Dodatek AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku AutoCAD® Map 3D 2013 Service Pack 1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Ostrzeżenie: Dodatku AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 nie można odinstalować. Konieczne będzie odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie programu AutoCAD Map 3D, aby powrócić do poprzedniego stanu.

 

Zawartość

·         Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

·         Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Najważniejsze problemy rozwiązywane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

·         Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

·         Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

·         Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć programu Autodesk Exchange, w którym automatycznie wyświetlany jest odpowiedni dodatek Service Pack do danego produktu.

Produkt 32-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

AutoCAD_Map_3D_2013_SP1_32bit.exe    

 

Produkt 64-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

AutoCAD_Map_3D_2013_SP1_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack można zastosować do programu AutoCAD Map 3D 2013 instalowanego z użyciem jednego z niżej wymienionych pakietów Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2013

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

INTERFEJS API — CZYSZCZENIE RYSUNKU

·         Użycie ograniczenia do funkcji TopologyClean zostało rozszerzone.

WYMIANA DANYCH

·         Błąd występujący podczas zmiany na tryb offline z użyciem nieprawidłowego szablonu w elektrycznym modelu branżowym znajdującym się na serwerze SQL Server.

·         Błąd występujący podczas próby konwersji danych z różnych źródeł klasy elementów na tę samą klasę elementów jako obiektu docelowego.

FDO WFS

·         Serwer DigitalGlobe może być teraz połączony za pośrednictwem dostawcy FDO WFS.

SQL SERVER FDO

·         Połączenie SQL Server Spatial działa podczas pobierania z serwera funkcji z parametrem geometrii.

FORMULARZE

·         Ostatnio używane ustawienie tworzenia etykiet jest zapamiętywane w oknie dialogowym Wybierz definicję etykiety.

MODEL BRANŻOWY

 

·         Aktualizacja struktury modelu branżowego z użyciem pliku Genx, dla którego parametr GeomSelectStatement ustawiono na NULL, nie będzie skutkować utworzeniem nieprawidłowej instrukcji wyboru geometrii.

UŻYTKOWNIK I OBSZAR ROBOCZY

·         Uprawnienia użytkownika oprogramowania firmy Oracle dotyczące procesów roboczych działają teraz prawidłowo w odniesieniu do klienta programu MAP i rozszerzenia aplikacji.

SYMBOLIKA WEKTOROWA

·         Znaki specjalne (szczególnie z języka niemieckiego) są teraz poprawnie konwertowane za pomocą narzędzia Przekształcanie bloków.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy usuwane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

·         Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Narzędzia nawigacji 3D

·         Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas panoramowania.

Modelowanie 3D

·         Sporadycznie występujący błąd w chwili wybierania powierzchni podczas wykonywania polecenia Naciśnij i ciągnij.

·         Sporadyczny błąd związany z nawigacją w rysunku 3D.

Autodesk 360

·         Błąd występujący podczas logowania w usłudze Autodesk 360 z poziomu okna dialogowego Opcje w japońskiej wersji programu AutoCAD.

·         Sporadycznie występujący błąd podczas otwierania rysunku zawierającego odnośniki po zalogowaniu się w usłudze Autodesk 360.

Wiersz polecenia

·         Sporadycznie występujący błąd po przejściu na poszukiwane elementy z wiersza polecenia.

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

·         Sporadyczny błąd podczas wczytywania niestandardowego pliku CUI.

Design Center

·         Sporadycznie występujący błąd podczas pracy w programie Design Center.

Obsługa plików DGN

·         Błąd krytyczny występujący podczas dołączania lub importowania niektórych plików DGN.

Wymiary

·         Błąd występujący po cofnięciu tworzenia niezespolonego wymiaru szeregowego lub wymiaru od bazy.

Sterowniki ekranu

·         Błąd występujący podczas otwierania wielu rysunków 3D zawierających dużą liczbę obiektów 3D.

Kreskowanie

·         Sporadycznie występujący błąd podczas powiększania w trakcie wykonywania polecenia Edkresk.

InfoCenter

·         Błąd występujący po kliknięciu dowolnej opcji na przycisku Połącz w aplikacji InfoCenter, gdy brak jest otwartego dokumentu.

Zapytanie

·         Błąd występujący podczas obliczania powierzchni polilinii zawierającej co najmniej jeden segment, który skrócono do zerowej długości.

Otwieranie/zapisywanie

·         Może się pojawić problem podczas zapisu danych w pliku GraphicsCache lub DWG.

Wydruk

·         Sporadycznie występujący błąd podczas drukowania do pliku PDF.

·         Błąd występujący podczas drukowania do pliku PDF w wypadku braku sterownika PDF.

Chmura punktów

·         Błąd występujący, gdy plik PCG użyty do utworzenia obiektu chmury punktów nie istnieje.

Express Tools

·         Sporadycznie występujący błąd podczas wykonywania polecenia MOCORO (Przesuń /Kopiuj/Obróć).

Uruchamianie

·         Błąd związany z uszkodzonymi plikami GraphicsCache podczas uruchamiania.

·         Błąd występujący po anulowaniu procedury LSP wykonywanej podczas uruchamiania programu.

·         Błąd występujący podczas uruchamiania programu Map 3D jako zwykłych plików AutoCAD z użyciem opcji /p lub opcji /t o nieistniejącym profilu.

·         Błąd wstępujący podczas uruchamiania programu Map 3D po użyciu pliku AdMigrator.exe do migracji ustawień z wersji Map 3D 2011 lub Map 3D 2010.

·         Błąd występujący podczas jednoczesnego usuwania linii w obszarze papieru i powiększania lub pomniejszania.  

·         Błąd występujący, gdy program Map3D zostaje zamknięty w trybie zapotrzebowania obciążenia.

·         Działanie programu Map3D zostanie zawieszone po wybraniu ostatniej kolumny w tabeli danych, a następnie naciśnięciu klawisza TAB.

·         Błąd występujący podczas uruchamiania programu Map 3D jako zwykłych plików AutoCAD z użyciem opcji /p lub opcji /t o nieistniejącym profilu. Stwierdzony podczas uruchamiania mapy jako zwykłych plików programu AutoCAD za pomocą polecenia złożonego, np. acad /p <nieistniejąca nazwa profilu> /t <nazwa pliku DWT programu AutoCAD>. Należy wykonywać je oddzielnie.

General (Ogólny)

·         Błąd występujący podczas operacji cofania lub ponawiania po dodaniu co najmniej 256 obiektów do grupy.

·         Błąd występujący podczas przełączania języka IME dla znaków dwubajtowych, gdy zmienna Dynmode jest wyłączona.

·         Błąd podczas wyświetlania miniatur w programie AutoCAD 2012 w przypadku zainstalowania go na komputerze z programem AutoCAD 2013.

·         Błąd występujący sporadycznie podczas rozbijania niezależnych splajnów.

·         Wyjątek występujący po kliknięciu przycisku Dostosuj dostępnego w szybkim podglądzie (SW) w komputerze z uruchomionym programem .NET 4.5.

·         Błąd występujący podczas zamykania programu AutoCAD w komputerach z systemem .NET 4.5.

 

Powrót do początku

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

 

Naprawione zostały następujące usterki:

 

Narzędzia nawigacji 3D

·         Polecenie Scena pionowo w oknie dialogowym Ustawienia urządzenia 3Dconnexion nie może być zmienione.

Modelowanie 3D

·         Problem dotyczący obliczeń centroidy bryły.

Rejestrator operacji

·         Makrooperacje zarejestrowane w poprzednich wersjach niedziałające poprawnie w programie AutoCAD 2013.

Autodesk 360

·         Naciśnięcie klawisza F1 nie powoduje wyświetlenia pomocy do okna dialogowego USTAWSYNCHONLINE.

·         Pliki rysunkowe o zlokalizowanych nazwach nie są zapisywane w usłudze Autodesk 360.

·         Użytkownik nie jest automatycznie logowany po uruchomieniu usługi Autodesk 360 ze wstążki programu AutoCAD.

·         Okno dialogowe Współdziel rysunek jest czasami wyświetlane za głównym oknem aplikacji.

Synchronizacja ustawień

·         Animacja postępu synchronizacji ustawień działa w sposób ciągły.

·         Synchronizacja ustawień nie umożliwia zsynchronizowania nowych poleceń niestandardowych w paletach narzędzi.

Obsługa plików DGN

·         Podczas eksportowania w formacie DGN nie jest używany globalny początek ustawiony w pliku źródłowym.

·         Brak zmiennej systemowej DGNIMPORTUNITCONVERSION w programie AutoCAD LT.

Sterowniki ekranu

·         Zintegrowane zestawy układów nie mogą prawidłowo zwrócić dostępnej pamięci wideo.

·         Podczas używania poleceń KOPIUJ_S i WKLEJ w 64-bitowym systemie operacyjnym kolor obiektu może się zmienić na inny niż pierwotny.

Wymiary

·         Istniejące rysunki tracą ustawienia Slodnies podczas edycji w programie AutoCAD 2013.

·         Wymiary umieszczane za pomocą OBIEKTU prostopadłego ulegają odsunięciu podczas przenoszenia, kopiowania lub modyfikacji geometrii rysunku.

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

·         Odniesienia zewnętrzne są wyświetlane jako nierozwiązane w programie AutoCAD 2013.

Kreskowanie

·         Opcja podglądu kreskowania nie jest dostępna z menu kontekstowego podczas tworzenia kreskowania.

Zapytanie

·         Brak etykiety narzędzi na palecie właściwości w wypadku elementu wybranego dla niektórych języków, takich jak: chiński tradycyjny, czeski, węgierski, rosyjski itp.

Wielolinia odniesienia

·         W wieloliniach odniesienia kropka w punkcie wstawienia bloku zawartości jest niepoprawnie wyświetlana.

·         Tekst w wielolinii odniesienia z ustawioną opcją wydłużenia linii odniesienia na tekst jest przesuwany po otwarciu lub edytowaniu w programie AutoCAD 2013.

Modyfikuj

·         Polecenie SKALA zostaje anulowane podczas przeciągania, gdy przy włączonej lokalizacji obiektów uzyskiwany jest mały współczynnik skali.

Eksport do formatu PDF

·         Drukowanie z użyciem polecenia Stylwydruku powoduje, że maskowanie w ramach drukowania do pliku PDF jest wyświetlane w kolorze czarnym.

Wydajność

·         Niska wydajność podczas pracy z dużym skryptem.

·         Niska wydajność podczas szybkiego tworzenia warstw.

Wydruk

·         Podgląd wydruku powoduje powrót do wiersza polecenia.

Wstążka

·         Lista rozwijana widoczności na wstążce Edytora bloku nie działa poprawnie w wypadku włączonego podglądu właściwości.

Wybór

·         Sposób zaznaczenia Shift + okno uniemożliwia usunięcie wielu widoków dokumentacji modelu z wyboru w układzie.

Menedżer zestawów arkuszy

·         Podczas korzystania z Menedżera zestawów arkuszy występuje duże obciążenie sieci w trakcie komunikacji za pomocą protokołu SMB V2 (Server Message Block).

Visual Lisp

·         Użycie polecenia menucmd nie umożliwia wyświetlenia menu rozwijanego, gdy okno Wiersz polecenia znajduje się w stanie Zadokowany.

General (Ogólny)

·         Błąd występujący podczas uruchamiania programu AutoCAD po zakotwiczeniu palety Kalkulator.

·         Wartość zmiennej INSBASE jest niepoprawna dla rysunku utworzonego za pomocą polecenia -PISZBLOK.

Powrót do początku

Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

 

W tym dodatku Service Pack wprowadzono opcje umożliwiające sterowanie działaniem środowiska AutoLISP.

 

Uwaga: Aby włączyć wczytywanie zmian w pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler i pobrać lub ponownie zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013. (Użytkownicy wersji beta 1 powinni pobrać instalator VBA z witryny pobierania wersji beta).

 

Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp).
Uruchomienie programu AutoCAD z użyciem tego przełącznika pozwala wyłączyć w bieżącej sesji programu AutoCAD wykonywanie kodu AutoLISP. Dotyczy to wszystkich plików LSP, FAS i VLX. Ten przełącznik przydaje się do zapobiegania automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu szkodliwego kodu AutoLISP.

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące skutki:

·         Próba wczytania dowolnego pliku LISP się nie powiedzie.

·         Próba skopiowania i wklejenia kodu AutoLISP w oknie poleceń się nie powiedzie bez widocznych błędów.

Uwaga: Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP uniemożliwi działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

 

LISPENABLED (zmienna systemowa)
Określa, czy wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone w bieżącej sesji programu AutoCAD.

 

(tylko do odczytu)
Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: niezapisywana
Wartość początkowa: 1

 

0 — wykonywanie kodu AutoLISP jest wyłączone,
1 — wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone.


Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące skutki:

·         Próba wczytania dowolnego pliku LISP się nie powiedzie.

·         Próba skopiowania i wklejenia kodu AutoLISP w oknie poleceń się nie powiedzie bez widocznych błędów.


Do ustawiania tej zmiennej systemowej służy przełącznik uruchamiania (nolisp).

 

AUTOLOAD (zmienna systemowa)
Określa, czy w programie AutoCAD są wczytywane automatycznie pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.


Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1
Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie zostanie automatycznie wczytany:

·         acad.lsp

·         acad.fas

·         acad.vlx

·         acaddoc.lsp

·         acaddoc.fas

·         acaddoc.vlx

·         acad.dvb


1 — nastąpi automatyczne wczytanie tych 7 plików w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)
Określa folder, z którego w programie AutoCAD są wczytywane pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.


Typ: ciąg
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Poprawne ciągi mają następującą postać:

"<ścieżka do folderu lub wiele ścieżek oddzielonych przecinkami>" = Nastąpi automatyczne wczytanie tylko plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w podanych folderach. Nie zostaną wczytane pliki znajdujące się w jakichkolwiek innych lokalizacjach ani te w folderze bieżącego rysunku. Zaleca się ustawienie ścieżki folderu do pojedynczego podfolderu w folderze określonym w zmiennej systemowej ROAMABLEROOTPREFIX.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — brak ograniczeń ścieżki. Nastąpi automatyczne wczytanie plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w folderze początkowym programu AutoCAD, folderze rysunku oraz ścieżce przeszukiwania programu AutoCAD z zachowaniem tej kolejności. Powiela to działanie programu AutoCAD 2012 i nie jest zalecane.

 

Zmiana zasad wczytywania plików acad2013.lsp i acad2013doc.lsp
Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp zostaną wczytane wyłącznie z domyślnego folderu instalacji (tj. <folder instalacji>\Support i <folder instalacji>\Support\<język>).

 

Zmiany w oknie dialogowym Opcje
Pole wyboru Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem na karcie System (odpowiada zmiennej systemowej ACADLSPASDOC) zostanie wyłączone, jeśli dla zmiennej AUTOLOAD ustawiono wartość 0.

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

 

Uwaga: Nie można zainstalować obok siebie programów AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Mechanical, jeśli jeden z nich jest już zainstalowany wraz z tym dodatkiem Service Pack. Zanim będzie możliwe zainstalowanie innych wymienionych produktów, konieczne będzie najpierw odinstalowanie tego dodatku Service Pack.

 

Uwaga: Poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką do programu AutoCAD i AutoCAD LT.

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack uaktualnione informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

·         /e — wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack,

·         /q — pomija wyświetlanie komunikatu o zakończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dołączanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach przez sieć lokalną.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.

2.    Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną przy użyciu Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwane.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.    W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: Jeśli obraz stanowiska zawiera dodatek Service Pack do programu AutoCAD lub LT, produkt AutoCAD lub LT zostanie zainstalowany tylko z tym dodatkiem Service Pack bez plików aktualizacji do narzędzia Autodesk Sync.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Dodatku AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 nie można odinstalować.  Należy odinstalować i ponownie zainstalować program AutoCAD Map 3D, aby powrócić do poprzedniego stanu. W tym celu nie ma potrzeby ponownego licencjonowania instalacji.   

Powrót do początku

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.

Z szacunkiem,

Zespół Autodesk Inventor

Powrót do początku


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.