Aktualizacja AutoCAD® Civil 3D® 2010 Update 1 — plik Readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1.

Aby można było zainstalować tę aktualizację i korzystać z niej, w systemie musi być zainstalowany program AutoCAD Civil 3D 2010.

Stanowczo zaleca się przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby można było z niego skorzystać w dowolnej chwili.

Spis treści:

Aktualizacja C3D2010SP1.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2010 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach systemu operacyjnego.

Powrót do góry

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2010 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Powrót do góry

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Powrót do góry

 1. Pobierz plik C3D2010SP1.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2010.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Powrót do góry

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2010 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2010 w napędzie i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania zaznacz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być instalowana na tym komputerze.

 2. W położeniu współdzielonym utwórz folder, do którego pobierane będą poprawki (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_współdzielonego_folderu\).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > Narzędzie kontroli menedżera CAD.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2010 i kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Panel centrum komunikacyjnego na karcie InfoCenter wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonego położenia współdzielonego (na przykład \\nazwaserwera\położenie_współdzielonego_folderu\).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Opcja ta umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie wszelkich dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.
 8. W obszarze Zarządzaj poprawkami wyświetlana jest lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2010. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze szczegółów zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek w dniu <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2010 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Powrót do góry

Następująca metoda dystrybuowania aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1 ma zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2010. Po wykonaniu tej procedury poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Dodawanie aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2010

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono stanowisko AutoCAD Civil 3D 2010, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę stanowiska.
 4. Sprawdź i wprowadź niezbędne zmiany.
 5. Na stronie Przejrzyj — Konfiguruj — Utwórz stanowisko kliknij opcję Konfiguruj, przejrzyj ustawienia i wprowadź niezbędne zmiany.
 6. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe wybierz opcję Dołącz pakiet serwisowy ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 7. Wybierz opcję dołączenia pakietów serwisowych do stanowiska.
 8. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Powrót do góry

Brak znanych problemów dotyczących aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1.

Powrót do góry

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

Powrót do góry

Aktualizacja zawiera rozwiązania 70 problemów. W tej sekcji pliku Readme przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją AutoCAD Civil 3D lub zmiany działania funkcji.

Ogólne

 • Po wstawieniu arkusza z pliku szablonu rysunku nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Po otwarciu uszkodzonego rysunku za pomocą polecenia OTWÓRZ lub NAPRAW nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Po uruchomieniu polecenia LISTA w elementach AutoCAD Land Desktop nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Po ponownym otwarciu rysunku programu AutoCAD Civil 3D zawierającego wstawiony rysunek nie dochodzi już do utraty obiektów programu Civil znajdujących się na tym rysunku.

Linie trasowania

 • Linie próbkowania linii trasowania będącej obiektem, do którego istnieją odnośniki nie znikają już po użyciu polecenia NAPRAW w celu otwarcia rysunku zawierającego taką linię trasowania.
 • Poprawiono metody obliczeniowe krzywych przejściowych: dwukwadratowych, Blossa i sinusoidalnych. Uaktualnione metody obliczeniowe zostaną zastosowane do krzywych przejściowych: dwukwadratowych, Blossa i sinusoidalnych podczas otwierania istniejących rysunków.
 • Niemiecka wersja programu AutoCAD Civil 3D 2010 wyposażona jest w opcję tworzenia nowej linii trasowania podczas poszerzania istniejącej linii trasowania.

API

 • Metoda .NET API CodeSetStyleItem::PayItems() funkcjonuje obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Style utworzone za pomocą metody COM lub .NET API są obecnie wyświetlane w oknie Obszar narzędzi, w drzewie zakładki Ustawienia bez konieczności ręcznego odświeżania.
 • Podzespoły niestandardowe mogą być obecnie używane z poziomu dowolnego folderu (tak jak w poprzednich wydaniach) bez potrzeby umieszczania ich w domyślnej lokalizacji przeznaczonej dla podzespołów programu AutoCAD Civil 3D.

Projekt korytarza i podzespoły

 • Przekroje korytarza są obecnie wyświetlane prawidłowo podczas korzystania z przeglądarki przekrojów korytarza wzdłuż krzywych przejściowych w linii trasowania.
 • Program AutoCAD Civil 3D działa obecnie prawidłowo podczas przełączania z przestrzeni papieru do przestrzeni modelu, a następnie zamykania okna dialogowego Właściwości korytarza.
 • Podzespoły ściany oporowej (np. podzespół RetainVerticalWall) działają obecnie (są rysowane) zgodnie z oczekiwaniami, gdy parametr Wysokość górna ma wartość zero lub bliską zera.

Widoki przekrojów poprzecznych

 • Istniejące etykiety pasm widoku przekroju nie są już kasowane po zaktualizowaniu zestawu pasm grupy widoków przekroju. Poprzednio użycie opcji Właściwości grupy widoków przekroju > Zmień zestaw pasm w celu dodania nowego pasma powodowało usunięcie etykiet w istniejących pasmach.
 • Etykiety pasm widoku przekroju są obecnie wyświetlane w prawidłowych miejscach po przesunięciu lub usunięciu pasm. Poprzednio użycie opcji Właściwości grupy widoków przekroju > Zmień zestaw pasm w celu przesunięcia pasm w górę lub w dół lub w celu ich usunięcia powodowało, że niektóre pozostałe etykiety nie były wyświetlane w prawidłowych miejscach.

Skarpy i linie charakterystyczne

 • Przejście z grupy skarp do powierzchni funkcjonuje obecnie zgodnie z oczekiwaniami. W punktach, gdzie przejście przecina się z trójkątami powierzchni, nie pojawiają się żadne gwałtowne wzrosty wartości rzędnej.
 • W celu zwiększenia możliwości naprawiania rysunków udoskonalono narzędzia do usuwania powielonych linii oraz narzędzia TEST/NAPRAW.

Funkcje hydrologiczne

 • Po zaimportowaniu pliku STM z wierszem zawierającym więcej niż 126 znaków nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Drukowanie raportów w programie Hydraflow Express zwraca obecnie oczekiwane wyniki.
 • Drukowanie schematów ideowych zwraca obecnie oczekiwane wyniki. Poprzednio wyświetlana szerokość linii była zniekształcona i polecenie drukowania zwracało pusty dokument.
 • Narzędzia basenu akceptują obecnie wartości metryczne.
 • Wartości nachylenia, Sx (ft/ft), są obecnie akceptowane w przypadku studzienek krawężnikowych, studzienek kratowych i studzienek złożonych. Poprzednio wyświetlane było zero.

Punkty przecięcia

Etykiety

Object Enabler

Rury

 • Podczas importowania pliku STM do rysunku metrycznego program AutoCAD Civil 3D wykrywa i prawidłowo obsługuje jednostki układu SI znajdujące się na rysunku.
 • Podczas eksportowania, a następnie importowania pliku STM do program AutoCAD Civil 3D wartości rzędnej włazu i spodu wnętrza rury są obecnie obliczane zgodnie z oczekiwaniami. Wartości są zachowywane i nie ulegają zmianie podczas importowania.
 • W aplikacji Storm Sewers można obecnie pomyślnie zapisać plik STM zawierający wiele wylotów kanału ściekowego.
 • W sieciach rurociągów składających się z samych rur wyświetlanych w widokach profilu końce rur są obecnie wyświetlane prawidłowo, gdy na karcie Profil w oknie dialogowym Styl rury wybrana jest opcja Wyczyść połączenia między rurami. Końce rur nie wystają już poza widok profilu.

Tworzenie dokumentacji

 • Etykiety linii rzutowania są obecnie tworzone poprawnie tylko na zewnątrz linii rzutowania w obszarze maskowanym na arkuszach. Poprzednio były one tworzone po obu stronach linii rzutowania.

Punkty

 • Podczas wyświetlania wielu punktów w przeglądarce obiektów nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Znaczniki punktów używające multibloków jako symbolu są obecnie wyświetlane prawidłowo na rysunku.
  UWAGA: multiblok musi być osadzony w bloku AutoCAD, aby możliwe było jego użycie jako znacznika punktu.

Profile i widoki profili

Zarządzanie projektem

 • Po zapisaniu pliku na serwerze Vault z włączoną opcją „Utwórz załącznik wizualizacji” nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Vault może teraz obsługiwać nazwy folderów projektów lub rysunków zawierające znak %.
 • Można teraz użyć aplikacji Vault Explorer do przenoszenia plików DWG w projekcie Vault, gdy program AutoCAD Civil 3D jest używany jako AutoCAD.

Klawisze skrótów

 • Profile układu oparte na skrótach do danych na rysunku programu AutoCAD Civil 3D 2009 nie są już przenoszone na inne miejsce, gdy rysunek jest otwierany w programie AutoCAD Civil 3D 2010.

Powierzchnie

 • Przetwarzanie linii nieciągłości podczas operacji wklejania powierzchni działa teraz prawidłowo. Obie krawędzie linii nieciągłości utworzone na oryginalnej powierzchni oraz ustawienia właściwości widoczność trójkątów są zachowywane na powierzchni docelowej.
 • W przypadku powierzchni TIN utworzonych na podstawie danych warstwicy nie są już wyświetlane punkty o błędnych rzędnych.
  UWAGA: jeśli istnieją powierzchnie utworzone na podstawie danych warstwicy i użyto polecenia MinimizeSurfaceFlatAreas w programie AutoCAD Civil 3D 2010, powierzchnie te należy przebudować.
 • Podczas wykonywania różnych operacji na powierzchniach, takich jak dodawanie linii nieciągłości, wyświetlanie warstwic lub dodawanie grup punktów na powierzchniach zawierających punkty o nieznanych rzędnych przy włączonych ustawieniach wyświetlania warstwic, nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.

Pomiar

Tabele

Interfejs użytkownika

Powrót do góry


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.