Aktualizacja 2 do programu AutoCAD Map 3D 2011 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie Aktualizacji 2 do programu AutoCAD® Map 3D 2011.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

·        Dla kogo przeznaczona jest niniejsza aktualizacja?

·        Obsługiwane systemy operacyjne

·        Informacje dla użytkowników systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7

·        Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

·        Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

·        Najważniejsze problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

·        Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·        Zmiany w programie AutoCAD o charakterze ogólnym

·        Ogólne informacje o instalacji

·        Przed rozpoczęciem

·        Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia systemu Windows

·        Instrukcje instalacji

·        Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

·        Aktualizowanie poprzez sieć lokalną

·        Aktualizowanie sieciowego obrazu administracyjnego

·        Odinstalowywanie aktualizacji

·        Pliki programu AutoCAD poprawiane przez niniejszą aktualizację

Dla kogo przeznaczona jest niniejsza aktualizacja?

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

UWAGA: Przed zainstalowaniem Aktualizacji 2, należy zainstalować Aktualizację 1. Jeśli zainstalowano już Aktualizację 1, można teraz zainstalować Aktualizację 2.

http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD Map 3D 2011 Update 1

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update2.exe

 

Produkt 64-bitowy

Aktualizacja

AutoCAD Map 3D 2011

AutoCADMap3D2011Update2x64.exe

Powrót do początku

Obsługiwane systemy operacyjne

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

·        Microsoft Windows XP Professional Edition

·        Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

·        Microsoft® Windows Vista® Enterprise

·        Microsoft Windows Vista Business

·        Microsoft Windows Vista Ultimate

·        Microsoft Windows Vista Business 64-bit

·        Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit

·        Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

·        Microsoft Windows 7 Ultimate

·        Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit

Powrót do początku

Informacje dla użytkowników systemów Windows Vista i Windows 7

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Map 3D, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D i po wyświetleniu monitu kliknąć przycisk Ignoruj. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchomić system.

Powrót do początku

Najważniejsze problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

FDO WFS

 

·        Elementy WFS GIS (punkt, ciąg linii, wielobok) z wieloma atrybutami geometrii lub daty/godziny są obsługiwane w Aktualizacji 2 do programu AutoCAD Map 3D 2011.

FDO SQLite

·        W tej aktualizacji za pomocą dostawcy FDO 3.4 SQLite można otworzyć składnicę danych FDO 3.5 SQLite w programie AutoCAD Map 3D 2010.

MENEDŻER WYŚWIETLANIA

·        Rozwiązano problem z brakiem możliwości wybrania linii rozszerzonych po stylizacji za pomocą symboli w niektórych plikach .lin.

Powrót do początku

Inne problemy w programie AutoCAD Map 3D rozwiązane przez niniejszą aktualizację

ZAAWANSOWANA STYLIZACJA

·        W Aktualizacji 2 do programu AutoCAD Map 3D 2011 rozwiązano problem z odczytywaniem warstw, w których użyto zaawansowanych stylów z obliczeniami. 

Powrót do początku

Najważniejsze problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

·        Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

·        Aktualizacje ogólne

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

·        Wyświetlanie 2D

·        Narzędzia nawigacji 3D

·        Skalowanie opisów

·        Atrybuty

·        Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI)

·        Obsługa plików DGN

·        Odniesienia zewnętrzne

·        Nawigacja po plikach

·        Ogólny interfejs użytkownika

·        System graficzny

·        Kreskowanie

·        Zapytanie

·        Obraz

·        Warstwa

·        Otwieranie/zapisywanie

·        Inne

·        Rysowanie parametryczne

·        Otwieranie częściowe

·        Eksport do formatu PDF

·        Wstążka

·        Wybór

·        Podświetlanie wybranych elementów

Aktualizacja 2

·        Pamięć podręczna 3D

·        Skalowanie opisów

·        ASM

·        DBX-ACDB

·        DRAW2D

·        Narzędzia rysunkowe

·        eTransmit

·        Kreskowanie

·        Warstwa

·        Układy

·        Wtekst

·        OLE

·        Opcje

·        Inne

·        Tekst

 

Powrót do początku

Zmiany w programie AutoCAD o charakterze ogólnym

Naprawione zostały następujące usterki:

Interfejs .NET API

Aktualizacja 1

·        Aplikacje .NET opracowane pod kątem programu AutoCAD 2010 mogą nie działać w programie AutoCAD 2011.

·        W przypadku otwarcia wielu rysunków przyciski minimalizowania i maksymalizowania mogą nie być widoczne przez cały czas.

·        Podczas wczytywania niestandardowych aplikacji ARX mogą występować wyjątki różnego typu.

Aktualizacja 2

·        W interfejsie .NET API nie zawsze jest możliwe utworzenie obwiedni polilinii.

Wyświetlanie 2D

Aktualizacja 1

·        Podczas korzystania z przyspieszenia programowego program AutoCAD może stać się niestabilny.

Pamięć podręczna 3D

Aktualizacja 1

·        Po ustawieniu zmiennej systemowej VSINTERSECTIONEDGES na wartość 0 podgląd kamery może zacząć działać bardzo wolno.  

Modelowanie 3D

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku rozciągania metauchwytu wzdłuż osi Z.

·        Uchwyt metauchwytu modelu 3D może nie działać poprawnie w przypadku skorzystania z menu kontekstowego.

Narzędzia nawigacyjne 3D

Aktualizacja 1

·        Użycie etykiet narzędzi paska nawigacji może spowodować, że program AutoCAD stanie się niestabilny podczas przełączania między rysunkami.

·        Kliknięcie przycisku z symbolem „X” w celu zamknięcia programu AutoCAD może się nie powieść, jeśli rysunek jest zmaksymalizowany i są włączone oba elementy sterujące ViewCube® i SteeringWheels®.

·        Jeśli będzie używane urządzenie 3D Connexion i w narzędziu Performance Tuner zostanie wybrana opcja Degradacja adaptacyjna, to w przypadku orbitowania wokół modelu nie nastąpi degradacja widoku.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z narzędzia Obserwacja w poleceniu WHEEL.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku używania trybu degradacji Orbita 3D z urządzeniami 3Dconnexion.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z narzędzia Spacer w elemencie sterującym SteeringWheels z włączonym trybem degradacji i parametrem wyświetlania FPS ustawionym na ograniczenie wynoszące 30.

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku wybrania opcji Perspektywa w menu kontekstowym narzędzia ViewCube.

·        Urządzenie 3Dconnexion może nie działać prawidłowo w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie 2D w obszarze papieru.

·        Urządzenie 3Dconnexion może działać powolnie podczas powiększania i/lub pracy w stylu wizualnym 2D.

Modelowanie organiczne 3D

Aktualizacja 2

·        Wyciągnięcia ze ścieżki powierzchni siatki mogą nie podążać prawidłowo za wieloma ścieżkami segmentu.

·        Użycie interfejsu API w celu renderowania obiektu AcDbSubDmesh może spowodować utratę jego orientacji, skali i oryginalnego mapowania tekstury.

Modelowanie powierzchni 3D

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji rysunku z włączonymi wszystkimi trybami przyciągania obiektów 3D.

Skalowanie opisu

Aktualizacja 1

·        Nie można zresetować rysunków zawierających co najmniej 100 skal opisów.

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny po użyciu opcji kopiowania i wklejania, a następnie użyciu polecenia NZAPISZ jako R12DXF.

ARX

Aktualizacja 1

·        Aplikacje innych firm mogą nie działać w przypadku użycia funkcji removeCmd w niestandardowych aplikacjach ARX.

Atrybuty

Aktualizacja 1

·        Atrybuty wielowierszowe w bloku dynamicznym utworzone w programie AutoCAD 2011 mogą nie być wyświetlane w programie AutoCAD 2010.

Wiersz polecenia

Aktualizacja 1

·        W przypadku ustawienia trybu dynamicznego na wartość 0 może nie być możliwe wprowadzanie w wierszu polecenia znaków japońskich i chińskich.

Aktualizacja 2

·        W historii wiersza polecenia mogą być wyświetlane elementy, które nie zostały wprowadzone za pomocą wiersza polecenia.

Program na rzecz zaangażowania klientów

Aktualizacja 1

·        Nie można uruchomić programu AutoCAD z powodu działania funkcji Program na rzecz zaangażowania klientów na stacjach roboczych z systemem Windows 7, jeśli w tej samej podsieci występuje system Windows 2008 Server.

CUI

Aktualizacja 1

·        Po wczytaniu menu korporacyjnego element sterujący Obszar roboczy w edytorze  CUI może być wyszarzony.

·        Nie można skopiować i wkleić elementów sterujących paskiem narzędzi w edytorze CUI.

·        Podczas przełączania profilów wskazujących na plik CUIx, którego nie można znaleźć, program AutoCAD może stać się niestabilny.

·        W przypadku użycia parametru ^P w makrze polecenie MENUECHO nie jest wyświetlane poprawnie.

Digitizer

Aktualizacja 1

·        Podczas zamykania programu AutoCAD ze skonfigurowanym digitizerem w programie AutoCAD zostanie wyświetlony raport CER (Customer Error Report, Raport błędu od klienta).

Obsługa formatu DGN

Aktualizacja 1

·        Polecenie DGNIMPORT może nie działać przy włączonej opcji ignorowania odniesień zewnętrznych.

Wymiarowanie

Aktualizacja 1

·        Niektórych obiektów programu AutoCAD Mechanical nie można wybrać po wstawieniu ich jako bloku i rozbiciu.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas korzystania z polecenia eTransmit w przypadku rysunków zawierających wielolinie odniesienia.

Przyspieszenie wyświetlania

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny po wyświetleniu chronionego hasłem wygaszacza ekranu.

Sterowniki ekranu

Aktualizacja 1

·        Podczas aktualizowania sterowników karty graficznej w systemach Windows Vista i Windows 7 mogą występować problemy.

·        Niektóre sterowniki kart graficznych mogą być raportowane jako certyfikowane, mimo że nie są.

Rysowanie w trybie 2D

Aktualizacja 2

·        Podczas ucinania polilinii i łuków może się zmienić ich kształt i czasami może nastąpić ich wyprostowanie.

·        Polilinie mogą zwrócić obszar ujemny po użyciu polecenia ODWRÓĆ.

DWG

Aktualizacja 2

·        Może nie być możliwe zapisanie rysunku poleceniem PISZBLOK do pliku w formacie DWG i DXF w wersji AutoCAD 2000.

DWF

Aktualizacja 2

·        W przypadku drukowania przy użyciu urządzenia wyjściowego DWF Classic w finalnym pliku DWF może brakować linii.

Odniesienia zewnętrzne

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny, kiedy odniesienie zewnętrzne zostanie wczytane ponownie po wydaniu polecenia OTWÓRZODN, EDYCJA lub ZAPISZ.

System graficzny

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas otwierania wielu rysunków w tej samej sesji w przypadku braku wystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci karty graficznej.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku otwierania dużej liczby rysunków.

Kreskowanie

Aktualizacja 1

·        Kreskowanie może nie być poprawnie wyświetlane, kiedy bloki dynamiczne będą częścią obwiedni i będzie włączony podgląd w czasie rzeczywistym.

·        W przypadku niektórych obiektów typu kreskowanie na nowo odblokowanych warstwach, aby je wyświetlić, może być wymagane wydanie polecenia REGEN.  

·        Niektóre niestandardowe wzory kreskowania mogą nie być wyświetlane w panelu wstążki.

·        W niektórych rysunkach program AutoCAD może stać się niestabilny  w przypadku wybrania kreskowania za pomocą uchwytów.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji kreskowania opisowego za pomocą wstążki.

·        W momencie ustawiania przezroczystości i kąta wzoru kreskowania w 64-bitowym systemie operacyjnym skala kreskowania może zostać przywrócona do wartości 1.

Pomoc

Aktualizacja 1

·        Nagrania wideo ekranu powitania mogą nie być odtwarzane w 64-bitowym systemie operacyjnym.

·        Przeszukiwanie pomocy w sieci Internet może być powolne.

Obraz

Aktualizacja 1

·        AProgram AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku drukowania rysunku z włączoną przezroczystością wydruku.

Warstwa

Aktualizacja 1

·        Zmiana warstw w trybie nakładkowym z poziomu wstążki nie powoduje przejścia do nowej warstwy po wykonaniu polecenia.

·        Właściwości warstwy nie można zmieniać w trybie nakładkowym z poziomu wstążki.

Licencjonowanie

Aktualizacja 1

·        Licencja kaskadowa nie może zostać wypisana, jeśli jeden z serwerów rozproszonych nie istnieje w sieci.

·        Program AutoCAD nie może pobrać licencji z serwera rozproszonego w przypadku zatrzymania jednego z serwerów.

Materiały

Aktualizacja 1

·        Wartości dla materiałów Protein utworzone w 64-bitowych systemach operacyjnych nie będą działać w 32-bitowym systemie operacyjnym.

·        Jeśli w poleceniu EKSPORTUJFBX zostaną użyte domyślne ustawienia, anulowanie wyboru opcji Wstaw jako blok w poleceniu IMPORTUJFBX spowoduje, że nie zostaną zaimportowane żadne elementy.

Aktualizacja 2

·        Podczas renderowania w programie AutoCAD 2011 rysunków wyrenderowanych w programie AutoCAD 2012 może być wyświetlany błąd.

·        Podczas renderowania rysunku może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący braku zasobów.

Modyfikowanie

Aktualizacja 2

·        Wartość wejściowa może nie być wyświetlana w menu Ostatnie wprowadzenia wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

WTekst

Aktualizacja 1

·        Nie można usunąć odstępów akapitu tekstu wielowierszowego.

·        Tekst w wymiarze dopasowania utworzonym w programie AutoCAD Mechanical może po wykonaniu polecenia ODTEKST niespodziewanie ulec zmianie.

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny po edycji przy użyciu polecenia WTekst, a następnie zmianie rzutni.

ObjectDBX

Aktualizacja 2

·        Nie można wyeksportować wartości atrybutów wielowierszowych z aplikacją ObjectDBX.

OLE (Object Linking & Embedding, Łączenie i osadzanie obiektów)

Aktualizacja 1

·        Rysunki z obiektami OLE zapisanymi jako pliki DXF nie zawierają już funkcjonalności OLE.

Otwieranie/zapisywanie

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku użycia funkcji cofania dla dużego rysunku.

Aktualizacja 2

·        Podczas otwierania rysunków utworzonych w programie AutoCAD 2011 dla systemu Mac może zostać wyświetlone ostrzeżenie o nieprawidłowym rysunku.

Opcje

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas importowania profilu zawierającego zmianę zmiennej systemowej STATUSBAR.

OBIEKT

Aktualizacja 2

·        Zachowanie obiektu prostopadłego jest inne podczas edycji uchwytami linii i edycji uchwytami polilinii.

Inne

Aktualizacja 1

·        Pliki FBX® importowane z programu Autodesk 3ds Max nie będą importowane, chyba że zostanie usunięte zaznaczenie wyboru materiałów.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny, jeśli nastąpi wydanie polecenia REGEN dla rysunku po edycji bloku.

·        W programie AutoCAD nie zostanie użyty w pełni 3-gigabajtowy przełącznik, jeśli będzie on włączony w 32-bitowym systemie operacyjnym.

·        W programie AutoCAD mogą nie być wyświetlane poprawnie wartości z książki kolorów.

·        W programie AutoCAD LT niektóre aliasy PGP mogą nie działać.

Aktualizacja 2

·        Pliki rysunków utworzone w produktach firm innych niż Autodesk można teraz pomyślnie otwierać za pomocą metody COM AcadDocuments::Open API.

Otwieranie częściowe

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny po ustawieniu interfejsu SDI (Single Document Interface) na wartość 1 podczas edycji rysunków, jeśli zmienna systemowa OPENPARTIAL będzie ustawiona na wartość 1.

Eksport do formatu PDF

Aktualizacja 1

·        W programie Adobe Reader może być wyświetlane ostrzeżenie ostrzegające o niemożliwości wyszukania lub utworzenia czcionki ArialMT (Cannot find or create the font ArialMT) w przypadku otwierania plików PDF utworzonych w programie AutoCAD.

Wydajność

Aktualizacja 2

·        Niektóre niestandardowe procedury LISP mogą działać wolniej niż w poprzednich wydaniach.

·        Wydajność może być niska w systemie Windows 7, w przypadku gdy wybrane są polilinie i ustawione jest maksymalne możliwe powiększenie.

Paleta Właściwości

Aktualizacja 2

·        Paleta Właściwości może działać powolnie podczas wybierania wymiarów.

Publikowanie

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku publikowania dużych rysunków w formacie PDF.

Raster Design

Aktualizacja 1

·        Podczas wstawiania niektórych obrazów BMP program AutoCAD może stać się niestabilny.

·        Użycie poleceń ISAVE, ISAVEAS i ISAVE do wykonania ponownego zapisu może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją, że nie można zapisać pliku.

Naprawa

Aktualizacja 2

·        Uruchomienie polecenia naprawiania niektórych plików DWG może powodować przesunięcie tekstu w pliku DWG.

Wstążka

Aktualizacja 1

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku instalacji na jednym komputerze, jeśli ścieżka tabulacji plików będzie wskazywać na katalog instalacji programu AutoCAD 2010.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny, jeśli w opcjach regionalnych i językowych zostanie ustawiony język turecki.

·        Nie można przekazywać paneli rozwijanych wstążki w Edytorze CUI.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku użycia kropki (.) w nazwie grupy menu.

·        Zmiana obszaru roboczego podczas wykonywania polecenia z poziomu paska narzędzi szybkiego dostępu nie będzie możliwa.

·        Wczytanie niestandardowych pasków narzędzi z poziomu Wstążki może nie być możliwe.

Aktualizacja 2

·        Niestandardowe makra menu wysyłające liczby do wiersza polecenia działają tylko raz po wprowadzeniu wartości z poziomu Wstążki.

Przekrój i zrównywanie

Aktualizacja 1

·        W przypadku wybrania opcji Pokaż geometrię odciętą, geometria, która została odcięta w płaszczyźnie przekroju, może nie być wyświetlana właściwie.

Podświetlanie wybranych elementów

Aktualizacja 1

·        Funkcja wyboru cyklicznego jest wyświetlana, kiedy nie powinna być widoczna.

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny w przypadku wciśnięcia przycisku Ctrl i zatrzymania wskaźnika myszy nad przecięciem linii.

·        Zmiana przełącznika wyboru cyklicznego z pozycji wyłączonej na włączoną, a następnie zamknięcie programu AutoCAD, może spowodować wyświetlenie raportu o błędzie.

·        W przypadku użycia metody CapturePreviewImage program AutoCAD może stać się niestabilny.

Skok

Aktualizacja 1

·        W przypadku wybrania stylu lokalizacji izometrycznej krzyże nitkowe nie rozciągają się na cały ekran, kiedy są ustawione na 100%.

Tekst

Aktualizacja 2

·        Program AutoCAD może stać się niestabilny podczas edycji przy użyciu polecenia WTEKST.

 

Visual LISP

Aktualizacja 1

·        W przypadku użycia wywołań ads_defun i ads_regfunc w module AcApp.arx języka Visual Lisp mogą zostać wyświetlone komunikaty o błędach.

·        W przypadku użycia funkcji języka LISP element vl-directory-files może spowodować, że program AutoCAD stanie się niestabilny, jeśli ścieżka do katalogu będzie długa.

Obszar roboczy

Aktualizacja 2

·        Gdy obszary robocze są ustawiane na automatyczne zapisywanie zmian, ponowne uruchomienie programu AutoCAD może spowodować wyłączenie zarówno Wstążki, jak i wiersza polecenia.

 

Powrót do początku

Informacje ogólne dotyczące instalowania

·        Przed rozpoczęciem

·        Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia systemu Windows

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików CUI, MNR i MNL użytkownika przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do zainstalowania tej aktualizacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

 

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W aktualizacji tej dostępne są następujące wbudowane przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

·        /e – Umożliwia wyodrębnienie pliku MSP z pliku wykonywalnego aktualizacji.

·        /q – Powoduje wyłączenie komunikatu o ukończeniu po zainstalowaniu aktualizacji. Jest to użyteczne, jeśli użytkownik używa skryptu lub pliku wsadowego do zastosowania tej aktualizacji na wielu komputerach.

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Instrukcje instalowania

·        Aktualizacja instalacji jednostanowiskowej

·        Aktualizacja poprzez sieć lokalną

·        Aktualizacja nowego sieciowego obrazu administracyjnego

·        Odinstalowywanie aktualizacji

Aktualizacja instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1.    Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.

2.    W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).

3.    Znajdź folder, w którym zapisana została aktualizacja i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Aktualizacja poprzez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Aktualizacja nowego sieciowego obrazu administracyjnego

UWAGA: Aktualizacji 2 nie można zainstalować za pośrednictwem obrazu administracyjnego. Aktualizację 2 można zainstalować na stacji roboczej, o ile wcześniej zainstalowano Aktualizację 1.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tej aktualizacji

Windows XP

1.    W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.

2.    W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.

3.    W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.

4.    Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

1.    W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.

2.    Kliknij pozycję Programy.

3.    Kliknij łącze Programy i funkcje.

4.    W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

5.    Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 

Powrót do początku

Pliki programu AutoCAD poprawiane przez niniejszą aktualizację

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:

·        AcadDM10.hdi

·        dwfplot10.hdi

·        acadlt.exe

·        acad.exe

·        acdb18.dll

·        AcDwfMarkupCore.arx

·        AcETransmitUi.arx

·        acgs.dll

·        AcLayer.dll

·        AcLightWeightEngine.dbx

·        acmgd.dll

·        AcMrUI.dll

·        AcOPM.arx

·        AcPEXCtl.arx

·        AcUnderlay.dll

·        AcVMTools.arx

·        AcWindows.dll

·        AdDwfPdkEPlotRenderer.dll

·        adui18.dll

·        AdWindows.dll

·        anav.dll

·        modlr18.dll

·        ProdData.dll

Powrót do początku


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.