Dodatek Service Pack 2 dla programów AutoCAD 2012 i AutoCAD LT 2012 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 2 dla programów AutoCAD® 2012 i AutoCAD LT® 2012.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować dodatek Service Pack odpowiedni do programu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD 2012 AutoCAD_2012_SP2_32bit.exe    
AutoCAD LT 2012 AutoCAD_LT_2012_SP2_32bit.exe

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD 2012 AutoCAD_2012_SP2_64bit.exe
AutoCAD LT 2012 AutoCAD_LT_2012_SP2_64bit.exe

 

Powrót na górę

Tego dodatku Service Pack można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD lub AutoCAD LT, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD lub AutoCAD LT i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Modelowanie powierzchni 3D

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Skalowanie opisów

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Szyk

Dodatek Service Pack 2

ASM

Dodatek Service Pack 2

Moduł automatycznego wczytywania

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Bloki

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Dostosowywany interfejs użytkownika (CUI)

Dodatek Service Pack 2

Digitizer

Dodatek Service Pack 1

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 2

Sterowniki ekranu

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

DRAW2D

Dodatek Service Pack 2

DWF

Dodatek Service Pack 1

DWG

Dodatek Service Pack 1

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

eTransmit

Dodatek Service Pack 1

Wymiana

Dodatek Service Pack 1

Express Tools

Dodatek Service Pack 1

Eksportowanie do układu

Dodatek Service Pack 2

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 2

Pola

Dodatek Service Pack 2

Ogólne edytowanie

Dodatek Service Pack 1

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

Obrazy

Dodatek Service Pack 1

Zapytanie

Dodatek Service Pack 2

Warstwa

Dodatek Service Pack 1

Układy

Dodatek Service Pack 2

Wielolinia odniesienia

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Dokumentacja modelu

Dodatek Service Pack 2

Modyfikuj

Dodatek Service Pack 1

WTekst

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Funkcjonalność OLE

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Otwieranie/zapisywanie

Dodatek Service Pack 1

OBIEKT

Dodatek Service Pack 2

Inny

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Rysowanie parametryczne

Dodatek Service Pack 1

Eksport do formatu PDF

Dodatek Service Pack 1

Podkładanie PDF

Dodatek Service Pack 1

Wydajność

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Drukowanie

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Publikowanie

Dodatek Service Pack 2

Usuń

Dodatek Service Pack 1

Wstążka

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Przyciąganie

Dodatek Service Pack 1

Wybór

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Menedżer zestawów arkuszy

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Uruchamianie

Dodatek Service Pack 2

Tabele

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Etykiety narzędzi

Dodatek Service Pack 2

Visual Basic for Application (VBA)

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Visual Lisp

Dodatek Service Pack 1

Style wizualne

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Odnośnik

Dodatek Service Pack 1

Powiększanie/przesuwanie

Dodatek Service Pack 1

Powrót na górę

Dodatek Service Pack 1 przywraca funkcję okna dialogowego Szyk przez wprowadzenie nowego polecenia SZYKKLAS.Wprowadza również opcję przywrócenia starszego zachowania przyciągania poprzez sterowanie nim za pomocą nowej zmiennej systemowej SNAPGRIDLEGACY:

SZYKKLAS
Tworzy kopie obiektów w regularnie podzielonym szyku prostokątnym lub biegunowym.

SNAPGRIDLEGACY
1 — Zawsze przyciągaj kursor do siatki
0 — Przyciągaj kursor do siatki tylko wtedy, gdy w programie AutoCAD jest wyświetlany monit o określenie punktu.

Powrót na górę

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaktualizowane informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w etapie 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Uwaga: dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Powrót na górę

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

Powrót na górę


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.