Plik Readme dla oprogramowania Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A

Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk wydała pakiet serwisowy Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A.

Niniejszy plik README zawiera instrukcję instalacji oraz informacje na temat sposobu korzystania z pakietu serwisowego. Przed zastosowaniem tego pakietu serwisowego zalecane jest przeczytanie całego dokumentu. Zapisz niniejszy plik Readme na dysku lub wydrukuj jego kopię i zachowaj na przyszłość.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Problemy usunięte z programu Autodesk Civil 3D 2007

Pakiet serwisowy rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

Trasowania

Korytarz
 • Wartości nachylenia dla następujących podzespołów są obecnie przenoszone poprawnie: PołączOdsunięcieINachylenie, PołączNachylenieIUgięciePionowe, PołączNachylenieZRzędną, PołączNachylenieZPowierzchnią, PołączSzerokośćINachylenie.
 • Podczas tworzenia ślepych chodników modelowanych wraz z obiektem korytarza, odsunięcie od łuku jest obecnie obliczane prawidłowo, gdy punkt odsunięcia znajduje się w punkcie centralnym łuku.
 • Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Właściwości podzespołu nie powoduje już zawieszania się programu.
 • Obecnie rysunki Civil 3D 2006 zawierające podzespoły z wartościami skarpy otwierają się pomyślnie.

Profilowanie

 • Poprawnie tworzone są obecnie przejścia z relatywnymi kryteriami odnośnie rzędnej. Poprzednio zdarzało się, ze rzuty tworzone były z nieprawidłowymi odległościami.
 • Rozwiązanych zostało kilka problemów, które uniemożliwiały otwieranie rysunków o problematycznej geometrii skarpy.
 • Rozwiązano problem wydajnościowy z profilowaniem do powierzchni. Przykładowo, profilowanie stawu do powierzchni przeprowadzane jest obecnie w akceptowalnym czasie.
 • Wklejanie powierzchni profilowanej na powierzchnię korytarza, a następnie zapis przebiegają obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązany został problem z otwieraniem rysunków zawierających linie charakterystyczne profilowania po zamknięciu innego rysunku.

Etykiety

Rury

 • Rozwiązany został problem z rurami w Widoku profilu, gdy połączone struktury wyświetlane są jako bryła. Uwaga - jeśli struktura jest wyświetlana jako bryła, pole wyboru "Włącz przysłanianie części" w oknie dialogowym Styl struktury jest obecnie ukryte. Zaleca się korzystanie z opcji “Wyświetl jako obwiednię” na karcie Profil w oknie dialogowym Styl struktury. Opcja ta działa zauważalnie szybciej od opcji “Wyświetl jako bryłę”. Uwaga - opcja "Wyświetl jako obwiednię" jest domyślnie wybrana dla nowych stylów, jednak style istniejące w Autodesk Civil 3D 2006 ustawione są na “Wyświetl jako bryłę”.
 • Rozwiązany został problem ze strukturami wyświetlanymi jako bloki w Widoku profilu. Przysłanianie działa obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązany został problem z rysunkami zawierającymi sieci rurociągów równoległe do linii próbkowania. Rysunki zawierające sieci rurociągów równoległe do linii próbkowania nie powodują juz nieoczekiwanego zakończenia pracy programu.
 • Rozwiązany został problem z odnośnikami sieci rurociągów, tworzącymi dane obiektów zależnych (tj. trasowania i profile). Utworzenie odnośnika sieci rurociągów nie powoduje obecnie utworzenia obiektów zależnych.
Punkty
 • Punkty modyfikowane w drzewie Nawigatora i rysowane w grupach punktów innych, niż grupa Wszystkie punkty są obecnie aktualizowane poprawnie.
 • Rozwiązany został problem z korzystaniem z Edytora punktów do modyfikowania stylu punktów, stylu etykiet punktów lub warstw punktów. Edycja tych pozycji przy użyciu Edytora punktów przebiega obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązany został problem z otwieraniem nowego rysunku przy użyciu szablonu rysunku z wersji 2006. Rysunki zawierające odnośniki do danych zewnętrznych w ustawieniach punktu mogą być obecnie pomyślnie aktualizowane.

Raporty wielkości wyjściowych

Pomiary

Pakiet serwisowy zawiera również rozwiązanie następującego problemu z programem AutoCAD:

Dla kogo przeznaczony jest ten pakiet serwisowy?

Pakiet serwisowy C3D2007_SP1A.exe przeznaczony jest dla wszystkich wersji programu Autodesk Civil 3D 200, uruchamianych zarówno w anglojęzycznej, jak i innych wersjach systemu operacyjnego. Przed zainstalowaniem tego pakietu serwisowego należy zwrócić uwagę na następujące warunki instalacji:

 

Ogólne informacje na temat instalacji

Ważne: Usunięcie tego pakietu serwisowego przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego nie jest możliwe. Przywrócenie programu Autodesk Civil 3D 2007 w wersji przed instalacją pakietu serwisowego wymaga odinstalowania i ponownego zainstalowania programu Autodesk Civil 3D 2007.

 

Opcje wiersza poleceń systemu Windows

Pakiet serwisowy rozpoznaje następujące opcje wiersza poleceń systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza poleceń.

 

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz plik C3D2007_SP1A.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem Autodesk Civil 3D 2007.
 3. Przejdź do folderu zawierającego pakiet serwisowy.
 4. Aby zainstalować pakiet serwisowy, kliknij dwukrotnie plik wykonywalny.

Po zainstalowaniu tego pakietu serwisowego z paska menu programu Autodesk Civil 3D usunięte zostanie menu Pomiary. Aby przywrócić menu Pomiary na pasku menu, wpisz polecenie wscurrent w wierszu poleceń, a następnie wprowadź ustawienie Civil3D w wierszu poleceń Podaj nową wartość dla WSCURRENT.

Instalowanie pakietu serwisowego za pośrednictwem sieci lokalnej, z wykorzystaniem listy poprawek

Procedurę tę należy zastosować, jeśli pakiet serwisowy ma być zainstalowany w całej sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalacja pakietu serwisowego przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

Konfiguracja lokalnej listy poprawek przebiega w następujący sposób:

 1. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej procedury upewnij się, że komputer, na którym konfigurowana będzie lokalna lista poprawek, spełnia następujące wymagania:
  - zainstalowany program Civil 3D 2007
  - zainstalowana bieżąca aktualizacja (pakiet serwisowy) dla programu Civil 3D 2007
  - zainstalowane Narzędzie kontroli Menedżera CAD w wersji 4.0
 2. Uruchom Narzędzie kontroli Menedżera CAD .
 3. W polu Produkt wybierz Autodesk Civil 3D 2007.
 4. Na karcie Centrum komunikacyjne wybierz z listy opcję "Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci".
 5. Użyj ścieżki UNC i przejdź do współdzielonego folderu, do którego pobrane zostanie uaktualnienie (pakiet serwisowy). Automatycznie utworzony zostanie plik patchlist.npl.
 6. Kliknij przycisk Zarządzaj poprawkami. (Sposób ten zadziała wyłącznie, jeśli bieżącej aktualizacji/pakietu serwisowego nie zastosowano jeszcze wobec programu Civil 3D 2007).
 7. Kliknij ikonę Typ operacji i wybierz z menu wyskakującego opcję Dodaj do folderu poprawek.
 8. Wybierz polecenie Aktualizuj folder poprawek. Spowoduje to pobranie aktualizacji/pakietu serwisowego z serwera Autodesk i udostępnienie go innym użytkownikom z określonej lokalizacji.
 9. Zastosuj zmiany.
 10. Z listy rozwijanej u dołu okna Narzędzia kontroli Menedżera CAD wybierz polecenie "Utwórz plik rejestru .reg". Następnie kliknij OK.
 11. Zapisz plik na dysku w oknie dialogowym Zapisz jako. Zanotuj położenie pliku.
 12. Plik rejestru jest gotowy do udostępnienia innym użytkownikom.
 13. Zainstaluj uaktualnienia przy użyciu Centrum komunikacyjnego programu Civil 3D 2007.

UWAGA: Po zapisaniu zmian w rejestrze klienta, Centrum komunikacyjne programu Autodesk Civil 3D 2007 wyświetli komunikat "Dostępne uaktualnienia". Kliknięcie komunikatu spowoduje wyświetlenie strony "Autodesk Live Update". Zawiera ona polecenia, opis poprawki i przycisk "Update" (Uaktualnij), którego kliknięcie uruchamia pobieranie i instalację poprawki.

 

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku sieciowego obrazu administracyjnego Autodesk Civil 3D 2007

Następujące dwie metody maja zastosowanie w przypadku stosowania pakietu Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A wobec obrazów sieciowych utworzonych przez Kreator obrazu stanowiska Autodesk Civil 3D 2007. Powodują one, że pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych instalacji programu Autodesk Civil 3D 2007.

UWAGA: W obu przypadkach pobierany pakiet serwisowy zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wypakować z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza poleceń /e (jak "extract" czyli "wypakuj").

Dodawanie pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A do nowego obrazu administracyjnego Autodesk Civil 3D 2007

 1. Pobierz plik <Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A.exe> z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na serwerze lokalnym.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

  <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki>\ /e <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. W menu Start (systemu Windows) w komputerze, na którym zainstalowana została poprawka z Kreatorem obrazu stanowiska, kliknij Programy > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie powitalnej kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Utworzyć obraz administracyjny i kliknij Dalej.
 5. W polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) na stronie Tworzenie obrazu administracyjnego wpisz ścieżkę do pliku c3d.msi, czyli pliku, który posłuży za podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten znajduje się na nośniku instalacyjnym, w folderze \BIN\Installer.
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego wprowadź ścieżkę do istniejącej współdzielonej lokalizacji sieciowej, w której ma być utworzony obraz administracyjny, ew. kliknij Przeglądaj, aby przejść do tej lokalizacji. Z lokalizacji tej użytkownicy będą instalować program Autodesk Civil 3D.
 7. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 8. W polu Wybierz uaktualnienie wprowadź ścieżkę do lokalizacji zawierającej poprawkę (wybranej w punkcie 2, zawierającej plik z rozszerzeniem .msp). Plik MSP można również odszukać przy użyciu polecenia Przeglądaj.
 9. Kliknij Dalej i zastosuj się do poleceń kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć instalację pakietu serwisowego.

Stosowanie pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A wobec istniejącego obrazu administracyjnego Autodesk Civil 3D 2007

UWAGA: Przed zastosowaniem pakietu Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A wobec istniejącego obrazu administracyjnego programu Autodesk Civil 3D 2007 upewnij się, że wszystkie komputery klienckie zostały uaktualnione przy użyciu pakietu SP 1A.

 1. Pobierz plik C3D2007_SP1A.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

  <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki>\ /e <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. W menu Start (systemu Windows) w komputerze, na którym zainstalowana została poprawka z Kreatorem obrazu stanowiska, kliknij Programy > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie powitalnej kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Zmodyfikować obraz administracyjny i kliknij Dalej.
 5. W polu Wybierz plik MSI na stronie Modyfikacja obrazu stanowiska wybierz istniejący plik instalatora programu Autodesk (MSI) z istniejącej współdzielonej lokalizacji sieciowej, która zawiera obraz administracyjny do zmodyfikowania.
 6. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 7. W polu Wybierz uaktualnienie wprowadź ścieżkę do lokalizacji zawierającej poprawkę (wybranej w punkcie 2, zawierającej plik z rozszerzeniem .msp). Plik MSP można również odszukać przy użyciu polecenia Przeglądaj.
 8. Kliknij Dalej i zastosuj się do poleceń kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć instalację pakietu serwisowego.

Copyright (c) 2006 Autodesk, Inc.