souborů výkresu“.

Pole

Pole s názvem výkresu se nyní vždy vykresluje správně.

Šrafy

Mechanismus detekce okrajů příkazem HŠRAFY byl vylepšen.

Obrázek

Rámečky obrázků již nejsou vykreslovány nebo zobrazovány, je-li systémová proměnná IMAGEFRAME nastavena na 0.

Rozvržení

Znak ampersand („&“) lze nyní zadávat na kartě Rozvržení.

Pole Hodnota pro definici atributu lze nyní změnit v Paletě vlastností.

Multiodkaz

Umístění atributů v bloku multiodkazu již není mimo střed.

Text multiodkazu se již neočekávaně neotáčí.

Atributy multiodkazu již nejsou mimo střed otočeného USS.

Víceřádkový text

Karty s víceřádkovým textem jsou nyní ukládány do starších formátů DWG správně.

Určité japonské znaky se zobrazují správně.

Portugalské slovníky (iberský a brazilský) nyní obsahují velká písmena s přízvuky.

Otevírání a ukládání

Je-li v průzkumníku otevřeno několik výkresů, spustí se pouze jedna instance aplikace AutoCAD obsahující tyto výkresy.

Uchopení objektu

Uchopení objektu v blocích nyní fungují správně.

Export do formátu PDF

Rastrové obrázky se nyní správně vykreslují do formátu PDF.

Ladění výkonu

Nejsou-li k dispozici nové ovladače, nezobrazuje se bublina „Nový ovladač“.

Vykreslování

Výkon vykreslování otočených obrázků MrSID je vylepšen.

Tabulky

Formátování buněk propojených s daty je nyní správné.

Formátování aplikace Excel je při použití speciálního příkazu vložení (PASTESPEC) zachováno.

Paleta nástrojů

Ikony již nejsou oříznuté.

Styly zobrazení

Po několika operacích přiblížení se již neobjevují chybné čáry a zbytky zobrazení.

Externí reference

Výkresy s dlouhými cestami referencí jsou odkazovány správně.


Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků (pouze pro aplikaci AutoCAD)

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří použili pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, byly vyřešeny následující problémy:

AutoCAD 2008

.NET API,

Multiodkazy

Zobrazení 2D

Víceřádkový text

Zobrazení 3D

Úpravy objektů

Navigace 3D

Propojování a vkládání objektů (OLE)

Přizpůsobení měřítka poznámek

Otevření, uložení a zavření

Atributy

Možnosti

Bloky

Uchopení objektu

Příkazy Kopírovat a Vložit

Vykreslování

Program zapojení zákazníků

Paleta Vlastnosti

Řídicí panel

Publikování

Design Center

Nahodilá zhroucení

Kóty

Obnovení

Vytváření souborů DWF

Rendrování

Funkce eTransmit

Výběr

Externí reference

Správce sady listů

Navigace v souborech

Normy

Šrafy

Tabulky

Skrývání

Text

Obrázky

Palety nástrojů

Služba InfoCenter

Nápověda

Hladiny

Ořezávání

Rozvržení

Operace Zpět a Znovu

Světla

Výřezy

Materiály

Jazyk Visual Lisp


Známé problémy s touto aktualizací Service Pack (pouze pro aplikaci AutoCAD)

Problém: Po použití aktualizace Service Pack 1 jsou zobrazeny všechny řídicí panely bez ohledu na vybraný pracovní prostor.

Řešení: Nastavte požadovaný pracovní prostor jako aktuální.


Důležité informace o instalaci

Důležité upozornění: Před instalací aktualizace Service Pack si přečtěte následující informace:

U této aktualizace Service Pack neexistuje možnost aktualizaci odinstalovat. Namísto toho odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci AutoCAD Map 3D 2008 bez aktualizace Service Pack.

Před použitím této aktualizace Service Pack zazálohujte všechny vlastní soubory CUI, MNR a MNL.

Během instalace můžete být požádáni o originální instalační disk nebo o síťový obraz. Abyste mohli aktualizaci Service Pack použít, musíte mít k nainstalování a odinstalování produktů oprávnění správce.

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.


Přepínače příkazového řádku systému Windows

Do aktualizace Service Pack jsou zahrnuty dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku /e jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem:

 1. Stáhněte aktualizaci Service Pack a uložte ji do vybrané složky.
 2. Vložte disk CD1 instalace aplikace AutoCAD Map 3D 2008.
 3. Přejděte do složky, do které jste uložili aktualizaci Service Pack.
 4. Poklepejte na spustitelný soubor (EXE) aktualizace Service Pack.

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Při použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít Komunikační centrum. Podrobné informace o instalaci aktualizací Service Pack v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační centrum v nápovědě k nástroji Pomůcka CAD správce.

POZNÁMKA: Nástroj Pomůcka CAD správce lze nainstalovat z instalačního disku produktu výběrem položky Síťové rozmístění a poté výběrem odkazu Autodesk CAD Manager Tools 4.0 v Prohlížeči médií.

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů bude každé následující rozmístění aplikace AutoCAD Map 3D zahrnovat aktualizace Service Pack.

Stahovaný soubor aktualizace Service Pack obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe se objeví v následujících postupech v kroku 3.

Použití aktualizace Service Pack pro nový administrativní obraz:


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Když v Průvodci rozmístěním uvidíte pod záhlavím poznámku Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz, je důležité, abyste vybrali možnost SLOUČIT. Možnost Připojit se nevztahuje k této aktualizaci Service Pack.


 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. Na ploše systému Windows klepněte na položky Start > Spustit.
 3. K určení cesty spustitelného souboru použijte následující syntax.
 4. <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

  Poznámka: Zobrazí se hlášení o tom, abyste pro tuto aktualizaci použili možnost Sloučit.

 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Vložte disk CD1 instalace aplikace AutoCAD Map 3D 2008.
 7. Spusťte soubor setup.exe.
 8. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění.
 9. Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se stránka Zahájit rozmísťování.
 10. V položce Určit umístění rozmístění buď přejděte do umístění, nebo zadejte cestu k síti, ve které chcete administrativní obraz vytvořit. Jedná se o umístění, ze kterého budou produkt instalovat uživatelé.
 11. V položce Určit název rozmístění zadejte název rozmístění.
 12. Pokračujte v Průvodci rozmístěním a volitelně vybírejte příslušné konfigurace.
 13. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack přejděte k aktualizaci Service Pack, kterou jste dříve extrahovali. Byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.

 14. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Když v Průvodci rozmístěním uvidíte pod záhlavím poznámku Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz, je důležité, abyste vybrali možnost SLOUČIT. Možnost Připojit se nevztahuje k této aktualizaci Service Pack.


 15. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 16. Postupujte podle pokynů Průvodce rozmístěním, abyste dokončili rozmístění aktualizace Service Pack.

Použití aktualizace Service Pack pro stávající administrativní obraz:

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. Na ploše systému Windows klepněte na položky Start > Spustit.
 3. K určení cesty spustitelného souboru použijte následující syntax.
 4. <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Přejděte do umístění existujícího administrativního obrazu.
 7. Vyberte položku Změnit název rozmístění Zobrazí se stránka Zahájit rozmísťování.
 8. Volitelně můžete změnit název existujícího rozmístění v poli Určit název rozmístění.
 9. Pokračujte v Průvodci rozmístěním a volitelně vybírejte příslušné konfigurace.
 10. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack přejděte k aktualizaci Service Pack, kterou jste dříve extrahovali. Byla přidána do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění.
 11. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena.
 12. Postupujte podle pokynů Průvodce rozmístěním, abyste dokončili rozmístění aktualizace Service Pack.

Soubory opravené touto aktualizací Service Pack

Tato aktualizace Service Pack aktualizuje následující soubory:

AutoCAD Map 3D 2008

acadmap.arx

AcMapOrclApi.arx

BulkCopyManager.dll

AcCmdTarget.arx

AcMapOrclBase.dll

csapi.dll

AcGiMapToHeidi.arx

AcMapOrclUI.arx

dgnio.dll

AcMapAnnotUi.arx

AcMapPlatform.dll

DiagEngine.dll

AcMapApiEvents.dll

AcMapPropMan.arx

DiagEnginePS.dll

AcMapApiMgd.dll

AcMapRastEx71.arx

ExprBuilderUi.dll

AcMapApiStubs.dll

AcMapRastUtils71.arx

FdoBulkCopyCSAPI.dll

AcMapBuffer.arx

AcMapSharedUI.dll

FdoConfigUi.dll

AcMapCoordsys.dbx

AcMapStatusBar.arx

FdoRdbms.dll

AcMapDataConnectPlugins.dll

AcMapStylization.dll

GeoSpatialSharedUI.dll

AcMapDataConnectTools.dll

AcMapStylizationMgd.dll

GMSchemaEditor.dll

AcMapDataConnectUI.dll

AcMapTopoEng.dll

 

AcMapDataExtensionUI.dll

AcMPolygonObj17.dbx

GwsCommon.dll

AcMapDataGridUI.dll

AcMPolygonCom.dll

GWSCoordsys.dll

AcMapDisplayManagement.arx

AcMPolygonMGD.dll

GWSeTransmit.dll

AcMapDmMappingService.dll

AcMapWorkspace.arx

GwsFdo.dll

AcMapDMTask.arx

AcMPolygonUI.arx

GwsQueryEngine.dll

AcMapDMUtils.dbx

ade.arx

ieapi.dll

AcMapDwfApi.arx

AdMapErrMan.dll

ird.arx

AcMapDwfUI.arx

AdMapFdoEnabler.arx

ManagedMapApi.dll

AcMapFdoFeatureDataLink.dll

AdMapFdoUi.arx

MapDlgExtension.dll

AcMapFeatureEntity.arx

AdMapOrclUI.arx

mapiarx.arx

AcMapFeatureEntityUI.arx

AdMapOrclApi.arx

MapPublishImp.dll

AcMapFeatureSourceManager.arx

AdMapOrclBase.dll

MapPublishRes.dll

AcMapFoundationInit.dll

AdMapOrcl.arx

MapPublishUI.dll

AcMapGridLayer.dbx

Arcio.dll

MapPublishUIStarter.dll

AcMapGridLayerUI.dll

Autodesk.Gis.Plugins.dll

mapvdb.dll

AcMapImpExp.arx

Autodesk.Gis.Resource.dll

mgpsdfexportimport.dll

AcMapImpExpUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.dll

mgpsdfie.arx

AcMapManagedUIForms.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.dll

mifio.dll

AcMapMapBook.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Local.dll

MySQLProvider.dll

AcMapMapBookUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.MapSession.dll

od2ase.arx

AcMapMdfModelMgd.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Utility.dll

ODBCProvider.dll

AcMapMdfParser.dll

Autodesk.Map.Metadata.Common.dll

ResourceManagement.dll

AcMapObjClassApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.dll

SharedDialog.dll

AcMapObjClassPwApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.FGDC.dll

shpio.dll

AcMapObjClassUI.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Fdo.dll

SHPProvider.dll

AcMapOrcl.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Ui.dll

SqlServerProvider.dll

 
AutoCAD 2008

acad.exe

AcViewMgr.arx

acadlt.exe

AcVMTools.arx

AcCamera.arx

AcVpPlace.arx

AcDashboard.arx

AcXrefService.arx

AcDataLink.arx

AdComFolderWatch.dll

acdb17.dll

AdImaging.dll

AcdbMgd.dll

AdInfoCenter.dll

acDcFrame.arx

AdIntImgServices.dll

AcDgnIO.dbx

adui17.dll

AcDim.arx

anav.dll

AcDx.dll

ASMAHL120A.dll

AcDxUi.dll

axdb.dll

AcEAttedit.arx

Battman.arx

acETransmit.dll

direct3d9.hdi

acgs.dll

dswhip.dll

AcGsConfig.arx

dwfplot9.hdi

acismobj17.dbx

gdiplot9.hdi

AcLauncher.exe

MC3.dll

AcLayer.dll

Oce9.hdi

AcMgdInternal.dll

oletohdi9.dll

acopm.arx

pdfplot9.hdi

AcOpmExt.arx

plcfmgr.dll

AcPEXCtl.arx

prntprog.dll

AcProject17.dll

senddmp.exe

AcPublish.arx

ShareMFC.dll

AcSceneCOM.dll

styleeng.dll

AcSceneUI.arx

szb9.hdi

AcSmNav.arx

vl.arx

AcSmSheetList.arx

vlreac.dll

AcStd.arx

whohas.arx

AcTable.arx

wopengl9.hdi

AcTcTools.arx

WSCommCntr1.exe

AcVBA.arx

xesgdi9.hdi


Copyright © 2007 Autodesk, Inc.