Aktualizacja 1 programu AutoCAD Map 3D 2011 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 1 programu AutoCAD® Map 3D 2011.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

·         Dla kogo przeznaczona jest niniejsza aktualizacja?

·         Obsługiwane systemy operacyjne

·         Informacje dla użytkowników systemów Windows Vista i Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez niniejszą aktualizację

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Zmiany ogólne

·         Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

·         Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

·         Stosowanie tej aktualizacji przez sieć lokalną

·         Stosowanie tej aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tej aktualizacji

·         Pliki programu AutoCAD poprawiane przez niniejszą aktualizację

Dla kogo przeznaczona jest niniejsza aktualizacja?

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update1.exe

 

Produkt 64-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update1x64.exe

 

Powrót do początku

Obsługiwane systemy operacyjne

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

·         Microsoft Windows XP Professional Edition

·         Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise

·         Microsoft Windows Vista Business

·         Microsoft Windows Vista Ultimate

·         Microsoft Windows Vista Business 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit

·         Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit

·         Microsoft Windows 7 Ultimate

·         Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemów Windows Vista i Windows 7

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

Menedżer wyświetlania

·         Wczytanie pliku .layer utworzonego za pomocą aplikacji Topobase, a następnie zamknięcie rysunku powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·         Uruchomienie polecenia REGEN po cofnięciu operacji usunięcia elementu topologii powoduje zawieszenie programu AutoCAD Map 3D.

·         W warstwach rastra FDO zawierających dane poziomu nie są uwzględniane zakresy skali.

Tworzenie/Edycja FDO

·         Wybranie dużej liczby elementów spowalnia działanie programu AutoCAD Map 3D.

FDO Oracle

·         Po zapełnieniu pamięci z powodu ciągłego używania podglądów następuje awaria. 

Raster FDO

·         Przezroczystość nie działa w przypadku plików PNG 8. 

FDO WMS

·         Włączenie opcji „Buforuj dane WMS” w oknie dialogowym Połączenie danych po nawiązaniu połączenia z usługą WMS powoduje zawieszenie programu Map.

·         Podczas próby odczytania schematu WMS połączenie z usługą WMS kończy się nieobsługiwanym wyjątkiem.

Instalowanie/odinstalowywanie

·         Podczas instalowania aktualizacji 1 programu AutoCAD Map 3D 2010 w wersji programu AutoCAD Map 3D innej niż angielskojęzyczna wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Raster Design

·         Program AutoCAD Map 3D ulega awarii przy wyjściu w przypadku wywołania w jednej sesji programu Raster Design. 

OBIEKT 

·         Polecenie OBIEKT czasem nie działa w przypadku digitalizacji linii przez lokalizowanie względem punktów. 

·         Rozciąganie uchwytów jest anulowane przy lokalizowaniu względem funkcji symbolizowanych blokami.  

·         Polecenie OBIEKT czasem nie działa w przypadku lokalizowania względem funkcji symbolizowanych blokami.

Współdziałanie z programem Topobase

·         Pamięć nie jest zwalniana podczas wczytywania pliku TBexporter.arx i używaniu go w programie AutoCAD Map 3D.

Topologia

·         Opcja Atrybut polecenia MAPTHEMTOPO nie działa po uruchomieniu z interfejsu wiersza polecenia.

Przekształcenie/kalibracja wielopunktowa

·         W poleceniu ADERSHEET nieprawidłowo obsługiwane są obiekty: Wielolinia odniesienia i Mlinia.

Interfejs użytkownika

·         Wybór przestaje działać po wielokrotnym wybraniu elementów w trakcie jednej sesji.  

Symbolizacja wektora

·         W przypadku dodawania niestandardowych stylów kreskowania do mapy następuje awaria. 

 

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD rozwiązane przez niniejszą aktualizację

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Zmiany ogólne

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

·         Wyświetlanie 2D

·         Narzędzia nawigacji 3D

·         Skalowanie opisów

·         Atrybuty

·         Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI)

·         Obsługa plików DGN

·         Odnośniki

·         Nawigacja po plikach

·         Interfejs użytkownika (ogólnie)

·         System graficzny

·         Kreskowanie

·         Zapytanie

·         Obrazy

·         Warstwa

·         Otwieranie/zapisywanie

·         Inny

·         Rysowanie parametryczne

·         Otwórz częściowo

·         Eksport do formatu PDF

·         Wstążka

·         Wybór

·         Podświetlanie wybranych elementów

 

Powrót do początku

Zmiany w programie AutoCAD o charakterze ogólnym

Naprawione zostały następujące usterki programu AutoCAD:

Interfejs .NET API

·         Aplikacje .NET opracowane pod kątem programu AutoCAD 2010 mogą nie działać w programie AutoCAD 2011.

·         W przypadku otwarcia wielu rysunków przyciski minimalizowania i maksymalizowania mogą nie być widoczne przez cały czas.

·         Podczas wczytywania niestandardowych aplikacji ARX mogą występować wyjątki różnego typu.

Wyświetlanie 2D

·         Podczas korzystania z przyspieszenia sprzętowego program AutoCAD może stać się niestabilny.

Pamięć podręczna 3D

·         Po ustawieniu zmiennej systemowej VSINTERSECTIONEDGES na wartość 0 podgląd kamery może zacząć działać bardzo wolno.  

Modelowanie 3D

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku rozciągania metauchwytu wzdłuż osi Z.

·         Uchwyt metauchwytu modelu 3D może nie działać poprawnie w przypadku skorzystania z menu kontekstowego.

Narzędzia nawigacji 3D

·         Użycie etykiet narzędzi paska nawigacji może spowodować, że program AutoCAD stanie się niestabilny podczas przełączania między rysunkami.

·         Kliknięcie przycisku z symbolem „X” w celu zamknięcia programu AutoCAD może się nie powieść, jeśli rysunek jest zmaksymalizowany i są włączone oba elementy sterujące ViewCube® i SteeringWheels®.

·         Jeśli będzie używane urządzenie 3D Connexion i w Narzędziu optymalizacji wydajności zostanie wybrana opcja Degradacja adaptacyjna, to w przypadku orbitowania wokół modelu 3D nie nastąpi degradacja widoku.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z narzędzia Obserwacja w poleceniu WHEEL.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku używania trybu degradacji Orbita 3D z urządzeniami 3Dconnexion.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z narzędzia Spacer w elemencie sterującym SteeringWheel z włączoną degradacją i kiedy parametr wyświetlania FPS zostanie ustawiony na ograniczenie wynoszące 30.

Skalowanie opisów

·         Nie można zresetować rysunków zawierających co najmniej 100 skal opisów.

ARX

·         Aplikacje innych firm mogą nie działać w przypadku użycia funkcji removeCmd w niestandardowych aplikacjach ARX.

Atrybuty

·         Atrybuty wielowierszowe w bloku dynamicznym utworzone w programie AutoCAD 2011 mogą nie być wyświetlane w programie AutoCAD 2010.

Wiersz polecenia

·         W przypadku ustawienia trybu dynamicznego na wartość 0 może nie być możliwe wprowadzanie w wierszu polecenia znaków japońskich i chińskich.

Program na rzecz zaangażowania klientów

·         Nie można uruchomić programu AutoCAD z powodu działania funkcji Program na rzecz zaangażowania klientów na stacjach roboczych z systemem Windows 7, jeśli w tej samej podsieci występuje system Windows 2008 Server.

CUI

·         Po wczytaniu menu korporacyjnego element sterujący Obszar roboczy w edytorze CUI może być wyszarzony.

·         Nie można skopiować i wkleić elementów sterujących paskiem narzędzi w edytorze CUI.

·         Podczas przełączania profilów wskazujących na plik CUIx, którego nie można znaleźć, program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         W przypadku użycia parametru ^P w makrze polecenie MENUECHO nie jest wyświetlane poprawnie.

Digitizer

·         Podczas zamykania programu AutoCAD ze skonfigurowanym digitizerem w programie AutoCAD zostanie wyświetlony raport CER (Customer Error Report, Raport błędu od klienta).

Obsługa plików DGN

·         Polecenie DGNIMPORT może nie działać przy włączonej opcji ignorowania odniesień zewnętrznych.

Wymiary

·         Niektórych obiektów programu AutoCAD Mechanical nie można wybrać po wstawieniu ich jako bloku i rozbiciu.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z polecenia eTransmit w przypadku rysunków zawierających wielolinie odniesienia.

Przyspieszenie wyświetlania

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po wyświetleniu chronionego hasłem wygaszacza ekranu.

Sterowniki ekranu

·         Podczas aktualizowania sterowników karty graficznej w systemach Windows Vista i Windows 7 mogą występować problemy.

·         Niektóre sterowniki kart graficznych mogą być raportowane jako certyfikowane, mimo że nie są.

DWG

·         Może nie być możliwe zapisanie rysunku poleceniem PISZBLOK do pliku w formacie DWG i DXF w wersji AutoCAD 2000.

Odnośniki

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny, kiedy odniesienie zewnętrzne zostanie wczytane ponownie po wydaniu polecenia OTWÓRZODN, EDYCJA lub ZAPISZ.

System graficzny

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas otwierania wielu rysunków w tej samej sesji w przypadku braku wystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci karty graficznej..

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku otwierania dużej liczby rysunków.

Kreskowanie

·         Kreskowanie może nie być poprawnie wyświetlane, kiedy bloki dynamiczne będą częścią obwiedni i będzie włączony podgląd w czasie rzeczywistym.

·         W przypadku niektórych obiektów typu kreskowanie na nowo odblokowanych warstwach, aby je wyświetlić, może być wymagane wydanie polecenia REGEN.  

·         Niektóre niestandardowe wzory kreskowania mogą nie być wyświetlane w panelu wstążki.

·         W niektórych rysunkach program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku wybrania kreskowania za pomocą uchwytów.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji kreskowania opisowego za pośrednictwem Wstążki.

·         W momencie ustawiania przezroczystości i kąta wzoru kreskowania w 64-bitowym systemie operacyjnym skala kreskowania może zostać przywrócona do wartości 1.

Pomoc

·         Nagrania wideo ekranu powitania mogą nie być odtwarzane w 64-bitowym systemie operacyjnym.

·         Przeszukiwanie pomocy w sieci Internet może być powolne.

Warstwa

·         Zmiana warstw w trybie nakładkowym z poziomu wstążki nie powoduje przejścia do nowej warstwy po wykonaniu polecenia.

·         Właściwości warstwy nie można zmieniać w trybie nakładkowym z poziomu wstążki.

·         Kiedy w oknie dialogowym warstwy istnieje duża liczba warstw, ich zmiana w elemencie sterującym warstwą wstążki nie spowoduje zaktualizowania okna dialogowego warstwy.

·         Po ustawieniu nowej warstwy jako bieżącej elementem aktywnym zostanie kolumna Nazwa.

Licencjonowanie

·         Licencja kaskadowa nie może zostać wypisana, jeśli jeden z serwerów rozproszonych nie istnieje w sieci.

·         Program AutoCAD nie może pobrać licencji z serwera rozproszonego w przypadku zatrzymania jednego z serwerów.

Obraz

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku drukowania rysunku z włączoną przezroczystością wydruku.

Materiały

·         Wartości dla materiałów Protein utworzone w 64-bitowych systemach operacyjnych nie będą działać w 32-bitowym systemie operacyjnym.

·         Jeśli w poleceniu EKSPORTUJFBX zostaną użyte domyślne ustawienia, anulowanie wyboru opcji Wstaw jako blok w poleceniu IMPORTUJFBX spowoduje, że nie zostaną zaimportowane żadne elementy.

Tekst wielowierszowy

·         Nie można usunąć odstępów akapitu tekstu wielowierszowego.

·         Tekst w wymiarze dopasowania utworzonym w programie AutoCAD Mechanical może po wykonaniu polecenia ODTEKST niespodziewanie ulec zmianie.

Object DBX

·         Nie można wyeksportować wartości atrybutów wielowierszowych z aplikacją Object DBX.

Funkcjonalność OLE

·         Rysunki z obiektami OLE zapisanymi jako pliki DXF nie zawierają już funkcjonalności OLE.

Otwórz/Zapisz

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku użycia funkcji cofania dla dużego rysunku.

Inny

·         Pliki FBX® importowane z programu Autodesk 3ds Max nie będą importowane, chyba że zostanie usunięte zaznaczenie wyboru materiałów.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny, jeśli nastąpi wydanie polecenia REGEN dla rysunku po edycji bloku.

·         Program AutoCAD nie użyje w pełni 3-gigabajtowego przełącznika, jeśli będzie on włączony w 32-bitowym systemie operacyjnym.

·         W programie AutoCAD mogą nie być wyświetlane poprawnie wartości z książki kolorów.

·         W programie AutoCAD LT niektóre aliasy PGP mogą nie działać.

Otwórz częściowo

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny po ustawieniu interfejsu SDI (Single Document Interface) na wartość 1 podczas edycji rysunków, jeśli zmienna systemowa OPENPARTIAL będzie ustawiona na wartość 1.

Eksport do formatu PDF

·         W programie Adobe Reader może być wyświetlane ostrzeżenie informujące o niemożliwości wyszukania lub utworzenia czcionki ArialMT (Cannot find or create the font “ArialMT”) w przypadku otwierania plików PDF utworzonych w programie AutoCAD.

Publikowanie

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku publikowania dużych rysunków w formacie PDF.

Raster Design

·         Podczas wstawiania niektórych obrazów BMP program AutoCAD może stać się niestabilny.

·         Użycie poleceń ISAVE, ISAVEAS i ISAVE do wykonania ponownego zapisu może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją, że nie można zapisać pliku.

Wstążka

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku instalacji na jednym komputerze, jeśli ścieżka tabulacji plików będzie wskazywać na katalog instalacji programu AutoCAD 2010.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny, jeśli w opcjach regionalnych i językowych zostanie ustawiony język turecki.

·         Nie można przekazywać paneli rozwijanych wstążki w Edytorze CUI.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku użycia kropki (.) w nazwie grupy menu.

·         Zmiana obszaru roboczego podczas wykonywania polecenia z poziomu paska narzędzi szybkiego dostępu nie będzie możliwa.

·         Wczytanie niestandardowych pasków narzędzi z poziomu wstążki może nie być możliwe.

Przekrój i zrównywanie

·         W przypadku wybrania opcji Pokaż geometrię odciętą geometria, która została odcięta w płaszczyźnie przekroju, może nie być wyświetlana właściwie.

Podświetlanie wybranych elementów

·         Funkcja wyboru cyklicznego jest wyświetlana, kiedy nie powinna być widoczna.

·         Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku wciśnięcia przycisku Ctrl i zatrzymania wskaźnika myszy nad przecięciem linii.

·         Zmiana przełącznika wyboru cyklicznego z pozycji wyłączonej na włączoną, a następnie zamknięcie programu AutoCAD, może spowodować wyświetlenie raportu o błędzie.

·         W przypadku użycia metody CapturePreviewImage program AutoCAD może stać się niestabilny.

Skok

·         W przypadku wybrania stylu lokalizacji izometrycznej krzyże nitkowe nie rozciągają się na cały ekran, kiedy są ustawione na 100%.

Visual Lisp

·         W przypadku użycia wywołań ads_defun i ads_regfunc w module AcApp.arx języka Visual Lisp mogą zostać wyświetlone komunikaty o błędach.

·         W przypadku użycia funkcji języka LISP element vl-directory-files może spowodować, że program AutoCAD stanie się niestabilny, jeśli ścieżka do katalogu będzie długa.

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W aktualizacji tej dostępne są następujące wbudowane przełączniki wiersza poleceń systemu Microsoft Windows:

·         /e – wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego aktualizacji.

·         /q – Powoduje wyłączenie komunikatu o ukończeniu po zastosowaniu aktualizacji. Jest to użyteczne, jeśli użytkownik używa skryptu lub pliku wsadowego do zastosowania tej aktualizacji na wielu komputerach.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

·         Stosowanie tej aktualizacji przez sieć lokalną

·         Stosowanie aktualizacji do nowego sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tej aktualizacji

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1.    Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD Map 3D).

3.    Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie tej aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie tej aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.

2.    Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź poniższą informację i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej aktualizacji

UWAGA: Tej aktualizacji nie można odinstalować, jeśli produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (nazywanego również obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

1.    W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.

2.    W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.

3.    W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.

4.    Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

1.    W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.

2.    Kliknij łącze Programy.

3.    Kliknij łącze Programy i funkcje.

4.    W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

5.    Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 

Powrót do początku

Pliki programu AutoCAD poprawiane przez niniejszą aktualizację

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

·         ac1st18.dll

·         acad.exe

·         acad.msi

·         AcadDM10.hdi

·         acadlt.exe

·         acadlt.msi

·         AcApp.arx

·         acblock.arx

·         AcBol.dll

·         AcCmMgr.arx

·         AcCui.dll

·         AcCustomize.dll

·         acdb18.dll

·         acdbmgd.dll

·         AcDgnIO.dbx

·         AcDgnUI.arx

·         AcEAttedit.arx

·         AcExperience.arx

·         acfbxio.arx

·         acge18.dll

·         acgs.dll

·         AcGsConfig.arx

·         AcLayer.dll

·         acmgd.dll

·         AcSceneUI.arx

·         AcSelCmdMap.xml

·         AcVMTools.arx

·         AcWelcomeScreen.dll

·         AcWindows.dll

·         AdApplicationFrame.dll

·         AdImaging.dll

·         AdIntImgServices.dll

·         adlmact.dll

·         adlmact_libFNP.dll

·         adlmcascade.dll

·         AdlmErrorCodes.xml

·         adlmerrorLog.dll

·         adlmint.dll

·         adlmint_libFNP.dll

·         adlmPIT.dll

·         adlmutil.dll

·         AdskHwCertificationDatabase.xml

·         anav.dll

·         aoem.exe

·         aoem.msi

·         Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll

·         Autodesk.AutoCAD.Interop.dll

·         axutil.dll

·         dswhip.dll

·         FNP_Act_Installer.dll

·         heidi10.dll

·         LMU.exe

·         lmubase.dll

·         lmubase_std.dll

·         lmumain.dll

·         lmupipe.dll

·         lmupipe_std.dll

·         lmuui.dll

·         MC3.dll

·         MC3Res.dll

·         modlr18.dll

·         modlrrgn18.dll

·         OGSAtilIntegration-2_0.dll

·         OGSDeviceDX9-2_0.dll

·         OGSDevices-2_0.dll

·         OGSFBXAssetTranslator-2_0.dll

·         OGSGraphics-2_0.dll

·         OGSObjects-2_0.dll

·         OGSProtein-2_0.dll

·         OGSWin32Integration-2_0.dll

·         pc3edit.dll

·         pdffont10.hdi

·         pdfplot10.hdi

·         plcfmgr.dll

·         ProdData.dll

·         ProdDep_UserDep.mc3

·         ProdDep_UserInd.mc3

·         ProdInd_UserDep.mc3

·         ProdInd_UserInd.mc3

·         ProxyID.dll

·         QtCore4.dll

·         QtGui4.dll

·         QtNetwork4.dll

·         QtXml4.dll

·         RegisterToday.dll

·         szb10.hdi

·         tuner10.hdi

·         vl.arx

·         WSCommCntr2.exe

 

Powrót do początku


Copyright ©2010 Autodesk, Inc.