Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 — plik readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1.

Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 zawiera również wszystkie poprawki włączone do następujących aktualizacji: AutoCAD Civil 3D 2009 Update 1, AutoCAD 2009 Update 1, AutoCAD 2009 Update 2, AutoCAD Map 3D 2009 Update 1 oraz AutoCAD Map 3D 2009 Update 2.

Niniejszy plik readme zawiera informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem programu zdecydowanie zalecamy przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Aktualizacja C3D2009SP2.1.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2009 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach systemu operacyjnego.

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2009 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

 1. Pobierz plik C3D2009SP2.1.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W napędzie umieść nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2009.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2009 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2009 w czytniku i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania wybierz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być zainstalowana na tym komputerze.

 2. W lokalizacji udostępnionej utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (przykład: \\nazwa_serwera\nazwa_folderu_współdzielonego\ ).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2009 i kliknij przycisk OK.
 5. Na karcie Centrum informacyjne, w polu Panel centrum komunikacyjnego wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbierz powiadomienia z sieci lokalnej.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonej lokalizacji udostępnianej (przykład: \\nazwaserwera\położenie_udostępnionego_folderu\ ).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Ta opcja umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. W polu Zarządzaj poprawkami znajduje się lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2009 Service Pack. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze szczegółów zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek w dniu <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2009 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Następujące dwie metody dystrybucji aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2 mają zastosowanie tylko w przypadku obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2009. Powodują one, że poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

UWAGA: w obu przypadkach pobierany plik poprawki zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Dodawanie poprawki programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 do nowego obrazu administracyjnego produktu AutoCAD Civil 3D 2009

 1. Pobierz plik C3D2009SP2.1.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki> /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na nośniku instalacyjnym kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska.
 4. Wybierz położenie obrazu stanowiska, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz produkty do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Konfiguracja kliknij przycisk Konfiguruj, aby dostosować obraz stanowiska.
 7. Kontynuuj dostosowywanie obrazu stanowiska. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję scalania lub dodania instalacji aktualizacji. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja. Dodanie instalacji powoduje zainstalowanie produktu Civil 3D, a następnie zainstalowanie aktualizacji.
 9. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska.

Stosowanie aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2009

UWAGA: przed zastosowaniem poprawki programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2009 należy się upewnić, że wszystkie komputery klienckie zostały zaktualizowane za pomocą aktualizacji Update 2.1.

 1. Pobierz plik C3D2009SP2.1.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki> /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na komputerze, na którym utworzono pierwotny obraz stanowiska AutoCAD Civil 3D 2009, znajduje się skrót „modify <deployment name>” („modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>”). Kliknij dwukrotnie ten skrót.
 4. Na stronie Struktura instalacji można wybrać nową nazwę lub położenie obrazu stanowiska.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska określ nową nazwę lub pozostaw ją bez zmian.
 6. Przejrzyj stronę Przejrzyj - Konfiguruj - Utwórz obraz stanowiska i wprowadź wymagane zmiany.
 7. Wybierz opcję Konfiguruj, a następnie na stronie Dołącz pakiety serwisowe wprowadź wszystkie odpowiednie zmiany. Następnie użyj przycisku z wielokropkiem, aby wyszukać położenie pliku MSP, który został pobrany i wyodrębniony z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję scalania lub dodania instalacji aktualizacji. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja. Dodanie instalacji powoduje zainstalowanie produktu Civil 3D, a następnie zainstalowanie aktualizacji.
 9. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2009.

Poniżej przedstawiono rozpoznane problemy w programie AutoCAD Civil 3D 2009

Problem: Obiekty bezrurowe nie są wyświetlane, gdy opcja Wyczyść połączenia między rurami jest włączona.

Znany problem: Gdy w oknie dialogowym Style rur opcja Wyczyść połączenia między rurami jest włączona, obiekty bezrurowe nie są wyświetlane.
Rozwiązanie: Aby wyświetlić obiekty bezrurowe, należy w oknie dialogowym Style rur usunąć zaznaczenie opcji Wyczyść połączenia między rurami.


Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zidentyfikowano i usunięto wiele problemów dotyczących następujących zagadnień:

Aktualizacja zawiera rozwiązania następujących problemów.

Rury

Powierzchnie

 • Poprzednio podczas automatycznego zapisu rysunku zawierającego duże powierzchnie pliki .mms zapisywane w lokalizacji tymczasowej wraz z automatycznie zapisanym rysunkiem były usuwane, przez co nie były dostępne. Obecnie pliki .mms są zapisywane w przypadku powierzchni zawierających co najmniej 2 mln punktów. Komunikat o błędzie związany z brakiem plików .mms nie jest już wyświetlany podczas zamykania lub otwierania rysunku.

Drukowania

 • Użycie polecenia Etransmit nie powoduje już nieoczekiwanego zakończenia działania programu.

Aktualizacja zawiera rozwiązania 70 problemów. W tej sekcji omówiono rozwiązania problemów, które wcześniej mogły stać się przyczyną utraty danych lub niespodziewanych problemów z aplikacją Civil 3D albo powodować zmiany w działaniu funkcji.

Ogólne

API

Projekt korytarza i podzespoły

Projektowanie w oparciu o kryteria

Przekroje poprzeczne oraz widoki przekrojów poprzecznych

Skarpy i linie charakterystyczne

Etykiety i tabele

Linie i łuki

Działki

Rury

Punkty

Tworzenie dokumentacji

Profile i widoki profili

Zarządzanie projektami i skróty danych

Powierzchnie

 • Usuwanie krawędzi powierzchni przy użyciu zaznaczania krawędziowego nie powoduje niespodziewanego zamykania programu.
 • Schematy kolorów skarpy oraz strzałki spadku ustawione w stylu powierzchni są teraz poprawnie zastosowane do właściwości powierzchni.
 • Rozwiązano kilka problemów powodujących wyświetlanie komunikatu o braku pamięci podczas pracy z dużymi powierzchniami.

Pomiar

W tej aktualizacji zawarto rozwiązanie ponad 100 problemów. W tej sekcji przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją Civil 3D lub zmiany działania funkcji.

Ogólne

Linie trasowania

API

Projekt korytarza i podzespoły

Widoki przekrojów poprzecznych

Skarpy i linie charakterystyczne

Etykiety

Krzywe linii

Object Enabler

Ważne: środowisko Civil Object Enabler wymaga osobnej instalacji. Aby następujące zmiany zostały wprowadzone, konieczna jest dezinstalacja, a następnie ponowna instalacja środowiska Civil Object Enabler. Najnowszą wersję narzędzia Object Enabler można pobrać z witryny: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL11092427

Działki

Rury

Tworzenie dokumentacji

Punkty

Profile i widoki profili

Menedżer projektu

 • Odnośniki skrótów do danych, po otwarciu rysunku przy użyciu programu AutoCAD Civil 3D 2009 jako format AutoCAD, będą teraz działać zgodnie z oczekiwaniami. Poprzednio wszystkie odnośniki skrótów do danych były uszkodzone.
 • Cofnięcie wypisania pliku, a następnie usunięcie pliku i folderu w programie Vault Explorer nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu w przypadku próby dodania pliku do projektu z poziomu programu Civil 3D.
 • Skróty są teraz powiązane z prawidłowym projektem. Poprzednio ścieżka bezwzględna skrótu była zapisywana podczas tymczasowego zapisu i powodowała nieprawidłowe powiązanie skrótów z projektami.

Powierzchnie

 • Włączenie wyświetlania punktów na stylu powierzchni w przypadku większych powierzchni nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • W przypadku powierzchni utworzonych na podstawie plików DEM .asc będą używane jednostki rysunku, jeśli nie zostaną określone żadne jednostki w pliku .asc.
 • Utworzenie powierzchni na podstawie pliku DEM, w przypadku którego ustawiono parametr Pliki typu na ESRI Binary Grid (*.adf), nie będzie powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Obliczanie powierzchni objętościowej nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia programu.
 • Wartości zwracane przez polecenie Objętości ograniczone będą teraz poprawne.
 • Ponowne utworzenie powierzchni skarpy po przesunięciu końca linii charakterystycznej nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Użycie polecenia Właściwości powierzchni na wykończonej powierzchni gruntu nie będzie powodować nieoczekiwanego zamykania programu.
 • Warstwice ujemne będą teraz wyświetlane poprawnie. Poprzednio jeśli dane powierzchni istniejące w określonym zakresie warstwic składały się z pojedynczego punktu danych, warstwice ujemne nie były wyświetlane dla powierzchni.

Pomiar

Wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji programu AutoCAD 2009 Update 2 są również uwzględnione w aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Wprowadzono aktualizacje dotyczące następujących funkcji:

 • 3DORBITA
 • Skalowanie opisów
 • Bloki
 • KRESKUJ
 • WARSTWA
 • MATERIAŁY
 • Przeglądarka menu
 • OTWÓRZ/ZAPISZ
 • KREŚL
 • Paleta właściwości
 • OPUBLIKUJ
 • RENDER
 • Zmiany ogólne

  Naprawione zostały również następujące usterki:

  Narzędzia nawigacji 3D

 • Podczas korzystania z ViewCube w niektórych rysunkach program AutoCAD blokuje się.
 • Interfejs .NET API

 • Po utworzeniu obiektu przykrywającego inny za pomocą interfejsu .NET API może wystąpić błąd krytyczny.
 • Skalowanie opisów

 • Skala tekstu opisowego zmienia się po użyciu funkcji LISP entmod() w celu zmodyfikowania właściwości tego tekstu.
 • Atrybuty

 • W przypadku rysunków zawierających odnośniki nie można wykonać polecenia -ATRRED.
 • Autodesk Buzzsaw

 • Po użyciu opcji Dodaj skrót lokalizacji Buzzsaw w oknie dialogowym nawigacji plików następuje awaria programu AutoCAD.
 • Bloki

 • Po skopiowaniu i wklejeniu bloku dynamicznego kreskowanie zespolone nie działa.
 • Po ponownym określeniu definicji bloku kreskowanie zespolone w blokach dynamicznych wyświetla się nieprawidłowo.
 • Po otwarciu rysunku polilinia w bloku może mieć bardzo dużą szerokość.
 • Po otwarciu rysunku niektóre bloki dynamiczne tracą swoje właściwości dynamiczne.
 • Wyodrębnianie danych

 • W niektórych przypadkach nie można zakończyć operacji wyodrębniania danych.
 • Opcja Sumuj wartości w trybie łączenia rekordów funkcji Wyodrębnianie danych nie działa prawidłowo.
 • Obsługa plików DGN

 • Po zaimportowaniu niektórych plików DGN następuje awaria programu AutoCAD.
 • WYMIAR

 • Gdy jednostki dodatkowe są włączone, w trakcie edytowania tekstu wymiarowego tekst jednostek dodatkowych jest powielany.
 • Eksportowanie układu do obszaru modelu

 • Gdy zainstalowany jest system .NET 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, w przypadku użycia polecenia EKSPORTARKUSZA w niektórych układach program AutoCAD może przestać odpowiadać.
 • Znajdź

 • Polecenie ZNAJDŹ działa powoli w przypadku wyszukiwania tekstu.
 • Grupy

 • Podświetlanie tekstu nie znika przy przechodzeniu.
 • Kreskowanie

 • W przypadku powiązania rysunku z odnośnikiem zawierającym kreskowanie opisowe następuje awaria programu AutoCAD.
 • Ukrywanie/cieniowanie

 • Po użyciu polecenia UKRYJ w rysunku zawierającym tekst niektóre obiekty mogą nie zostać ukryte.
 • Obrazy

 • Po dołączeniu uszkodzonego obrazu rastrowego do rysunku następuje awaria programu AutoCAD.
 • Warstwa

 • Po przybliżeniu zablokowanej rzutni następuje aktualizacja palety warstw.
 • Układy

 • Po próbie przełączenia układów w rysunkach może nastąpić awaria spowodowana brakiem pamięci.
 • Materiały

 • Po zaimportowaniu pliku 3DS z teksturą może nastąpić awaria programu AutoCAD.
 • Menu/Pasek narzędzi

 • Niektóre makra w menu nie działają.
 • Wielolinia odniesienia

 • Niestandardowe groty strzałek wielolinii odniesienia nie są przenoszone do rysunku z palety narzędzi.
 • Tekst wielowierszowy

 • Tekst wielowierszowy edytowany w rzutni może być powielany w innych rzutniach.
 • Lokalizacja względem obiektu

 • Lokalizacja nie działa prawidłowo na poliliniach i siatkach.
 • Drukowanie

 • Wydruk obiektu OLE drukowanego w sposób odwrócony (dołem do góry) jest nieprawidłowy.
 • Wydruk rysunku zawierającego kreskowanie i wypełnienie może być powolny.
 • Gdy obszar wydruku jest ustawiony na Widok, może nastąpić awaria programu AutoCAD.
 • Publikowanie

 • Przy próbie opublikowania wielu arkuszy, w których PUBLISHCOLLATE=1, drukowany jest tylko pierwszy arkusz.
 • Szybkie właściwości

 • Podczas edytowania wielu obiektów tekstu wielowierszowego za pomocą palety szybkich właściwości następuje awaria programu AutoCAD.
 • Renderowanie

 • Podczas renderowania niektórych rysunków w programie AutoCAD zaczyna brakować pamięci.
 • Wstążka

 • Gdy jest wyświetlana wstążka i wybrane zostaną fragmenty tekstu wielowierszowego zawierające wiele formatów, tekst wielowierszowy zostaje zniekształcony.
 • Wybór

 • Po wybraniu obiektów w grupach może nastąpić awaria programu AutoCAD.
 • Tabele

 • Podczas edytowania tekstu zawierającego spację na początku lub na końcu w komórce tabeli następuje awaria programu AutoCAD.
 • Tekst

 • Tekst przenoszony do nowego miejsca w rysunku znika.
 • Palety narzędzi

 • Podczas próby edytowania właściwości narzędzi na wielu paletach narzędzi może nastąpić awaria spowodowana brakiem pamięci.
 • Wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji programu AutoCAD 2009 Update 1 zostały również uwzględnione w aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.

  Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

  Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Wprowadzono aktualizacje dotyczące następujących funkcji:

  Zmiany ogólne

  Naprawione zostały również następujące usterki:

  Interfejs .NET API

 • Gdy zwracanym typem funkcji systemu .NET z atrybutem LispFunction jest obiekt, w programie AutoCAD występuje wyjątek.
 • Skalowanie opisów

 • Rysunek zawierający dużą liczbę bloków bez nazwy oraz kopii obiektów opisowych utworzonych w programie AutoCAD 2007 lub jego wcześniejszej wersji otwiera się powoli w programie AutoCAD 2009.
 • Skala jest wyliczana nieskończenie wiele razy po wstawieniu rysunku zawierającego taką samą skalę jak blok lub odnośnik (xref).
 • Atrybuty

 • Przy próbie wyświetlenia etykiety atrybutu tekstu wielowierszowego zawierającego 281 lub więcej znaków następuje awaria programu AutoCAD.
 • Podczas przesuwania bloku za pomocą uchwytu do wstawiania atrybuty tekstu wielowierszowego są przesuwane nieprawidłowo.
 • Gdy wartość domyślna atrybutu tekstu wielowierszowego w bloku zawiera pole, nie można edytować tekstu atrybutu w celu zastąpienia pola innymi danymi.
 • Bloki

 • Po wstawieniu lub przedefiniowaniu bloku zawierającego atrybuty na warstwie zablokowanej następuje awaria programu AutoCAD.
 • Po zmienieniu skali bloku za pomocą palety właściwości atrybut jest wyświetlany nieprawidłowo.
 • Eksportowanie układu do obszaru modelu

  Po wyeksportowaniu układu do obszaru modelu występują następujące problemy:

 • Zmienia się skala rodzaju linii.
 • Nie wyświetlają się groty strzałek wymiaru.
 • Tekst nie obraca się prawidłowo.
 • Właściwości rysunku zostają utracone.
 • ESW odnośników

 • Paleta odnośników nie wyświetla się po jej automatycznym ukryciu i użyciu poleceń ODNOŚNIK lub OBRAZ.
 • Kreskowanie

 • Odtworzona obwiednia kreskowania składa się z oddzielnych segmentów liniowych zamiast zamkniętej polilinii.
 • Ukrywanie/cieniowanie

 • Podczas drukowania obiekty w odnośniku nie są prawidłowo ukrywane.
 • Przeglądarka menu

 • W innej wersji programu AutoCAD niż anglojęzyczna nie można uzyskać dostępu do przeglądarki menu za pomocą skrótu Alt+klawisz.
 • Wielolinia odniesienia

 • Wielolinia odniesienia utworzona na obróconym LUW nie przyjmuje ustawień BIEGUN ani ORTO.
 • Tekst wielowierszowy

 • Po przeciągnięciu i upuszczeniu rysunku, w czasie gdy aktywny jest lokalny edytor tekstu, następuje awaria programu AutoCAD.
 • Po zmianie niektórych wartości w lokalnym edytorze tekstu następuje awaria programu AutoCAD.
 • Niektóre teksty wielowierszowe zawierające znaki dwubajtowe wyświetlają się jako pojedynczy wiersz.
 • Otwieranie/zapisywanie

 • Przy próbie zapisania pliku o długiej nazwie może nastąpić awaria programu AutoCAD.
 • Po przeciągnięciu i upuszczeniu pliku z Eksploratora Windows na pasek tytułu programu AutoCAD w trybie Single Document Interface (SDI) może nastąpić awaria programu AutoCAD.
 • Przy próbie otwarcia wielu plików z Eksploratora Windows otwierany jest tylko pierwszy z zaznaczonych plików.
 • Otwieranie częściowe

 • Gdy wartość zmiennej systemowej OPENPARTIAL wynosi 1, po użyciu polecenia USUŃ rysunki mogą zostać uszkodzone.
 • Drukowanie

 • Wydruk obiektu OLE drukowanego w sposób odwrócony (dołem do góry) jest nieprawidłowy.
 • Paleta właściwości

 • Formant Styl wymiarowania na palecie właściwości może wyświetlać nieprawidłową nazwę stylu wymiarowania.
 • Publikowanie

 • W oknie dialogowym Opublikuj ustawienie Opublikuj w zawsze przyjmuje wartość domyślną, jaką jest format DWF, nawet po wybraniu innej opcji.
 • Szybkie właściwości

 • Po zmianie motywu systemu operacyjnego w trakcie korzystania z programu AutoCAD a następnie kliknięciu okna Szybkie właściwości następuje awaria programu AutoCAD.
 • NAPRAW

 • Po otwarciu niektórych prawidłowych rysunków wyświetlany jest monit o użycie polecenia NAPRAW.
 • Renderowanie

 • Po użyciu polecenia RENDER w niektórych rysunkach zawierających obiekty z teksturami następuje błąd programu AutoCAD.
 • Wstążka

 • Gdy plik acad.CUI zostanie załadowany jako częściowy plik CUI, nie działają niektóre przyciski na karcie kontekstowej wstążki tekstu wielowierszowego.
 • Elementy mogą nie dać się przesuwać między wierszami na panelu wstążki.
 • Panel wstążki jest wyświetlany po usunięciu go z karty wstążki.
 • Obraz przycisku używany na panelu wstążki załadowanym z biblioteki DLL zasobu nie ma przezroczystego tła.
 • Po przeniesieniu panelu i karty wstążki rozmiar przycisków się zmniejsza.
 • Korporacyjne, główne lub częściowe pliki CUI powodują wyświetlanie wielu kart wstążki w obszarach roboczych.
 • Nie można sterować kartą wstążki podczas używania więcej niż jednego pliku CUI niebędącego plikiem programu AutoCAD.
 • Karta wstążki i/lub makro menu mogą nie działać prawidłowo w przypadku stosowania odnośników z wielu plików CUI.
 • Po załadowaniu pliku CUI zawierającego odnośnik do nieistniejącego pliku BMP wyświetlany jest błąd krytyczny.
 • Visual LISP

 • Funkcja Przerysuj języka AutoLISP nie ukrywa lub nie wyróżnia obiektów.
 • ZOOM

 • Przy powiększaniu w trakcie wstawiania niektórych bloków następuje awaria programu AutoCAD.
 • Problemy rozpoznane dotyczące niniejszej aktualizacji

  Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

  Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

  Znany problem: karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

  Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

  W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

  Pusty obraz skojarzony z poleceniem

  Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

  Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.

   

  Następujące poprawki zawarte w aktualizacji programu AutoCAD Map 3D 2009 Update 2 zostały również uwzględnione w aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1.

  Zapytanie ADE

 • Uszkodzone dane rysunku mogą być przyczyną awarii programu podczas wykonywania zapytania ADE.
 • Gdy użytkownik zatrzymuje wskaźnik myszy nad jednostkami z łączami generującymi, występuje problem polegający na braku wystarczającej ilości miejsca w pamięci.

  Zapis w źródle ADE

 • W klasycznym obszarze roboczym programu Map polecenie Mapa > Zapisz w źródle > Zapisz w rysunku źródłowym tworzy niepoprawny zapasowy (.BAK) plik rysunku.

  Współdziałanie z programem AutoCAD

 • Wybranie wszystkich obiektów na dużym rysunku powoduje problem polegający na braku wystarczającej ilości miejsca w pamięci, który z kolei prowadzi do awarii programu.

  Klasyfikacja

 • Jeśli użytkownik, który nie ma uprawnień administratora, zdefiniuje klasę elementów przy użyciu danych obiektów, program AutoCAD Map 3D ulega awarii przy próbie zapisania lub zdefiniowania definicji klasyfikacji obiektów, która ma być używana. Ten problem występuje tylko w systemie Windows Vista.

  Tabela danych

 • Jeśli podczas edycji danych FDO w tabeli danych zostanie załadowany projekt VBA, program AutoCAD Map 3D ulega awarii.

  Menedżer wyświetlania

 • Naciąganie danych wektorowych na powierzchnię nie jest realizowane poprawnie po zainstalowaniu aktualizacji AutoCAD Map 3D Update 1.
 • Bloki opisowe nie są rozpoznawane przez edytor stylów.
 • Styl linii rozgraniczającej nie jest wyświetlany prawidłowo we wszystkich stopniach powiększenia.
 • Po zmianie stylu warstwy za pomocą okna dialogowego Styl nie jest zwalniana pamięć.
 • Gdy mapa zawiera warstwę polilinii z etykietami typu Zaawansowane wstawianie, etykiety punktów nie są wyświetlane.
 • Gdy użytkownik wytnie lub skopiuje warstwę, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Po dodaniu danych obrazu rastrowego i określeniu dla nich tematu na podstawie obrazu rastrowego, do którego odwołuje się warstwa FDO, program AutoCAD Map 3D ulega awarii.
 • Po skopiowaniu warstwy z jednego rysunku do drugiego i przełączeniu na nową mapę program AutoCAD Map 3D ulega awarii.
 • Gdy użytkownik usunie mapę zawierającą warstwę skopiowaną z innej mapy, program AutoCAD Map 3D ulega awarii.
 • Edycja stylu warstwy z zapytaniem o lokalizację powoduje awarię programu.

  FDO ArcSDE

 • Uaktywnienie wersji potomnej może spowodować, że program AutoCAD Map 3D przestanie reagować na polecenia użytkownika lub ulegnie awarii.

  Tworzenie/Edycja FDO

 • Nowe elementy nie są zapisywane w źródle elementów SHP.
 • Cykliczne przechodzenie między poleceniami edycji za pomocą uchwytów powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • Przełączenie w tryb 3D, gdy istnieje połączenie z zestawem danych FDO zawierającym tylko pojedynczy wypisany punkt, powoduje, że program ulega awarii.

  FDO Oracle

 • Utworzenie nowej wersji podczas wypisywania elementów powoduje, że program ulega awarii.
 • Użytkownicy uprawnieni tylko do odczytu nie są obsługiwani.

  Raster FDO

 • Nie jest możliwe usunięcie pliku PNG z Menedżera odnośników (Xref).
 • Edytowanie stylu rastrowego, gdy wyświetlane są nieprawidłowe szczegóły pasma, powoduje awarię programu.

  FDO SHP

 • Podczas tworzenia wieloboku SHP z obiektu Mpolygon kierunki pętli są odwrócone.
 • Połączenie z zestawem danych typu Shape przy użyciu uszkodzonego pliku indeksu SHX powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  FDO WMS

 • Załadowanie wielu warstw z włączoną opcją buforowania danych WMS powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • Połączenie warstw WMS w jedną warstwę i wybranie dla tła tej warstwy koloru dostosowanego powoduje wygenerowanie wyjątku w programie AutoCAD Map 3D.

  Opis GIS

 • Gdy rysunek zawiera wypisane punkty adnotacji, powiększenie do bardzo małej skali widoku powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  Importowanie/Eksportowanie

 • Przy eksporcie do pliku Shape obiekty Mpolygon są rozbijane na odrębne elementy.
 • Podczas importowania danych niektóre wartości atrybutów nie są pobierane z pól.
 • W przypadku wyeksportowania elementu tekstowego do pliku Shape jako obiektu tekstowego kolumny tabeli zawierające rozmiar tekstu i kąt nie zostaną wyeksportowane.
 • W przypadku wyeksportowania zagnieżdżonych wieloboków do pliku Shape kierunki pętli mogą być odwrócone.
 • Import danych ze źródła ArcSDE kończy się niepowodzeniem.
 • Obiekty Mpolygon zaimportowane z pliku SDF utworzonego w programie AutoCAD Map 3D mogą być zniekształcone.
 • Wyeksportowanie pliku DWG do formatu SDF, a następnie podłączenie uzyskanego źródła SDF powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • W przypadku zapisania mapy z połączeniami ze źródłami danych FDO w rysunku DWG uzyskane elementy typu wielobok i polilinia mogą być zniekształcone.
 • W przypadku wyeksportowania mapy do pliku DWG uzyskane elementy mogą mieć nieprawidłową skalę, grubość linii lub styl.
 • Zaimportowanie zestawu danych typu Shape przy użyciu uszkodzonego pliku indeksu IDX powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • Pliki Shape wyeksportowane z programu AutoCAD Map 3D nie są zgodne z systemem ArcGIS 9.2.
 • Po wyeksportowaniu obiektów MPolygon z wieloma pętlami do pliku SHP wynikowy plik Shape zawiera tylko wiele pojedynczych wieloboków.

  Skoroszyty mapy

 • Geometria z wstawionych rzutni nie jest publikowana do plików DWF.

  Eksplorator mapy

 • Podczas tworzenia indeksu rysunku dla rysunku dołączonego program AutoCAD Map tworzy niepoprawny zapasowy (.BAK) plik rysunku.
 • Próba użycia Szybkiego podglądu w odniesieniu do rysunków dołączonych zawierających dużą liczbę elementów powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  Opcje mapy

 • Opróżnienie pamięci podręcznej powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  Inny

 • Upuszczenie pliku szablonu w obszarze rysunku i próba zapisania zmian powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • Wyeliminowano liczne błędy typu „przeciek pamięci” (błędy alokacji pamięci).
 • Otwarcie i zamknięcie rysunku powoduje, że program AutoCAD Map 3D pozostawia 12 niezwolnionych obiektów GDI.
 • Użycie polecenia EDPLIN do połączenia kilku wielolinii powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  Drukowanie/Publikowanie

 • Próba opublikowania rysunku zawierającego dużą liczbę elementów z danymi obiektów powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.
 • Podczas publikowania do pliku DWF z użyciem hasła wyświetlany jest raport programu AutoCAD Map 3D dotyczący błędów.
 • W przypadku zmiany skali drukowania widoku układu przed skorzystaniem z podglądu wydruku podgląd niekiedy jest pusty.
 • W przypadku drukowania widoku układu, w którym używana jest nieprostokątna rzutnia, wydruk niekiedy jest pusty.
 • Dane FDO nie są drukowane ani publikowane, gdy widok układu zawiera wiele rzutni.
 • Podczas drukowania rysunków zawierających obrazy rastrowe program AutoCAD Map 3D ulega awarii z powodu braku wystarczającej ilości pamięci.

  Punkty do powierzchni

 • Narzędzia pomiarowe nie działają prawidłowo po zainstalowaniu aktualizacji AutoCAD Map 3D Update 1.

  Dzielenie/łączenie

 • Łączenie wieloboków, do których zastosowano określone reguły, powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

 • Wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji programu AutoCAD Map 3D 2009 Update 1 zostały również uwzględnione w aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.

  Zapis w źródle ADE

 • Zapisywanie zmodyfikowanych obiektów w zbiorze zapisu powoduje awarię programu AutoCAD Map 3D.

  Pola obliczeniowe i wewnętrzne

 • Jeśli dla reguły stylizacji używana jest obliczana właściwość, a domyślna reguła stylu nie istnieje, wyróżnienie zaznaczenia i renderowanie wypisanego obiektu nie działają.

  Menedżer wyświetlania

 • Po dodaniu nowego tematu do rysunku i użyciu globalnych znaków dla etykiet legendy nie można zapisać rysunku w formacie AutoCAD 2004/LT 2004.
 • Jeśli zostanie aktywowany obrócony element punktowy, dla elementu tego widoczny jest inny styl wyróżnienia niż dla elementu nieobróconego.
 • Po powiększeniu i pomniejszeniu rysunku miniaturka legendy staje się długą linią.
 • Podczas wykonywanie prostych poleceń ACAD, które powodują REGEN w reaktorze ACAD, następuje awaria programu AutoCAD Map 3D.
 • Po przekształceniu układu współrzędnych dla danych FDO złożony styl linii nie jest wyświetlany.
 • Nie można połączyć żadnej stylizacji z warstwami CiągLinii z więcej niż jedną regułą tematyczną.
 • Nie można stosować w skryptach polecenia MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG, ponieważ nie uwzględnia ono ustawienia FILEDIA.

  FDO ArcSDE

 • Po przeniesieniu rysunku na inny komputer i otwarciu go program AutoCAD Map 3D przestaje odpowiadać po zapełnieniu podręcznej pamięci elementów.

  Połączenie FDO

 • W przypadku połączenia ze źródłami elementów przy użyciu nieznanych układów współrzędnych, czas ładowania schematów może być wydłużony.

  Układ współrzędnych FDO

 • Zmiana układu współrzędnych mapy może spowodować problemy z wydajnością i zmianę porządku rysowania warstw.

  Tworzenie/Edycja FDO

 • Polecenie MAPFEATUREEDIT nie działa poprawnie.
 • Jeśli podczas używania polecenia KOPIUJ zostanie anulowane wypisanie dużej liczby elementów, program AutoCAD Map 3D staje się nieaktywny.
 • Jeśli zostanie utworzona nowa droga przy użyciu łuku, nie można wpisać jej do źródła SHP.
 • Jeśli zostanie wybrana opcja pracy offline po usunięciu właściwości SHP, występuje błąd krytyczny.
 • Podczas kopiowania wypisanego obiektu w trybie 3D następuje awaria programu AutoCAD Map 3D.
 • Nie można skopiować elementu na połączonej warstwie, jeśli dla elementu istnieje dopasowanie w tabeli dodatkowej.
 • Przecięcie OBIEKT nie działa poprawnie z elementami FDO, które nie są wypisane.
 • Jeśli użyte zostanie polecenie MAPLINESTRINGCREATE, węzeł OBIEKT nie działa poprawnie dla niektórych punktów.

  Raster FDO

 • W przypadku korzystania z rastra FDO rozdzielczość obrazu jest mniejsza niż w przypadku polecenia MAPIINSERT.
 • W przypadku powiększania 24-bitowego nieskompresowanego obrazu tiff następuje przesunięcie dopasowania obrazu.

  API geoprzestrzenne

 • W trybie Porządek rysowania w interfejsie API platformy zgłaszana jest informacja o niepoprawnej grupie warstw.
 • Po usunięciu warstw i ponownym wstawieniu zmienia się porządek rysowania.

  Opis GIS

 • Jeśli zostanie utworzony nowy opis i w tekście etykiety znajdzie się wiele kodów '\P', odstęp pomiędzy kolejnymi liniami będzie coraz większy.
 • Rozmiar tekstu nowego opisu różni się od poprzedniej stylizacji.
 • Etykiety kontekstu urządzenia są renderowane w rozmiarze dwukrotnie większym.
 • Podgląd wydruku jest niezgodny z rysunkiem mapy.
 • Elementy tekstowe w układzie Szybkiego podglądu są większe niż na rysunku mapy.

  Menedżer wyświetlania GIS

 • Jeśli do Menedżera wyświetlania zostanie wklejona warstwa FDO, grafika elementu nie zostanie wyświetlona na mapie.
 • W przypadku próby pobrania nieistniejącego symbolu w oknie dialogowym tematyzowania przy użyciu indeksu z poprzedniego wyboru występuje nieobsługiwany wyjątek.
 • W przypadku tworzenia legendy przy użyciu przykładowych danych rysunek wypełniany jest kolorem.
 • Jeśli w oknie dialogowym Edytor stylu zostanie zmienione pasmo, należy zamknąć Edytor stylu, a następnie otworzyć go ponownie, aby móc zmienić inne pasmo.
 • Po modyfikacji kolejności skalowania rysunku występuje nieobsługiwany wyjątek.
 • Po dodaniu reguły tematycznej i wybraniu bloku z biblioteki symboli jako stylu punktu, punkt przestaje być wyświetlany na rysunku.
 • Dla warstw, w których style linii są zależne od skali, w widoku układu i w podglądzie wydruku może być wyświetlany niewłaściwy styl linii.
 • Po wybraniu szczegółów pasma w Edytorze stylu pierwszy kolor w palecie może zastąpić ostatni kolor, którego podgląd widoczny jest w oknie dialogowym Temat.

  Połączenia GIS

 • Na liście właściwości Kreatora wyrażeń nie są wyświetlane właściwości połączonych klas.

  Importowanie/Eksportowanie

 • Podczas eksportowania do pliku symboli, jeśli rysunki zawierają japońską nazwę pola, w programie AutoCAD Map 3D następuje jej konwersja na język angielski.
 • Podczas importowania tabeli danych obiektu z programu AutoCAD Map 3D 2007 zmienia się kolejność pól danych.

  Drukowanie/Publikowanie

 • Niektóre symbole punktowe są niedostępne w przykładowych danych mapy.
 • W oknie Podgląd wydruku etykiety nie są wyświetlane poprawnie.

  Obiekty wieloboków

 • Jeśli utworzony zostanie obiekt MPOLYGON z zewnętrznymi granicami, które zawierają wypukłości łukowe, granice mogą nie być poprawnie zagnieżdżone.

  Publikowanie w programie Autodesk MapGuide

 • Podczas publikowania warstwy symboli do programu Autodesk MapGuide może wystąpić nieobsługiwany wyjątek.
 • Podczas publikowania symboli bloków do programu Autodesk MapGuide w programie AutoCAD Map 3D ignorowane są punkty wstawienia symbolu.

 • Copyright (c) 2009 Autodesk, Inc.