Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Architecture 2012 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD® Architecture 2012

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować dodatek Service Pack odpowiedni do programu.

 

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2012 ACA2012SP1.exe    

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2012 ACA2012SP1x64.exe

 

Powrót na górę

Tego dodatku Service Pack można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack, w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Architecture, nie zaleca się klikania opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Architecture i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję „Ignoruj”. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD Architecture

Dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack dla programu AutoCAD Architecture

Naprawione zostały następujące usterki:

Menedżer rysunku

IFC

Multiblok

Profil

Remont

Przekrój

Obszar/strefa

Element konstrukcyjny

Etykieta

Ściana

Powrót do góry

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack dla programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Modelowanie powierzchni 3D

Skalowanie opisów

Moduł automatycznego wczytywania

Bloki

Digitizer

Sterowniki ekranu

DWF

DWG

Wymiarowanie

eTransmit

Wymiana

Express Tools

Kreskowanie

Obrazy

Warstwa

Wielolinia odniesienia

Modyfikuj

WTekst

Funkcjonalność OLE

Otwieranie/zapisywanie

Inny

Rysowanie parametryczne

Eksport do formatu PDF

Podkładanie PDF

Wydajność

Drukowanie

Usuń

Wstążka

Przyciąganie

Menedżer zestawów arkuszy

Tabele

Udoskonalenia interfejsu użytkownika

Język Visual Basic dla aplikacji

Visual Lisp

Style wizualne

Odnośnik

Powiększanie/przesuwanie

Powrót na górę

Dodatek Service Pack przywraca funkcję okna dialogowego Szyk poprzez wprowadzenie nowego polecenia ARRAYCLASSIC.Wprowadza również opcję przywrócenia starszego zachowania przyciągania poprzez sterowanie nim za pomocą nowej zmiennej systemowej SNAPGRIDLEGACY:

ARRAYCLASSIC
Tworzy kopie obiektów w regularnie podzielonym szyku prostokątnym lub biegunowym.

SNAPGRIDLEGACY
1 — Zawsze przyciągaj kursor do siatki
0 — Przyciągaj kursor do siatki tylko wtedy, gdy w programie AutoCAD jest wyświetlany monit o określenie punktu.

Powrót na górę

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaktualizowane informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD Architecture).
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w etapie 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Uwaga: dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Powrót na górę

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 

Powrót na górę


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.