Aktualizacja programu AutoCAD® Civil 3D® 2010 Update 3 — plik Readme

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała aktualizację AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3.

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3 zawiera również poprawki włączone do aktualizacji AutoCAD 2010 Update 2 i AutoCAD Map 3D Update 2. Przed instalacją niniejszej aktualizacji wymagana jest aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2.

Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby można było z niego skorzystać w dowolnej chwili.

Spis treści

Dla kogo jest przeznaczona aktualizacja?

Korzyści wynikające z subskrypcji

Ogólne informacje dotyczące instalacji

Opcje wiersza polecenia systemu Windows

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Instalowanie aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej z użyciem listy poprawek

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2010

Znane problemy dotyczące aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3

Problemy dotyczące aplikacji AutoCAD Civil 3D 2010 zgłaszane za pomocą narzędzia Zgłaszanie błędów po stronie klienta

Problemy rozwiązywane dzięki aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3

Problemy rozwiązane dzięki aktualizacji AutoCAD 2010 Update 2

Problemy rozwiązywane dzięki aktualizacji AutoCAD Map 3D 2010 Update 2

Dla kogo przeznaczona jest niniejsza aktualizacja?

Aktualizacja C3D2010_SP3.exe jest przeznaczona dla wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2010 uruchamianych zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w innych wersjach językowych systemu operacyjnego.

Powrót do góry

Korzyści wynikające z subskrypcji

Posiadacze subskrypcji mogą teraz uzyskać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji bez logowania do Centrum subskrypcji. Następujące korzyści przysługują wyłącznie posiadaczom subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełnienia przez użytkownika zasad programu odnawiania w trybie online i zbliżającego się terminu wygaśnięcia subskrypcji wyświetlane jest powiadomienie z opcją jej odnowienia. To powiadomienie jest wyświetlane tylko trzykrotnie. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

·         W panelu InfoCenter postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wyświetlanym komunikacie alertu.

·         W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W Centrum korzyści kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach wynikających z subskrypcji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

E-learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W Centrum korzyści kliknij opcję Obejrzyj katalog szkoleń online lub kliknij lekcję szkoleń online na dole menu Centrum subskrypcji. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Szukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to także lekcji szkoleń online.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana wyświetleniem powiadomienia i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. kontaktów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. kontaktów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Powrót do góry

Ogólne informacje dotyczące instalacji

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

·         Jeśli pakiet AutoCAD Civil 2010 Subscription Advantage Pack ma być zastosowany do instalacji programu AutoCAD Civil 3D, to należy go zastosować przed zastosowaniem aktualizacji AutoCAD Civil 3D Update 3. Próby zastosowania pakietu Subscription Advantage Pack po zastosowaniu aktualizacji AutoCAD Civil 3D Update 3 zakończą się niepowodzeniem.

·         Przed zainstalowaniem aktualizacji utwórz kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików CUIx (dostosowanie menu). Pliki te znajdują się w następujących folderach:

Microsoft® Windows® XP: folder Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\Autodesk\C3D 2010\plk\Support.

Microsoft Windows Vista: folder <nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2010\plk\Support.

·         Podczas instalowania aktualizacji może zostać wyświetlony monit o użycie oryginalnego nośnika instalacyjnego lub wskazanie obrazu w sieci. Do zainstalowania tej aktualizacji wymagane są uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

·         Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

·         Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

·         Podczas instalowania tej aktualizacji w systemach operacyjnych innych niż anglojęzyczne lub w przypadku instalowania produktu w wersji angielskiej, ale przy ustawieniach lokalnych innych niż angielskie, może zostać wyświetlony następujący komunikat o nieszkodliwym błędzie:

Błąd Menedżera zasobów: nie można wczytać biblioteki DLL zasobów: C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\AecResMgr50enu.dll

Komunikat ten może się również pojawić podczas uruchamiania funkcji Wyszukiwarki bibliotek AutoCAD Civil 3D w pewnych systemach operacyjnych innych niż anglojęzyczne. Po jego wyświetleniu należy kliknąć przycisk OK i kontynuować instalowanie aktualizacji lub korzystanie z Wyszukiwarki bibliotek.

Ważne: nie można usunąć tej aktualizacji przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2010 do wersji sprzed zainstalowania aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.

Powrót do góry

Opcje wiersza polecenia systemu Windows

W aktualizacji rozpoznawane są następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

·         /e — wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego aktualizacji.

·         /p — wyodrębnia listę poprawek z pliku wykonywalnego aktualizacji.

·         /q — pomija komunikat o ukończeniu po zastosowaniu tej aktualizacji. Jest to przydatne w przypadku instalowania aktualizacji na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Powrót do góry

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

1.    Pobierz plikC3D2010SP3.exe i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2010.

3.    Przejdź do folderu, w którym została zapisana aktualizacja.

4.    Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

Powrót do góry

Instalowanie aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej z użyciem listy poprawek

Tę procedurę należy zastosować w celu zainstalowania aktualizacji za pośrednictwem sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalowanie aktualizacji przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

1.    Na komputerach z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2010 zainstaluj narzędzia Autodesk CAD Manager Tools. Aby zainstalować narzędzia Autodesk CAD Manager Tools, umieść nośnik produktu AutoCAD Civil 3D 2010 w napędzie i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania zaznacz pozycję Autodesk CAD Manager Tools. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć i zaakceptować umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

UWAGA: Ta aktualizacja nie powinna być instalowana na tym komputerze.

2.    W położeniu współdzielonym utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_współdzielonego_folderu\).

3.    Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > Narzędzie kontroli menedżera CAD.

4.    Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2010 i kliknij przycisk OK.

5.    W obszarze Panel centrum komunikacyjnego na karcie InfoCenter wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci.

6.    Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonego położenia współdzielonego (na przykład \\nazwaserwera\położenie_współdzielonego_folderu\).

7.    Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Opcja ta umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2010.

8.    W obszarze Zarządzaj poprawkami wyświetlana jest lista pakietów serwisowych programu AutoCAD Civil 3D 2010. Wybierz aktualizację, która zostanie zastosowana. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.

9.    W obszarze Szczegóły zostanie wyświetlony komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek — <godzina><data>”.

10. Kliknij przycisk Zamknij.

Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2010 skonfigurowano Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Powrót do góry

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2010

Nie można zaktualizować obrazów administracyjnych stworzonych za pomocą kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2010 tak, aby zawierały aktualizację AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3.— Aby zastosować niniejszą aktualizację, należy wykonać czynności opisane w sekcji „Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej”.

Powrót do góry

Znane problemy dotyczące aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3

Brak znanych problemów dotyczących niniejszej aktualizacji.

Powrót do góry

Problemy dotyczące aplikacji AutoCAD Civil 3D 2010 zgłaszane za pomocą narzędzia Zgłaszanie błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, w tej aktualizacji zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

·         Skrzyżowania

·         Problemy związane z pamięcią

·         Pomiar

Powrót do góry

Problemy rozwiązywane dzięki aktualizacji AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3

W tej aktualizacji zawarto rozwiązanie ponad 10 problemów. W tej sekcji pliku Readme przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją AutoCAD Civil 3D lub zmiany działania funkcji. Problemy rozwiązywane dzięki aktualizacjom AutoCAD Civil 3D 2010 Update 1 i AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 zostały opisane w plikach Readme tych aktualizacji.

Krzywe przejściowe linii trasowania

·         Podczas otwierania rysunków zawierających linie trasowania z krzywymi przejściowymi nie będą już następować zmiany geometrii.

Ogólne

·         Rozwiązane zostały pojawiające się w otwartym pliku nieprawidłowe błędy zawiązane z brakującym pakietem językowym.

     Skrzyżowania

·         Rozwiązano problem spowodowany przez polecenie regeneracji wszystkiego, które było wymagane do zobaczenia zmian stylu.

     Problemy związane z wydajnością

·         Naprawiono błędy, których objawem jest występowanie stanu braku pamięci dla programu AutoCAD Civil 3D 2010 podczas niektórych zadań.

Powrót do góry

Problemy rozwiązane dzięki aktualizacji AutoCAD 2010 Update 2

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3 zawiera następujące poprawki z aktualizacji AutoCAD 2010 Update 2 w formacie przeznaczonym do instalacji w programie AutoCAD Civil 3D.

Naprawione zostały następujące usterki:

Rysunek 2D

·         Jeśli zmienna systemowa PLINETYPE jest ustawiona na wartość 0, polecenie ROZCIĄGNIJ nie działa zgodnie z oczekiwaniami dla segmentów łukowych polilinii.

·         Jeśli zmienna systemowa PLINETYPE ma wartość 0, punkt zamykający polilinii z segmentami różnych szerokości nie jest wyświetlany prawidłowo.

·         Użycie polecenia POŁĄCZ do splajnów powoduje wstawienie powielonego punktu sterującego.

·         Użycie polecenia POŁĄCZ do wielu polilinii może spowodować zawieszenie się programu AutoCAD.

·         W przypadku rysowania zamkniętej polilinii o dużej szerokości, gdzie każdy segment ma różną szerokość, prawidłowe zamknięcie polilinii jest niemożliwe.

Modelowanie 3D

·         W przypadku otwarcia rysunku zawierającego bryły niektóre z nich mogą zostać wyświetlone na krótko, a następnie zniknąć.

·         Jeśli uchwyt na powierzchni siatki, krawędzi lub wierzchołku jest zaznaczony, użycie narzędzia ViewCube powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

Narzędzia nawigacji 3D

·         Polecenie 3DORBITA nie pozwala na poprawne wykonanie orbitowania. Możliwe jest okrążanie tylko wokół pojedynczego punktu obrotu, nie można orbitować wokół określonego obiektu w dużej grupie złożonej z kilku obiektów.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przeciągania narzędzia ViewCube i zwalniania wskaźnika na górze obszaru rysunku.

Rejestrator operacji

·         Makro rejestratora operacji utworzone w programie AutoCAD 2009 może nie działać w programie AutoCAD 2010.

Skalowanie opisów

·         Jeśli w rysunku istnieją odnośniki, zmiana skali opisu trwa bardzo długo.

·         W przypadku obrócenia tekstu wielowierszowego stylu opisowego (wtekst) lub jeśli ten tekst jest otoczony kreskowaniem, ramka ograniczająca nie jest wyświetlana poprawnie.


Interfejs API

·         Rozbicie bloku za pomocą funkcji „NetExplode” interfejsu API powoduje zmianę właściwości „Szerokość globalna polilinii”.

Bloki

·         W przypadku wyłączenia wyświetlania atrybutu z parametrem widoczności w bloku dynamicznym monity atrybutów są wyświetlane niepoprawnie w Rozszerzonym edytorze atrybutów.

·         Nie można skopiować obiektu z rysunku programu AutoCAD 2009 i wkleić go jako bloku do rysunku programu AutoCAD 2010.

·         Paleta Właściwości nie umożliwia ustawienia wartości parametru operacji na 0.

·         Usunięcie parametru kluczowego bloku z bloku dynamicznego może spowodować zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Niektórych bloków dynamicznych nie można rozciągnąć zgodnie z oczekiwaniami.

Sprawdź pisownię

·         Uruchomienie sprawdzania pisowni na słowach pisanych wielkimi literami może spowodować zawieszenie się programu AutoCAD.

CUI

·         Zapisanie obszaru roboczego, gdy korporacyjny plik CUIx jest tylko do odczytu, powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Przyciski rozwijane paska narzędzi nieoczekiwanie się zamykają.

Program na rzecz zaangażowania klientów

·         Uruchomienie programu AutoCAD na stacji roboczej z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 może się nie powieść, jeśli w tej samej podsieci zainstalowany jest system Windows 2008 Server.

Wyodrębnianie danych

·         Użycie opcji Wyodrębnienie danych w celu wyodrębnienia wartości atrybutu multilinii bloku do tabeli powoduje wyświetlenie kodu formatowania tekstu w tabeli.

·         Ograniczone wartości atrybutów mogą nie być wyodrębniane prawidłowo w oparciu o kolejność rysowania.

Obsługa plików DGN

·         Po zaimportowaniu pliku DGN brakuje niektórych atrybutów.

·         Przywraca możliwość wykorzystania dowolnego rozszerzenia podczas dołączania plików DGN.

·         Polecenie DGNIMPORT z opcją „Ignoruj wszystkie odnośniki zewnętrzne” może nie działać.

Podpis cyfrowy

·         Podczas otwierania rysunku może zostać wyświetlone okno dialogowe Niepoprawny podpis, nawet jeśli podpis cyfrowy jest poprawny.

Wymiary

·         Nie można utworzyć wymiaru kątowego między dwiema liniami w różnych płaszczyznach XY.

·         Podczas rozciągania wielu wymiarów z zastosowanymi przerwaniami wymiarów program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Jeśli tekst wymiaru zawiera cyrylicę, program AutoCAD może nieprawidłowo raportować uszkodzenie rysunku po uruchomieniu polecenia NAPRAW.

DWF

·         Kiedy kolor tła w programie AutoCAD jest czarny, niektóre podkładania DWF nie są wyświetlane poprawnie.

DXF

·         Podczas otwierania niektórych plików DXF może wystąpić błąd pliku DXF.

Wymiary dynamiczne

·         Użycie polecenia KOPIUJBAZA przy włączonej funkcji wprowadzania dynamicznego powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

Funkcja eTransmit

·         Podczas korzystania z funkcji eTransmit program AutoCAD może stać się niestabilny.

Express Tools

·         Podczas edytowania wartości wysokości tekstu wyrównanego względem łuku w palecie Właściwości program AutoCAD może stać się niestabilny.

Eksportowanie arkusza

·         Użycie polecenia EKSPORTARKUSZA na plikach ze zmienionymi nazwami standardowych stylów powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

Odnośniki zewnętrzne

·         Może nie być możliwe ustalenie wielu odnośników zawierających odnośniki zagnieżdżone.

·         Odnośniki zewnętrzne z gradientami true color są teraz wyświetlane prawidłowo w trybie grafiki 2D.

·         Podczas dołączania odnośnika zewnętrznego w programie AutoCAD może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący koloru logicznego -5.

·         Podczas dołączania odnośnika zewnętrznego program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Podczas korzystania z menu dostępnego po kliknięciu odnośnika zewnętrznego prawym przyciskiem myszy program AutoCAD może stać się niestabilny.

Otwarcie pliku

·         Próba otwarcia pliku rysunku ze strony FTP może spowodować zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Po zainstalowaniu w systemie operacyjnym Windows Vista dodatku SP2 lub w systemie operacyjnym Windows 7 nie jest możliwe dwukrotne kliknięcie i otwarcie folderu korzystającego z obszaru nazw DFS.

·         W przypadku rysunków programu AutoCAD zapisanych w programie Vault właściwości wersji 2010 mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

·         Otwarcie plików rysunków z poprzednich wersji programu AutoCAD może zająć nieco więcej czasu.

·         Nie można wykorzystać gwiazdki „*” jako symbolu wieloznacznego w wyszukiwaniach.

Znajdź i zamień

·         Użycie opcji Znajdź i zamień powoduje usunięcie automatycznego numerowania.

Czcionka

·           Podczas korzystania ze starszej wersji czcionek „.SHX” program AutoCAD może stać się niestabilny.

Interfejs użytkownika (ogólnie)

·         Przycisk modelu lub obszaru papieru może nie być widoczny na pasku stanu nawet po jego kilkukrotnym włączeniu.

·         Gdy wyświetlane jest więcej niż jedno objaśnienie, a następnie zostanie ono zamknięte, program AutoCAD może stać się niestabilny.

System graficzny

·         Zmiana koloru tła w aktywnej rzutni obszaru papieru powoduje zniknięcie wskaźnika.

·         Wydrukowanie rysunku w programie AutoCAD, a następnie zablokowanie i odblokowanie systemu Microsoft Windows, może spowodować zawieszenie się programu AutoCAD.

Kreskowanie

·         Wyłączenie bieżącej warstwy podczas edytowania obwiedni kreskowania z użyciem uchwytów powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Gdy zmienna systemowa UCSVP jest ustawiona na wartość 0, kreskowane obiekty są wyrównywane względem układu GUW, a nie układu LUW.

·         Edytowanie kreskowania z eliptyczną obwiednią przy użyciu uchwytów powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Podczas dwukrotnego klikania kreskowanych obszarów na rysunku program AutoCAD może stać się niestabilny.

Obrazy

·         Dołączenie niektórych obrazów TIFF może powodować zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Obrazy TIFF mogą nie być wyświetlane poprawnie.

·         Obrócenie obrazu zawierającego polilinie może wyglądać jak odsunięcie od obrazu.

·         Sesja programu AutoCAD może zostać zawieszona podczas drukowania rysunków z dołączonymi obróconymi obrazami MrSID.

InfoCenter

·         Powiadomienie w dymku w InfoCenter jest puste, gdy w systemie operacyjnym Windows 7 ustawiony jest wygląd klasyczny.

Narzędzia zapytań

·         Polecenie POLE nie działa dla niektórych polilinii.

Modyfikatory klawiszy

·         Po włączeniu tymczasowych nadpisań znaki wprowadzane z klawiatury przy wciśniętym klawiszu Shift mogą nie być wyświetlane w wierszu polecenia.

Warstwy

·         Odnośniki na zablokowanych warstwach nie są wyświetlane jako zaciemnione zgodnie z oczekiwaniami. Zmienna systemowa LAYLOCKFADECTL nie powoduje ich zmiany.

·         Usunięcie jednej warstwy może spowodować usunięcie wszystkich warstw.

·         Na wstążce, w menu rozwijanym Warstwa nie są wyświetlane warstwy na podstawie bieżącego filtru warstw.

·         Grupy warstw mogą nie pozostać usunięte po ponownym otwarciu Menedżera warstw.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przełączania układów, jeśli kolumna Opis warstwy jest zablokowana.

·         Obiekty znajdujące się na „warstwie 0” w odnośniku zewnętrznym nie są wyświetlane, gdy warstwa jest włączona z bieżącego rysunku.

Licencjonowanie

·         Zmiana czasu systemowego o więcej niż dwa dni wstecz powoduje utratę ważności licencji.

·         Narzędzie transferu licencji nie działa w przypadku uzyskiwania dostępu do Internetu za pośrednictwem serwera proxy.

Rodzaj linii

·         Niektóre rodzaje linii z tekstem są wyświetlane nieprawidłowo.

Usługa LiveUpdate

·         Usługa LiveUpdate w programie AutoCAD 2009 nie działa, jeśli w komputerze są jednocześnie zainstalowane programy AutoCAD 2009 i AutoCAD 2010.

Narzędzia pomiarowe

·         Użycie polecenia ZMIERZGEOM daje różne wyniki w etykiecie i wierszu polecenia. Wynik w etykiecie narzędzi jest niepoprawny.

·         Użycie polecenia ODLEG w obszarze modelu daje różne wyniki w etykiecie narzędzi i wierszu polecenia. Wynik w etykiecie narzędzi jest niepoprawny.

Migracja

·         Eksportowanie niektórych profilów powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Zapisanie niektórych profilów migrowanych z programu AutoCAD 2009 powoduje zawieszenie się programu AutoCAD 2010.

Wielolinia odniesienia

·         W przypadku odbicia lustrzanego wielolinii odniesienia zawierających bloki z atrybutami multilinii odbite atrybuty nie są poprawnie wyrównane.

OLE

·         Program AutoCAD może działać powoli podczas aktualizowania obiektów OLE w programie Microsoft Word 2007.

·         W przypadku skopiowania obiektów z innego aktywnego rysunku opcja „Wklej z oryginalnymi współrzędnymi” jest niedostępna w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

·         Podczas wklejania plików rysunków do programu Microsoft Word program AutoCAD może stać się niestabilny.

Modelowanie organiczne

·         Metauchwyt może nie być wyświetlany w widoku Orbita 3D.

Obiekt

·         Podczas korzystania z polecenia NACIŚNIJCIĄG w przypadku obiektu siatki program AutoCAD w wersji 64-bitowej może stać się niestabilny.

PDF

·         W przypadku drukowania rysunku jako pliku PDF kolejność warstw wbrew oczekiwaniom nie jest alfabetyczna.

·         Jeśli rysunek zawierający warstwy o nazwach ze znakami specjalnymi jest eksportowany jako dokument PDF, nie można go otworzyć.

·         W przypadku dołączenia dużego pliku PDF do rysunku lub próby dołączenia go, a następnie anulowania operacji, spada wydajność.

·         Podczas drukowania dużych obrazów do pliku PDF program AutoCAD może się zawiesić.

Paleta właściwości

·         Podczas korzystania z palety Właściwości program AutoCAD może stać się niestabilny.

Publikowanie

·         Gdy w systemie Windows XP jest ustawiony motyw Klasyczny Windows, we wszystkich wersjach azjatyckich programu AutoCAD 2010 użycie polecenia OPUBLIKUJ powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

Usuń

·         W systemie Windows Vista po zaznaczeniu wielu elementów w oknie dialogowym Usuń z użyciem klawiszy Ctrl lub Shift następuje usunięcie zaznaczenia pierwszego wybranego elementu.

Pasek narzędzi szybkiego dostępu

·         Otwarcie rysunku podłączonego z programu należącego do pakietu Microsoft Office może spowodować wyłączenie wyświetlania paska szybkiego dostępu.

KALKULATOR

·         Obliczenia wykonane przy użyciu polecenia KALKULATOR mogą być niepoprawne.

Odzyskiwanie

·         Użycie polecenia NAPRAW w przypadku pliku rysunku w formacie programu AutoCAD 2000 powoduje usunięcie polilinii i splajnów z rysunku.

·         Otwieranie rysunków z gęstym kreskowaniem zawiesza się przy postępie otwierania na poziomie 31%.

·         Niektóre starsze rysunki zawierające bryły 3D nie są wyświetlane.

Edycja odniesienia

·         W przypadku użycia polecenia ODNUSTAW do zbioru odniesień można dodać tylko jedno wystąpienie bloku. Inne wystąpienia są odrzucane i jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Wstążka

·         Style tekstu z dołączonego odnośnika są wyświetlane w elemencie sterującym stylu tekstu wstążki.

·         W przypadku przełączenia między obszarem klasycznym programu AutoCAD a innymi obszarami roboczymi (na przykład Rysowanie 2D i opis lub Modelowanie 3D) może nastąpić spadek wydajności.

·         W przypadku warstw z włączoną opcją Blokada rzutni dla rzutni wskazywany jest stan Blokada rzutni, nawet jeśli rzutnia nie jest aktywna.

·         Kliknięcie menu Plik w stanie braku dokumentu powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Mimo usunięcia z pamięci częściowego pliku CUI na wstążce pozostaje karta. Kliknięcie karty powoduje zawieszenie się programu AutoCAD.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas przełączania do karty Rendering znajdującej się na wstążce, gdy w systemie włączona jest platforma .NET 4.

·         Gdy program AutoCAD nie odpowiada podczas otwierania dużych rysunków, nad wstążką może zostać wyświetlony starszy pasek menu.

·         Podczas korzystania z kontrolki Obwiednia przycinania znajdującej się na wstążce program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Podczas przeciągania panelu Wstążka w systemie operacyjnym Windows 7 w wersji 64-bitowej program AutoCAD może stać się niestabilny.

Przekrój i zrównywanie

·         W przypadku tworzenia przekrojów brył za pośrednictwem interfejsu API występują wielokrotne wycieki pamięci.

·         Polecenie PRZEKPOWBLOK może nie działać prawidłowo, gdy płaszczyzna przekroju nie przecina obiektu.

·         Po użyciu polecenia PŁAPRZEKR program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Polecenie PŁAPRZEKR może nie spowodować wyświetlenia całej geometrii odciętej.

Seek

·         Polecenie SHAREWITHSEEK może nie działać, jeśli port użyty do komunikowania z usługą Seek jest zablokowany przez zaporę.

Skok

·         W przypadku korzystania z funkcji skoku względem siatki może nastąpić nieznaczne odsunięcie od siatki.

Tekst

·         Czcionka bigfont może nie być prawidłowo konwertowana podczas zapisywania pliku DWG w formacie 2004.

Układ LUW

·         W niemieckiej wersji programu AutoCAD 2010 nie można zmodyfikować współrzędnych za pomocą elementów sterujących wstążki.

Visual Basic

·         Może nie być możliwe przywrócenie zminimalizowanego programu AutoCAD z wczytanym językiem VBA.

Pliki Visual Lisp

·         W przypadku użycia zmiennej systemowej CECOLOR wartość zwracana przez funkcję Getvar jest niepoprawna.

·         Język Lisp nieprawidłowo konwertuje japońskie znaki na format CIF.

Odnośniki

·         Polecenie DOŁĄCZ nie umożliwia wybierania wielu odnośników.

Powrót do góry

Problemy rozwiązywane dzięki aktualizacji AutoCAD Map 3D 2010 Update 2

Aktualizacja AutoCAD Civil 3D 2010 Update 3 zawiera następujące poprawki aktualizacji AutoCAD Map 3D 2010 Update 2 w formacie przeznaczonym do instalacji w programie AutoCAD Civil 3D.

Naprawione zostały następujące usterki:

Ogólne

·         Tworzenie warstw wektorów nie powoduje już przecieku pamięci.

·         Po zamknięciu programu AutoCAD Map 3D bez zapisania nowego rysunku pliki pamięci podręcznej pozostają w katalogu MapCache.

64-bitowe

·         Rozwiązano problem z modułem IRD rozszerzenia ADE dla 64-bitowych systemów operacyjnych. Program nie jest nieoczekiwanie zamykany przy dłuższym działaniu lub po wczytaniu przez użytkownika dużego zbioru danych powodującego utworzenie wyższych wartości adresów.

·         Zapisanie rysunku z szablonem połączenia niekiedy powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

Zapytanie ADE

·         Przycisk pomocy <F1> okna dialogowego Warunek danych działa zgodnie z oczekiwaniami.

·         Zamknięcie po wykonaniu automatycznego zapisu rysunku zawierającego obiekty, dla których istnieje zapytanie ADE, powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

Kopia całkowita

·         Podczas wykonywania kopii całkowitej ze zbioru danych SHP do bazy danych Oracle niekiedy nie są kopiowane pola numeryczne.

CAD na GIS

·         Rozwiązano następujące problemy ze skalowalnością nakładań.

·         Poprzednio podczas stosowania nakładania program był nieoczekiwanie zamykany.

·         Korzystanie z nakładania przecięcia w przypadku zbioru danych okręgu administracyjnego Harris z warstwami zipcodep i parcels nie powoduje już zniknięcia mapy.

·         Korzystanie z nakładania na kompletną bazę danych okręgu administracyjnego Harris nie powoduje już wystąpienia nieoczekiwanego błędu w programie.

·         Nałożenie pliku PARCELS.shp na plik FLOOD.shp nie powoduje już utraty danych elementu.

·         Nałożenie plików z gęstymi danymi nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Wykonanie nałożenia przecięcia na plik Walton County.SHP daje wyniki zgodne z oczekiwaniami.

·         Wykonanie analizy nakładania na przecięcie daje teraz wyniki zgodne z oczekiwaniami. Komunikat informujący o niewystarczającej ilości pamięci do zakończenia analizy nie jest już wyświetlany.

·         W układach innych niż GUW przy znaczniku X jest teraz wyświetlana poprawna wartość.

·         Element połączony ze źródłem nie jest już usuwany, w przypadku gdy pochodzi z innej klasy elementów.

·         Edycja podstawowych atrybutów tabeli niebędących częścią połączonej warstwy odbywa się teraz zgodnie z oczekiwaniami.

·         Ustawienie Ignoruj reguły w grupie Podział/łączenie działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.

·         Rozwiązano problem z otwieraniem okna dialogowego Dane wejściowe nakładania. Poprzednio ustawienia klasy elementu i warstwy nie były wyświetlane, a program był niespodziewanie zamykany.

·         Kliknięcie warstwy wierzchołków wieloboku nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Wypisanie dużej liczby elementów powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·         Próba połączenia ciągu linii z ciągiem multilinii za pomocą polecenia EDPLIN kończy się niepowodzeniem.

Klasyfikacja

·         Niektóre pozycje menu w oknie dialogowym „Definiuj klasyfikację obiektu” są rysowane jako pokryte czarnym kolorem.

COGO

·         Po użyciu polecenia MAPCGSETUP pole wyboru Utwórz dziennik tekstowy jest teraz domyślnie zaznaczone.

·         Liczba wyświetlanych tymczasowych symboli punktów jest teraz taka sama jak symboli tymczasowych punktu wynikowego.

·         Polecenie MAPCGLIST nie działa w przypadku łuków.

Menedżer wyświetlania

·         Użycie polecenia REGEN podczas konfigurowania wydruku nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Wczytanie pliku .layer utworzonego za pomocą aplikacji Topobase, a następnie zamknięcie rysunku powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·         Uruchomienie polecenia REGEN po cofnięciu operacji usunięcia elementu topologii powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·            Po utworzeniu nowej mapy i zamknięciu rysunku próba utworzenia i zamknięcia kolejnego rysunku kończy się zawieszeniem programu AutoCAD Map 3D.

·            Warstwy rysunku oparte na danych odnośnika są nieprawidłowo rysowane przy użyciu szerokości linii z warstwy FDO.

·            Po zastosowaniu aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010 działania na etykietach elementów przebiegają znacznie wolniej.

·            W warstwach rastra FDO zawierających dane poziomu nie są uwzględniane zakresy skali.

Publikowanie do pliku DWF

·               Podczas publikowania do pliku DWF pojedyncze elementy punktowe są scalane w grupy.

Menedżer wyświetlania FDO

·         W ramach funkcji umieszczania zaawansowanego są teraz wyświetlane wszystkie etykiety map.

·         Rozwiązano problem dotyczący wydajności przy wyłączeniu wszystkich 150 warstw w elemencie Electric_NA. Poprzednio wybranie wszystkich warstw i ich wyłączenie powodowało wolne działanie programu.

·         Wczytanie pliku warstw z połączonymi warstwami nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

FDO Oracle

·         Odłączenie składnicy danych RDBMS z pustą klasą elementów i kliknięcie opcji Maksymalizuj/Przywróć w dół nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Rozwiązano problem dotyczący wczytywania pliku zrzutu i połączenia ze schematem. Poprzednio niektóre elementy schematu nie były wyświetlane poprawnie, a zbiór danych był bezużyteczny.

·         Elementów zawierających zerowe wartości Z nie można edytować.

·         W przypadku bazy danych Oracle 11.1.0.7 operacja usunięcia wersji kończy się niepowodzeniem.

·         Ciągi krzywej FDO zawierające tylko jeden segment są tłumaczone na geometrię SDO z zastosowaniem nieprawidłowej definicji SDO_ETYPE.

·         Gdy nazwy tabel mają długość 30 znaków, żądania SQL są konstruowane nieprawidłowo.

Raster FDO

·         Przekształcenie nowego obrazu w warstwę siatki nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Gdy układy współrzędnych warstwy i mapy są różne, w widoku układu rastry FDO są rysowane w nieprawidłowym położeniu.

·         Gdy układy współrzędnych warstwy i mapy są różne, rastry FDO są drukowane w nieprawidłowym położeniu.

·         Dodanie bitonalnego obrazu rastrowego powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·         Między obrazami ułożonymi sąsiadująco niekiedy są wyświetlane odstępy.

·         Gdy program AutoCAD Map 3D jest używany w systemach operacyjnych innych niż angielskojęzyczne, dane tematyczne DEM są wyświetlane nieprawidłowo.

·         Po utworzeniu połączenia z obrazem rastrowym o bardzo długiej nazwie pliku kliknięcie połączenia w oknie dialogowym Połączenie danych powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

FDO SDF

·         Ponowne utworzenie indeksu przestrzennego SDF na istniejącym pliku SDF działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.

FDO SHP

·         Usunięte wiersze nie są już wyświetlane w źródle danych.

·         Atrybuty zawierające znaki hebrajskie, greckie lub cyrylicę są wyświetlane nieprawidłowo w tabeli danych.

·         W pewnych warunkach może dojść do uszkodzenia pliku SHP podczas aktualizowania geometrii lub elementów.

·         Utworzenie połączenia ze zbiorem danych SHP zawierającym nieprawidłowy plik indeksu SHX powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

FDO SQL Server 2008

·         Połączenie ze źródłem danych ścieżki rowerowej nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programu.

·         Nie można ustawić właściwości tożsamości dla klas opartych na widoku, w których widok jest oparty na wielu tabelach. 

FDO WFS

·         Połączenie z serwerem WFS działa teraz zgodnie z oczekiwaniami. Dostawca usługi FDO WFS wyodrębnia teraz wszystkie klasy elementów z serwera.

·         W programie AutoCAD Map 3D niemożliwe jest wykorzystanie warstw WFS opublikowanych za pomocą aplikacji MapGuide Enterprise 2008/2009.

FDO WMS

·         Podczas próby odczytania schematu WMS połączenie z usługą WMS kończy się nieobsługiwanym wyjątkiem.

Połączenia GIS

·         Poprzednio wybranie opcji Podgląd przed wywołaniem menu kontekstowego, a następnie utworzenie połączenia między warstwami z wieloma obiektami, powodowało nieoczekiwane zamknięcie programu.

·         Wybranie dużej liczby elementów w warstwie zawierającej połączone dane wymaga użycia nadmiernej ilości pamięci i może spowodować zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

Globalizacja

·         Podczas uruchamiania program AutoCAD Map 3D może się niekiedy zawiesić na module AcMapRightClickMenu.arx.

Obrazy

·         Polecenie MAPIMANAGE powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D w systemie skonfigurowanym z przełącznikiem uruchamiania Windows /3GB.

Importowanie/Eksportowanie

·         Rozwiązano problem z eksportowaniem punktów danych obiektów. Poprzednio kolumna danych typu punktów nie zawierała żadnych danych.

·         Po połączeniu z plikiem DGN program importuje teraz poprawne wartości dla elementów ms_link i entity_num.

·         Po zaimportowaniu pliku DGN wszystkie znaki są wyświetlane poprawnie.

·         Po użyciu polecenia MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG nie następuje odzyskanie pamięci.

·         Po uruchomieniu polecenia _MAPEXPORT z interfejsu wiersza polecenia nie są eksportowane dane obiektu.

·         Po uruchomieniu polecenia _MAPEXPORT z interfejsu wiersza polecenia nie są akceptowane pliki EPF.

·         Polecenia MAPIMPORTFDO i MAPEXPORTFDO nie powodują umieszczenia na liście istniejących połączeń ArcSDE.

·         Przypisywanie wielu warstw do tego samego poziomu DGN podczas eksportowania do DGN nie działa prawidłowo.

Instalowanie/odinstalowywanie

·         Podczas instalowania aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010 w wersji programu AutoCAD Map 3D innej niż angielskojęzyczna wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Współdziałanie z programem MapGuide

·         Użycie polecenia Opublikuj w MapGuide w mapie zawierającej warstwy FDO, które mają przypisane style wykorzystujące zewnętrzne biblioteki symboli, może spowodować zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

Interfejs .NET API

·         Podczas wywoływania metody MgLayer.ForceRfresh() można teraz poprawnie wybrać element MgLayer.Selectable.

·         Obiektów MPolygon nie można utworzyć za pomocą interfejsu .NET API AcMPolygonMGD.

Drukowanie/Publikowanie

Edytor schematu

·         Przy importowaniu schematu podczas tworzenia pliku SDF są teraz wyświetlane prawidłowe wartości atrybutów.

·         W przypadku połączeń bazy danych w Edytorze schematu wyświetlany jest niekompletny schemat po dodaniu nowych właściwości.

Pomiar

·         Dodanie danych pomiarowych skopiowanych z elementu grupowego do mapy daje teraz wyniki zgodnie z oczekiwaniami. Struktura składnicy danych jest wyświetlana na karcie Pomiar.

 Topologia

·         Opcja Atrybut polecenia MAPTHEMTOPO nie działa po uruchomieniu z interfejsu wiersza polecenia.

Przekształcenie/elastyczne dopasowanie arkusza

 

·         W poleceniu ADERSHEET nieprawidłowo obsługiwane są elementy: wielolinia odniesienia i MLinia.

 

Interfejs użytkownika

·         Zamykanie nieaktywnego rysunku niekiedy prowadzi do zawieszenia programu AutoCAD Map 3D.

·         Wywoływanie przycisków na karcie kontekstowej wstążki Klasa elementów, w momencie gdy klasa elementów nie jest wybrana, powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

 

Proces roboczy

·         Niestandardowe menu kontekstowe dodane za pomocą interfejsu API ActivityDesignerVerb są wyświetlane jako puste ciągi.

·         Niestandardowe tytuły ustawione w oknie dialogowym Otwórz/zapisz plik za pomocą interfejsu API FileUIEditorParametersAttribute są wyświetlane jako puste ciągi.

Powrót do początku

 


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.