Dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD Architecture 2013 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD® Architecture 2013

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2013 AutoCAD_Architecture_2013_SP2_32bit.exe

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Architecture 2013 AutoCAD_Architecture_2013_SP2_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack może być zastosowany do programu AutoCAD 2013 zainstalowanego jako samodzielna aplikacja, a także do programu AutoCAD 2013 zainstalowanego z następujących pakietów Autodesk Design Suite.

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Architecture, nie należy wybierać opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj ponownie je uruchomić po zakończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Architecture i kliknąć w oknie dialogowym opcję „Nie zamykaj aplikacji. (może być wymagany ponowny rozruch)” . Zalecane jest, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

32- i 64-bitowa wersja oprogramowania AutoCAD Architecture 2013 z dodatkiem Service Pack 2 obsługuje oficjalnie następujące systemy operacyjne.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

AutoCAD Architecture

Wymiary AEC

Dodatek Service Pack 1

Porównywanie rysunków

Dodatek Service Pack 2

Udostępnianie geometrii

Dodatek Service Pack 2

Uchwyty

Dodatek Service Pack 1

Klucz warstwy

Dodatek Service Pack 1

Podgląd obiektów

Dodatek Service Pack 2

Otwórz

Dodatek Service Pack 1

Nawigator projektu

Dodatek Service Pack 2

Przekroje

Dodatek Service Pack 1

Zestawienia

Dodatek Service Pack 1

Płyty

Dodatek Service Pack 2

Ściany

Dodatek Service Pack 1

Win8

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

AutoCAD

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Modelowanie 3D

Dodatek Service Pack 1

Autodesk 360

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Blok

Dodatek Service Pack 2

Wiersz polecenia

Dodatek Service Pack 2

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Dodatek Service Pack 1

Design Center

Dodatek Service Pack 1

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Express Tools

Dodatek Service Pack 1

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 2

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

InfoCenter

Dodatek Service Pack 1

Zapytanie

Dodatek Service Pack 1

WIELOLODN

Dodatek Service Pack 2

OLE

Dodatek Service Pack 2

OPTIONS

Dodatek Service Pack 2

Drukowanie

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Podkładanie PDF

Dodatek Service Pack 2

Chmura punktów

Dodatek Service Pack 1

Uruchamianie

Dodatek Service Pack 1

Ogólne

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack dla programu AutoCAD Architecture

Naprawione zostały następujące usterki:

Wymiarowanie AEC

Dodatek Service Pack 1

Skalowanie opisów

Dodatek Service Pack 1

Autodesk 360

Dodatek Service Pack 1

Bloki użytkownika

Dodatek Service Pack 2

Drzwi

Dodatek Service Pack 1

Eksport do AutoCAD

Dodatek Service Pack 2

Etykiety elewacji

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Udostępnianie geometrii

Dodatek Service Pack 2

Definicja listy

Dodatek Service Pack 2

Format IFC

Dodatek Service Pack 1

Migracja

Dodatek Service Pack 1

Aktualizacja progresywna

Dodatek Service Pack 1

Nawigator projektu

Dodatek Service Pack 2

Roombook

Dodatek Service Pack 1

Zestawienia

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Przekroje

Dodatek Service Pack 1

Przestrzenie

Dodatek Service Pack 2

Synchronizuj

Dodatek Service Pack 1

Uwaga: po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 nie można już synchronizować palety narzędzi programu AutoCAD Architecture z chmurą.

Win8

Dodatek Service Pack 2

Powrót na górę

Ogólne·aktualizacje dodatku Service Pack do programu AutoCAD

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Modelowanie 3D

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Rejestrator operacji

Dodatek Service Pack 1

Autodesk 360

Dodatek Service Pack 1

Blok

Dodatek Service Pack 2

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Dodatek Service Pack 2

Synchronizacja ustawień

Dodatek Service Pack 1

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Sterowniki ekranu

Dodatek Service Pack 1

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 1

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

Obraz

Dodatek Service Pack 2

ZAPYTANIE

Dodatek Service Pack 2

Pole

Dodatek Service Pack 1

Wielolinia odniesienia

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Dokumentacja modelu — widok szczegółowy

Dodatek Service Pack 2

Modyfikuj

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

WTEKST

Dodatek Service Pack 2

Eksport do formatu PDF

Dodatek Service Pack 1

Wydajność

Dodatek Service Pack 1

Wydruk

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Paleta Właściwości

Dodatek Service Pack 1

Wstążka

Dodatek Service Pack 1

Wybór

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Menedżer zestawów arkuszy

Dodatek Service Pack 1

Visual Lisp

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Ogólne

Dodatek Service Pack 1

Dodatek Service Pack 2

Powrót na górę

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp i powiązane zmienne systemowe

Ten dodatek Service Pack wprowadza opcje do sterowania działaniem aplikacji AutoLISP i VBA w programie AutoCAD. Nowe elementy sterujące zapewniają następujące środki bezpieczeństwa:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie zabezpieczeniami AutoLISP i VBA w programie AutoCAD 2013 SP1.


Uwaga: aby włączyć automatyczne wczytywanie zmian do pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler oraz pobrać i zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013, który został zaktualizowany z związku z modyfikacjami w dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2013.

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp

Uruchomienie programu AutoCAD z tym przełącznikiem pozwala wyłączyć w bieżącej sesji programu wykonywanie kodu AutoLISP. Dotyczy to wszystkich plików LSP, FAS i VLX. Ten przełącznik przydaje się do zapobiegania automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu złośliwego kodu AutoLISP.

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Uwaga: wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP uniemożliwi działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

LISPENABLED (zmienna systemowa)

Określa, czy wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone dla bieżącej sesji programu AutoCAD.

(tylko do odczytu)
Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: niezapisywana
Wartość początkowa: 1

0 — wykonywanie kodu AutoLISP wyłączone
1 — wykonywanie kodu AutoLISP włączone

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Do ustawiania tej zmiennej systemowej służy przełącznik uruchamiania /nolisp.

AUTOLOAD (zmienna systemowa)

Określa, czy w programie AutoCAD pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb są wczytywane automatycznie.

Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1

Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie zostanie automatycznie wczytany:

1 — nastąpi automatyczne wczytanie tych 7 plików w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)

Określa folder, z którego w programie AutoCAD są wczytywane pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.

Typ: ciąg
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Poprawne ciągi mają następującą postać:
"<Ścieżka lub wiele ścieżek folderu oddzielonych przecinkami>" = Nastąpi automatyczne wczytanie tylko plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w podanych folderach. Nie zostaną wczytane pliki znajdujące się w jakichkolwiek innych lokalizacjach ani te w folderze bieżącego rysunku. Aby zminimalizować możliwość wczytania złośliwej aplikacji, zawsze należy ustawić zmienną systemową AUTOLOADPATH na unikalny folder, w którym są umieszczone autoryzowane aplikacje.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — Brak ograniczeń ścieżki. Nastąpi automatyczne wczytanie plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w folderze początkowym programu AutoCAD, folderze rysunku oraz ścieżce przeszukiwania programu AutoCAD, w tej kolejności. Powiela to działanie programu AutoCAD 2012 i nie jest zalecane.

Zmiany w zachowaniu automatycznego wczytywania acad2013.lsp i acad2013doc.lsp

Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp będą teraz wczytywane tylko z ich domyślnych folderów instalacji:
<folder instalacyjny>\Support
   <folder instalacyjny>\Support\<język>

Zmiany w oknie dialogowym Opcje

Pole wyboru „Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem” na karcie System w oknie dialogowym Opcje (zmienna systemowa ACADLSPASDOC) jest wyłączone, gdy zmienna AUTOLOAD lub LISPENABLED ma wartość 0.

Zalecany proces roboczy konfigurowania i naprawy

Dla jak najlepszej ochrony przed złośliwymi aplikacjami AutoLISP i VBA ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Jeśli instalacja została już dotknięta przez złośliwą aplikację działającą podczas uruchamiania, wykonaj następujące zasadnicze kroki:

1. Uruchom produkt oparty na programie AutoCAD z przełącznikiem uruchamiania /nolisp.
2. Wyszukaj i usuń cały złośliwy kod.
3. Napraw wszystkie pliki, na które zmiana ma wpływ.
4. Ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Po zrealizowaniu tych czynności można usunąć przełącznik uruchomienia /nolisp z właściwości skrótów ikony programu na pulpicie i wznowić normalną pracę aplikacji opartej na programie AutoCAD.

Powrót na górę


Uwaga: nie można zainstalować obok siebie programów AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Mechanical, jeśli jeden z nich jest już zainstalowany wraz z tym dodatkiem Service Pack. Przed zainstalowaniem innego z wymienionych produktów należy najpierw odinstalować ten dodatek Service Pack.

Uwaga: poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką dla programu AutoCAD Architecture.

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach, używając sieci lokalnej, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz ten dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
 2. Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: instalacja przez sieć lokalną za pomocą Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwana w przypadku tego dodatku Service Pack.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: jeśli dodatek Service Pack dla programu AutoCAD Architecture jest zawarty w obrazie stanowiska, obraz stanowiska spowoduje zainstalowanie dodatku Service Pack bez aktualizacji plików dla programu Autodesk Sync.

Uwaga: do wyodrębniania pliku MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack jest wymagane środowisko uruchomieniowe VC++ w dystrybucji 2010. Przed wyodrębnieniem pliku MSP należy sprawdzić, czy jest ono zainstalowane.

Powrót na górę

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows 7/Windows 8

 1. Uruchom Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Dziękujemy

Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich klientów, którzy zidentyfikowali te problemy i nam je zgłosili. Ich raporty umożliwiły nam usprawnienie produktu i udostępnienie najlepszego rozwiązania z zakresu projektowania ogólnego i szkicowania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące tej wersji programu.

Z poważaniem,

Zespół firmy Autodesk ds. produktu AutoCAD Architecture

Powrót na górę


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.