Soubor Readme k aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk® Topobase Client 2011

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Topobase Client 2011.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý tento dokument. Abyste mohli dokument používat i později, uložte si jej na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace určena?

·         Podporované operační systémy

·         Informace o aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Client 2011

·         Požadovaná akce

·         Obecné informace

·         Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

·         Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

·         Problémy vyřešené aktualizací Update 2 aplikace Autodesk Topobase Client 2011

·         Problémy vyřešené aktualizací Update 1 aplikace Autodesk Topobase Client 2011

·         Vyřešené problémy týkající se aplikací AutoCAD 2011 a AutoCAD Map 3D 2011

·         Pokyny k instalaci

·         Instalace této aktualizace

·         Aktualizace systémového uživatele Topobase TBSYS

·         Aktualizace struktury dokumentů

·         Odinstalace aktualizace

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tuto aktualizaci lze použít na následující produkty společnosti Autodesk spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech, ve všech jazykových verzích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

POZNÁMKA: Aktualizaci Update 2 lze nainstalovat přímo do aplikace Topobase Client 2011 nebo její verze Update 1.

Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí komunikačního centra, ve kterém se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace

Autodesk Topobase Administrator 2011

TopobaseAdmin2011SP2.x86.exe

Autodesk Topobase Client 2011

TopobaseClient2011SP2.x86.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace

Autodesk Topobase Administrator 2011

TopobaseAdmin2011SP2.x64.exe

Autodesk Topobase Client 2011

TopobaseClient2011SP2.x64.exe

Návrat na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech.

·         Aktualizace Service Pack 2 (SP2) a Service Pack 3 (SP3) následujícího operačního systému:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition,

·         Microsoft Windows XP Professional 64bitová verze.

·         Aktualizace Service Pack 1 (SP1) a Service Pack 2 (SP2) následujících operačních systémů:

·         Microsoft Windows Vista Enterprise

·         Microsoft Windows Vista Business,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate,

·         Microsoft Windows Vista Enterprise, 64bitová verze

·         Microsoft Windows Vista Business, 64bitová verze

·         Microsoft Windows Vista Ultimate, 64bitová verze

·         Následující verze operačního systému Windows 7:

·         Microsoft Windows 7 Ultimate

·         Microsoft Windows 7 Ultimate, 64bitová verze

Návrat na začátek

Informace o aktualizaci Update 2 aplikace Topobase Client 2011

Požadovaná akce

Po instalaci aktualizace Update 2 je třeba provést ruční aktualizaci systémového uživatele Topobase (TBSYS) pomocí nástroje Topobase Server Administrator.

Verze serverové a klientské části aplikace Topobase si musí odpovídat. To znamená:

·         Jestliže jste provedli aktualizaci systémového uživatele Topobase (TBSYS), musíte rovněž aktualizovat všechny klientské pracovní stanice.

·         Jestliže jste provedli aktualizaci klientské pracovní stanice, musíte rovněž aktualizovat systémového uživatele Topobase (TBSYS).

Aktualizace uživatele TBSYS načte soubor Topobase.jar. Během procesu aktualizace je nutné se připojit k databázi Oracle. Ujistěte se, že vám správce poskytl heslo uživatele systému Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“).

Obecné informace

Aktualizace Update 2 aplikace Topobase Client 2011 zahrnuje aktualizace následujících komponent:

·         Topobase Administrator

·         Topobase Client

·         Topobase Wastewater

·         Topobase Electric

·         Topobase Land Switzerland

Pro aplikaci Topobase Web jsou k dispozici další aktualizace.

Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

Zde jsou uvedeny známé problémy týkající se aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Topobase Client 2011:

·         Je-li dokument aktivován pro úlohu po aktualizaci struktury, pro některé třídy prvků již nelze vytvořit nový záznam. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte v dokumentu následující příkaz SQL:

Update TB_GN_CONTROL set ISOBLIGATE=0, ISLOCKED=1 where NAME='JOB_VERSION';

·         Při použití rozšířené stylizace bude ignorováno nastavení globální šířky pro blok.

Návrat na začátek

Hlavní problémy, které tato aktualizace řeší

Problémy vyřešené aktualizací Update 2 aplikace Autodesk Topobase Client

Byly vyřešeny následující problémy:

Topobase Administrator

Server Administrator

·         Vytvoření nebo aktualizace uživatele TBSYS pomocí souboru Topobase.jar ze starší verze již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace. Namísto toho se zobrazí výstražné hlášení.

Datový model

·         Při vytváření nového dokumentu budou nyní souřadnice X umístěny v ose X a souřadnice Y v ose Y podle očekávání.

·         Import schématu Oracle s neplatnými metadaty nezpůsobí neočekávané selhání aplikace.

·         Export dokumentu do výstupního souboru Oracle již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace, pokud se název dokumentu liší od uživatelského jména v systému Oracle.

·         Při vytváření nebo výběru třídy prvků podle pohledu, který je ve třetí aplikaci, jako je SQL Sheet, odstraněn, se nyní zobrazí upozornění.

Zpráva

·         Zpráva PDF nyní podporuje znaky Unicode.

Údržba jedním kliknutím

·         Kontrola formuláře s neplatnými daty v tabulce TB_GN_Dialog již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace Administrator.

Topobase Client

Datový model

·         Rozdělení čar již u lineárních oblouků nezpůsobuje náhlé selhání aplikace.

Export do formátu DWG (TBEXPORTDWG)

·         Spotřeba paměti bude po každé operaci TBEXPORTDWG vymazána, aby nedošlo k přetížení paměti.

·         Značky s vylepšenou stylizací lze nyní exportovat ve správném měřítku.

Popisek

·         I v případě velmi malého polygonu, který má velmi vysoké hodnoty souřadnic, se nyní popisek vytvoří ve správné poloze.

Úlohy

·         Mapa je po nastavení úlohy ze stavu Nevyřízeno do stavu Otevřeno synchronizována správně.

·         Nyní je vhodné v 3D dokumentu digitalizovat obvod úlohy.

Průsečík

·         Při odstraňování úlohy budou protnuty pouze prvky uvnitř obvodu úlohy.

Schéma

·         Sestavení schématu již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace, pokud má prvek schématu prázdné atributy FID_GEOM, FID_ATTR.

Tvar

·         Systémový čas a datum lze při vkládání nových záznamů správně uložit do polí Datum.

Vytvoření grafiky

·         Vytváření grafiky v době, kdy systém naplňuje vyrovnávací paměť prvků v pozadí, již nezpůsobí náhlé selhání aplikace.

COGO

·         Při pokusu o uložení průsečíku oblouku – tečny do třídy prvků měření Pohled úseček sítě se nyní namísto neočekávaného ukončení aplikace může zobrazit chybové hlášení.

Výběr prostoru

·         Výběr prostoru pracuje v 3D dokumentech správně.

Topobase Electric

Datový model

·         Rozdělení vedení nebo vodiče s obloukovým segmentem funguje správně.

·         Mezi segmenty úseček a oblouků je možné vytvořit spojení.

Topobase Wastewater

Datový model

·         Digitalizace řezu s více než dvěma uchopenými body již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace.

·         Přesun šachty, která je připojena k úseku obsahujícímu pouze prvek linie inženýrské sítě a žádný prvek atributu, již nezpůsobuje náhlé selhání aplikace.

Import a export

·         Spuštění importu bez vybraného souboru již nezpůsobuje neočekávané ukončení aplikace, namísto toho se zobrazí varování.

·         Předávání dat do konečného dokumentu již nezpůsobuje neočekávané selhání aplikace, když se během výpočtu dělitel rovná 0.

Topobase Land Switzerland

Průsečík

·         Po aktualizaci stavu úlohy je výsledek průsečíku vytvořen správně.

·         Vytváření grafiky je nyní po aktualizaci stavu úlohy a provedení průsečíku spuštěno pouze jednou.

·         Změna určitých úloh z otevřených na nevyřízené je možná, aniž by způsobila neočekávané ukončení aplikace.

Problémy vyřešené aktualizací Update 1 aplikace Autodesk Topobase Client 2011

Topobase Administrator

Datový model

·         Otevření pracovního prostoru se švýcarskou správou území, který obsahuje více než 200 úloh, způsobuje neočekávané selhání programu.

·         Během aktualizace dokumentu nedochází k nastavení výchozích hodnot některých atributů tabulek.

·         Byla opravena výchozí hodnota systémové tabulky TB_JOB.Data_Created.

Topobase Client

Export do formátu DWG (TBEXPORTDWG)

·         Při exportu do formátu DWG nejsou použity rozsahy měřítka pro rozšířené styly čar.

·         V některých třídách zobrazení prvků chybí ve výsledku exportu prvky.

Import formátu Interlis

·         Nejsou rozpoznány výchozí hodnoty horizontálního a vertikálního zarovnání uložené v souborech TBM.

Popisek

·         Po přesunutí nadřazeného prvku nedojde k aktualizaci polohy automaticky vytvořeného popisku.

Soubor souřadnic

·         Při použití distribuce kódů polí se u každého importovaného bodu obnoví obrazovka.

Úlohy

·         Je-li otevřeno dialogové okno s atributy, selhává odstranění úlohy.

·         V dokumentu švýcarské správy území někdy neočekávaně selhává změna stavu úlohy na Nevyřízeno.

·         Změna stavu úlohy údržby způsobuje neočekávané selhání programu s nakonfigurovanou kontrolou topologie.

COGO

·         Obsahuje-li pracovní prostor více než jeden dokument, v poli systému COGO se seznamem uložených vypočtených bodů se zobrazí pouze třídy prvků jednoho dokumentu.

·         V poli systému COGO se seznamem uložených vypočtených bodů chybí názvy témat.

Ostatní

·         V některých hraničních bodech nefungují uchopení.

·         V prostoru mapy s funkcemi UCHOP nefunguje příkaz Protáhnout.

·         Zaškrtávací políčka v editoru stylu pro body jsou zčásti skryta.

Topobase Electric

·         Přesunutí segmentu oblouku s řezem způsobuje neočekávané selhání programu.

·         Nelze přesunout 2 segmenty se sousedícím vodičem.

·         Nelze rozdělit vodič se zařízením umístěným v polovině vedení.

·         Nesprávný překlad možností příkazu ELClearContainer v německé verzi.

Topobase Wastewater

Import a export

·         Import souboru .h ISYBAU: nelze zjistit a importovat informace o obrázku, který není v prvním bloku.

Ostatní

·         Je-li povoleno pravidlo prvku WW_ComputeNrOfSectionsTopoChange, přesunutí bodového prvku způsobuje selhání aplikace.

·         Obrácení směru úseku nezpůsobí přepnutí jeho hodnoty input_z a output_z.

Vyřešené problémy týkající se aplikací AutoCAD 2011 a AutoCAD Map 3D 2011

Tato aktualizace zahrnuje řešení následujících problémů v aplikaci AutoCAD MAP 3D 2011:

FDO WFS

 

·         Aktualizace 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2011 podporuje prvky GIS služby WFS (bod, LineString, polygon) s více geometriemi nebo atributem DateTime.

FDO SQLite

·         Tato aktualizace umožňuje poskytovateli FDO 3.4 SQLite otevřít datové úložiště FDO 3.5 SQLite v aplikaci AutoCAD Map 3D 2010.

SPRÁVCE ZOBRAZENÍ

·         Problém s rozšířenými čarami, které byly nevolitelné po použití stylů se symboly v určitých souborech LIN, byl vyřešen.

ROZŠÍŘENÉ STYLY

·         Aktualizace Update 2 pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2011 řeší problém se čtením hladin, které používají rozšířené styly s výpočty. 

 

Tato aktualizace zahrnuje řešení následujících problémů v aplikaci AutoCAD 2011:

.NET API

·         Rozhraní .NET API v některých případech není schopno vytvořit křivkovou hranici.

3D navigační nástroje

·         Aplikace AutoCAD se může po výběru možnosti Perspektiva v místní nabídce nástroje View Cube začít chovat nestabilně.

·         Zařízení 3Dconnexion nemusí správně fungovat v 64bitovém operačním systému v 2D režimu ve výkresovém prostoru.

·         U zařízení 3Dconnexion může dojít ke snížení výkonu při přiblížení nebo při práci ve 2D stylu zobrazení.

3D organické modelování

·         Vysunutí z cesty plochy sítě nemusí správně sledovat více segmentů cesty.

·         Při použití rozhraní API k rendrování objektu AcDbSubDmesh může dojít ke ztrátě jeho orientace, měřítka a původního mapování textury.

3D modelování povrchu

·         Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při úpravě výkresu se všemi povolenými 3dosnaps.

Nastavení měřítka poznámek

·         Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně po použití příkazu Kopírovat ovládací prvek a Vložit ovládací prvek, a poté příkazu ULOŽJAKO do R12DXF.

Příkazový řádek

·         Historie příkazového řádku může zobrazit položky, které nebyly zadány prostřednictvím příkazového řádku.

2D kreslení

·         Při ořezávání křivek a oblouků se může změnit tvar a někdy kostra.

·         Křivky mohou po použití příkazu OBRÁTIT vrátit zápornou plochu.

DWG

·         Příkazem PIŠBLOK nelze uložit výkres ve formátu „DWG“ a „DFX“ do formátu souboru AutoCAD 2000.

DWF

·         Při vykreslování do souboru DWF Classic mohou chybět čáry na posledním DWF.

Materiály

·         Výkresy rendrované v aplikaci AutoCAD 2012 mohou zobrazit chybu při rendrování v aplikaci AutoCAD 2011.

·         Při rendrování výkresu se může zobrazit chybové hlášení informující o chybějících prostředcích.

Modifikace

·         Vstupní hodnota nemusí být zobrazena v poslední nabídce pro zadání položky klepnutím pravým tlačítkem myši.

Víceřádkový text

·         Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně po úpravě víceřádkového textu a následné změně výřezů.

ObjectDBX

·         Pomocí knihovny ObjectDBX nelze exportovat víceřádkové hodnoty atributů.

Otevření a uložení

·         Může se zobrazit upozornění Neplatný výkres při otevření výkresů vytvořených v aplikaci AutoCAD 2011 pro Mac.

Možnosti

·         Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při importu profilu, který obsahuje změnu na systémovou proměnnou STATUSBAR.

UCHOP

·         Chování příkazu Uchop v kolmém směru je při úpravách úseček a křivek pomocí uzlů odlišné.

Ostatní

·         Výkresové soubory, které byly vytvořeny v produktech jiných výrobců než společnosti Autodesk, lze nyní úspěšně otevírat pomocí rozhraní API COM AcadDocuments::Open.

Výkon

·         Některé vlastní rutiny LISP mohou být pomalejší než v předchozích verzích.

·         Při maximálním oddálení vybraných křivek může dojít ke snížení výkonu v systému Windows 7.

Paleta Vlastnosti

·         Paleta Vlastnosti se může zpomalit při výběru entit kót.

Publikovat

·         Při publikování velkých výkresů do souborů PDF může být aplikace AutoCAD nestabilní.

RESTAURUJ

·         Spuštění obnovení u některých souborů DWG může způsobit posunutí textu ve formátu DWG.

Pás karet

·         Vlastní makra nabídky, která odesílá čísla na příkazový řádek, budou v případě zadání na pásu karet fungovat pouze jedenkrát. 

Text

·         Aplikace AutoCAD se může začít chovat nestabilně při úpravách pomocí nástroje MTEXT.  

Pracovní prostor

·         Pokud jsou pracovní prostory nastaveny na automatické ukládání změn, může mít opětovné spuštění aplikace AutoCAD za následek vypnutí pásu karet a příkazového řádku.

Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

Instalace této aktualizace

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Z webové stránky podpory produktů si podle použitého systému stáhněte aktualizační soubory TopobaseClient2011SP2.x86.exe, TopobaseAdmin2011SP2.x86.exe nebo TopobaseClient2011SP2.x64.exe, TopobaseAdmin2011SP2.x64.exe.

2.    V každé pracovní stanici spusťte aktualizační soubor pro klienta a/nebo správce.

Poznámka: K instalaci aktualizace je zapotřebí oprávnění správce.

Aktualizace systémového uživatele Topobase TBSYS

1.    V každé aktualizované klientské pracovní stanici spusťte nástroj Topobase Server Administrator. Klikněte na položku Start > Programy > Autodesk > Autodesk Topobase 2011 > Autodesk Topobase Server Administrator 2011.

2.    Přihlaste se jako uživatel aplikace Oracle s oprávněním k SYS.DBMS_RLS a oprávněním DBA (výchozí „SYS AS SYSDBA“). Výchozí název služby (SID) je ORCL.

3.    V nástroji Topobase Server Administrator klikněte v části Systémový uživatel Topobase na tlačítko Podrobná nastavení.

4.    Červeně označená hodnota v části Informace o systémovém uživateli Topobase udává, že verze aplikace Topobase Server není aktuální.

5.    V části Systémový uživatel Topobase klikněte na tlačítko Aktualizovat.

6.    Vyberte soubor topobase.jar ze složky \TBSYS a klikněte na tlačítko Otevřít.

Po dokončení aktualizace se zobrazí soubor protokolu (\log\Topobase.ServerAdministrator.txt).

Další informace najdete v příručce instalace a konfigurace aplikace Topobase.

Aktualizace struktury dokumentů

1.    Po aktualizaci uživatele TBSYS popsané výše přejděte k části Vybrat dokumenty, zaškrtněte dokumenty, které chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Další.

2.    V části Ověřit oprávnění uživatelů zadejte uživatelské jméno správce (výchozí je „Topobase“) a heslo (výchozí je hodnota NULL) a klikněte na tlačítko Další.

3. Dokumenty budou postupně aktualizovány s použitím informací protokolu zobrazených po řádcích.

Poznámka: Můžete také aktualizovat strukturu dokumentu – otevřete jej v aplikaci Topobase Administrator a po zobrazení výzvy k aktualizaci struktury dokumentu klikněte na položku Ano.

Návrat na začátek

Odinstalace aktualizace

Windows XP

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely.

2.    V nabídce Ovládací panely klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.

3.    V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.

4.    V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Vyberte položku Odstranit.

Windows Vista, Windows 7

1.    V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely.

2.    Klikněte na položku Programy.

3.    Klikněte na položku Programy a funkce.

4.    V levém podokně okna Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

5.    V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Návrat na začátek


Copyright ® 2011 Autodesk, Inc.