Dodatek AutoCAD Civil 3D 2012 Service Pack 1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku AutoCAD® Civil 3D 2012 Service Pack 1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu za pomocą tego dodatku zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Dodatek AutoCAD Civil 3D 2012 Service Pack 1 zawiera również poprawki włączone do dodatków AutoCAD 2012 Service Pack 1 i AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack 1. Ponieważ program AutoCAD Civil 3D bazuje na programach AutoCAD® i AutoCAD® Map 3D, zaleca się również zapoznanie się z plikami Readme programów AutoCAD i AutoCAD Map 3D w następujących miejscach. Aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać te pliki na twardym dysku lub je wydrukować.

Dodatek AutoCAD® 2012 Service Pack 1 — plik Readme

Dodatek AutoCAD® Map 3D® 2012 Service Pack 1 — plik Readme

Spis treści

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu.

Zawiera on wszystkie wcześniejsze poprawki do wersji AutoCAD Civil 3D 2012. W tym dodatku Service Pack zawarta jest również poprawka hotfix eliminująca spowolnienie programu AutoCAD 2012.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie dodatki Service Pack dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Civil 3D 2012 c3d2012_win32_sp1.exe    

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD Civil 3D 2012 c3d2012_win64_sp1.exe

 

Powrót do początku

Tego dodatku Service Pack można użyć w następujących systemach operacyjnych:

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót do początku

Zaleca się kliknięcie instalatora prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji Uruchom jako administrator podczas instalowania dodatku Service Pack. W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack może być wyświetlany monit z opcjami „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji” lub „Ignoruj”. Nie zaleca się wybierania opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Należy nacisnąć przycisk Ignoruj w oknie monitu. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Rozwiązane zostały następujące problemy:

Linie trasowania

Interfejs programów użytkowych (API)

Projekt korytarza

Objętości korytarza

Skróty do danych

Ogólne/Inne

Skarpy

Hydrologia i hydraulika

Object Enabler

Wydajność

Rury

Widok profilu

Zarządzanie projektem

Wielkości wyjściowe

Powierzchnia

Pomiary

Przechyłka

Interfejs użytkownika

 

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIX, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska zainstalować ten dodatek Service Pack poprzez sieć.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się w temacie Karta InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Dołączanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższa metoda dystrybuowania dodatku AutoCAD Civil 3D 2012 Service Pack 1 ma zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2012. Po wykonaniu tej procedury aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych obrazów stanowisk programu AutoCAD Civil 3D 2012.

Stosowanie dodatku AutoCAD Civil 3D 2012 Service Pack 1 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2012

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono obraz stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2012, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Konfiguracja w obszarze Opcje modyfikacji wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę obrazu stanowiska, przejrzyj dane i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Umowa licencyjna przejrzyj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Informacje o produkcie przejrzyj informacje o licencji i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > <nazwa obrazu stanowiska > kliknij pozycję AutoCAD Civil 3D 2012 na liście produktów, aby wyświetlić opcje konfiguracji.
 7. W obszarze Dodatki Service Pack wybierz opcję Dołącz dodatki Service Pack ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 8. Wybierz opcję dołączenia dodatków Service Pack do obrazu stanowiska.
 9. Przejrzyj i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij polecenie Utwórz. Dodatek Service Pack zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2012.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

UWAGA: Nie można usunąć tej aktualizacji za pomocą automatycznego programu odinstalowującego. Przywrócenie wersji programu AutoCAD Civil 3D 2012 sprzed zainstalowania aktualizacji wymaga dezinstalacji i ponownej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2012.

Powrót do początku


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.