Dodatek Service Pack 1 do programu AutoCAD Mechanical 2013 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Service Pack 1 do programu AutoCAD® Mechanical 2013

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania dodatku Service Pack. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack dla produktu zalecane jest zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszy dodatek Service Pack można zastosować do wymienionych poniżej produktów Autodesk® we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack do posiadanego programu.

UWAGA: można także użyć programu Autodesk Exchange, aby zainstalować aktualizacje Live Update, dzięki czemu automatycznie zostanie wyświetlony odpowiedni dodatek Service Pack dla danego produktu.

Produkt 32-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Mechanical 2013 ACM_2013_SP1_32bit.exe    

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
AutoCAD Mechanical 2013 ACM_2013_SP1_64bit.exe

Ten dodatek Service Pack może być zastosowany do programu AutoCAD Mechanical 2013 zainstalowanego jako samodzielna aplikacja, jak również w ramach następujących pakietów Autodesk Design Suite:

Powrót na górę

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD Mechanical, nie wolno wybierać opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Mechanical i kliknąć w oknie dialogowym opcję „Nie zamykaj aplikacji. (może być wymagany ponowny rozruch)” . Zalecane jest, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

Powrót na górę

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Ten dodatek Service Pack obejmuje również problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1.1 programu AutoCAD 2013. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez dodatek Service Pack 1.1 do programu AutoCAD 2013, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie dodatku Service Pack 1.1 programu AutoCAD 2013 w witrynie internetowej Usługi i wsparcie programu AutoCAD. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Symbol opisu

Sytuacje ukrywania

Układy

Ogólne

Powrót na górę

Ogólne aktualizacje dodatku Service Pack

Ten dodatek Service Pack obejmuje również dodatek Service Pack 1.1 programu AutoCAD 2013. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów rozwiązywanych przez dodatek Service Pack 1.1 do programu AutoCAD 2013, zapoznaj się z plikiem Readme na stronie dodatku Service Pack 1.1 programu AutoCAD 2013 w witrynie internetowej Usługi i wsparcie programu AutoCAD. Następujące problemy zostały rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 do programu AutoCAD Mechanical 2013:

Połączenie gwintowe

Widok szczegółowy

Zestawienie komponentów

Tabelka rysunkowa

Wymiar

Ogólne

Powrót na górę

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp i powiązane zmienne systemowe

Ten dodatek Service Pack wprowadza opcje do sterowania działaniem aplikacji AutoLISP i VBA w programie AutoCAD. Nowe elementy sterujące zapewniają następujące środki bezpieczeństwa:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten dokument.


Uwaga: Aby włączyć automatyczne wczytywanie zmian do pliku acad.dvb, należy odinstalować program AutoCAD 2013 VBA Enabler oraz pobrać i zainstalować najnowszy moduł VBA programu AutoCAD 2013, który został zaktualizowany z związku z modyfikacjami w dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2013.

Nowy przełącznik uruchamiania /nolisp

Uruchomienie programu AutoCAD z tym przełącznikiem pozwala wyłączyć w bieżącej sesji programu wykonywanie kodu AutoLISP. Dotyczy to wszystkich plików LSP, FAS i VLX. Ten przełącznik przydaje się do zapobiegania automatycznemu wczytywaniu i wykonywaniu złośliwego kodu AutoLISP.

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Uwaga: wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP uniemożliwi działanie narzędzi Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

LISPENABLED (zmienna systemowa)

Określa, czy wykonywanie kodu AutoLISP jest włączone dla bieżącej sesji programu AutoCAD.

(tylko do odczytu)
Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: niezapisywana
Wartość początkowa: 1

0 — wykonywanie kodu AutoLISP wyłączone
1 — wykonywanie kodu AutoLISP włączone

Wyłączenie wykonywania kodu AutoLISP ma następujące efekty:

Do ustawiania tej zmiennej systemowej służy przełącznik uruchamiania /nolisp.

AUTOLOAD (zmienna systemowa)

Określa, czy w programie AutoCAD pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb są wczytywane automatycznie.

Typ: liczba całkowita
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: 1

Wartości:
0 — żaden z następujących 7 plików AutoLISP/VBA nie zostanie automatycznie wczytany:

1 — nastąpi automatyczne wczytanie tych 7 plików w zależności od wartości zmiennej systemowej AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (zmienna systemowa)

Określa folder, z którego w programie AutoCAD są wczytywane pliki acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb.

Typ: ciąg
Zapisywana w: nazwany profil/rejestr
Wartość początkowa: ""

Poprawne ciągi mają następującą postać:
"<Ścieżka lub wiele ścieżek folderu oddzielonych przecinkami>" = Nastąpi automatyczne wczytanie tylko plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w podanych folderach. Nie zostaną wczytane pliki znajdujące się w jakichkolwiek innych lokalizacjach ani te w folderze bieżącego rysunku. Aby zminimalizować możliwość wczytania złośliwej aplikacji, zawsze należy ustawić zmienną systemową AUTOLOADPATH na unikalny folder, w którym są umieszczone autoryzowane aplikacje.

"" (pusty ciąg) lub "." (kropka) — Brak ograniczeń ścieżki. Nastąpi automatyczne wczytanie plików acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx i acad.dvb znajdujących się w folderze początkowym programu AutoCAD, folderze rysunku oraz ścieżce przeszukiwania programu AutoCAD, w tej kolejności. Powiela to działanie programu AutoCAD 2012 i nie jest zalecane.

Zmiany w zachowaniu automatycznego wczytywania acad2013.lsp i acad2013doc.lsp

Pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp będą teraz wczytywane tylko z ich domyślnych folderów instalacji:
<folder instalacyjny>\Support
   <folder instalacyjny>\Support\<język>

Zmiany w oknie dialogowym Opcje

Pole wyboru „Wczytaj acad.lsp z każdym rysunkiem” na karcie System w oknie dialogowym Opcje (zmienna systemowa ACADLSPASDOC) jest wyłączone, gdy zmienna AUTOLOAD lub LISPENABLED ma wartość 0.

Zalecany proces roboczy konfigurowania i naprawy

Dla jak najlepszej ochrony przed złośliwymi aplikacjami AutoLISP i VBA ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Jeśli instalacja została już dotknięta przez złośliwą aplikację działającą podczas uruchamiania, wykonaj następujące zasadnicze kroki:

1. Uruchom produkt oparty na programie AutoCAD z przełącznikiem uruchamiania /nolisp.
2. Wyszukaj i usuń cały złośliwy kod.
3. Napraw wszystkie pliki, na które zmiana ma wpływ.
4. Ustaw zmienną AUTOLOADPATH na unikalną lokalizację folderu, a zmienną AUTOLOAD na wartość 1.

Po zrealizowaniu tych czynności można usunąć przełącznik uruchomienia /nolisp z właściwości skrótów ikony programu na pulpicie i wznowić normalną pracę aplikacji opartej na programie AutoCAD.

Powrót na górę


Uwaga: Nie można zainstalować obok siebie programów AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP i AutoCAD Mechanical, jeśli jeden z nich jest już zainstalowany wraz tym dodatkiem Service Pack. Zanim będzie możliwe zainstalowanie innych wymienionych produktów, konieczne będzie najpierw odinstalowanie tego dodatku Service Pack.

Uwaga: poprawka Autodesk Sync (AdSync) zostanie automatycznie zainstalowana wraz z poprawką do programu AutoCAD i AutoCAD LT.

Powrót na górę

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby wdrożyć dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack, w oknie dialogowym Informacje zostaną wyświetlone zaktualizowane informacje o produkcie.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót na górę

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym zapisano dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na wielu komputerach przez sieć lokalną.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze udostępnionym w sieci lokalnej.
 2. Znajdź folder udostępniony, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Uwaga: instalowanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną przy użyciu Narzędzia kontroli Menedżera CAD nie jest obsługiwane.

Powrót na górę

Wdrażanie dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały ten dodatek Service Pack.

Dodatek Service Pack należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy scalenie dodatku Service Pack jest właściwe, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik dodatku Service Pack zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuując pracę z kreatorem obrazu stanowiska, otwórz i skonfiguruj stanowiska na stronie konfiguracji produktu, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby znaleźć dodatek Service Pack wyodrębniony w kroku 2. Zwróć uwagę, że dodatek Service Pack został dodany w polu Dołącz dodatki Service Pack na dysku lokalnym lub komputerze w sieci lokalnej. Zamknij i wróć do listy produktów.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Uwaga: Jeśli obraz stanowiska zawiera dodatek Service Pack do programu AutoCAD Mechanical, produkt AutoCAD lub LT zostanie zainstalowany tylko z tym dodatkiem Service Pack, bez plików aktualizacji dla narzędzia Autodesk Sync.

Powrót na górę

Odinstalowywanie dodatku Service Pack

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows 7

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót na górę

Dziękujemy

Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich klientów, którzy zidentyfikowali te problemy i nam je zgłosili. Ich raporty umożliwiły nam usprawnienie produktu i udostępnienie najlepszego rozwiązania z zakresu projektowania ogólnego i szkicowania. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące tej wersji programu.

Z poważaniem,

Zespół firmy Autodesk ds. produktu AutoCAD Mechanical

Powrót na górę


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.