Plik Readme dla programu Architectural Desktop 2007 Service Pack 1


Architectural Desktop 2007 Service Pack 1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack dla produktu zalecane jest zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Dodatek Service Pack 1 ma zastosowanie do angielskojęzycznych wersji następujących produktów firmy Autodesk:

Uwaga: W poszczególnych regionach mogą być dostępne inne (zlokalizowane) wersje językowe plików wykonywalnych dodatku Service Pack.


Lista najważniejszych problemów z programem Architectural Desktop rozwiązanych za pomocą dodatku Service Pack

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia raportowania błędów użytkownika, dokonano kilku udoskonaleń stabilności w obszarach następujących funkcji:

Pozostałe zmiany zawarte w tym dodatku Service Pack obejmują następujące uaktualnienia:

Wymiary AEC

Znaczniki opisowe

Siatka sufitu podwieszonego

Eksport do programu AutoCAD

I-drop

Przenikania

Okno dialogowe Wyświetlanie obiektu

Wydajność

Zarządzanie projektem

Połacie dachowe

Tabele zestawieniowe

Etykiety zestawieniowe

Stropy

Pomieszczenia

Schody

Elementy konstrukcyjne

Palety narzędzi

Strefy


Lista najważniejszych problemów z programem AutoCAD rozwiązanych za pomocą dodatku Service Pack

Problemy zgłoszone przez narzędzie raportowania błędów użytkownika

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia raportowania błędów użytkownika, zlokalizowano i usunięto kilka problemów. Uaktualnienia wprowadzono w poniższych obszarach.

Uaktualnienia ogólne

Pozostałe zmiany zawarte w tym dodatku Service Pack zawierają następujące uaktualnienia.

Nawigacja 3D

Dostosuj interfejs użytkownika

Wymiarowanie

Odnośniki zewnętrzne

Kreskowanie

Internet

Materiały

Zmień

Tekst wielowierszowy i tekst

Sieci

Wydajność

Drukowanie i publikowanie

Bezpieczeństwo

Modelowanie bryłowe

Rozpocznij, Zapisz, Otwórz i Zamknij


Inne znane problemy

Poniższe problemy, rozpoznane w pierwotnej wersji programu Architectural Desktop 2007, nie zostały naprawione w tym dodatku Service Pack.

Zarządzanie projektem
Zapisanie rysunku w widoku w nawigatorze projektu może spowodować zawieszenie programu, jeśli aktywne są widok konstrukcji odniesienia i narzędzie do rysowania. Aby uniknąć tego problemu, przed utworzeniem widoku z aktualnego rysunku należy wyłączyć wszystkie narzędzia.

Wyszukiwarka bibliotek
Jeśli zainstalowano zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Microsoft Internet Explorer (KB918899), próba dostępu do elementów rozwijalnych w lewym okienku może spowodować zawieszenie wyszukiwarki bibliotek. Problem ten można rozwiązać przez zainstalowanie kolejnych zbiorczych aktualizacji zabezpieczeń dla programu dla programu Internet Explorer.

Pomieszczenia
W programie Autodesk Architectural Desktop 2007 Service Pack 1 dodano obsługę ujemnych wartości odsunięć obwiedni w stylach pomieszczeń. W przypadku otwarcia rysunku zawierającego style pomieszczeń z ujemnymi wartościami odsunięcia obwiedni w programie Autodesk Architectural Desktop 2007 bez zainstalowanego dodatku Service Pack 1 i wybrania stylu pomieszczenia z ujemnymi wartościami odsunięcia obwiedni zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący że ujemne wartości nie są obsługiwane. Należy kliknąć przycisk OK, aby zamknąć to okno dialogowe.

Tabele zestawieniowe
Obrazy umieszczone w tabelach zestawieniowych za pomocą definicji właściwości graficznych nie są włączane do wyników działania funkcji eTransmit, jeśli format pliku korzysta z opcji „z rozbitymi obiektami AEC”. W celu obejścia tego problemu należy użyć polecenia Eksport do AutoCAD, aby utworzyć rysunek, w którym wszystkie obiekty AEC są rozbite, a następnie użyć funkcji eTransmit w stosunku do tego rysunku zamiast do rysunku oryginalnego.

Przenikanie przez odnośniki zewnętrzne
W celu pokazania właściwych wyników przenikania w przypadku korzystania z przenikania odnośników zewnętrznych konieczne może być zamkniecie i ponowne otwarcie rysunku, jeśli odnośniki zewnętrzne zostały usunięte.

Sprawdzono tworzenie obrazu stanowiska z poprawką za pomocą narzędzia “Rozmieszczanie obiektów zasad grupy”.
Odnotowano sporadyczne błędy podczas tworzenia obrazu stanowiska obiektów zasad grupy z poprawką. Nie jest znana konfiguracja komputera, która wywołuje ten błąd. W przypadku wystąpienia błędu należy utworzyć obraz stanowiska na innym komputerze lub zastosować poprawkę do poszczególnych stacji roboczych klienta.


Problemy z instalacją dodatku Service Pack

Przed rozpoczęciem instalacji tego dodatku Service Pack zalecane jest wykonanie kopii zapasowych wszystkich plików użytkownika: CUI, MNU, MNS, MNR, MNL i MNC.

Podczas instalacji dodatku Service Pack może zostać wyświetlona prośba o oryginalny dysk instalacyjny (CD lub DVD) lub obraz sieciowy instalacji. Podczas instalowania poprawki należy mieć pod ręką oryginalny nośnik instalacyjny.

Dodatek Service Pack musi instalować użytkownik z uprawnieniami Administratora. W przeciwnym razie proces instalacji zostanie przerwany komunikatem o błędzie.

Po zastosowaniu dodatku Service Pack nie można go usunąć za pomocą funkcji automatycznego odinstalowywania. Aby wycofać zmiany wprowadzone przez dodatek Service Pack, należy odinstalować program Architectural Desktop 2007 i ponownie go zainstalować.

Nie można utworzyć Obiektu zasad grupy w celu zastosowania tego dodatku Service Pack do klientów z zainstalowanym oprogramowaniem Architectural Desktop. Dodatek musi być zastosowany bezpośrednio na każdym komputerze przez administratora.


Instalacja tego dodatku Service Pack w instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż do napędu CD/DVD płytę CD 1 lub DVD z programem Architectural Desktop 2007.
 3. Przejdź do folderu, w którym został zapisany dodatek Service Pack.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE), aby zainstalować dodatek Service Pack.


Stosowanie dodatku Service Pack za pośrednictwem sieci lokalnej przy użyciu listy uaktualnień

Postępuj zgodnie z tą procedurą, jeżeli dodatek Service Pack ma być instalowany za pośrednictwem sieci lokalnej, przy użyciu Centrum komunikacyjnego.

Aby zastosować dodatek Service Pack za pośrednictwem Centrum komunikacyjnego przy użyciu listy lokalnych uaktualnień, należy wykonać następujące czynności:

 1. Włóż do stacji dysków CD/DVD w komputerze lokalnym płytę CD 1 lub DVD z programem Architectural Desktop 2007.
 2. Z witryny Autodesk Product Support pobierz pliki adt2007swlsp1plk.exe i adt2007swlsp1plk.htm do serwera lokalnego.

UWAGA: upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy muszą zastosować dodatek Service Pack mają dostęp do tego serwera.

 1. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  \\<nazwa serwera lokalnego>\<nazwa uaktualnienia> /p <nazwa lokalizacji listy uaktualnień>\<nazwa listy uaktualnień>

Na przykład:
C:\ ADT2007sp1SWL.exe /p c:\patchlist.txt

Treść pliku listy uaktualnień jest podobna do poniższej:
*****
ProductCode={5783F2D7-5004-0409-0002-0060B0CE6BBA}
ProductVersionCandidate=5.0.272.0
PatchTitle=Autodesk Architectural Desktop 2007 Service Pack 1
PatchGUID={848828FD-F9AD-4DF0-A73B-5E6914D38463}
PatchFileLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_uaktualnienia.exe lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_uaktualnienia.exe
PatchSize=16498896
PatchDesc=This Service Pack updates Autodesk Architectural Desktop 2007. The use of this software is subject to the terms and conditions contained in the software license agreement that accompanied Autodesk Architectural Desktop 2007. YOUR USE OF THE SOFTWARE INDICATES YOUR ASSENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF SUCH LICENSE AGREEMENT. COPYING OR USE OF THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION EXCEPT AS PERMITTED BY THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IS UNAUTHORIZED AND IS COPYRIGHT INFRINGEMENT UNDER THE LAWS OF YOUR COUNTRY. IF YOU COPY OR USE THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION WITHOUT PERMISSION OF AUTODESK, YOU ARE VIOLATING THE LAW. YOU MAY BE LIABLE TO AUTODESK FOR DAMAGES, AND YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PENALTIES. PatchDescLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_readme.html lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_readme.html

UWAGA: Jeżeli plik listy uaktualnień już istnieje w tym położeniu, nowe informacje listy uaktualnień zostaną dodane na końcu tego pliku. Oryginalny plik nie jest nadpisywany.

 1. Otwórz plik listy uaktualnień. Jeżeli istnieje kilka list uaktualnień, listy są oddzielane gwiazdkami (*****).
 2. Zmień pierwotną wartość piątego wiersza na liście uaktualnień, PatchFileLocation, na jedną z następujących:

  • Jeśli chcesz, aby dodatek Service Pack był dostępny z serwera plików, wprowadź: PatchFileLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podfoldery>\\<nazwa_uaktualnienia>.exe

  • Jeśli chcesz, aby dodatek Service Pack był dostępny z serwera FTP, wprowadź:
   ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka>/<nazwa_uaktualnienia>.exe

 1. Zmień pierwotną wartość ostatniego wiersza na liście uaktualnień, PatchDescLocation, na jedną z następujących:

  • Jeśli chcesz, aby plik Readme był dostępny z serwera plików, wprowadź:
   PatchDescLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podfoldery>\\<nazwa_pliku_readme>.html

  • Jeśli chcesz, aby plik Readme był dostępny z serwera FTP, wprowadź:
   ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka>/<nazwa_pliku_readme>.html

 1. Zapisz i zamknij plik listy uaktualnień.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  <litera_napędu_CD_lub_DVD>:\Install\Support\CADManagerControl

 1. Kliknij dwukrotnie plik CMControl.exe.
 2. W Menedżerze CAD wybierz program Autodesk Architectural Desktop 2007, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Menedżerze CAD wybierz zakładkę Centrum komunikacyjne i wykonaj następujące czynności:

  • Z listy Konfiguracja Live Update, wybierz Włącz używając lokalnych uaktualnień.

  • W polu Położenie lokalnej listy uaktualnień, wpisz to samo położenie lokalnej listy uaktualnień co w punkcie 5.

  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać te ustawienia w systemie.

 1. W dolnej części Menedżera CAD wybierz z listy rozwijanej polecenie Utwórz plik rejestru (.reg). Następnie kliknij OK.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako zapisz plik w systemie. Zanotuj to położenie.

  Plik rejestru jest teraz gotowy do udostępniania użytkownikom. Należy rozpowszechnić i uruchomić plik na komputerach użytkowników, używając wybranej metody.

  UWAGA: Dodatek Service Pack należy uruchomić na każdym stanowisku roboczym, na którym został uruchomiony program Architectural Desktop 2007.


Stosowanie dodatku Service Pack w sieciowym obrazie administracyjnym programu Architectural Desktop 2007.

Poniższe dwie metody dystrybucji programu Architectural Desktop 2007 Service Pack 1 dotyczą tylko obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu Architectural Desktop 2007. Po wykonaniu tych procedur dodatek Service Pack będzie automatycznie stosowany we wszystkich nowych obrazach stanowisk programu Architectural Desktop 2007.

UWAGA: Klienci, którzy zainstalowali obraz stanowiska, MUSZĄ zainstalować dodatek Service Pack, zanim będą mogli go uaktualnić. Nie można uaktualnić klientów po uaktualnieniu obrazu administracyjnego. Jeśli przed dodaniem dodatku Service Pack do obrazu administracyjnego nie można było uaktualnić wszystkich poprzednio zainstalowanych klientów, zaleca się utworzenie oddzielnego obrazu administracyjnego z zastosowanym tym dodatkiem Service Pack.

UWAGA: W obu poniższych procedurach pobrany plik uaktualnienia (dodatku Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który należy wyodrębnić z pliku wykonywalnego przy użyciu przełącznika /e (extract) — składnia została podana w kroku 2.

Aby dodać program Architectural Desktop 2007 Service Pack 1 do obrazu administracyjnego programu Architectural Desktop 2007, należy wykonać następujące czynności:

 1. Z witryny Autodesk Product Support pobierz plik adt2007swlsp1plk.exe do komputera lokalnego.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia>\ /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia>.msp

 1. Po zainstalowaniu Kreatora instalacji sieciowej na komputerze lokalnym kliknij menu Start (system Windows) tego komputera i wybierz kolejno polecenia Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 2. Na stronie powitalnej Kreatora instalacji sieciowej wybierz polecenie Utwórz obraz administracyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Utwórz obraz administracyjny w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) wprowadź ścieżkę do pliku ADT.msi (plik MSI używany jako podstawa obrazu administracyjnego) lub kliknij przycisk [...], aby znaleźć ten plik. Plik ten znajduje się na dysku CD lub DVD produktu, w położeniu CD lub DVDROM:\Install\ADT.msi.
 4. W polu Położenie obrazu administracyjnego wprowadź istniejące położenie współdzielonego zasobu sieciowego, w którym chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do tego położenia. Użytkownicy instalują program Architectural Desktop z tego położenia.
 5. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 6. W polu Wybierz uaktualnienie wprowadź ścieżkę do pliku uaktualnienia (położenie podane w kroku 2, łącznie z rozszerzeniem .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 7. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji sieciowej w celu zainstalowania tego dodatku Service Pack.

Aby zastosować dodatek Architectural Desktop 2007 Service Pack 1 w istniejącym obrazie administracyjnym programu Architectural Desktop 2007, należy wykonać następujące czynności:

 1. Z witryny Autodesk Product Support pobierz plik adt2007swlsp1plk.exe do komputera lokalnego.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.
  <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia>\ /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia>.msp

 1. Po zainstalowaniu Kreatora instalacji sieciowej na komputerze lokalnym kliknij menu Start (system Windows) tego komputera i wybierz kolejno polecenia Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 2. Na stronie powitalnej Kreatora instalacji sieciowej wybierz polecenie Zmień obraz administracyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Modyfikowanie obrazu administracyjnego wybierz w polu Wybierz plik MSI istniejący plik instalatora Autodesk (MSI) z istniejącego położenia współdzielonego zasobu sieciowego, zawierającego obraz administracyjny, który ma zostać zmodyfikowany. Użytkownicy instalują program Architectural Desktop z tego położenia.
 4. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 5. W polu Wybierz uaktualnienie wprowadź ścieżkę do pliku uaktualnienia (położenie podane w kroku 2, łącznie z rozszerzeniem .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 6. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji sieciowej w celu zainstalowania tego dodatku Service Pack.


Pliki poprawione przez ten dodatek Service Pack

Żaden z plików zmodyfikowanych przez użytkownika nie powinien zostać zmieniony w wyniku uaktualnienia. Jednak w przypadku, gdy data używanego pliku jest wcześniejsza niż data pliku pierwotnie zainstalowanego przez program Architectural Desktop 2007, plik ten zostanie zastąpiony. Jeśli na przykład plik acad.pgp został po prostu skopiowany z programu Architectural Desktop 2006, będzie miał datę modyfikacji wcześniejszą niż data wydania programu Architectural Desktop 2007 i zostanie zastąpiony. Aby uniknąć tego problemu, wystarczy ponownie zapisać plik po jego zmodyfikowaniu w celu zapisania go z datą późniejszą, co w konsekwencji zapobiegnie jego zastąpieniu.

UWAGA: Wszystkie pliki, które usunięto (lub przeniesiono) po ukończeniu pierwotnej instalacji, zostaną przywrócone przez to uaktualnienie.

Folder instalacyjny

Folder instalacyjny\Help

Folder instalacyjny\UserDataCache


Copyright © 2006 Autodesk, Inc.