Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD® Map 3D 2008 — plik Readme

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści


Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Dodatek Service Pack 1 jest przeznaczony dla programu AutoCAD Map 3D 2008 używanego we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych we wszystkich językach.


Obsługiwane systemy operacyjne

Ten dodatek Service Pack może być używany z następującymi systemami operacyjnymi:


Informacje dla użytkowników systemu Windows Vista

Nie należy instalować tego dodatku Service Pack w trakcie pracy programu AutoCAD Map 3D lub innych aplikacji. Przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack należy zamknąć ręcznie aplikację AutoCAD Map 3D oraz wszystkie pozostałe aplikacje.


Zmiany ogólne

Wprowadzono następujące zmiany:

AutoCAD Map 3D 2008

Pliki SHP

Usprawniono importowanie plików SHP utworzonych w innych aplikacjach GIS.

Podczas eksportowania plików SHP eksportowane są teraz wszystkie wieloboki działek.

Za pomocą Menedżera wyświetlania wyświetlane są teraz wszystkie opcje na warstwach SHP.

Drukowanie

Podczas drukowania warstw rastrowych FDO można teraz uzyskać rozdzielczość obrazu porównywalną z wyświetlaną w programie AutoCAD Raster Design niezależnie od skali widoku.

W Podglądzie wydruku wyświetlane są teraz te same style, co na faktycznym wydruku.

Problemy ogólne

Pliki DWF publikowane w programie Map 3D 2008 mają teraz wielkość bardzo zbliżoną do plików publikowanych w programie Map 3D 2007.

Usprawniono importowanie plików DGN.

Można już pomyślnie wyeksportować mapę z dołączonymi danymi do pliku DWF.

Wydajność dla plików SDF została zwiększona o 20%.

Można już wybrać opcję, nawet jeśli skala widoku dla pliku LAYER została powiększona we wszystkich kierunkach.

Za pomocą opcji Powiększ można teraz wyświetlać warstwy rastrowe w Widoku układu.

Bloki programu AutoCAD

Styl tekstu jest teraz wyświetlany w blokach AutoCAD w warstwach SDF w kierunku, który został dla niego określony.

W Menedżerze wyświetlania można już wstawiać bloki AutoCAD wraz z kreskowaniem.

Edytor stylów

Można już dokonać wyboru nowego tematu po zakończeniu edycji stylu wypełnienia.

W plikach SDF można już tworzyć tematy zawierające informacje o skali widoku.

Połączenia Oracle

Można już wyeksportować plik DWG z ustawionym dowolnie układem współrzędnych X-Y bez utraty połączenia Oracle.

Można już sprawdzić dane Oracle wykorzystujące obcy schemat w tabeli z obsługą wersji lub dokonać ich aktualizacji.

Użytkownicy interfejsu API

Wywołanie funkcji interfejsu API AcMapLayer.GetFeatureData(…) z podaniem poprawnych ID jednostki zwróci dla poszczególnych opcji wartość MgFeatureReader z poprawną właściwością Tożsamość.

Wywołanie funkcji interfejsu API AcMapLayer.UpdateFeatures(…) z podaniem komendy MgInsertFeatures zwróci poprawnie wartość MgFeatureProperty z typem MgPropertyType.Feature oraz z wartością MgFeatureReader zawierającą numery ID nowo utworzonych opcji. Ponadto w celu dokonania edycji, włączając opcje Wstaw, Aktualizuj, Usuń, Zablokuj i Odblokuj, należy teraz używać funkcji AcMapLayer.UpdateFeatures(…) zamiast funkcji AcMapFeatureService.UpdateFeatures(…).

Zamiast nieoczekiwanego wyjścia z programu lub utraty stabilności w przypadku wielu otwartych dokumentów w programie AutoCAD Map 3D 2008 wywoływana jest teraz funkcja interfejsu API GetCurrentMap(…).

 
AutoCAD 2008

Interfejs .NET API

Metoda ObjectID.Open nie powoduje już awarii

Usunięcie procedury obsługi ze zdarzenia Database.ObjectAppended, a następnie wywołanie tego zdarzenia powoduje obecnie wygenerowanie komunikatu o błędzie

Skalowanie opisów

Podczas przeciągania i upuszczania nazwanego widoku z menedżera arkuszy stylów do rysunku głównego funkcja skalowania opisów działa poprawnie

Skale niestandardowe, które istnieją w odnośnikach zagnieżdżonych, nie są już powielane w rysunku głównym

Bloki w paletach narzędzi utworzone z rysunków opisowych narzędzia DesignCenter są obecnie opisowe

Atrybuty

Atrybuty wielowierszowe nie zmieniają już położenia za każdym razem, gdy rysunki są zapisywane i otwierane

Pole wartości dla definicji atrybutu można obecnie zmodyfikować za pomocą palety właściwości

Bloki

Współczynnik skali Y wstawianych bloków jest teraz skalowany dokładnie

Centrum komunikacyjne

Centrum komunikacyjne jest obecnie domyślnie włączone

Tablice narzędzi

Konfiguracja panelu tablicy narzędzi jest obecnie rozproszona między różne obszary robocze i sesje użytkowników

Wyodrębnianie danych

Wszystkie właściwości bloków dynamicznych są teraz poprawnie wyodrębniane

Wymiarowanie

Pomocnicze łuki promieniowe można obecnie wyłączyć, przywracając możliwość wymiarowania małych promieni

Rozmiar lokalnego edytora tekstu wymiarowego jest obecnie poprawny

Zaokrąglone wartości wymiarów są teraz wyświetlane poprawnie

Przerwania wymiarów nie powodują już zawieszenia się programu AutoCAD

Wyświetlanie

Rodzaje linii są teraz zawsze wyświetlane poprawnie po powiększeniu

DWG

Kopiowanie/wklejanie działa obecnie w rysunkach zapisanych w wersji 2000, a następnie zapisanych ponownie w wersji AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 lub AutoCAD 2006

eTransmit

Formaty plików w wersjach AutoCAD 2000 i Release 14 są obecnie zachowywane w przypadku użycia polecenia ETRANSMIT z włączonym ustawieniem „Zachowaj istniejące formaty plików rysunków”

Pola

Pole nazwy rysunku jest teraz zawsze drukowane poprawnie

Kreskowanie

Usprawniono mechanizm poszukiwania obwiedni polecenia GKRESKUJ

Obrazy

Ramki obrazów nie są już drukowane ani wyświetlane w przypadku ustawienia wartości 0 dla opcji RAMKAOBR

Układy

Znak handlowego „i” (&) można obecnie wprowadzić na karcie Układ

Pole wartości dla definicji atrybutu można obecnie zmodyfikować za pomocą palety właściwości

Wielolinia odniesienia

Położenie atrybutów w bloku wielolinii odniesienia nie jest już niecentralne

Tekst wielolinii odniesienia już się nieoczekiwanie nie obraca

Atrybuty wielolinii odniesienia nie są już położone niecentralnie w obróconym układzie LUW

Tekst wielowierszowy

Karty tekstu wielowierszowego są teraz zapisywane poprawnie w starszych formatach DWG

Pewne znaki japońskie są wyświetlane poprawnie

Słowniki języka portugalskiego (iberyjskiego i brazylijskiego) zawierają obecnie akcentowane wielkie litery

Otwieranie/Zapisywanie

W przypadku otwarcia wielu rysunków w Eksploratorze uruchamiane jest tylko jedno wystąpienie programu AutoCAD zawierające te rysunki

Lokalizacja względem obiektu

Lokalizacja względem obiektu działa teraz poprawnie w blokach

Eksport do formatu PDF

Obrazy rastrowe są teraz drukowane poprawnie w formacie PDF

Dostrajanie wydajności

Jeśli nie ma dostępnych nowych sterowników, nie jest wyświetlane objaśnienie „Nowy sterownik”

Drukowanie

Poprawiono wydajność drukowania obróconych obrazów MrSID

Tabele

Formatowanie komórek z łączami danych jest teraz poprawne

W przypadku użycia polecenia wklejania specjalnego (WKLEJ_S) zachowywane jest formatowanie programu Excel

Paleta narzędzi

Ikony nie są już obcinane

Style wizualne

Po wielu powiększeniach na ekranie nie są wyświetlane błędne linie i artefakty

Odnośnik

Odwołania do rysunków z długimi ścieżkami odnośników działają poprawnie


Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta (tylko dla programu AutoCAD)

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, rozwiązano następujące problemy:

AutoCAD 2008

Interfejs .NET API

Wielolinie odniesienia

Wyświetlanie 2D

Tekst wielowierszowy

Wyświetlanie 3D

Edycja obiektów

Nawigacja 3D

Łączenie i osadzanie obiektów (Object Linking and Embedding — OLE)

Skalowanie opisów

Otwieranie, zapisywanie i zamykanie

Atrybuty

Opcje

Bloki

Lokalizacja względem obiektu

Kopiowanie i wklejanie

Drukowanie

Program na rzecz zaangażowania klientów

Paleta właściwości

Tablica narzędzi

Publikowanie

Design Center

Losowe awarie

Wymiarowanie

Odzyskiwanie

Tworzenie DWF

Renderowanie

eTransmit

Wybór

Odnośniki

Menedżer zestawów arkuszy

Nawigacja po plikach

Standardy

Kreskowanie

Tabele

Ukrywanie

Tekst

Obrazy

Palety narzędzi

InfoCenter

Etykiety narzędzi

Warstwy

Ucinanie

Układy

Cofanie i ponowne wykonywanie czynności

Światła

Rzutnie

Materiały

Pliki Visual Lisp


Znane problemy z tym dodatkiem Service Pack (tylko dla programu AutoCAD)

Problem: Po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 są wyświetlane wszystkie panele sterowania tablicy narzędzi, niezależnie od wybranego obszaru roboczego.

Rozwiązanie: Określ żądany obszar roboczy jako bieżący.


Ważne informacje dotyczące instalowania

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack należy zapoznać się z poniższymi uwagami:

Brak jest opcji umożliwiającej odinstalowanie tego dodatku Service Pack. W tym celu należy odinstalować program AutoCAD Map 3D 2008, a następnie ponownie zainstalować program AutoCAD Map 3D 2008 bez dodatku Service Pack.

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack należy wykonać kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit z prośbą o oryginalny dysk instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować dodatek Service Pack, należy posiadać uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack poprzez sieć, przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.


Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane dwa przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft® Windows®.

Instrukcje korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.


Instrukcje instalowania

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze:

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż dysk CD1 z instalacją programu AutoCAD Map 3D 2008.
 3. Odszukaj folder, w którym zapisany został dodatek Service Pack.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE) dodatku Service Pack.

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje instalowania dodatków Service Pack przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne w systemie pomocy dla narzędzia Kontrola menedżera CAD.

UWAGA: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z dysku instalacyjnego z produktem, wybierając opcję Sieciowy obraz stanowiska, a następnie wybierając w przeglądarce nośników łącze Autodesk CAD Manager Tools 4.0.

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Wszystkie obrazy stanowiska programu AutoCAD Map 3D utworzone po zakończeniu tych procedur będą zawierały aktualizacje wprowadzone przez dodatek Service Pack.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładową składnię przedstawiono w 3 punkcie poniższej instrukcji.

Dodawanie tego dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego:


UWAGA: Jeśli pod nagłówkiem w Kreatorze obrazu stanowiska wyświetlony jest komunikat: “Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego”, należy wybrać opcję SCAL. Dla tego dodatku Service Pack nie ma zastosowania opcja Dołącz.


 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. Na pulpicie w systemie operacyjnym Windows kliknij przycisk Start > Uruchom.
 3. Stosując poniższą składnię, określ ścieżkę do pliku wykonywalnego.
 4. <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

  Uwaga: wyświetlony zostanie komunikat z żądaniem użycia dla poprawki opcji Scal.

 5. Wybierz OK.
 6. Włóż dysk CD1 z instalacją programu AutoCAD Map 3D 2008.
 7. Uruchom plik setup.exe.
 8. Wybierz opcję Utwórz stanowiska.
 9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Rozpocznij tworzenie stanowiska.
 10. W polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź ścieżkę do lokalizacji sieciowej, w której ma zostać utworzony obraz administracyjny lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 11. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 12. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, wybierając potrzebne opcje konfiguracji.
 13. Na stronie Dołącz dodatki Service Pack przejdź do wyodrębnionego wcześniej dodatku Service Pack. Dodatek Service Pack zostanie dodany do innych dodatków Service Pack dołączonych w polu Stanowisko.

 14. UWAGA: Jeśli pod nagłówkiem w Kreatorze obrazu stanowiska wyświetlony jest komunikat: “Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego”, należy wybrać opcję SCAL. Dla tego dodatku Service Pack nie ma zastosowania opcja Dołącz.


 15. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 16. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego:

 1. Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. Na pulpicie w systemie operacyjnym Windows kliknij przycisk Start > Uruchom.
 3. Stosując poniższą składnię, określ ścieżkę do pliku wykonywalnego.
 4. <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 7. Wybierz opcję Modyfikuj nazwę stanowiska. Wyświetlona zostanie strona Rozpocznij tworzenie stanowiska.
 8. Opcjonalnie w polu Określ nazwę stanowiska zmień nazwę istniejącego stanowiska.
 9. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, wybierając potrzebne opcje konfiguracji.
 10. Na stronie Dołącz dodatki Service Pack przejdź do wyodrębnionego wcześniej dodatku Service Pack. Dodatek Service Pack zostanie dodany do innych dodatków Service Pack dołączonych w polu Stanowisko.
 11. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Pliki modyfikowane przez ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack powoduje modyfikację następujących plików:

AutoCAD Map 3D 2008

acadmap.arx

AcMapOrclApi.arx

BulkCopyManager.dll

AcCmdTarget.arx

AcMapOrclBase.dll

csapi.dll

AcGiMapToHeidi.arx

AcMapOrclUI.arx

dgnio.dll

AcMapAnnotUi.arx

AcMapPlatform.dll

DiagEngine.dll

AcMapApiEvents.dll

AcMapPropMan.arx

DiagEnginePS.dll

AcMapApiMgd.dll

AcMapRastEx71.arx

ExprBuilderUi.dll

AcMapApiStubs.dll

AcMapRastUtils71.arx

FdoBulkCopyCSAPI.dll

AcMapBuffer.arx

AcMapSharedUI.dll

FdoConfigUi.dll

AcMapCoordsys.dbx

AcMapStatusBar.arx

FdoRdbms.dll

AcMapDataConnectPlugins.dll

AcMapStylization.dll

GeoSpatialSharedUI.dll

AcMapDataConnectTools.dll

AcMapStylizationMgd.dll

GMSchemaEditor.dll

AcMapDataConnectUI.dll

AcMapTopoEng.dll

 

AcMapDataExtensionUI.dll

AcMPolygonObj17.dbx

GwsCommon.dll

AcMapDataGridUI.dll

AcMPolygonCom.dll

GWSCoordsys.dll

AcMapDisplayManagement.arx

AcMPolygonMGD.dll

GWSeTransmit.dll

AcMapDmMappingService.dll

AcMapWorkspace.arx

GwsFdo.dll

AcMapDMTask.arx

AcMPolygonUI.arx

GwsQueryEngine.dll

AcMapDMUtils.dbx

ade.arx

ieapi.dll

AcMapDwfApi.arx

AdMapErrMan.dll

ird.arx

AcMapDwfUI.arx

AdMapFdoEnabler.arx

ManagedMapApi.dll

AcMapFdoFeatureDataLink.dll

AdMapFdoUi.arx

MapDlgExtension.dll

AcMapFeatureEntity.arx

AdMapOrclUI.arx

mapiarx.arx

AcMapFeatureEntityUI.arx

AdMapOrclApi.arx

MapPublishImp.dll

AcMapFeatureSourceManager.arx

AdMapOrclBase.dll

MapPublishRes.dll

AcMapFoundationInit.dll

AdMapOrcl.arx

MapPublishUI.dll

AcMapGridLayer.dbx

Arcio.dll

MapPublishUIStarter.dll

AcMapGridLayerUI.dll

Autodesk.Gis.Plugins.dll

mapvdb.dll

AcMapImpExp.arx

Autodesk.Gis.Resource.dll

mgpsdfexportimport.dll

AcMapImpExpUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.dll

mgpsdfie.arx

AcMapManagedUIForms.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.dll

mifio.dll

AcMapMapBook.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Local.dll

MySQLProvider.dll

AcMapMapBookUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.MapSession.dll

od2ase.arx

AcMapMdfModelMgd.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Utility.dll

ODBCProvider.dll

AcMapMdfParser.dll

Autodesk.Map.Metadata.Common.dll

ResourceManagement.dll

AcMapObjClassApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.dll

SharedDialog.dll

AcMapObjClassPwApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.FGDC.dll

shpio.dll

AcMapObjClassUI.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Fdo.dll

SHPProvider.dll

AcMapOrcl.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Ui.dll

SqlServerProvider.dll

 
AutoCAD 2008

acad.exe

AcViewMgr.arx

acadlt.exe

AcVMTools.arx

AcCamera.arx

AcVpPlace.arx

AcDashboard.arx

AcXrefService.arx

AcDataLink.arx

AdComFolderWatch.dll

acdb17.dll

AdImaging.dll

AcdbMgd.dll

AdInfoCenter.dll

acDcFrame.arx

AdIntImgServices.dll

AcDgnIO.dbx

adui17.dll

AcDim.arx

anav.dll

AcDx.dll

ASMAHL120A.dll

AcDxUi.dll

axdb.dll

AcEAttedit.arx

Battman.arx

acETransmit.dll

direct3d9.hdi

acgs.dll

dswhip.dll

AcGsConfig.arx

dwfplot9.hdi

acismobj17.dbx

gdiplot9.hdi

AcLauncher.exe

MC3.dll

AcLayer.dll

Oce9.hdi

AcMgdInternal.dll

oletohdi9.dll

acopm.arx

pdfplot9.hdi

AcOpmExt.arx

plcfmgr.dll

AcPEXCtl.arx

prntprog.dll

AcProject17.dll

senddmp.exe

AcPublish.arx

ShareMFC.dll

AcSceneCOM.dll

styleeng.dll

AcSceneUI.arx

szb9.hdi

AcSmNav.arx

vl.arx

AcSmSheetList.arx

vlreac.dll

AcStd.arx

whohas.arx

AcTable.arx

wopengl9.hdi

AcTcTools.arx

WSCommCntr1.exe

AcVBA.arx

xesgdi9.hdi


Copyright © 2007 Autodesk, Inc.