Aktualizacja 2 (Update 2) do programu AutoCAD Mechanical 2010 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 2 do programu AutoCAD® Mechanical 2010.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

W celu zainstalowania aktualizacji 2 nie jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie aktualizacji 1. Niniejsza aktualizacja obejmuje także aktualizację 1.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie aktualizacje dla danego produktu.

Uwaga: Jeśli jest używana 64-bitowa wersja systemu Windows i przeglądarka Internet Explorer 8 oraz nie zainstalowano aktualizacji 1 (Update 1) do programu AutoCAD Mechanical 2010, to do zainstalowania aktualizacji 2 (Update 2) nie należy używać Centrum komunikacyjnego. Zamiast tego należy zastosować się do instrukcji podanych w sekcji Instrukcje instalacji.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Mechanical 2010 ACM2010Update2.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Mechanical 2010 ACM2010Update2x64.exe

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack (SP1):

W następujących systemach operacyjnych Windows 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Mechanical, nie zaleca się wybierania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD Mechanical.

Powrót na górę

Korzyści wynikające z subskrypcji

Jeśli ta aktualizacja zostanie zainstalowana przez subskrybenta, wyświetlane będzie okresowo powiadomienie w dymku informujące o czasie pozostałym do wygaśnięcia subskrypcji. To powiadomienie zostanie wyświetlone tylko trzy razy. Można szybko uzyskiwać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji, bez konieczności logowania się do Centrum subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

Po spełnieniu przez użytkownika warunków programu odnawiania w trybie online subskrypcję programu AutoCAD Mechanical można odnowić przez sieć Internet. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

e-Learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W obszarze Centrum korzyści kliknij opcję Wyświetl katalog e-Learning. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Wyszukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to niektórych lekcji e-Learning.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana poprzez wyświetlenie powiadomienia w dymku i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie w dymku lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. umów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. umów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót na górę

Aktualizacje ogólne

Ta aktualizacja zawiera aktualizację 2 (Update 2) programu AutoCAD 2010. Informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez aktualizację 2 (Update 2) programu AutoCAD 2010 znajdują się w pliku Readme dostępnym pod adresem http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618

Następujące problemy są rozwiązywane przez aktualizację 2 (Update 2) programu AutoCAD Mechanical 2010:

Błędy krytyczne

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Zawartość standardowa

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Zawartość niestandardowa

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Symbole i wymiary

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Struktura mechaniczna

Aktualizacja 1

Łącze Inventor

Aktualizacja 2

Interfejs API

Aktualizacja 1

Integracja z programem Vault

Aktualizacja 2

Inne problemy

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Mechanical).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Powrót na górę

Odinstalowywanie aktualizacji

Uwaga: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

UWAGA:

Jeśli programy AutoCAD Mechanical 2010 i 2011 będą zainstalowane na tym samym komputerze, po odinstalowaniu aktualizacji 1 lub aktualizacji 2 programu AutoCAD Mechanical 2010 konieczne będzie przeprowadzenie naprawy instalacji programu AutoCAD Mechanical 2011. Należy to zrobić natychmiast po odinstalowaniu aktualizacji, aby uniknąć problemów.

Powrót na górę

Ta wersja aktualizuje wszystkie pliki programu AutoCAD Mechanical 2010.

Powrót na górę


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.