Dodatek Service Pack 1 programu AutoCAD Mechanical 2012 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 programu AutoCAD® Mechanical 2012

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack dla produktu zalecane jest zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć programu Autodesk Exchange, w którym automatycznie wyświetlany jest odpowiedni dodatek Service Pack dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Mechanical 2012 ACM2012SP1.exe    

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Mechanical 2012 ACM2011Update1x64.exe

Powrót na górę

Niniejszego dodatku Service Pack można używać w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami serwisowymi Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

W następujących systemach operacyjnych Windows® 7:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Mechanical, nie zaleca się wybierania opcji „Automatically close applications and attempt to restart them after setup is complete”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Mechanical i po wyświetleniu monitu kliknąć opcję „Ignoruj”. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Dodatek Service Pack 1

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

W tej aktualizacji zawarto również dodatek Service Pack 1 programu AutoCAD 2012. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez dodatek Service Pack 1 do programu AutoCAD 2012, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie Dodatek Service Pack 1 programu AutoCAD 2012 witryny AutoCAD Services and Support (Usługi i wsparcie programu AutoCAD).

Następujące problemy zostały rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 do programu AutoCAD Mechanical 2012:

Zestawienie komponentów, lista części i objaśnienia

Kreskowanie

Uwaga do opisu

Symbole

Tabelka rysunkowa

Menedżer parametrów

Zawartość niestandardowa

Linie konstrukcyjne

Sytuacje ukrywania

Narzędzie migracji plików

Domyślny szablon standardów

Otwieranie/zapisywanie

Połączenia gwintowe

Struktura

Powrót na górę

Dodatek Service Pack przywraca okno dialogowe Szyk, wprowadzając nowe polecenie ARRAYCLASSIC. Również wprowadza on opcję przywracania starszego działania lokalizacji poprzez sterowanie go za pomocą nowej zmiennej systemowej SNAPGRIDLEGACY:

ARRAYCLASSIC
Tworzy kopie obiektów w regularnie podzielonym szyku prostokątnym lub biegunowym.

SNAPGRIDLEGACY
1 — Zawsze przyciągaj wskaźnik do siatki
0 — Przyciągaj wskaźnik do siatki tylko wtedy, gdy program AutoCAD wyświetla monit o określenie punktu

Powrót na górę

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD Mechanical).
 3. Znajdź folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy scalenie dodatku Service Pack jest właściwe, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuując pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj stanowiska na stronie konfiguracji produktu, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w kroku 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i wróć do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Powrót na górę

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista i Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

W tej aktualizacji zawarto również program AutoCAD 2012 Service Pack 1. Aby uzyskać informacje dotyczące plików modyfikowanych przez dodatek Service Pack 1 do programu AutoCAD 2012, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie Dodatek Service Pack 1 programu AutoCAD 2012 witryny AutoCAD Services and Support (Usługi i wsparcie programu AutoCAD).

Dodatek Service Pack 1 programu AutoCAD Mechanical 2012 modyfikuje następujące pliki:

Powrót na górę


Copyright ©2011 Autodesk, Inc.