Plik Readme dla programu Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3

Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała pakiet serwisowy Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3. Pakiet ten zawiera wszystkie aktualizacje, które znalazły się w pakietach serwisowych Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 2 i 1A, dlatego nie ma potrzeby ich instalowania. Niniejszy pakiet serwisowy zawiera także narzędzie do obsługi sieciowego obrazu administracyjnego Autodesk Civil 3D 2007 Network Administrative Image Utility.

Pakiet serwisowy Service Pack 3 zawiera także wszystkie poprawki znajdujące się w pakietach serwisowych AutoCAD 2007 Service Pack 1 i Autodesk Map 2007 Service Pack 1, 2 i 3.

Ważne: Niniejszy pakiet serwisowy Service Pack jest przeznaczony dla wszystkich wersji programu Autodesk® Civil 3D® 2007, również dla wersji zawierających pakiety serwisowe Service Pack 2 i 1A. Niniejszy pakiet serwisowy Service Pack przeznaczony jest zarówno dla wersji anglojęzycznej, jaki i dla innych wersji językowych systemu operacyjnego.

Ważne: Opublikowana zostanie nowa wersja programu Autodesk Civil 3D 2007 Extension for Google Earth współpracująca z pakietem Civil 3D 2007 Service Pack 3. Jeśli zainstalowano wcześniejszą wersję programu Autodesk®Civil 3D® 2007 Extension for Google Earth™, należy ją odinstalować przed uruchomieniem programu Civil 3D z pakietem serwisowym Service Pack 3.

Niniejszy plik Readme zawiera instrukcję instalacji oraz informacje na temat sposobu korzystania z pakietu serwisowego. Przed zainstalowaniem tego pakietu serwisowego zalecane jest przeczytanie całego dokumentu. Zapisz niniejszy plik Readme na dysku lub wydrukuj jego kopię i zachowaj na przyszłość.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Znane problemy w programie Autodesk Civil 3D 2007

Problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3

Pakiet serwisowy rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

Skróty do danych

Linie trasowania

Zarządzanie projektem

Przekroje poprzeczne/widoki przekrojów poprzecznych

Korytarze

Skarpy

Zapytania

Rury

Punkty

Działki

Profile/widoki profili

Powierzchnia

Pomiary


Ten pakiet serwisowy zawiera również rozwiązania następujących problemów z programem AutoCAD:

 

Problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 2

Pakiet serwisowy rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne
Linie trasowania

Korytarz

Skarpy

Etykiety

LandXML

Działki

Rury

Punkty
Profile
Zarządzanie projektem
Nawigator

Powierzchnie

Pomiary

Pakiet serwisowy zawiera również rozwiązanie następującego problemu z programem AutoCAD:

Problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A

Pakiet serwisowy Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 2 zawiera wszystkie poprawki znajdujące się w pakiecie serwisowym Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A. Pakiet serwisowy Service Pack 1A rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

Linie trasowania

Korytarz

Skarpy

Etykiety

Rury

 • Rozwiązany został problem z rurami w Widoku profilu, gdy połączone struktury wyświetlane są jako bryła. Uwaga: jeśli struktura jest wyświetlana jako bryła, pole wyboru „Włącz przysłanianie części” w oknie dialogowym Styl struktury jest obecnie ukryte. Zaleca się korzystanie z opcji „Wyświetl jako obwiednię” na karcie Profil w oknie dialogowym Styl struktury. Opcja ta działa zauważalnie szybciej od opcji „Wyświetl jako bryłę”.
 • Rozwiązany został problem ze strukturami wyświetlanymi jako bloki w Widoku profilu. Przysłanianie działa obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązany został problem z rysunkami zawierającymi sieci rurociągów równoległe do linii próbkowania. Rysunki zawierające sieci rurociągów równoległe do linii próbkowania nie powodują już nieoczekiwanego zakończenia pracy programu.
 • Rozwiązany został problem z odnośnikami sieci rurociągów, tworzącymi dane obiektów zależnych (tj. linie trasowania i profile). Utworzenie odnośnika sieci rurociągów nie powoduje obecnie utworzenia obiektów zależnych.
Punkty
 • Punkty modyfikowane w drzewie Nawigatora i rysowane w grupach punktów innych niż grupa Wszystkie punkty są obecnie aktualizowane poprawnie.
 • Rozwiązany został problem z korzystaniem z Edytora punktów do modyfikowania stylu punktów, stylu etykiet punktów lub warstw punktów. Edycja tych pozycji przy użyciu Edytora punktów przebiega obecnie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązany został problem z otwieraniem nowego rysunku przy użyciu szablonu rysunku z wersji 2006. Rysunki zawierające odnośniki do danych zewnętrznych w ustawieniach punktu mogą być obecnie pomyślnie aktualizowane.

Raporty wielkości wyjściowych

Pomiary

Podstawowe problemy usunięte za pomocą pakietów serwisowych Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 1, 2 i 3

Pakiet serwisowy Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 zawiera wszystkie poprawki znajdujące się w pakietach serwisowych Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 1, 2 i 3.

Pakiety serwisowe Autodesk Map Service Pack 1, 2 i 3 zawierają ponad 40 poprawek znacząco poprawiających działanie programu w następujących kluczowych obszarach:

Filtrowanie zapytań o dane z okna dialogowego Połączenie danych (interfejs nowego użytkownika)

Menedżer wyświetlania

Publikowanie i drukowanie

Stabilność i użyteczność

Globalizacja

Poprawa wydajnościPodstawowe problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego AutoCAD 2007 Service Pack 1

Dzięki szczegółowym informacjom przekazanym przez klientów za pośrednictwem Centrum zgłaszania błędów po stronie klienta (Customer Error Reporting, CER) zidentyfikowano i naprawiono szereg problemów. Uaktualniono wymienione poniżej funkcje.

Ogólne aktualizacje

Inne zmiany włączone do tego pakietu serwisowego dotyczą wymienionych poniżej aktualizacji.

Nawigacja 3D

Dostosowanie interfejsu użytkownika

Wymiarowanie

Odnośniki zewnętrzne

Kreskowanie

Internet

Materiały

Modyfikowanie

Tekst wielowierszowy i tekst

Sieci

Wydajność

Drukowanie i publikowanie

Zabezpieczenia

Modelowanie brył

Dla kogo przeznaczony jest ten pakiet serwisowy

Pakiet serwisowy C3D2007_SP3.exe przeznaczony jest dla użytkowników wszystkich wersji programu Autodesk Civil 3D 2007, uruchamianych zarówno w anglojęzycznej, jak i innych wersjach systemu operacyjnego. Przed zainstalowaniem tego pakietu serwisowego należy zwrócić uwagę na następujące warunki instalacji:

 

Ogólne informacje na temat instalacji

Ważne: Usunięcie tego pakietu serwisowego przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego nie jest możliwe. Przywrócenie programu Autodesk Civil 3D 2007 w wersji istniejącej przed instalacją pakietu serwisowego wymaga odinstalowania i ponownego zainstalowania programu Autodesk Civil 3D 2007.

 

Opcje wiersza polecenia systemu Windows

Pakiet serwisowy rozpoznaje następujące opcje wiersza polecenia systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

 

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz plik C3D2007_SP3.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem Autodesk Civil 3D 2007.
 3. Przejdź do folderu zawierającego pakiet serwisowy.
 4. Aby zainstalować pakiet serwisowy, kliknij dwukrotnie plik wykonywalny.

Po zainstalowaniu tego pakietu serwisowego z paska menu programu Autodesk Civil 3D usunięte zostanie menu Pomiary. Aby przywrócić menu Pomiary na pasku menu, wprowadź polecenie wscurrent w wierszu polecenia, a następnie podaj ustawienie Civil3D w wierszu polecenia Podaj nową wartość dla WSCURRENT.

Instalowanie pakietu serwisowego za pośrednictwem sieci lokalnej, z wykorzystaniem listy poprawek

Procedurę tę należy zastosować, jeśli pakiet serwisowy ma być zainstalowany w całej sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalacja pakietu serwisowego przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

Konfiguracja lokalnej listy poprawek przebiega w następujący sposób:

 1. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej procedury upewnij się, że komputer, na którym konfigurowana będzie lokalna lista poprawek, spełnia następujące wymagania:
  - zainstalowany program Civil 3D 2007
  - brak zainstalowanej bieżącej aktualizacji programu Civil 3D 2007
  - zainstalowane Narzędzie kontroli Menedżera CAD w wersji 4.0
 2. Uruchom Narzędzie kontroli Menedżera CAD.
 3. Jako Produkt wybierz Autodesk Civil 3D 2007.
 4. Na karcie Centrum komunikacyjne wybierz z listy opcję „Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci”.
 5. Użyj ścieżki UNC i przejdź do współdzielonego folderu, do którego pobrane zostanie uaktualnienie (pakiet serwisowy). Automatycznie utworzony zostanie plik patchlist.npl.
 6. Kliknij przycisk Zarządzaj poprawkami. (Sposób ten zadziała wyłącznie, jeśli bieżącej aktualizacji/pakietu serwisowego nie zastosowano jeszcze wobec programu Civil 3D 2007).
 7. Kliknij ikonę Typ operacji i wybierz z menu wyskakującego opcję Dodaj do folderu poprawek.
 8. Wybierz polecenie Aktualizuj folder poprawek. Spowoduje to pobranie aktualizacji/pakietu serwisowego z serwera Autodesk i udostępnienie go innym użytkownikom z określonej lokalizacji.
 9. Zastosuj zmiany.
 10. Z listy rozwijanej u dołu okna Narzędzia kontroli Menedżera CAD wybierz polecenie „Utwórz plik rejestru .reg”. Następnie kliknij OK.
 11. Zapisz plik na dysku w oknie dialogowym Zapisz jako. Zanotuj położenie pliku.
 12. Plik rejestru jest gotowy do udostępnienia innym użytkownikom.
 13. Zainstaluj uaktualnienia przy użyciu Centrum komunikacyjnego programu Civil 3D 2007.

UWAGA: Po zapisaniu zmian w rejestrze klienta Centrum komunikacyjne programu Autodesk Civil 3D 2007 wyświetli komunikat „Dostępne uaktualnienia”. Kliknięcie komunikatu spowoduje wyświetlenie strony „Autodesk Live Update”. Zawiera ona polecenia, opis poprawki i przycisk „Update” (Uaktualnij), którego kliknięcie uruchamia pobieranie i instalację poprawki.

 

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku sieciowego obrazu administracyjnego Autodesk Civil 3D 2007

Następujące dwie metody dystrybucji pakietu Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 mają zastosowanie tylko wobec obrazów administracyjnych utworzonych przez Kreator obrazu stanowiska Autodesk Civil 3D 2007. Powodują one, że pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych instalacji programu Autodesk Civil 3D 2007.

UWAGA: W obu przypadkach pobierany pakiet serwisowy zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Dodawanie pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 do nowego obrazu administracyjnego programu Autodesk Civil 3D 2007

 1. Pobierz plik <Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3.exe> z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

  <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki>\ /e <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. W menu Start (systemu Windows) na komputerze, na którym zainstalowana została poprawka z Kreatorem obrazu stanowiska, kliknij Programy > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie powitalnej kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Utworzyć obraz administracyjny i kliknij Dalej.
 5. W polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) na stronie Tworzenie obrazu administracyjnego wpisz ścieżkę do pliku c3d.msi, czyli pliku, który posłuży za podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten znajduje się na nośniku instalacyjnym, w folderze \BIN\Installer.
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego wprowadź ścieżkę do istniejącej współdzielonej lokalizacji sieciowej, w której ma być utworzony obraz administracyjny, ew. kliknij Przeglądaj, aby przejść do tej lokalizacji. Z lokalizacji tej użytkownicy będą instalować program Autodesk Civil 3D.
 7. Wybierz opcję Zastosuj poprawkę (service pack) dla tego obrazu.
 8. W polu Wybierz poprawkę wprowadź ścieżkę do lokalizacji zawierającej poprawkę (wybranej w punkcie 2, zawierającej plik z rozszerzeniem .msp). Plik MSP można również odszukać przy użyciu polecenia Przeglądaj.
 9. Kliknij Dalej i zastosuj się do poleceń Kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć instalację pakietu serwisowego.

Dodawanie pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 do istniejącego obrazu administracyjnego programu Autodesk Civil 3D 2007 bez zainstalowanych wcześniejszych pakietów serwisowych

UWAGA: Przed dodaniem pakietu Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 3 do istniejącego obrazu administracyjnego programu Autodesk Civil 3D 2007 upewnij się, że wszystkie komputery klienckie zostały uaktualnione przy użyciu pakietu Service Pack 3.

Ważne: Dodanie pakietu serwisowego Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego, do którego dodano wcześniej pakiet serwisowy Service Pack 1, Service Pack 1A lub Service Pack 2, jest niemożliwe. W celu utworzenia obrazu administracyjnego zawierającego pakiet serwisowy Service Pack 3 należy utworzyć nowy obraz administracyjny programu i dodać do niego pakiet serwisowy Service Pack 3. Pakiet serwisowy Service Pack 3 zawiera wszystkie wydane dotychczas poprawki dla programu Civil 3D 2007.
 1. Pobierz plik C3D2007_SP3.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

  <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki>\ /e <napęd lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. W menu Start (systemu Windows) na komputerze, na którym zainstalowana została poprawka z Kreatorem obrazu stanowiska, kliknij Programy > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie powitalnej Kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Zmodyfikuj obraz administracyjny i kliknij Dalej.
 5. W polu Wybierz plik MSI na stronie Modyfikacja obrazu stanowiska wybierz istniejący plik instalatora programu Autodesk (MSI) z istniejącej współdzielonej lokalizacji sieciowej, która zawiera obraz administracyjny do zmodyfikowania.
 6. Wybierz opcję Zastosuj poprawkę (service pack) dla tego obrazu.
 7. W polu Wybierz poprawkę wprowadź ścieżkę do lokalizacji zawierającej poprawkę (wybranej w punkcie 2, zawierającej plik z rozszerzeniem .msp). Plik MSP można również odszukać przy użyciu polecenia Przeglądaj.
 8. Kliknij Dalej i zastosuj się do poleceń Kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć instalację pakietu serwisowego.

Copyright (c) 2006 Autodesk, Inc.