Dodatek AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 2.1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku AutoCAD® Map 3D 2013 Service Pack 2.1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek Service Pack zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go. Ten dodatek Service Pack zawiera wszystkie aktualizacje zawarte w dodatku AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 i poprawce hotfix 1. Zastępuje on również dodatek Service Pack 2 do programu AutoCAD Map 3D, obecnie już niedostępny.

Ostrzeżenie: Dodatku AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 2.1 nie można odinstalować. Konieczne będzie odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie programu AutoCAD Map 3D, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Uwaga: Program AutoCAD Map 3D 2013 nie został w pełni przetestowany i nie jest obsługiwany w systemie Microsoft Windows 8. Ta aktualizacja zawiera jednak również poprawki do kilku problemów dotyczących systemu Windows 8, zgłoszonych przez klientów.

 

Zawartość

·         Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

·         Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie dodatku Service Pack 1

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie poprawki hotfix 1

·         Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie dodatku Service Pack 2.1

·         Najważniejsze problemy rozwiązywane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

·         Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

·         Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

·         Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć programu Autodesk Exchange, w którym automatycznie wyświetlany jest odpowiedni dodatek Service Pack do danego produktu.

Produkt 32-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

 

Autodesk Infrastructure Administrator 2013

Map3D2013_win32_SP2.1.exe

 

InfrastructureAdministrator2013_win32_SP2.1.exe

 

Produkt 64-bitowy

Dodatek Service Pack

AutoCAD Map 3D 2013

 

Autodesk Infrastructure Administrator 2013

Map3D2013_x64_SP2.1.exe

 

InfrastructureAdministrator2013_x64_SP2.1.exe

Ten dodatek Service Pack można zastosować do programu AutoCAD Map 3D 2013 instalowanego z użyciem jednego z niżej wymienionych pakietów Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2013

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemu Windows 7

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie dodatku Service Pack 1

INTERFEJS API — CZYSZCZENIE RYSUNKU

·         Użycie ograniczenia do funkcji TopologyClean zostało rozszerzone.

 

WYMIANA DANYCH

·         Błąd występujący podczas zmiany na tryb offline z użyciem nieprawidłowego szablonu w elektrycznym modelu branżowym znajdującym się na serwerze SQL Server.

·         Błąd występujący podczas próby konwersji danych z różnych źródeł klasy elementów na tę samą klasę elementów jako obiektu docelowego.

FDO WFS

·         Serwer DigitalGlobe może być teraz połączony za pośrednictwem dostawcy FDO WFS.

SQL SERVER FDO

·         Połączenie SQL Server Spatial działa podczas pobierania z serwera funkcji z parametrem geometrii.

FORMULARZE

·         Ostatnio używane ustawienie tworzenia etykiet jest zapamiętywane w oknie dialogowym Wybierz definicję etykiety.

MODEL BRANŻOWY

 

·         Aktualizacja struktury modelu branżowego z użyciem pliku Genx, dla którego parametr GeomSelectStatement ustawiono na NULL, nie będzie skutkować utworzeniem nieprawidłowej instrukcji wyboru geometrii.

UŻYTKOWNIK I OBSZAR ROBOCZY

·         Uprawnienia użytkownika oprogramowania firmy Oracle dotyczące procesów roboczych działają teraz prawidłowo w odniesieniu do klienta programu MAP i rozszerzenia aplikacji.

SYMBOLIKA WEKTOROWA

·         Znaki specjalne (szczególnie z języka niemieckiego) są teraz poprawnie konwertowane za pomocą narzędzia Przekształcanie bloków.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie poprawki hotfix 1

 

Rozwiązane zostały następujące problemy:

 

·         Niektóre polecenia, takie jak MAPPOLYLINETOPOLYGON i MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS, można wywołać tylko raz. Przy kolejnych próbach polecenia nie będą działać.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez zainstalowanie dodatku Service Pack 2.1

OBSŁUGA 3D 

·         Pliki DEM są teraz obsługiwane w trybie 3D.

ZAPYTANIE ADE 

·         Poprawiono wydajność zapytań do rysunków map. 

Interfejs programów użytkowych (API) 

·         Poprawiono połączenie WMS z użyciem polecenia AcMapDwgFSDCollection Imp.

·         Naprawiano przykładowe mapy do rastrów pakietu SDK.

·         Metoda OnUnload w folderze ApplicationPlugin może być wywoływana.

MENEDŻER WYŚWIETLANIA

·         Zagnieżdżone grupy warstw zostają wczytane, gdy w grupie nadrzędnej znajduje się automatycznie wczytywana warstwa.

·         Kreskowania dodane za pośrednictwem dostawcy FDO nie będą rozciągane na rzutnię w obszarze papieru.

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE — PROCES ROBOCZY

·         Zmiana konfiguracji obwodu i przepływu jest wykonywana jako wykrywanie pętli w fazie.

RASTER FDO

·         Pliki rastrowe o rozmiarze powyżej 2,1 GB mogą być otwierane w mapie za pośrednictwem dostawcy rastrów FDO.

·         Teraz wyświetlane są poprawnie kolory dwukolorowych obrazów rastrowych FDO.

PROJEKTANT FORMULARZY

·         Wartość elementu sterującego WZÓR w formularzu może być większa niż 4000.

ITE — INTERAKTYWNE TWORZENIE/EDYCJA

·         Obiekt nie jest przyciągany do niewidocznych elementów.

·         Poprawiono przyciąganie obiektów.

OBRAZ

·         Poprawiono nazwy i ścieżki obrazów TIFF dołączanych do rysunków podczas pracy w programie Raster Design.

PRZECIĘCIE

 

·         Wyniki przecięcia wieloboku są poprawne, jeśli uzyskano je na podstawie wstawionego punktu obliczanego z użyciem przecięcia COGO.

OBSZAR MODELU

 

·         Widok obszaru modelu jest teraz zachowywany w wypadku powrotu z układu z przypisanym obróconym układem LUW.

KREŚL/OPUBLIKUJ

 

·         Obecnie działa już wybieranie obszaru wydruku w obszarze modelu. 

TBPLOT

 

·         Wydruki modelu branżowego działają poprawnie w skali 1:5000.

IMPORT/EKSPORT WW

·         W eksportowanym pliku ISYBAU XML przekroje obejmują teraz powierzchnię od studzienki do studzienki.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy usuwane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

·         Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·         Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

·         Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Nieoczekiwany koniec podczas panoramowania.

·         Sporadyczny błąd związany z nawigacją w rysunku 3D.

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd związany z narzędziami nawigacji.

Modelowanie 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadyczny błąd występujący podczas wybierania powierzchni w ramach wykonywania operacji Naciśnij i przeciągnij.

·         Błąd podczas otwierania wielu rysunków 3D zawierających dużą liczbę obiektów 3D.

Autodesk 360

Dodatek Service Pack 1

·         Awaria w japońskiej wersji programu AutoCAD po zalogowaniu się do usługi Autodesk 360 z okna dialogowego Opcje.

·         Sporadyczny błąd występujący podczas otwierania rysunku, który zawiera odnośniki, po zalogowaniu się w usłudze Autodesk 360.

Dodatek Service Pack 2

·         Błąd związany ze zbyt długą ścieżką pliku w folderze Autodesk 360.

·         Sporadyczny błąd występujący podczas otwierania programu AutoCAD z wyłączonym paskiem narzędzi InfoCenter.

Blok

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd podczas klikania uchwytu tabeli bloku przy dostępnym tylko jednym rzędzie wartości.

Polecenia

Poprawka hotfix 1 do programu AutoCAD Map 3D

·         Polecenia, takie jak MAPPOLYLINETOPOLYGON i MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS, można wywołać tylko raz. Przy kolejnych próbach polecenia nie będą działać.

Wiersz polecenia

Dodatek Service Pack 2

·         Błąd występujący podczas przełączania edytora metody wprowadzania znaków (IME) po anulowaniu polecenia, gdy zmienna DYNMODE jest ustawiona na 0, a okno poleceń jest zadokowane.

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadyczny błąd podczas wczytywania niestandardowego pliku CUI.

·         Kliknięcie przycisku Dostosuj na palecie Szybkie właściwości powoduje wystąpienie nieobsługiwanego wyjątku w przypadku używania komputera z systemem .NET 4.5.

Design Center

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadyczny błąd występujący podczas pracy w programie DesignCenter.

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd krytyczny podczas dołączania lub importowania niektórych plików DGN.

Dodatek Service Pack 2

·         Błąd krytyczny występujący podczas przewijania rodzaju linii DGN na palecie Właściwości.

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd po cofnięciu operacji tworzenia wymiaru niezespolonego ciągłego lub niezespolonego wymiaru od bazy.

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd podczas edycji za pomocą uchwytów wymiarów opisowych.

Express Tools

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadyczny błąd podczas wykonywania polecenia MOCORO (Przesuń /Kopiuj/Obróć).

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 2

·         Obiekt OLE w odnośniku nie został poprawnie ustawiony przed odłączeniem odnośnika. Ten problem został rozwiązany przez otwarcie odnośnika przed jego usunięciem.

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadycznie występujący błąd podczas powiększania, gdy aktywne jest polecenie EDKRESK.

InfoCenter

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd po kliknięciu dowolnej opcji przycisku Nie trać łączności i pozostań w kontakcie na pasku tytułu, gdy nie jest otwarty żaden rysunek.

Zapytanie

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd występujący podczas obliczania powierzchni polilinii, która zawiera co najmniej jeden segment, o długości skróconej do zera.

WIELOLODN

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd występujący podczas używania polecenia UZGWŁAŚCIWOŚCI z wieloliniami odniesienia.

OLE

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd podczas zamykania aplikacji z rysunkiem zawierającym obiekt OLE.

OPTIONS

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd podczas zmiany lub przełączania profilów w obszarze Opcje.

Drukowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Sporadyczny błąd podczas drukowania do pliku PDF.

·         Błąd podczas drukowania do pliku PDF w przypadku braku sterownika PDF.

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd podczas drukowania z przykryciem w rysunku.

Podkładanie PDF

Dodatek Service Pack 2

·         Błąd podczas określania innego pliku PDF w polu Zapisana ścieżka na palecie odniesień zewnętrznych.

Chmura punktów

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd występujący, gdy plik PCG użyty do utworzenia obiektu chmury punktów nie istnieje.

Uruchamianie

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd związany z uszkodzonymi plikami pamięci podręcznej grafiki podczas uruchamiania.

·         Błąd podczas anulowania procedury LISP wykonywanej podczas uruchamiania programu.

Ogólne

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd podczas operacji cofania/ponawiania po dodaniu 256 lub więcej obiektów do grupy.

·         Błąd podczas wyświetlania miniatur w programie AutoCAD 2012 w przypadku zainstalowania go na komputerze z programem AutoCAD 2013.

·         Sporadyczny błąd występujący podczas rozbijania splajnów utworzonych za pomocą aplikacji innych firm.

·         Błąd podczas zamykania programu AutoCAD na komputerach z systemem .NET 4.5.

Dodatek Service Pack 2

·         Sporadyczny błąd spowodowany korzystaniem z trybu przyciągania obiektów Przecięcie w uproszczonych poliliniach.

·         Błąd występujący podczas otwierania lub zapisywania niektórych uszkodzonych rysunków, który nie jest automatycznie usuwany.

·         Zamknięcie edytora tekstu podczas wyświetlania podglądu stylu tekstu powoduje błąd.

Powrót do początku

 

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

 

Naprawione zostały następujące usterki:

Narzędzia nawigacji 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Opcja Scena pionowo w oknie dialogowym Ustawienia urządzenia 3Dconnexion nie może zostać zmieniona.

Dodatek Service Pack 2

·         Prędkość powiększania zmienia się przy urządzeniu 3Dconnexion w widoku perspektywicznym.

Modelowanie 3D

Dodatek Service Pack 1

·         Problem z obliczaniem centroidy w odniesieniu do brył 3D.

Dodatek Service Pack 2

·         Problem z poleceniem PARAMFIZ przy przeciętych bryłach 3D.

Rejestrator operacji

Dodatek Service Pack 1

·         Makrooperacje zarejestrowane w poprzednich wersjach nie działają poprawnie w programie AutoCAD 2013.

Autodesk 360

Dodatek Service Pack 1

·         Naciśnięcie klawisza F1 nie powoduje wyświetlenie Pomocy dla okna dialogowego USTAWSYNCHONLINE.

·         Pliki rysunków o nazwach zawierających znaki specjalne danego języka nie są zapisywane w usłudze Autodesk 360.

·         Użytkownik nie jest automatycznie logowany po uruchomieniu usługi Autodesk 360 ze wstążki programu AutoCAD.

·         Okno dialogowe Współdziel rysunek jest czasami wyświetlane za głównym oknem aplikacji.

Blok

Dodatek Service Pack 2

·         Problem z wyświetlaniem menu kaskadowego tabeli właściwości bloku.

CUI (Dostosowanie interfejsu użytkownika)

Dodatek Service Pack 2

·         Brakujące pola wyboru w oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika (CUI) przy zainstalowanym systemie NET 4.5.

Synchronizacja ustawień

Dodatek Service Pack 1

·         Animacja postępu synchronizacji ustawień działa w sposób ciągły.

·         Synchronizacja ustawień nie synchronizuje nowych poleceń niestandardowych w paletach narzędzi.

Obsługa plików DGN

Dodatek Service Pack 1

·         Podczas eksportowania do formatu DGN nie jest używany globalny początek określony w pliku źródłowym.

·         Brak zmiennej systemowej DGNIMPORTUNITCONVERSION w programie AutoCAD LT.

Dodatek Service Pack 2

·         Problemy z eksportowaniem plików do formatu DGN nawet po rozbiciu zawartości pliku.

·         Importowanie łuku DGN jako elipsy.

Sterowniki ekranu

Dodatek Service Pack 1

·         Zintegrowane zestawy układów nie mogą prawidłowo zwrócić dostępnej pamięci wideo.

·         Podczas używania polecenia KOPIUJ_S i WKLEJ w 64-bitowym systemie operacyjnym kolor obiektu może być inny niż kolor oryginalny.

Wymiarowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Istniejące rysunki tracą ustawienia Slodnies podczas edycji w programie AutoCAD 2013.

·         Wymiary tworzone za pomocą prostopadłej lokalizacji względem obiektu są przesuwane, gdy geometria rysunku jest przenoszona, kopiowana lub modyfikowana w inny sposób.

Dodatek Service Pack 2

·         Wymiary promieniowe dla regionów mogą zostać powiązane z nieprawidłowym łukiem.

·         W obszarze Właściwości nie można zresetować wypełnienia tła tekstu wymiaru.

·         Ucięty wymiar promieniowy w obszarze papieru może odzwierciedlać nieprawidłową wartość wyciągniętego walca w obszarze modelu.

Odnośnik zewnętrzny (XREF)

Dodatek Service Pack 1

·         Odniesienia zewnętrzne są wyświetlane jako nierozwiązane w programie AutoCAD 2013.

Kreskowanie

Dodatek Service Pack 1

·         Opcja podglądu kreskowania nie jest dostępna z menu kontekstowego podczas tworzenia kreskowania.

Obraz

Dodatek Service Pack 2

·         MONOCHROMATYCZNA MAPA BITOWA dołączona do pliku DWG nie jest wyświetlana prawidłowo.

ZAPYTANIE

Dodatek Service Pack 2

·         Użycie polecenia PARAMFIZ powoduje zgłoszenie nieprawidłowej masy i centroidy bryły przeciąganej wzdłuż płaskiego splajnu.

Pole

Dodatek Service Pack 1

·         W oknie dialogowym Pole właściwość kątowa obiektu wykorzystuje format liniowy zamiast kątowego.

Wielolinia odniesienia

Dodatek Service Pack 1

·         W wieloliniach odniesienia kropka w punkcie wstawienia bloku zawartości jest niepoprawnie wyświetlana.

·         Jeśli jest włączona opcja Wydłuż linię odniesienia do tekstu, tekst w wieloliniach odniesienia zostaje przesunięty podczas otwierania lub edytowania rysunku w programie AutoCAD 2013.

Dodatek Service Pack 2

·         Skala wielolinii odniesienia nie jest aktualizowana przy każdej zmianie stylu wielolinii.

Dokumentacja modelu — widok szczegółowy

Dodatek Service Pack 2

·         Zmiana właściwości Kreskowanie widoku szczegółu wyprowadzonego z przekroju powoduje czasem zawieszenie programu AutoCAD.

Modyfikuj

Dodatek Service Pack 1

·         Polecenie SKALA zostaje anulowane podczas przeciągania, gdy przy włączonej lokalizacji względem obiektów uzyskiwany jest mały współczynnik skali.

Dodatek Service Pack 2

·         Elipsa jest czasem zniekształcana podczas rozciągania.

Eksport do formatu PDF

Dodatek Service Pack 1

·         W przypadku drukowania do pliku PDF za pomocą stylu wydruku przykrycia mają kolor czarny.

Wydajność

Dodatek Service Pack 1

·         Niska wydajność podczas pracy z dużym skryptem.

·         Niska wydajność podczas szybkiego tworzenia warstw.

Wydruk

Dodatek Service Pack 1

·         Użycie podglądu wydruku powoduje ponowne włączenie okna poleceń.

Dodatek Service Pack 2

·         Podczas drukowania niektórych rysunków z przyciętym obrazem występuje czarny pas.

·         Po dodaniu wielu folderów sterowników w oknie dialogowym Opcje nie można dodać drukarki.

·         Nie można drukować rysunków o zbyt dużym rozmiarze papieru i z włączoną przezroczystością.

Paleta Właściwości

Dodatek Service Pack 1

·         Po wybraniu obiektu etykieta narzędzi jest niedostępna w palecie właściwości w następujących językach: chiński tradycyjny, czeski, rosyjski, węgierski.

Wstążka

Dodatek Service Pack 1

·         Menu rozwijane Widoczność na wstążce Edytor bloku nie działa poprawnie przy włączonym podglądzie właściwości.

Wybór

Dodatek Service Pack 1

·         Naciśnięcie klawisza Shift przy wybranym oknie nie powoduje usunięcia wielu widoków rysunku ze zbioru wskazań w układzie.

Dodatek Service Pack 2

·         Uchwyty dla atrybutów bloków nie są automatycznie ustawiane jako aktywne podczas dokonywania wyboru podrzędnego.

·         Podgląd wyboru zostaje ustawiony na wyłączony po zakończeniu powiększania za pomocą narzędzia IntelliMouse®.

Menedżer zestawów arkuszy

Dodatek Service Pack 1

·         Podczas korzystania z Menedżera zestawów arkuszy występuje duże obciążenie sieci w trakcie komunikacji za pomocą protokołu SMB V2 (Server Message Block).

Visual Lisp

Dodatek Service Pack 1

·         Polecenie Menucmd nie umożliwia wyświetlenia menu rozwijanego, gdy okno poleceń jest zadokowane.

Dodatek Service Pack 2

·         Pliki DCL, których strona kodowa jest zgodna z systemem, ale nie z produktem, nie są poprawnie rozpoznawane i wczytywane.

General (Ogólny)

Dodatek Service Pack 1

·         Błąd występujący podczas uruchamiania programu AutoCAD po zakotwiczeniu palety Kalkulator.

·         Wartość zmiennej INSBASE jest niepoprawna dla rysunku utworzonego za pomocą polecenia -PISZBLOK.

Dodatek Service Pack 2

·         Zapisywanie niektórych plików DWG zawierających bryły 3D jest powolne.

·         LUW inny niż Globalny LUW powoduje nieprawidłową lokalizację ramki przykrycia.

·         Monity o zapisanie nie są wyświetlane podczas zamykania rysunku hiperłącza, który został zmieniony.

·         Niska wydajność podczas zapisywania rysunku utworzonego w wersji 2010 i starszych.

Powrót do początku

 

Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp) i zmienne systemowe LISPENABLED, AUTOLOAD oraz AUTOLOADPATH

 

W tym dodatku Service Pack wprowadzono opcje umożliwiające sterowanie działaniem środowiska AutoLISP.

 

Uwaga: Aby włączyć wczytywanie zmian w pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler i pobrać lub ponownie zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013. (Użytkownicy wersji beta 1 powinni pobrać instalator VBA z witryny pobierania wersji beta).

 

Nowy przełącznik uruchamiania (nolisp).
Uruchomienie programu AutoCAD z użyciem tego przełącznika pozwala wyłączyć w bieżącej sesji programu AutoCAD wykonywanie kodu AutoLISP. Dotyczy to wszystkich plików LSP, FAS i VLX. Ten przełącznik przydaje się do zapobiegania automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu szkodliwego kodu AutoLISP.

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące skutki:

·         Próba wczytania dowolnego pliku LISP się nie powiedzie.

·         Próba skopiowania i wklejenia kodu AutoLISP w oknie poleceń się nie powiedzie bez widocznych błędów.

Uwaga: Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP uniemożliwi działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

 

LISPENABLED (zmienna systemowa)
Określa, czy wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone w bieżącej sesji programu AutoCAD.

 

(tylko do odczytu)
Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: niezapisywana
Wartość początkowa: 1

 

0 — wykonywanie kodu AutoLISP jest wyłączone,
1 — wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone.


Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące skutki:

 

·         Próba wczytania dowolnego pliku LISP się nie powiedzie.

·         Próba skopiowania i wklejenia kodu AutoLISP w oknie poleceń się nie powiedzie bez widocznych błędów.


Do ustawiania tej zmiennej systemowej służy przełącznik uruchamiania (nolisp).

 

AUTOLOAD (zmienna systemowa)
Określa, czy w programie AutoCAD są wczytywane automatycznie pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.


Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1
Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie zostanie automatycznie wczytany:

·         acad.lsp

·         acad.fas

·         acad.vlx

·         acaddoc.lsp

·         acaddoc.fas

·         acaddoc.vlx

·         acad.dvb


1 — nastąpi automatyczne wczytanie tych 7 plików w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)
Określa folder, z którego w programie AutoCAD są wczytywane pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.


Typ: ciąg
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Poprawne ciągi mają następującą postać:

"<ścieżka do folderu lub wiele ścieżek oddzielonych przecinkami>" = Nastąpi automatyczne wczytanie tylko plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w podanych folderach. Nie zostaną wczytane pliki znajdujące się w jakichkolwiek innych lokalizacjach ani te w folderze bieżącego rysunku. Zaleca się ustawienie ścieżki folderu do pojedynczego podfolderu w folderze określonym w zmiennej systemowej ROAMABLEROOTPREFIX.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — brak ograniczeń ścieżki. Nastąpi automatyczne wczytanie plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w folderze początkowym programu AutoCAD, folderze rysunku oraz ścieżce przeszukiwania programu AutoCAD z zachowaniem tej kolejności. Powiela to działanie programu AutoCAD 2012 i nie jest zalecane.

 

Zmiana zasad wczytywania plików acad2013.lsp i acad2013doc.lsp
Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp zostaną wczytane wyłącznie z domyślnego folderu instalacji (tj. <folder instalacji>\Support i <folder instalacji>\Support\<język>).

 

Zmiany w oknie dialogowym Opcje
Pole wyboru Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem na karcie System (odpowiada zmiennej systemowej ACADLSPASDOC) zostanie wyłączone, jeśli dla zmiennej AUTOLOAD ustawiono wartość 0.

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·         Przed rozpoczęciem

·         Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

 

Uwaga: Nie można zainstalować obok siebie programów AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Mechanical, jeśli jeden z nich jest już zainstalowany wraz z tym dodatkiem Service Pack. Zanim będzie możliwe zainstalowanie innych wymienionych produktów, konieczne będzie najpierw odinstalowanie tego dodatku Service Pack.

 

Uwaga: Poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką do programu AutoCAD i AutoCAD LT.

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Pierwsze uruchamianie programu AutoCAD Map 3D

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2.1 nie należy uruchamiać programu AutoCAD Map 3D po raz pierwszy poprzez dwukrotne kliknięcie pliku DWG. W tym celu należy użyć skrótu do programu AutoCAD Map 3D na pulpicie.

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack uaktualnione informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

·         /e — wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack,

·         /q — pomija wyświetlanie komunikatu o zakończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·         Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

·         Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

·         Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

·         Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach przez sieć lokalną.

1.    Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.

2.    Znajdź udostępniony folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, a następnie kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną przy użyciu Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwane.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Ten dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

1.    Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.    W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.    Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe.

4.    Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.

5.    Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.

6.    W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.

7.    Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj obraz stanowiska na stronie konfiguracji produktu, kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w etapie 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i powrócić do listy produktów.

8.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: Jeśli obraz stanowiska zawiera dodatek Service Pack do programu AutoCAD lub LT, produkt AutoCAD lub LT zostanie zainstalowany tylko z tym dodatkiem Service Pack bez plików aktualizacji do narzędzia Autodesk Sync.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Dodatku AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 2.1 nie można odinstalować.  Należy odinstalować i ponownie zainstalować program AutoCAD Map 3D, aby powrócić do poprzedniego stanu. W tym celu nie ma potrzeby ponownego licencjonowania instalacji.  

Powrót do początku

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.

Z szacunkiem,

Zespół Autodesk Inventor

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.