Aktualizacja AutoCAD® Civil 3D® 2010 Update 2 — plik Readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2.

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 zawiera również poprawki włączone do następujących aktualizacji: AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1, AutoCAD 2010 Update 1 i AutoCAD Map 3D Update 1.

Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby można było z niego skorzystać w dowolnej chwili.

Zawartość

Aktualizacja C3D2010SP2.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2010 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach systemu operacyjnego.

Powrót do góry

Posiadacze subskrypcji mogą teraz uzyskać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji bez logowania do Centrum subskrypcji. Następujące korzyści przysługują wyłącznie posiadaczom subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełnienia przez użytkownika zasad programu odnawiania w trybie online i zbliżającego się terminu wygaśnięcia subskrypcji wyświetlane jest powiadomienie z opcją jej odnowienia. To powiadomienie jest wyświetlane tylko trzykrotnie. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

E-learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W Centrum korzyści kliknij opcję Obejrzyj katalog szkoleń online lub kliknij lekcję szkoleń online na dole menu Centrum subskrypcji. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Szukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to także lekcji szkoleń online.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana wyświetleniem powiadomienia i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. kontaktów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. kontaktów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Powrót do góry

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2010 do wersji istniejącej przed zainstalowaniem aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Powrót do góry

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Powrót do góry

 1. Pobierz plik C3D2010SP2.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2010.
 3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.
 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Powrót do góry

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2010 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2010 w napędzie i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania zaznacz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

  UWAGA: ta aktualizacja nie powinna być instalowana na tym komputerze.

 2. W położeniu współdzielonym utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_współdzielonego_folderu\).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > Narzędzie kontroli menedżera CAD.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2010 i kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Panel centrum komunikacyjnego na karcie InfoCenter wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonego położenia współdzielonego (na przykład \\nazwaserwera\położenie_współdzielonego_folderu\).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Opcja ta umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.
 8. W obszarze Zarządzaj poprawkami wyświetlana jest lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2010. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. W obszarze Szczegóły zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek — <godzina><data>”.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2010 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Powrót do góry

Poniższa metoda dystrybuowania aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 ma zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2010. Po wykonaniu tej procedury poprawka zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Dodawanie aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2010

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono stanowisko AutoCAD Civil 3D 2010, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę stanowiska.
 4. Sprawdź i wprowadź niezbędne zmiany.
 5. Na stronie Przejrzyj — Konfiguruj — Utwórz stanowisko kliknij opcję Konfiguruj, przejrzyj ustawienia i wprowadź niezbędne zmiany.
 6. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe wybierz opcję Dołącz pakiet serwisowy ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 7. Wybierz opcję dołączenia pakietów serwisowych do stanowiska.
 8. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nowych stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Powrót do góry

Brak znanych problemów dotyczących niniejszej aktualizacji.

Powrót do góry

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

Powrót do góry

W tej aktualizacji zawarto rozwiązanie ponad 40 problemów. W tej sekcji pliku Readme przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją AutoCAD Civil 3D lub zmiany działania funkcji. Opis problemów rozwiązanych w aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1 znajduje się w pliku Readme aktualizacji 1.

Ogólne

Linie trasowania

API

Korytarze

Widoki przekrojów poprzecznych

 • Po usunięciu powierzchni, do której istniało odniesienie we właściwościach zestawów pasm przekrojów, a następnie próbie ustawienia właściwości względem innej powierzchni nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • Można teraz dodać listę materiałów i określić ją podczas tworzenia przekrojów. Poprzednio lista materiałów nie była uaktualniania.

Linie charakterystyczne

Profilowanie

Etykiety

LandXML

Rury

 • Rozwiązano problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu aplikacji podczas importowania sieci rurociągów za pomocą polecenia LandXMLIn.
 • W sieci rurociągów zastępowanie struktury strukturą z jednej z nowych rodzin części struktur działa obecnie zgodnie z oczekiwaniami.

Zarządzanie projektem

 • Zwiększono wydajność programu AutoCAD Civil 3D podczas korzystania z programu Vault w przypadku niektórych operacji (Zaloguj, Zarejestruj i Wybierz projekt do wyświetlenia).
 • Zastosowanie w programie Vault Explorer polecenia Uzyskaj najnowszą wersję w odniesieniu do usuniętego rysunku nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.
 • W programie Vault Explorer menu kontekstowe bazy danych pomiarowych zawiera obecnie element menu Wyrejestruj.
 • Można teraz udostępnić dane o powierzchni z rysunku dodanego do projektu.
 • W przypadku usunięcia jednego ze współdzielonych rysunków z programu Vault nie dochodzi już do utraty wszystkich współdzielonych informacji o powierzchni.

Powierzchnie

 • Podczas przeciągania powierzchni w Przeglądarce obiektów nie dochodzi już do nieoczekiwanego zamknięcia programu AutoCAD Civil 3D.

Pomiar

Powrót do góry

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 zawiera następujące poprawki aktualizacji AutoCAD 2010 Update 1 w formacie przeznaczonym do instalacji z programem AutoCAD Civil 3D.

Naprawione zostały następujące usterki:

Rysunek 2D

Modelowanie 3D

Narzędzia nawigacji 3D

Rejestrator operacji

Skalowanie opisów

Bloki

Sprawdź pisownię

CUI

Wyodrębnianie danych

Obsługa plików DGN

Podpis cyfrowy

Wymiary

DWF

Wymiary dynamiczne

Eksportowanie arkusza

Odnośniki zewnętrzne

Otwarcie pliku

Znajdź i zamień

Interfejs użytkownika (ogólnie)

System graficzny

Kreskowanie

Obrazy

Narzędzia zapytań

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Licencjonowanie

Usługa LiveUpdate

Narzędzia pomiarowe

Migracja

Wielolinia odniesienia

PDF

Publikowanie

Usuń

KALKULATOR

Odzyskiwanie

Edycja odniesienia

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Seek

Skok

Pliki Visual Lisp

Układ LUW

Odnośniki

Powrót do góry

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 zawiera następujące poprawki aktualizacji AutoCAD Map 3D 2010 Update 1 w formacie przeznaczonym do instalacji z programem AutoCAD Civil 3D.

Naprawione zostały następujące usterki:

Ogólne

64-bitowe

Zapytanie ADE

CAD na GIS

COGO

Menedżer wyświetlania

Menedżer wyświetlania FDO

FDO Oracle

Raster FDO

FDO SDF

FDO SHP

FDO SQL Server 2008

FDO WFS

Połączenia GIS

Importowanie/Eksportowanie

Interfejs .NET API

Edytor schematu

Pomiar

Powrót na początek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.