Autodesk Factory Design Suite 2013

22 marca 2012 r.

Uwagi do wydania — plik Readme
Autodesk, Inc.

 

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk opublikowała pakiet Autodesk Factory Design Suite 2013. W tym pliku omówiono znane istotne nierozwiązane problemy i zamieszczono informacje użyteczne podczas pracy z pakietem Factory Design Suite. W przypadku wystąpienia problemów, które nie zostały opisane w tym pliku, należy odwiedzić stronę WWW Pomocy technicznej dotyczącej produktów firmy Autodesk lub wysłać opinie pocztą e-mail na adres: fds.feedback@autodesk.com.

 

Spis treści

Łącza do plików Readme produktów

Uwagi dotyczące instalacji

Znane problemy

Uwagi prawne

Powrót do początku

Łącza do plików Readme produktów

·         AutoCAD

http://www.autodesk.com/autocad-win-readme-2013-plk

·         AutoCAD Mechanical

http://www.autodesk.com/autocad-mech-win-readme-2013-plk

·         AutoCAD Architecture

http://www.autodesk.com/autocad-arch-win-readme-2013-plk

·         Autodesk Showcase

http://www.autodesk.com/showcase-readme-2013-enu

·         Autodesk Vault i serwer Vault

http://autodesk.com/wikihelp-vault-readme-2013-plk

·         Autodesk Inventor

http://autodesk.com/inventor-readme-2013-plk

·         Autodesk 3ds Max Design

http://autodesk.com/3dsmax-readme-2013-enu

·         Navisworks Manage

http://www.autodesk.com/navisworksmge-readme-2013-enu

·         Navisworks Simulate

http://www.autodesk.com/navisworkssmlate-readme-2013-enu

Powrót do początku

Uwagi dotyczące instalacji

·         Pakiet Autodesk Factory Design Suite 2013 obsługuje systemy Windows XP SP3 (32-bitowy), XP SP2 (64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy) i Windows 7 (64-bitowy). Jeżeli używany system operacyjny nie spełnia powyższych wymagań, należy go zaktualizować przed instalacją.

·         Przed zainstalowaniem pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013 należy odinstalować wszystkie wersje beta produktów z rodziny Autodesk 2013.

·         Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku, wymaganego do zainstalowania pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013. Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku w przypadku poszczególnych wersji pakietu.

 

Wersja pakietu

System operacyjny

Rzeczywiste wymagane miejsce na dysku

Factory Design Suite Ultimate 2013

Windows 32-bitowy

W sumie — 22.9 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 10.9 GB

Factory Design Suite Ultimate 2013

Windows 64-bitowy

W sumie — 26.5 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 12.5 GB

Factory Design Suite Premium 2013

Windows 32-bitowy

W sumie — 20.7 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 9.5 GB

Factory Design Suite Premium 2013

Windows 64-bitowy

W sumie — 26.1 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 12.8 GB

Factory Design Suite Standard 2013

Windows 32-bitowy

W sumie — 9.1 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 4.5 GB

Factory Design Suite Standard 2013

Windows 64-bitowy

W sumie — 13.1 GB

Dysk systemowy (wymagane) — 7.9 GB

 

·         Podczas instalowania dodatku WSE 3.0 może wystąpić błąd 1722. Aby uniknąć tego problemu, najpierw należy zainstalować oprogramowanie .NET Framework Runtime 2.0 z pliku \3rdParty\x86\NET\2\NetFx20.exe lub \3rdParty\x64\NET\2\NetFx20.exe znajdującego się na dysku USB lub w pliku EF.

·         Zaleca się, aby wszystkie produkty z pakietu Factory Design Suite były instalowane jednocześnie. Jeśli program Factory Design Utilities jest instalowany po zainstalowaniu programu Inventor, w sekcji Podskładniki należy zaznaczyć pozycję Factory Utilities.

·         Jeśli w systemie jest już zainstalowany program AutoCAD Mechanical 2013 lub AutoCAD Architecture 2013, podczas instalacji pakietu Factory Design Suite pole ze ścieżką instalacji będzie wyszarzone i nie można go zmieniać.

·         Dezinstalator pakietu Factory Design Suite nie odinstalowuje narzędzia Autodesk Cloud Sync. Jego odinstalowanie jest możliwe z Panelu sterowania.

·         Jeśli częściami instalowanego pakietu są klient Vault 2013 oraz rozszerzenia, rozszerzenia Vault mogą nie zostać zainstalowane w przypadku programu AutoCAD Architecture. Aby rozwiązać ten problem, w przypadku klienta Vault wybierz opcję Odinstaluj/Zmień w oknie Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje w instalatorze klienta Vault i ponownie wybierz rozszerzenia, które mają zostać zainstalowane.

·         Domyślnie podczas instalacji na pulpicie jest umieszczany jedynie skrót do programu rozruchowego pakietu Factory Design Suite. Aby uzyskać skróty do instalowanych produktów, należy je włączyć ręcznie za pomocą opcji konfiguracyjnych każdego z tych produktów. Skróty można utworzyć także po instalacji, przeciągając je z menu Start z wciśniętym klawiszem Ctrl.

·         Podczas instalowania pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013 (w trakcie instalacji programu Autodesk Design Review) może wystąpić błąd 1935. Aby tego uniknąć, należy upewnić się, że system jest aktualny. W systemie Windows7 należy zainstalować pakiet SP1. W systemie Windows XP należy zainstalować wszystkie aktualizacje systemu.

·         Nie można utworzyć obrazu stanowiska za pomocą pakietów językowych. Obraz stanowiska można utworzyć za pomocą pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013. Należy w tym celu zainstalować pakiet Autodesk Factory Design Suite 2013, a następnie zastosować pakiety językowe poszczególnych produktów i programów Factory Utilities.

Powrót do początku

Znane problemy

Wersje Ultimate, Premium i Standard

·         Jeśli program Inventor, AutoCAD Mechanical lub AutoCAD Architecture zawiesza się po uruchomieniu, za pomocą Menedżera zadań Windows przerwij działanie procesów Adsync.exe, AdCloudMananger.exe i AcSettingSync.exe, a następnie ponownie uruchom aplikację.

·         Po otwarciu w programie AutoCAD Architecture zapisanego układu 2D etykiety narzędzi stacji nie są wyświetlane.

·         W przypadku poleceń pakietu Factory w programach AutoCAD Architecture i AutoCAD Mechanical po wykonaniu polecenia Cofnij nie działa polecenie Odtwórz.

·         Jeśli klawiszem ESC anulowano wybór stacji zawierającej więcej niż jedną geometrię, późniejsze zaznaczenie całej stacji może okazać się niemożliwe.

·         Podczas korzystania z programu Vault razem z programem AutoCAD Mechanical lub AutoCAD Architecture pobranie poprzedniej wersji układu 2D, który jest już otwarty w programie AutoCAD, może doprowadzić do utraty zawartości przeglądarek pakietu Factory. Aby przywrócić ich zawartość, zamknij i ponownie otwórz układ.

·         Możliwość zainstalowania dodatkowych pakietów językowych i przełączania między nimi została zaimplementowana w pakiecie Factory Design Suite w ograniczonym stopniu. Zaleca się wybranie odpowiedniej wersji językowej podczas instalacji pakietu. W szczególności należy pamiętać o następujących ograniczeniach/znanych problemach:

 

o Karta Factory na wstążce programu AutoCAD Mechanical lub AutoCAD Architecture nie będzie całkowicie wczytana, jeżeli nie został zainstalowany pakiet językowy pakietu Factory Design Suite, który odpowiada aktywnemu pakietowi językowemu programu AutoCAD.

 

o Zawartość pomocy pakietu Factory, informacje „Co nowego” oraz Podręcznik kreatora zasobów będą wyświetlane zgodnie z ostatnio zainstalowaną wersją językową pakietu Factory Design Suite, niezależnie od aktywnego języka aplikacji hosta.

 

o Podczas publikowania zasobów infrastruktury przemysłowej mogą wystąpić problemy związane z zasobami zawierającym warianty, wynikające z zainstalowania i aktywowania dodatkowej wersji językowej po zakończeniu instalacji pakietu Factory Design Suite.

 

o W przypadku niektórych wersji językowych, dla których zgodnie z ustawieniami regionalnymi przecinek stanowi separator dziesiętny, mogą wystąpić problemy podczas synchronizacji łańcuchów zasobów z programem Inventor. Aby rozwiązać ten problem, przygotowano poprawkę hotfix DL18815409, którą można pobrać z witryny pomocy technicznej Autodesk.

·         W przypadku korzystania z pakietu językowego programu AutoCAD Architecture 2013 w pakiecie Factory Design Suite 2013 elementy wstążki zawierające funkcje programu AutoCAD Architecture nie będą widoczne.

Aby zobaczyć te funkcje, otwórz okno dialogowe Opcje i na karcie Profile ustaw bieżący profil jako domyślny dla języka lokalnego.

Następnie, podczas uruchamiania programu AutoCAD Architecture 2013 z programu rozruchowego, należy ponownie ustawić domyślny profil języka użytkownika jako profil bieżący w oknie dialogowym Opcje.

Jednakże w przypadku ponownego uruchamiania programu AutoCAD Architecture 2013 z menu Start program AutoCAD Architecture będzie uruchamiany z domyślnym profilem.

 

Wersje Ultimate i Premium

·         Podczas synchronizacji pliku DWG, który zawiera łańcuch zasobów chmury, z programem Inventor należy upewnić się, że łańcuch zasobów chmury został pobrany.

·         Jeśli pogram AutoCAD został świeżo zainstalowany i uruchomiony, bądź został on ostatnio zamknięty, to podczas synchronizacji z programem AutoCAD w programie Inventor odpowiedni układ 2D zostanie wygenerowany w programie AutoCAD. Ponieważ dla programu AutoCAD nie ma narzędzi Factory Design Utilities, nie można przetwarzać danych za pomocą funkcji pakietu Factory.

·         Po zmianie jednostki w programie AutoCAD Mechanical nie można skalować utworzonego w nim układu 2D. W związku z tym podczas synchronizacji z programem Inventor wypełnione zasoby 3D nie będą zgodne z nakładką DWG.

·         Jeśli pakiet Factory Design Suite został uruchomiony z nieanglojęzycznymi ustawieniami regionalnymi, przecinki mogą nie być rozpoznawane jako separatory dziesiętne. 

·         Podczas wpisywania układu zawierającego rowki do programu Vault w projekcie programu Inventor należy ustawić bibliotekę materiałów.

·         Podczas wpisywania opublikowanego zasobu odpowiadający mu plik DWG nie zostanie wpisany automatycznie.

·         Podczas pracy z plikiem DWG utworzonym w pakiecie Factory Design Suite 2012 przed rozpoczęciem synchronizacji z programem Inventor należy wymienić nieaktualne zasoby, takie jak Ogrodzenie.

·         W przypadku plików DWG ze stacjami po zmianie położenia zasobów, które zostały zdefiniowane jako stacje, a następnie zsynchronizowane z programem AutoCAD, należy ręcznie przesunąć punkt bazowy na stację.

·         Pliki DWG utworzone w programie AutoCAD Architecture przy użyciu poleceń Synchronizuj z programem AutoCAD lub Uaktualnij/Utwórz z pliku DWG mogą mieć inne jednostki niż układ w programie Inventor. Jednostki można dopasować ręcznie za pomocą polecenia JEDN.

·         Należy upewnić się, że szablon układu infrastruktury przemysłowej, który ma być wybrany podczas obniżania poziomu układu zawierającego zasoby, jest podzespołem.

·         W przypadku ponownej publikacji zasobu z wariantami, które poprzednio zostały umieszczone w układzie 2D, przed umieszczeniem go w tym układzie może być konieczna ręczna zmiana nazwy bloku wariantu.

·         Podczas uzyskiwania dostępu do usługi Autodesk 360 Optimization dla programu Autodesk Inventor i korzystania z licencjonowania sieciowego należy przed uzyskaniem dostępu wylogować się z usługi Autodesk 360. Następnie należy zalogować się do usługi Autodesk 360 ponownie po wyświetleniu monitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą stronę: TS18814536.

Powrót do początku

Uwagi prawne

Notwithstanding the terms contained in the terms and conditions and the Autodesk Software License Agreement (EULA) accompanying this software, if you received this Software as a New Version or Cross grade (all as defined in the EULA), your license with respect to the previously licensed version of Autodesk Mechanical Desktop software ("Mechanical Desktop") shall not terminate, you shall have no obligation to uninstall such software and you may continue to use such Previous Version of Mechanical Desktop with your current version of Autodesk Inventor software.

 

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, AutoCAD Electrical, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Sketchbook Designer, Autodesk Inventor Fusion and Autodesk Showcase are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

 

Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

 

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.

 

All other trademarks are the property of their respective owners.

Powrót do początku

Dziękujemy...

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je nam. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania dla projektów infrastruktury przemysłowej. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania.

 

Z poważaniem,

 

Zespół pakietu Autodesk Factory Design Suite

Powrót do początku


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.