Aktualizacja programu AutoCAD® Civil 3D® 2009 Update 3 — plik Readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3.

Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3 uwzględnia poprawki zawarte w aktualizacji AutoCAD 2009 Update 3. Aby można było zainstalować tę aktualizację i korzystać z niej, należy uprzednio zainstalować w systemie aktualizację AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1.

Niniejszy plik readme zawiera informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Stanowczo zaleca się przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Aktualizacja C3D2009SP3.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2009 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach językowych systemu operacyjnego.

Powrót do początku

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2009 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

Powrót do początku

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Powrót do początku

 1. Pobierz plik C3D2009SP3.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W napędzie umieść nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2009.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Powrót do początku

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2009 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2009 w czytniku i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania zaznacz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być zainstalowana na tym komputerze.

 2. W położeniu współdzielonym utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_współdzielonego_folderu\).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > Narzędzie kontroli menedżera CAD.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2009 i kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Panel centrum komunikacyjnego na karcie InfoCenter wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonego położenia współdzielonego (na przykład \\nazwaserwera\położenie_współdzielonego_folderu\).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Opcja ta umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.
 8. W obszarze Zarządzaj poprawkami wyświetlana jest lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2009. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze szczegółów zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek w dniu <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2009 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Powrót do początku

Następująca metoda dystrybuowania aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3 ma zastosowanie tylko w przypadku obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2009. Po wykonaniu tej procedury poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2009.

UWAGA: w przypadku tej procedury pobierany plik poprawki zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Stosowanie aktualizacji programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1

UWAGA: przed zastosowaniem poprawki programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 2.1 należy się upewnić, że wszystkie komputery klienckie zostały zaktualizowane za pomocą aktualizacji Update 3.

 1. Pobierz plik C3D2009SP3.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (Windows) kliknij polecenie Uruchom i wprowadź tekst: <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki> /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Na komputerze, na którym utworzono pierwotny obraz stanowiska AutoCAD Civil 3D 2009, znajduje się skrót „modify <deployment name>” („modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>”). Kliknij dwukrotnie ten skrót.
 5. Na stronie Struktura instalacji można wybrać nową nazwę lub położenie obrazu stanowiska.
 6. Na stronie Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska określ nową nazwę lub pozostaw istniejącą nazwę bez zmian.
 7. Przejrzyj stronę Przejrzyj - Konfiguruj - Utwórz obraz stanowiska i wprowadź wymagane zmiany.
 8. Wybierz opcję Konfiguruj, a następnie na stronie Dołącz pakiety serwisowe wprowadź wszystkie odpowiednie zmiany.
 9. Kliknij przycisk z wielokropkiem, aby wyszukać położenie pliku MSP, który został pobrany i wyodrębniony z pliku wykonywalnego.
 10. Wybierz opcję scalania lub dodania instalacji aktualizacji. Scalenie instalacji powoduje, że podczas instalacji produktu zostanie zainstalowany zarówno program Civil 3D, jak i aktualizacja. Dodanie instalacji powoduje zainstalowanie produktu Civil 3D, a następnie zainstalowanie aktualizacji.
 11. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2009.

Powrót do początku

Aktualizacja programu AutoCAD Civil 3D 2009 Update 3 zawiera następujące poprawki programu AutoCAD 2009 Update 3 w formacie przeznaczonym do instalacji z programem AutoCAD Civil 3D. Aktualizacja nie zawiera żadnych poprawek funkcji programu AutoCAD Civil 3D.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Wprowadzono aktualizacje dotyczące następujących funkcji:

Powrót do początku

Aktualizacje ogólne

Naprawione zostały również następujące usterki:

Wyświetlanie 2D

Narzędzia nawigacji 3D

Wydruk 3D

Skalowanie opisów

ARX-OTHER

ATIL

Bloki

Uszkodzenie pliku DWG

CUI

DBX-ACDB

Obsługa plików DGN

Sterowniki ekranu

Rysowanie w trybie 2D

Wymiary dynamiczne

DWFIN

System graficzny

Kreskowanie

Obrazy

Pasek narzędzi Impression

Zapytanie

Instalacja

Warstwa

Licencjonowanie

Materiały

MDI

Modyfikuj

Tekst wielowierszowy

Lokalizacja względem obiektu

OLE

Otwieranie/zapisywanie

Drukowanie

Paleta właściwości

Publikowanie

USUŃ

NAPRAW

Renderowanie

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Tabele

Style wizualne

Powrót do początku

Znane problemy dotyczące niniejszej aktualizacji

Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

Znany problem: karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

Pusty obraz skojarzony z poleceniem

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.

Powrót do początku


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.